Bavil ho ping-pong s bohem, vzpomn na Radovana Lukavskho jeho vnuka

0
21

Hereck legenda, pedagog a recittor, vc lovk i skvl vyprav. To ve byl Radovan Lukavsk. Svm studentm psal do denk s oblibou citt z Hamleta: Blaen jsou ti, u kterch se cit a rozum ms tak, e osud neme si na n hrt, jak na fltnu, kdy se mu zamane.

Jak ale byl ve vednm kadodennm ivot? Nejlepm svdkem je jeho vnuka Klra Kudlov. S hereckou legendou rda jako mal trvila lto a przdniny. Ddekovi a babice Ludmile, kte byli oba velmi dobrodrun ladni a milovali teba jugoslvsk hory a moe, odebrali soudruzi v roce 1970 pas. Nenechali si zkazit nladu a koupili lidovou chalupu v men vesnici na eskomoravsk vrchovin, vyprv dnes ptatyicetilet Klra Kudlov, kter o Radovanovi Lukavskm na sklonku jeho ivota napsala knihu Rozhovory s ddekem.

Tdenk 5plus2

Kad ptek zdarma

ten o zajmavch lidech, udlostech a nevednch akcch v regionech.

Pamatuje si, jak na chat zaali oba prarodie experimentovat. Od jara do podzimu chovali ovce, nauili se je sthat, nameli a prali vlnu, co stran smrdlo, nechvali z n vyrbt deky a vlnn vlkno. Tak suili bylinky, pekli kynut kole, zavaovali, vykopali dv studny a postavili k nim rouben, vzpomn vnuka s tm, e oba milovali produ a vechny sv dovednosti povaovali za ddictv od pedchozch generac.

Jezdili jsme na kole, chodili na vlety, do skanzenu, na zceniny, koupali jsme se v rybnku. Ddu zajmala cel kla vc, od ivota zvat a strom pes divadlo, knky a k historii. M ale nejvc bavilo s nm mluvit. Byl fr, myslelo mu to, ml smysl pro humor a nebral se vn, popisuje Radovana Lukavskho.

Rozen uitel

Radovan Lukavsk byl siln vc lovk. Z mho pohledu ddu nkolikrt za ivot bh zaskoil tm, e odpovdl na jeho modlitbu, kterou dda teba ani nemyslel smrteln vn, pokrauje vnuka, kter vyuuje na Katolick teologick fakult Univerzity Karlovy. Jej ddeek chodil kadou nedli a nkdy i ve vedn dny do kostela. I pesto, e mu to vyneslo roky komunistickch naschvl, odebran role a zkazy, podotk Klra Kudlov.

Vra dvala Lukavskmu smysl ivota, sm o sob prohlaoval, e rst herce a kesana ly souasn. On se boha ptal, co m dlat. Nemyslm, e vdycky dostal odpov, ale bavilo ho to dobrodrustv a ten ping-pong, kter lovk celoivotn s bohem me hrt. To vdom, e je tu nkdo vt ne j, vyprv vnuka.

Navzjem si pirostli siln k srdci. Vte, pro veejnost je ddeek hlavn hercem, ale pro mne byl nesmrn pitaliv tvor. Byl rozen uitel, zachzel se mnou a s mm bratrem jako se sob rovnmi, mluvil o tmatech, kterm jsme teba nerozumli, ale on ml obrovskou vli a zpal nm ve vysvtlit, podotk. Dtem se snail pedat hodnoty, kterm sm vil. Vnmal ohroen, kter znamen ztrta pamti a pokory ped minulost, pohrdn hodnotami, kter se ozna za tradin, ale ony jsou sp lidsk a lid bez nich trochu lidmi pestvaj bt, k vnuka s tm, e herec se obval, e pichz instantn doba bez vdom pbhu, m si proly rodiny, vesnice i cel nrod.

Jana Brejchov, Radovan Lukavsk, Dana Medick a Gabriela Vrnov v serilu F. L. Vk

Kdy se pono do minulosti svho dtstv, ct vni kvy. Kvu vail velmi peliv. Babice tak dlal veker pomocn prce v kuchyni, loupal a vykrajoval jablka, louskal oechy, sbral s n rybz. Myslm, e nikdy nemyl ndob, neml to rd, vzpomn. Kdy babika v roce 2005 zemela, piel za mnou jednou s jarem a houbikou a ekl, e vlastn nev, jak se to sprvn s tmhle dneska dl. A nauil se to, dodv Klra Kudlov.

Prvn a posledn role

Hereck karira Radovana Lukavskho trvala pes 80 let. Zaala v jeho esti letech, kdy se roku 1925 poprv objevil na praskch divadelnch prknech s maminkou, nadenou ochotnickou herekou, v pedstaven Paerci. Byl to vnon pbh chud rodiny z pohrani, ke kter jet pijdou vymhat dluhy, vzpomnal Lukavsk v poadu Hovory H.

Nejprve ekal s maminkou a dvma sestikami v zkulis. Pak v jednu chvli zavelela: Vl pjdem dcka. Vl se tepotejte zim, a vichni vyli na jevit. Dti se dramaticky tsly, estilet Radovan se usadil pod stl vedle vyhaslch kamen a starho kesla. Z nho ml podle scne najednou vythnout poklad – schovan penze, a hra mla skonit dobe. Jene dtko na roli samozejm zapomnlo. Msto toho objevil na stole oatku s jablky a zaal trat, dokud jedno padave nechytil, a zaal ho pod stolem chroupat. Tiv ticho prvorepublikovho dramatu peruil smch divk. Herci strnuli, vesel se nepedpokldalo. Jene mal Radovan, vida, jak se lid bav, zaal trat po dalm jablku. To u ale zpozorovala matka a ledovm pohledem ho usadila, nae se hrlo dl.

Kdy divok 20. stolet peskoilo do novho tiscilet, byl Radovan Lukavsk u staikm hercem. Tak zazil v posledn roli starho vodnka Ivana v Jirskov Lucern nebo vznosnho DArtagnana, to bylo v Nrodnm divadle krtce ped smrt. Zemel 10. bezna 2008 v prask nemocnici na zpal plic.

Plac vnuka Klra ho u lka drela za ruku, bylo j 30 let. Herec se pr smrti nebl a tsn ped skonem i vtipkoval. Mn se zd, e dnen spolenost je ustraen. Lid se boj nkomu dvovat, riskovat, vzt si toho, koho miluj, mt dti, zestrnout, bt nemocn i umt. Dda ml svho Boha a dn z tchto vc se nebl, i kdy teba stran bolely a znamenaly k힑. Nedval se na ivot oima strachu, uzavr vnuka s tm, e od ddeka dostala do ivota jistotu, e m smysl hrt fr.

Radovan Lukavsk

Radovan Lukavsk se narodil 1. listopadu 1919 v Praze a zemel 10. bezna 2008. Vynikal vytbenm a kultivovanm hlasem a v divadle i filmu ztvrnil destky rol. Mezi jeho nejslavnj pat postava Vclava Thma v televiznm serilu F. L. Vk nebo role strmistra Kota v Kachyov filmu Krl umavy. V Nrodnm divadle si zahrl napklad Hamleta po boku Vladimra Re. V roce 1995 dostal Cenu Thlie za celoivotn mistrovstv.


Seber minci pro Megahru

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno