Rusk galeristka z Prahy pomh Ukrajin. Reakc jsem se bla, k

0
211

A tak zvedla telefon a rozhodla se to zjistit.

Troku jsem se bla. Ujistila jsem se vak, e alespo na vtvarn scn jsou lid, kte situaci nevid ernoble, k. Rozhodla se proto uspodat charitativn salon, v rmci kterho se setkvaj dla umlc nejen eskch, ale i ukrajinskch a ruskch.

Pro m jsou po ukrajinskch hrdinech velkmi hrdiny tak ti, kte protestuj proti reimu v Rusku. Bohuel jsou stle v menin. Tm, e bychom zcela vyadili nebo zakzali rusk umlce, bychom pili o cenn protiputinovsk hlasy, kter by mly bt slyet, upozoruje po dotazu, jak se j dotkla vzva ukrajinskho velvyslance Jevhena Perebyjnise k bojkotu ruskho umn (resp. filma), kterou pronesl na eskch lvech.

V prbhu naeho setkn se Karpuchina opakovan ujiuje, zda jej vystupovn nepsob jako obhajoba Ruska i snad stovn si.

Zmiuje i dal projekty, kter se sna pomhat prostednictvm umn.

Jsme si spolen oporou. Kad m jin dosah, jin klienty a v nabdce jin dla, vysvtluje. Jej charitativn salon nael sv improvizovan sdlo v jinak nevstavnch prostorch a kanceli Karpuchina Gallery. Ukrajin u pomohl asi temi sty tisci korun. Penze nkup poslaj rovnou na et lovka v tsni. Galeristka pak umleck dlo vydv na zklad potvrzen.

Snaila jsem se co nejvce diverzifikovat nabdku, aby si dla mohli koupit nai zaveden sbratel i lid, kte do galerie pijdou poprv. Mme zde i levnj a men prce v du tisc korun, popisuje.

Otto Placht s obrazem Zelen transfuze

Zakoupen umleck dlo, kterm se d zrove pomoct, me podle Karpuchiny v lovku zanechat nejen poten, ale stt se i jakousi pipomnkou toho, e jste v ivot nco udlali sprvn a jet vs to doma me tit dlouh lta. S vt trochou nadszky a ironie se to d shrnout jako hezk pamtka na hroznou vc.

Pomhat co nejdle

Z eskch umlc sv dla v rmci salonu nabdli teba Kritof Kintera, Josef Bolf nebo Anna Slama a Marek Delong, kte maj v galerii nyn zrove i autorskou vstavu.

Z ukrajinskch tvrc svmi dly pispli Serhij akiv, student malby na UMPRUM nebo Alexandr Martsynyuk, absolvent AVU (jeho dlo na fotce). Rusko na akci zastupuje Philipp Kolyev, multimediln umlec, tak absolvent AVU.

Alexandr Martsynyuk: Vzpimova

Nachzme se v hodn tk situaci, kdy lidstvo opt el nepedstavitelnmu zlu. Zrove je to okamik, kdy se sjednocujeme, zapomnme na triviln egoistick poteby a pomhme lidem, kte kadou noc potaj sekundy do rna. Pispnm svho dla vyjaduji solidaritu s ukrajinskm lidem a zrove se stavm do jasn pozice. Nehodlm se smit se l, nsilm a jednnm s lidmi jako s objekty. Slva vem, kdo se podlej na tomto nelehkm boji, slva Ukrajin, osvtlil Martsynyuk motivaci nabdnout sv dlo do charitativnho salonu. Pomhat umnm Ukrajin by si Alexandra Karpuchina pla co nejdle, dokud bude zjem umlc i sbratel.

Rodinu pivzt nestihla

Akoliv je galeristka v Rusku v kontaktu spe u jen s rodinou, sleduje z profesnch dvod i situaci na tamn galerijn scn.

Cenzura se tam galerist dotk dlouhodob. Stvalo se, e se zavraly vstavy pro svou dajnou nevhodnost. Politick tlak tam byl logicky ctit mnohem dv, ne tohle vypuklo. Minimln deset let tam Vladimir Putin usilovn pracoval na tom, aby potlail jakkoliv hlasy, kter byly proti jeho politice. A bohuel se mu to povedlo, mn.

Z reakc tamnch galeri na situaci zmiuje teba konec innosti jedn z nejvtch soukromch vstavnch instituc v Moskv Gare. Svou innost pozastavili s vysvtlenm, e nemohou podporovat iluzi normlnosti.

A pak je tu jedna men galerie, m oblben, Anna Nova Gallery v Petrohrad, kter sdlela prci Bioism mezinrodn uznvanho ukrajinskho autora Aljoschi s podtitulem stop insanity, seek for kindness. Ve sv innosti dle pokrauj, podle koment v pspvku se u ale i to povauje v Rusku za odvn. Sledujc jim dkuj za svobodn projev nzoru, popisuje.

Te to ve mn vechno skpe. Upmn jsem ve skrytu due navzdory tomu, e jsem chodila na esk a anglick koly, byla hrd, e jsem z Ruska a e patm k bohat rusk kultue. Te mi to ale njak nejde, piznv.

Sv pbuzn z Ruska chtla Alexandra Karpuchina dostat do Prahy co nejdve. Ne se k tomu ale dostala, zjistila, e ji odcestovat nemohou.

A takov pbhy se mno, slchm jich m dl vc, uvd. Sama pmo v rodin aktivn odprce protiputinovskho reimu nem. Jsou starho vku, s reimem samozejm nesouhlas, ale asto u jsou rezignovan nebo maj strach nco zmnit, vysvtluje.

Rodie galeristky se rozhodli ze sv domoviny odejt u roku 1991. Akoliv perestrojka byla krokem k lepmu, tak rozhodn nebyla, jak se esky k, sametov. Otec byl proti rznm vcem, tak radji ekl, e odejdeme a zaneme znovu, vzpomn. Nevraivost kvli svmu pvodu dajn v esku obas poctila, nikdy vak pli vrazn.

Te to ve mn vechno skpe. Upmn jsem ve skrytu due navzdory tomu, e jsem chodila na esk a anglick koly, byla hrd, e jsem z Ruska a e patm k bohat rusk kultue. Te mi to ale njak nejde, piznv.

Alexandra Karpuchina

Jako stejn nyn vnm hlavn vytrvalost. Postupn tm hrznm obrazm asi budeme pivykat. To otupn ale me bt velice nebezpen. Musme bt vytrval. A nauit se zrove bn fungovat i pomhat, k. A nsledn skoro jednm dechem opakuje: Vechno, co zavaj Ukrajinci, je samozejm mnohem hor. Nechci se jakkoliv srovnvat s jejich situac.

A pak mi jet druh veer po setkn pijde esemeska: Dda s babikou byli kozci, dost pravdpodobn ukrajinskho etnika Doufm v dal legitimn existenci Rus. Snad to cel Putin nezni. Slovo Putin jsem nahradila. Bylo tam jin. Dosate si sami. A neteba vysvtlovat pro.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno