Zmnil profesi a zaal nabzet radost. Dnes m obrat deset milion

0
216

V web, kde nabzte adu kurz, existuje od roku 2012. Pi jeho zakldn jste zmnil obor. Co vs k tomu pimlo?
Ped tm, ne jsem se rozhodl podnikat, jsem pracoval jako vedouc obchodnch tm v oblasti financ a tak jsem obchodnky kolil. V podstat jsem byl cel ivot obklopen byznysovmi lidmi a eil byznysov tmata. Hezky m to ivilo, ale nijak moc nenaplovalo. Zanal jsem mt postupn chu pedvat znalosti a zkuenosti vce tvoivm zpsobem.

Co si mme pod takovm tvoivm zpsobem pedstavit?
Takov, kter by mi pinel vce radosti, a to mi klasick kolen v zasedakch urit nedvala. Proto jsem na zatku roku 2012 udlal svj prvn kurz pro obchodnky, kter byl hodn spn. el jsem do nj s nadenm a teprve pi jeho produkci jsem zaal poznvat, jak tk je nco takovho vytvoit.

V em to bylo tk?
Vychzel jsem z toho, e v dnen dob, kdy se vechno to kolem internetu a socilnch st, me bt pro hodn lid lkav udlat si vlastn videokurz. Jene zaloit si skuten dobr web s e-shopem nen nic jednoduchho. Muste natoit inspirativn videa, zajistit prodejn strnku a investovat do reklamy. Kdy jsem se do toho pustil, musel jsem zprovoznit tak platebn brnu a vytvoit automatizaci na odemen kurzu po zaplacen. Prost je toho hodn, co mus lovk udlat, aby byl jeho web pitaliv.

A jak se to projevilo v nabdce klientm?
Vychzel jsem z toho, e potencionln zkaznci pivtaj to, e ty techniklie za n udl nkdo jin a oni se budou moci soustedit jen na tvorbu obsahu. A to takovho obsahu, kter nabdne lidem poten. Take jsem opustil svt kurz pro obchodnky a pustil se do svta tvoivch kurz pro radost.

Pavel Fara (55)

  • Vystudoval stedn kolu s maturitou v oboru strojrenstv, nsledovalo dvoulet studium oboru pojiovnictv na Bankovnm institutu.
  • Dv pracoval jako manaer obchodnho tmu v esk pojiovn, pot podnikal jako kolitel obchodnch dovednost.
  • V roce 2012 zaloil rodinnou firmu KPR (Kurzy pro radost).
  • Nejvt spch v tomto podnikn byl kurz s nzvem Radost z prodeje uren pro obchodnky v esku.
  • Je enat, m dva syny a ti vnuky.
  • Mezi jeho konky pat fotografovn, lyovn, vodctv, turistika a cestovn.

Pomohly vm v podnikn vae obchodnick zkuenosti, nebo jste se uil takzvan za pochodu?
Tyto zkuenosti jsem samozejm vyuil. Vedle toho jsem se ale za pochodu uil, jak se prodv v on-line prosted. Je to tak dynamick obor, e se lovk mus uit bez nadszky kad den nco novho. Na druhou stranu existuj prodejn dovednosti, kter jsou velmi nadasov a budou fungovat pod.

Mete ty prodejn dovednosti konkretizovat?
Tak napklad technika ochutnvky zdarma, kterou znme teba ze supermarketu, kdy vm hosteska nabdne kousek sra. A kdy vm chutn, dte si ho do koku.Markantn je to napklad v Asii, kde vm u kadho stnku nabdnou nco podobnho. Mohl bych o tom vyprvt dlouho, ale namtkou mezi ty dal nadasov prodejn dovednosti pat rozhodn vldn zkaznick pe. Ta zahrnuje monost vrtit zbo bez udn dvodu, prci s referencemi nebo teba srozumiteln a pravdiv popis zbo.

Jak se ta ochutnvka zdarma projevuje ve vaich kurzech?
Kad kurz m nkolik dl zdarma. Uivatel se v nich me nejen nco nauit, ale me si tak omrknout lektora, jeho projev, schopnosti. Moc dleit je i to, jestli je jim lektor sympatick. Teprve na zklad tto zkuenosti se zjemce rozhodne, jestli si ten i onen kurz koup.

Kter kurz byl zatm nejspnj?
Nejvt spch v tomto podnikn byl kurz s nzvem Radost z prodeje. Tobyl historicky nejvt a nejprodvanj kurz pro obchodnky v esku s obratem osm milion.

Vrame se na zatek. Byl rozjezd vaeho podnikn nron?
Prvnch est let, co je te vlastn polovina existence firmy, jsme nevydlvali. Prost jsme pod makali a vili, e se to jednou obrt. Projekt jsme dotovali z vlastnch penz, shnli lektory, pipravovali scne, nateli, starali se o marketing, ale taky vytrali podlahu v kanceli. Jeden msc vs nakopne, e se prodalo o nco vc, dal msc to jde dol a v posteli se vm hon hlavou, jestli s tm neseknout. A takhle to bylo est let dokola. Zpotku nm tedy projekt moc radosti nepinel, ale je to stejn jako v kadm jinm podnikn. lovk mus tvrd pracovat a vit tomu, co dl.

Mete prozradit, co jste na sv cest k spchu museli teba eit?Vichni, co to dlaj, vd, jak je nron natoit, sesthat a spn prodvat video obsah. Proto pro ns bylo zsadn poskytnout v tomto lektorm plnou podporu. V praxi to znamen, e jim jejich dovednosti pomeme ukzat a zpenit v online svt.

A dailo se vm to?
Po cest jsme samozejm nkolikrt zakopli. Krom spnch kurz jsme produkovali i takov, kter nikdo nekupoval. Dnes u vme, e teba domc peen chleba je sice krsn dovednost, ale kurz by byl neprodejn. Kdy se podvte na YouTube, najdete tam hezky natoench stovky nvod zadarmo. Taky jsme narazili, kdy jsme se pi vylepovn webu inspirovali u velkch svtovch hr. Ze patn fungujcho webu jsme rzem mli web fungujc pern, co ns na pl roku sthlo na dno.

Kdy piel zlom a projekt vm zaal dlat radost?
Zlomov byly hlavn dva zsadn momenty. Prvnm byl redesign naeho webu na konci roku 2016. Spustili jsme vrnostn program pro uivatele a vlastn affiliate systm, kter pivedl mnoho novch prodejnch partner. Jet dleitj ale byla covidov krize. Lid se doma potebovali njak zabavit, a tak objevovali vzdlvn pes videokurzy. Tak kupovali drkov poukazy, kter k nm pivedly nov zkaznky.

Co mte konkrtn na mysli?
Pochopili, e potebuj partnera, kter v, jak na to. Covid byl akcelertorem vvoje. Kdyby nebylo pandemie, dola by oblast online vzdlvn do souasn situace a za pt, mon deset let. Pesto jsem pesvden, e trh online vzdlvn m ta nejlep lta teprve ped sebou. Bude se vylepovat forma, vc to bude taky o interaktivnm prvku.

Vloil jste do firmy i vlastn spory?
Na to, abych se vydal z rezerv, jsem moc zkostliv. Podle m je nutn myslet na zadn koleka a mt pod njak zlon een pro ppad, e by se nedailo. Ale dotovali jsme to z naich vdlk. Museli jsme t skromnji, mn jsme utrceli za cestovn a vce jsme investovali do projektu.

Jak hledte lektory? Kontaktuj vs sami ?
Lektoi oslovuj ns, ale jsme to i my, kdo neustle vyhledv lidi, kte nco um a zatm to nedokpedat online.

Co mus splovat lektor? Jak vs pesvd, e m smysl spolupracovat?Chceme se co nejvc vyvarovat toho, aby bylo u lektora i u ns zklamn z toho, e se kurz patn prodv. Hodn se dvme na to, jestli ten lovk pat ve svm oboru k ldrm a zda skuten ovld to, co chce uit. To je zklad. Obas se nm stv, e se nm ozvou lid, kte si peetli pr knek o osobnm rozvoji nebo motivaci, a chtj na to tma udlat kurz. To by byla past jak pro ns, tak pro n.

Jak kurzy teba nabzte?
Tak teba jsou to kurzy, kter vede prvn esk dma palikovn, nebo kurzy kreslen pravou hemisfrou. Ty vede vtvarnice Petra Cibulkov, kter kresl a maluje nkolik destek let. Na motivaci mme zase Ivo Tomana, na odemykn dtskho potencilu Jana Mhlfeita a na rodinn vztahy Radima Uzla. Zkrtka rdi dlme kurzy s lidmi, kte jsou ve svm oboru jednikami a dokonale um to, co chtj uit ostatn.

Na em stavte vztahy s lektory, aby je bavilo spolupracovat prv s vmi?
Krom zmnn upmnosti je to tak nae filozofie poskytovat jim maximln servis. Jdou do toho s nmi s jedinou poten investic, a tou je as strven ppravou kurzu. Nklady na naten, postprodukci a marketing jdou za nmi, ale o trby se s nimi dlme napl. Smle km, e jsme na eskm trhu nejtdej, protoe bn se u jinch platforem jedn maximln o tyicet procent provizi. Ti nejspnj si u ns vydlaj dov nkolik destek tisc korun msn. Nkter lektory nae spoluprce drela nad vodou, kdy bhem covidov krize nemohli mezi lidi.

Jak mte dal plny?
Chceme hlavnzvyovat poet kurz a vybruovat interaktivn obsah. Tedy iv vyslan webine, u kterch hraje velkou roli technologick vybavenost a zkuenost u samotnch lektor. Sname se, aby i kurzy vyslan iv z domova i dlny samotnho lektora nabzely stejnou kvalitu jako ty pedtoen a sesthan. Mm ale skvl tm lid, kter prce bav a maj rdi nae zkaznky a lektory, kte tvo velkou rodinu.

Mte od lid reakce, e jim vzdlvac kurzy v nem pomohly?
Mme spoustu skvlch reakc, ale nejastji nm p, e jim nae kurzy dlaj radost. A to ns t, protoe to je nae posln.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno