Od roku 1977 na m StB vedla spis jako na osobu idovskho pvodu, prozradil Tpfer

0
58

Thle role si nesmrn vm, ekl herec hned v vodu Rozstelu. A to hlavn proto, e autor scne Ivan Fla mi ji napsal na tlo. A to se mi stalo skuten poprv v ivot.

Ml jsem pocit hrozn odpovdnosti, protoe divci po zhldnut filmu zanou vnmat Frantika Kriegla tak, jak jsem jej zahrl ve filmu. A piznm se, e m to svazovalo, vysvtluje Tpfer.

Kriegel je esenc 20. stolet

Podle nj je ivot Frantika Kriegla pomyslnou esenc dvactho stolet v jedn osob. Je to pbh lovka, kter vil v komunismus, bojoval ve panlsku v obansk vlce, po Mnichov zail zklamn ze zpadnch demokraci, zail druhou svtovou vlku.

Patil ke generaci komunist, kte vili tomuto idelu, pimkli se k Sovtskmu svazu, protoe zpadn demokracie ns nechaly napospas Hitlerovi, mn Tpfer. Proto se astnil norovho pevratu, nechal vyzbrojit lidov milice. Ale pak pilo vystzlivn v podob istek z padestch let. Pidal se na stranu reforem a nakonec piel rok 1968 a odmtnut podpisu moskevskho protokolu. A pak vylouen z KS a Charta 77.

Ale zstal komunistou. Chtl reformovat nereformovateln, navazuje herec. A prv proto se s Frantikem Krieglem neme politicky ztotonit. Snad jen lidsky.

Jako reportr jsem dlal rozhovor s Werichem

Se jmnem Frantika Kriegla se Tom Tpfer setkal u v roce 1968. Tehdy mu bylo 17 let a po maturit nastoupil jako externista do eskoslovenskho rozhlasu. Natel tehdy jako mlad reportr z redakce zbavy rozhovory se zajmavmi osobnostmi esk kultury.

Dlal jsem teba rozhovor s panem Werichem. On si m u druh den urit nepamatoval, ale pro m to byl ivotn zitek. Dlal jsem tak rozhovor s panem Suchm a s panem litrem v atn ped pedstavenm v Semaforu a s mnoha dalmi, vzpomn Tom Tpfer.

A proto u tehdy sledoval politick dn a Krieglovo jmno dobe znal. Tehdy u se vdlo, e nepodepsal moskevsk protokol. Byly kolem toho rzn legendy. Ale a kdy se pipravoval tento film, zjistil jsem, jak jsou skuten fakta, vetn toho, e ho vznili.

Navc jsem vyrstal na Vinohradech. Chodili jsme kolem Riegrovch sad a vdli jsme, kde doktor Kriegel bydlel. A vidli jsme i tu volhu, kter ho 24 hodin denn hldala, dodv herec.

Nechtl jsem Kriegla jen imitovat

Na roli se dkladn pipravoval. Studoval detailn politikv ivot, etl jeho biografii. Dval se i na to, jak Frantiek Kriegel mluvil, vystupoval nebo chodil, ale pi naten se tm nechtl nechat svazovat.

Musel jsem vychzet ze sebe. Kdybych ho jen koproval z dobovch zznam, byl bych pouhm plagitorem, imittorem. Postav muste dt svou dui, svoje zitky, svoje bolesti, sv srdce. To je herectv. A aby to byla plnokrevn a uviteln postava, muste zahrt komplexnho lovka, popisuje svj pstup k postav Tom Tpfer.

Vzhledem k tomu, e musel mt v rmci role ple, nechal si vyholit vlasy. Take jsem chodil po Praze pleat. Navc v t dob jsem se snail zhubnout, co se mi podailo. Zhubl jsem asi o deset kilo. No a jak jsem chodil bez vlas nebo v epici, navc huben, tak u bulvr spekuloval, e mm njakou vnou nemoc. A j se sml, a jsem se za bicho popadal.

Zajmavm aspektem hlavn role v tomto filmu pro Tome Tpfera byla skutenost, e si zahrl roli ida z Halie. No jist, to bylo pro m dleit, protoe sovtsk antisemitismus peklopen dokonce i do naich povlench podmnek byl v eskoslovensku realitou.

StB m sledovala jako ida

A k tomu mm jednu osobn zkuenost. V roce 1977 na m Sttn bezpenost zaala vst spis. V nm bylo nalezeno celkem 16 udava. Bylo to zajmav ten, 324 stran. A vte m cel ten spis na m zan? Slovy: osoba idovskho pvodu.

A vte co m t? Znte tu dnen korektn situaci, e ernocha mus hrt skuten ernoch, ne nkdo pouze naernn. Tak v tomto ppad hrla ida skuten osoba idovskho pvodu, tedy j. Take dovedeno do extrmu: Shylocka mohu tady u ns hrt jenom j, zavtipkoval v Rozstelu herec a sentor.

Zajmav bylo podle nj i to, kde vude tb natel. Krom nejznmjch mst, napklad na Praskm hrad nebo na praskm magistrtu, se podle Tpfera natelo i ve Varav a vzhledem k ukrajinsk koprodukci tak pekvapiv v Bui.

Skuten jsme tam nateli, bylo to nkolik tdn ped vlkou. A potom se tam stal ten masakr, vzpomn herec. Nateli jsme tam scny, kdy byl doktor Kriegel ve vzen bezprostedn po okupaci. Byla tam doposud funkn a hldan ukrajinsk vznice, kde bych nechtl bt ani hodinu zaven. Bylo to nco stranho.

Tom Tpfer se ze zsady na filmy, ve kterch hraje, nedv. A proto nevidl ani Mue, kter stl v cest. Nevidl jsem ani etnick humoresky. Dvat se na sebe je hrozn pocit. kte si: takhle vypadm? To mm dv brady? A takhle vypadm z profilu? No fuj!

Rusov maj pod stejn scn

A pak je tu problm, e bych byl natvan, e u to nejde pedlat. Film je prost hotov a j bych se zbyten zamlel nad tm, e jsem ml njakou scnu zahrt pln jinak. Je to dvojnsobn trpen. Proto to nedlm, k herec.

A me bt film o Frantiku Krieglovi ponauenm pro souasnost? Jist e ano. Vdy rusk okupace Ukrajiny mla stejn scn jako invaze do eskoslovenska. Vltnout tam s tanky, sesadit vldu a dosadit veden loajln k Rusku. Ale Ukrajinci je pekvapili tm, e se zaali brnit.

MUDr. Frantiek Kriegel, CSc. (1908-1979)

Pochzel z rakousk Halie, narodil se ve mst Ivano-Frankivsk na dnen Ukrajin. Po prvn svtov vlce odeel studovat medicnu do Prahy, kde se stal lenem KS.

Jako doktor psobil bhem obansk vlky ve panlsku, kde lil interbrigadisty i republiknsk vojky. Druhou svtovou vlku proil jako lka v n.

Po nvratu do eskoslovenska se aktivn podlel na norovm komunistickm pevratu. Pi antisemitskch istkch v padestch letech byl vylouen ze strany.

Na pmluvu pozdjho prezidenta Antonna Novotnho vak nebyl uvznn. V edestch letech pomhal na Kub budovat socialistick systm zdravotn pe.

Pracoval jako lka ve Vzkumnm stavu revmatickch chorob a bhem reformnho roku 1968 byl pedsedou stednho vboru Nrodn fronty a lenem pedsednictva V KS. Po okupaci odmtl podepsat moskevsk protokol a nsledn byl vylouen ze strany, penzionovn a sledovn StB. V roce 1977 podepsal Chartu 77.

Hlavn ponauen tedy je, abychom znali svou historii. Protoe v opanm ppad ji budeme muset znovu prot. A tedy vm musm ct svou zkuenost. Kdy vybrme studenty na DAMU pi pijmacm zen, dostvaj uchazei otzky z veobecnch znalost, vysvtluje herec.

Tak teba vd, e Anton Pavlovi echov byl dramatik a spisovatel. Ale kdy se dostaneme teba k roku 1968, tak obvykle nic neuvedou, nebo dokonce napou, e v tom roce skonila druh svtov vlka, uzavr Tom Tpfer s pnm, e snad mon nov film pithne mlad lidi k zjmu o nae modern djiny.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno