Neutrln, bez symbol. MOV doporuil nvrat Rus a Blorus do sout

0
53

Ve vech sportech by mly bt respektovny jasn dan podmnky pro neutralitu. MOV zatm nerozhodl, zda povol ast sportovc z Ruska a Bloruska na olympijskch hrch 2024 v Pai a zimnch olympijskch hrch 2026 v Miln a Cortin dAmpezzo.

Nvrat by se ml tkat jen jednotlivc, nikoli tm. Vyloueni by mli zstat sportovci, kte jsou pslunky armdy nebo domcch bezpenostnch sloek. Rusk ministerstvo obrany dve uvedlo, e vce ne dv destky medailist z pedloskch olympijskch her v Tokiu mly vojenskou hodnost, pipomnla agentura AP. lenov armdnho sportovnho klubu se postarali o 45 z 71 medail, kter rut sportovci v Tokiu 2021 zskali.

Do sout by mezinrodn federace nemly pipustit ani aktivn podporovatele vlky na Ukrajin. Tato podmnka se vztahuje nejen na sportovce, ale tak na leny realizanch tm.

MOV tak v doporuen nerespektoval postoj zvltn zpravodajky OSN pro kulturn prva Alexandry Xanthakiov, kter je jeho poradkyn. Ta se v minulch dnech nechala slyet, e by mli zstat vyloueni jen pachatel vlench zloin na Ukrajin. ast na mezinrodn sportovn scn by povolila i sportovcm, kte sami vlili na rusk stran na Ukrajin.

MOV doporuil, aby se v ppad sportovc z Ruska a Bloruska na mezinrodnch soutch striktn dodrovala absence nrodnch symbol, hymny a nrodnch barev. To by mlo platit nejen pro samotn sportovce a jejich tmy, ale i cel sportovit. Rusk a blorusk vlajky by se tak nemly objevit ani v hlediti.

Thomas Bach na jednn vkonn rady MOV v Lausanne.

V doprovodnm manulu MOV upesnil podmnky, kter jsou psnj, ne byly pi asti neutrlnch ruskch sportovc na vech olympijskch hrch ponaje Pchjongchangem 2018. Tehdy navzdory trestu za systematick doping mohli mt obleen v nrodnch barvch a pi triumfech jim hrla skladba vznamnho ruskho skladatele Petra Iljie ajkovskho. Byli oznaeni jako olympijt sportovci z Ruska.

Tentokrt by mli mt oznaen Individuln neutrln sportovci s francouzskou zkratkou AIN. Mli by mt ist bl nebo jin jednobarevn obleen bez tmovho loga.

Na zklad analzy, jak sportovn federace dodruj tato doporuen, MOV rozhodne o asti neutrlnch ruskch a bloruskch sportovc na nejblich dvou vydnch olympijskch her. Konkrtn termn tohoto rozhodnut Bach neupesnil.

Ped dnenm doporuenm byli Rusov a Blorusov vyloueni z vtiny sport. Napklad Svtov atletika minul tden uvedla, e v dohledn dob na tomto pstupu nehodl nic mnit. Na druhou stranu hri z Ruska a Bloruska v nkterch sportech psob. Teba v tenise hraj bez vlajky a nrodnch symbol. V boxu ale mohou startovat pod svmi vlajkami, protoe mezinrodn federaci IBA vede Rus Umar Kremljov. esko i dal zem kvli tomu bojkotovaly MS.

Doporuen MOV sportovnm federacm

1. Sportovci s ruskm nebo bloruskm pasem smj soutit pouze jako neutrln.

2. Tmy sportovc s ruskm nebo bloruskm pasem nepipadaj v vahu.

3. Sportovci, kte aktivn podporuj vlku, nesmj soutit.

4. Sportovci, kte maj smlouvu s ruskou nebo bloruskou armdou nebo nrodnmi bezpenostnmi agenturami, nesmj soutit. lenov realizanch tm, kte maj smlouvu s ruskou nebo bloruskou armdou nebo nrodnmi bezpenostnmi agenturami, se nesmj astnit.

5. Vichni tito neutrln sportovci musej, stejn jako ostatn sportovci, vyhovt vem antidopingovm podmnkm, je se na n vztahuj, a pedevm tm, kter jsou stanoveny v antidopingovch pravidlech mezinrodnch federac.

6. Sankce proti tm, kte jsou zodpovdn za vlku, tedy ruskmu a bloruskmu sttu a vldm, musej zstat v platnosti:

a. dn mezinrodn sportovn akce organizovan nebo podporovan mezinrodnmi federacemi nebo nrodnmi olympijskmi vbory v Rusku nebo Blorusku.

b. dn vlajky, hymny, barvy nebo jin identifikan znaky tchto zem na sportovnch akcch i shromdnch, vetn celho djit.

c. dn len vldy i sttn ednk Ruska a Bloruska nesm bt pozvn i akreditovn na sportovn akci i shromdn.

Nejen ze sportovnho prosted, ale tak od politik znj poadavky, aby nadle platily souasn sankce a olympijsk hry v Pai se odehrly bez Rus a Blorus. Proti jejich asti se v noru na on-line konferenci postavili ministi sportu a dal vrcholn pedstavitel 35 zem vetn USA, Nmecka, Austrlie nebo eska.

Bach razantn odmtl vmovn politiky do sportu, kter m bt autonomn. Pokud by vldy pevzaly rozhodovn, kte sportovci se mohou astnit jakch sout, byl by to konec svtovho sportu, jak ho dnes znme, ekl.

esk ministr zahrani Jan Lipavsk dnen doporuen MOV zkritizoval. Jsem zklamn z doporuen MOV. Nesmme zavrat oi ped realitou. Rusk sport je centrln zen z Kremlu. Rusk reim nev, co je to fair play; jeho sportovci na olympidu nepat. Otzkou se budeme dle zabvat, a to i v expertn skupin, uvedl na twitteru. Skupina odbornk, jej vznik inicioval esk olympijsk vbor, hled prvn argumenty pro neast Rus a Blorus na OH 2024 v Pai.

MOV nadle trv na sankcch pro rusk a blorusk stt a vldu. Doporuil, aby se v tchto zem nekonaly dn mezinrodn sportovn akce a aby dn vldn pedstavitel nedostali akreditace nebo pozvn na mezinrodn soute.

Bach rovn vyjdil solidaritu MOV s okupovanou Ukrajinou a pipomnl podporu, kterou Mezinrodn olympijsk vbor sportovcm z tto zem poskytuje. stku ve fondu solidarity, z nho za uplynulch 12 msc erpalo podporu minimln 3000 ukrajinskch sportovc a dalch len olympijsk komunity na Ukrajiny, MOV ztrojnsobil na 7,5 milionu americkch dolar (asi 165 milion korun).

Dopady vlky na sportovce Ruska a Bloruska

nor 2022 – V reakci na invazi ruskch vojsk na Ukrajinu vyzval Mezinrodn olympijsk vbor (MOV) vechny sportovn organizace, aby peloily i zruily akce plnovan do Ruska a Bloruska.

Rusk

Sportovci nejprve mli mt prvo startovat, ale bez sv vlajky a ostatnch sttnch symbol. tyi dny po vpdu MOV pitvrdil a vyzval federace, aby Rusy a Blorusy pln vylouily. Z mezinrodnch sout byli postupn vyazeni napklad atleti, biatlonist, lyai, kanoist, hzenki, veslai i bruslai. Jako jednotlivci a s neutrlnm statusem mohli zvodit cyklist a hrt tenist. ast ruskch hokejist v lize nijak neomezila NHL.

Duben 2022 – Organiztoi Wimbledonu vylouili Rusy a Blorusy z londnskho grandslamu i britskch turnaj ped Wimbledonem. ATP a WTA kvli tomu za Wimbledon neudlily body do svtovho ebku, britsk tenisov asociace pozdji dostala od ATP pokutu milion dolar (asi 23 milion korun).

Od roku 2009 chr

Arbitr svtov skask federace FIL vyhovla kvli vlastnm stanovm stnosti ruskho svazu a zruila rozhodnut o suspendaci jeho sportovc, trenr a funkcion ze zvod. Rusko tak poprv na soudnm poli usplo s odvolnm proti vylouen svch sportovc. FIL ale v ervnu zaadila do stanov nouzov paragraf, na jeho zklad Rusy znovu vylouila.

Z 2022 – MOV zaal jednat o monm nvratu ruskch a bloruskch sportovc do mezinrodnch sout.

jen 2022 – Mezinrodn boxersk asociace IBA s okamitou platnost zruila zkaz startu ruskch a bloruskch reprezentant na svch akcch a umonila jim vystupovat pod jejich vlajkou. IBA d Rus Umar Kremljov, kter je povaovn za ptele ruskho prezidenta Vladimira Putina.

P

Nejvtm sponzorem IBA je rusk energetick spolenost Gazprom. Kvli tomuto rozhodnut se ada zem vetn eska rozhodla bojkotovat svtov ampionty.

Prosinec 2022 – Prezident MOV Thomas Bach vyzval k oteven diskuzi o nvratu ruskch a bloruskch sportovc do mezinrodnch sout. Zrove uvedl, e sankce uvalen na spojeneck zem po norovm vpdu ruskch vojsk na Ukrajinu maj zstat v platnosti. Na summitu v Lausanne navrhla organizace OCA, zasteujc nrodn olympijsk vbory Asie, e by sportovci Ruska a Bloruska mohli startovat na soutch, kter pod.

nor 2023 – Proti zmru MOV dostat na olympijsk hry 2024 v Pai sportovce z Ruska a Bloruska se v Evrop i v dalch zemch zvedla velk vlna nevole. Na zamtavm postoji se shodli tak zstupci eskho olympijskho vboru, esk unie sportu, ministerstva zahrani i Nrodn sportovn agentury. Bojkot her ale spolen odmtli.

Bezen 2023 – Dnes MOV doporuil mezinrodnm sportovnm federacm, aby umonily nvrat neutrlnch ruskch a bloruskch sportovc do sout. Ve vech sportech by mly bt respektovny jasn dan podmnky pro neutralitu.

Rusko a olympi

Nvrat by se neml tkat sportovc, kte jsou pslunky armdy nebo domcch bezpenostnch sloek, ani aktivnch podporovatel vlky na Ukrajin. Striktn by se mla pi mezinrodnch soutch v ppad sportovc z tchto zem dodrovat absence nrodnch symbol, hymny a nrodnch barev. MOV zatm nerozhodl, zda povol ast sportovc z Ruska a Bloruska na olympijskch hrch 2024 v Pai a zimnch olympijskch hrch 2026 v Miln a Cortin dAmpezzo.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno