Rozbalen bonbonira. Lska k divadlu covid ustla, divci jsou impulzivn

Kdo by jet ped dvma lety tuil, jak me v lednu 2022 vypadat cesta do divadla? Vedle vhodnho obleen a vhodn spoleensk nlady si divk nesm zapomenout pibalit vhodn respirtor a vhodn potvrzen. A jet mus doufat, e mu nhle nedoraz zprva, e se pedstaven ze zdravotnch dvod ru.

Co pro divka me znamenat zmnu plnu na jeden veer, vak divadelnm scnm me zpsobit dlouhodobou katastrofu. V prmru jsme ruili minimln jedno pedstaven tdn, zn k aktuln sezon z Nrodnho divadla Brno.

Jak se dva roky s covidem v chovn divk projevily? Divadla nap zem se shoduj, e pedevm v tom, e publikum preventivn omezilo dlouhodob plnovn.

Divci nenakupuj vstupenky s pedstihem nkolika msc, ale impulzivn se rozhoduj v du nkolika dn, hls za prask Nrodn divadlo jeho mluv Tom Stank.

To je zjevn trend, kter velmi komplikuje situaci. Ned se pedem odhadnout, jak rychle a jestli vbec se ten kter titul na posledn chvli doprod, nebo ne, souhlas editel Nrodnho divadla Brno Martin Glaser.

Podle rky Swiderov, mluv Nrodnho divadla moravskoslezskho, se trend projevil hned po prvnm lockdownu. My jsme tomu pizpsobili prodeje a u je neotevrme pt msc dopedu, ale maximln ti. Jsou i vjimky (divcky oblben tituly), ale nejvy prodeje zanaj zhruba dva tdny a tden ped hracmi termny, popisuje.

Vyprodna bvaj pedstaven, o kter byl ped covidem enormn zjem a vstupenky se kupovaly dlouh msce dopedu. Te je vak seenete jet pr dn pedem, potvrzuje Swiderov slova brnnsk editel Glaser.

Ten zrove upozoruje, e souasn situace nepeje ani pedplatnmu. U ns vak u ped covidem zjem divk o klasick pedplatn upadal, zatmco rostl absolutn poet divk naich pedstaven. Stle oblbenj se stvalo FlexiAbo, u kterho si divk sv abonm poskldal na mru svch pedstav a asovch monost, dodv Glaser.

Ubylo starch divk

Pedn scny potvrzuj i oekvanou vahu, e nyn do divadel m mn divk ne ped zatkem pandemie. Ani nm se publikum zatm nevrtilo celkov v me, na jakou jsme byli zvykl, a tak se promnila skladba divk. Je mnohem mn nvtvnk star generace, pibyli mlad. Ale hrajeme a t ns, e divci chod a e je mme, popisuje mluv ostravsk scny.

DIVADLA ROKU: Dech vzal Oit svdek masakru, povedla se Trojanova reie

bytek je v prmru 30 procent, ale je rozdlen nerovnomrn. U divcky atraktivnch pedstaven bv plno, zbvaj jen mn kvalitn msta. Propad se pelv do nronjho repertoru, do neznmch titul nebo kontroverznjch tmat, dopluje Glaser.

Jin sla vykazuje prask Nrodn divadlo, kde se za losk rok podailo udret nvtvnost na 72,34 procenta kapacity. V roce 2019 pitom ve vron zprv hlsila prvn scna nvtvnost podobnou 77,7 procenta. sla za rok 2021 vak reflektuj i uzaven divadel a omezovn kapacit, take srovnn nen pln pesn.

Martin Glaser piznv, e nejistota a mnostv neodhadnutelnch faktor scnm komplikuje ekonomickou situaci. Na trbch jsou bytostn zvisl vlastn rozpoty soubor. Ze zizovatelsk dotace a z veejnch rozpot pokryjeme mandatorn vdaje. Rozpoty novch inscenac a na hran reprz jsou pmo vzny na trby z pedstaven. Stvajc situace tak brn dalmu rozvoji divadla. Zvl᚝ ve chvli, kdy se vstupy velmi razantn zdraily, vysvtluje editel brnnsk scny.

e se doba podepisuje na dramaturgii, potvrzuje i Swiderov: Musme obas titul zmnit nebo pedstaven zruit, takov je doba. Logicky ni celkov nvtvnost se mus odrazit v trbch, my ovem mme velkou podporu naeho zizovatele msta Ostravy a pomohlo tak ministerstvo kultury, take se drme i s ni nvtvnost.

Glaser upozoruje jet na fakt, e ada titul mus nyn o pozornost divk bojovat mnohem intenzivnji. Nejt잚 to maj premiry, kter se odehrly ped lockdownem a nestaily se takzvan rozkiknout. Dve se repertor obnovoval postupn. Dnes pipomn erstv rozbalenou bonboniru a divci pirozen shnou nejdv po tch nejchutnjch kouscch a st pedstaven bohuel dost nespravedliv zstv v jejich stnu, uvauje.

Prask Nrodn divadlo se bhem druhho lockdownu vythlo s bohatm online programem. Repertor Nrodnho divadla se pomalu vrac k normlu, hls nicmn Stank, dramaturgii nov sezony pedstav prvn scna na jae.

V minulosti se koupat nechceme, k Myika k vro Dejvickho divadla

Martin My

Na webu jsou i nadle dostupn online projekty i zznamy inscenac a projekt z karantny. Online formty nadle vyuvme u edukanch doprovodnch program ND+, kde vychzme vstc zejmna kolnm skupinm s distann vukou. Oblben zstalo i online penen besed, dodv Stank.

Covid tedy zmnil hodn, z reakc vech t scn je nicmn zejm, e a se divck zjem promnil, rozhodn neustal.

Kdo do divadla pijde, ten zn podmnky a prost chce pijt, zdrazuje Swiderov fakt, na kterm se shodnou zstupci vech t Nrodnch divadel. Tedy e podmnky vstupu nikdo z divk nerozporuje.

Nvtvnci pedstaven se chovaj opravdu mimodn disciplinovan, popisuje Glaser. Je znt, e si v toho, e divadla mohou hrt. Po prvn vln si po zhasnut v sle velk st divk sthla rouku pod nos. Dnes naprost vtina z nich zvldne pedstaven s respirtorem na nose. Prokzat se potvrzenm je samozejmost, kterou nikdo nezpochybuje, dodv.

Spoleensk setkn

Stejn vzorn jako divci jsou pitom i sama divadla. U od zatku pandemie se toti sna dsledn dodrovat vechna v danou dobu platn opaten.

I za cenu toho, e na pichzejc divky mus ve foyer ekat dvojnsobn poet uvadek: jedna skupina kontroluje potvrzen, druh samotn vstupenky.

Hledit divadel jsou oteven se edestiminutovm pedstihem, abychom rozloili npor kontrol u vstupu, vysvtluje Stank a upozoruje, e prostory pravideln dezinfikuj genertory ozonu.

Nijak se pr nezmnil vztah lid k nabzenmu oberstven. Divci si uvaj monost spoleenskho setkn, o tom tak divadlo je, potvrzuje Swiderov.

Rdi vyuvaj slueb bufet. V souladu s nastavenmi opatenmi jsme ale doasn zruili spoleensk setkn, ppitky i rauty po premirch a vznamnch reprzch, dopluje Stank.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts