Nkter druhy vtip u si nechvm na doma, k spisovatelka Anna Cima

0
64

I autorka tohoto textu se proto rozhodla neznepokojovat a soustedit se na rozhovor. Pleitost k nmu je jasn: Cim letos na podzim vyel druh romn. Pedel kniha Probudm se na ibuji zaznamenala mezi eskmi teni velk spch a dokala se i pekladu do japontiny. Aktuln titul nese nzev Vzpomnky na hoe.

Bojte se jet zemtesen?
Lekala jsem se, kdy jsme se sem pisthovali. Te sp zpozornm. Ale kdyby to bylo nco vtho, asi bych zaala panikait.

Pipojila jsem se na n rozhovor o pr minut pozdji. Jak je to se zpodnm v Japonsku? etla jsem nedvno, e je naprosto neppustn.
Je to spoleensky nevhodn, ale to asi plat vude. Mon, kdy jde o njak firemn meetingy ale s tm j nemm zkuenost. Obecn nemm moc rda tyto generalizan vroky, e je to tak nebo tak. Vdy zle na kontextu.

Kontext dotv ve va nov knize i symbol hoe. Jak jste se k nmu dostala? Japonci si jej asto spojuj s vitalitou.
Hledala jsem tma pro nov romn a narazila nhodou na informaci, e hoi vymraj, a pesto se stle konzumuj ve velkm. U jsem to dv nkde zaslechla, ale nebylo to pro m prioritn tma. Pak jsem se zaala o hoe vc zajmat a zjistila, e by to tma v romnu mohlo fungovat na rznch rovnch: kulturn, environmentln i mytologick.

Dkladn pprava a reere je z toho pbhu hodn poznat. Naplovalo vs ponoit se do takovho tmatu?
Bavilo m to. Vdla jsem, e jedna z tch postav bude bioloka, kter hoe zkoum. Povaovala jsem za nutn co nejvrohodnji a nejsprvnji teni piblit jej prci a pohled. A opravdu m ta ryba zaala velice fascinovat a zajmat.

Je njak st tvorby pi psan, kter vs nebav?
Jsou nronj fze na soustedn i ppravu, ale vnmm to vechno jako soust procesu, kter spje k finlnmu vsledku.

Pete cel pbh kontinuln nebo ho rzn skldte?
Nepu stoprocentn linern, protoe vm, e nkter msta pbhu jsou nronj a potebuj vjimenou pozornost. Hodn se vracm a edituji u v prbhu psan. A celkem dost mau.

Kniha Vzpomnky na hoe od spisovatelky Anny Cimy (2022)

Je za postavou Sry nkdo skuten, kdo by svou identitou, tedy tm, e je napl ech a napl Japonec, byl natolik rozdlen, e by vlastn nepatil nikam?
Ne, ale urit existuj lidi, kte si prochz podobnou situac a pocity. J jsem se inspirovala vyprvnm tch, kte jsou ze smench manelstv a ij tu. A taky jsem vychzela ze svho pocitu cizinky. Je to smsice rznch zkuenost.

Budu generalizovat: jako ei vci asto njak komentujeme nebo srme. Vnmte to u sebe a promuje se to njak v prbhu let it v Japonsku?
Do urit mry ano. Okol m na lovka vliv. Nkter druhy vtip u si nechvm na doma. A naopak si teba km, e nkter situace jsou velice esk a pemlm nad tm, jestli by jako humorn psobily i mezi mmi pteli v Japonsku. Ale nejsou to njak hlubok vahy.

Bhem studia jste se soustedila na edest lta minulho stolet v japonsk literatue. Byla v nem shodn s tmi eskoslovenskmi?
Asi byla obdobn kulturn bohat a taky velice bouliv, protoe tu probhaly na zatku edestch let protesty proti prodlouen japonsko-americk bezpenost smlouvy a ke konci edestch let studentsk boue. Mlad lidi i umlci se hodn vyjadovali ke spoleensko-politickmu dn, tud se to odrelo i v jejich dlech. Jeden japonsk dramatik a filmov reisr di Terajama teba vyzval mlad lidi po cel zemi, aby psali bsn, a pak ty vydval v asopisech, co motivovalo k tvorb i stedokolky nebo lidi z periferi, kte by jinak zapadli a nyn mli monost oslovit ir publikum. Opravdu boom kultury.

Dvm si pauzu

K tmto letm u ns pat tak spousta filmovch klenot. Umte si pedstavit nkterou ze svch knih na pltn?
U ibuji to podle m vbec nejde a u ho si to taky neumm pedstavit. Myslm, e to jsou texty, kter funguj jen v literatue.

A scenristika vs vlastn nkdy nelkala? Peci jen ji mte v rodin.
Nikdy jsem o tom neuvaovala. M peci jen od mala zajmaly spe monosti textovho vyjden.

Je pro vs literatura svobodnj?
To je zajmav otzka. Asi by se na to chtlo zeptat i njakho scenristy. Z mho pohledu jsou to jin obory a jin zpsoby psan. M vdy pitahoval sp text a imaginace skrze nj. Realizace scne je hodn zvisl na dalch faktorech a schopnostech celho tmu, psan je individulnj. Na jednu stranu je lovk hodn osaml, ale m pevnji v rukou vsledek, take meme-li toto oznait za svobodu, pak asi ano.

Rod se vm te v hlav njak dal pbh?
Dvm si pauzu. Strvila jsem touto knihou tyi roky. Potebuju zestrnout minimln o pr msc a nabrat nov vjemy, tmata, inspirace a taky dothnout spoustu vc, kter nesouvis s psanm, ne se stoprocentn pustm do neho dalho.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno