Amazon stav internetovou satelitn s za pomoci ty neozkouench raket

0
61

SpaceX nen zdalekajedinou firmou, kter m v plnu na obn drze vybudovat celosvtovou s pro pstup k internetu. Mezi dal firmy, kter Starlinku konkuruj nebo chtj konkurovat, pat kupkladu SES O3b i OneWeb. Ovem patrn nejvznamnjm vyzyvatelem a konkurentem se v budoucnu stane s Kuiper, kterou chce postavit spolenost Amazon.

S Kuiper by se mla skldat z 3 236 druic rozmstnch ve tech orbitlnch slupkch, kter se budou nachzet ve vkch 590, 610 a 630 km nad hladinou moe. Jednotliv drhy se nebudou liit jen pracovn vkou, ale i potem druic v nich rozmstnch a sklonem vi rovnku.

Pokud bychom na tomto mst mli provst mal srovnn se st Starlink, konkrtn s jej prvn st, kter se m skldat z 4 408 druic, je mono ct, e s firmy Amazon bude prakticky umstna ihned nad nejve provozovanou slupkou st SpaceX. Nejvy obn drha Starlinku se nachz 570 km nad zem a o 20 km ve budou rozmstny druice st Kuiper. Dky podobn nadmosk vce budou mt ob satelitn st i podobn zpodn signlu. Take na tomto mst nelze ct, kter konstelace bude lpe slouit koncovm uivatelm.

Pln rozmstn druic st Kuiper na obn drze v porovnn s plnem rozmstn prvnch 4 408 druic st Starlink.

Dal srovnn konstelac je mono provst na zklad sklonu obnch drah. Z nj je patrn, e s Kuiper nem prozatm v plnu, na rozdl od SpaceX, pokrt svm signlem kad kout na planety. S Kuiper tak bude patrn nezachytiteln ve vych zempisnch kch. Pokud bychom si cel problm pevedli na pokryt na star dobr Evropy, lze odhadovat, e signl st Kuiper me doshnout piblin na nejsevernj hranici Nmecka, kter se nachz piblin na 55 severn zempisn ky.

To vak nemus bt na kodu, protoe kdy se podvme na rozmstn lidsk populace na cel Zemi, lze od oka ci, e i tak zvldne s Kuiper pokrt nejlidnatj sti svta. Z tohoto dvodu SpaceX v ppad Starlinku tak prioritizovalo pokryt t sam oblasti. Avak Starlink bude pozdji zahrnovat tak orbitln slupku, kter bude obhat na polrnch drahch, m SpaceX pokryje zbytek povrchu Zem.

Kde m jednoznan v souasnosti s Starlink nskok, je as. S plnem na vstavbu satelitn st pilo SpaceX ji v lednu roku 2015. Prvn prototypy budoucch satelit Starlink nazvan Tintin firma vynesla na obnou drhu v noru 2018. Za rok a ti msce, tedy v kvtnu 2019, nsledovala prvn pedsriov vrka druic Starlink typu v0.9. A od listopadu 2019 firma zaala s pravidelnmi vynkami sriovch druic. Do dnench dn dopravilo SpaceX na obnou drhu pes 2 300 druic.

Plny Kuiperu

V dubnu 2019 se svtov kosmonautick veejnost poprv dozvdla o tom, e firma Amazon m v plnu vytvoit satelitn konstelaci Kuiper. To, e tato konstelace na rozdl napklad od projektu OneWeb nebude mt nouzi o penze, bylo jasn od prvopotku. Stoj za n Jeff Bezos, zakladatel Amazonu a jeden z nejbohatch lid na svt. U v ervnu 2020 bylo oznmeno, e Amazon do sv konstelace investuje vce ne 10 miliard dolar.

V polovin tho roku obdrela firma Amazon povolen od Federlnho komunikanho adu (FCC), kter stanovil, e polovinu vech plnovanch druic mus firma dopravit na obnou drhu do poloviny roku 2026 a celou konstelaci mus mt hotovou do roku 2029. Mimochodem, ekvivalentn termny platn pro SpaceX jsou roky 2024 a 2027.

Co patrn nejvc veejnost zajm, je termn, kdy Amazon zahj vynku sv konstelace. Jako prvn by se na obnou drhu mly vydat dva prototypy nazvan KuiperSat-1 a 2.

Vvojov verze rakety RS-1

Na clovou drhu by je ml dopravit nosi RS-1 firmy ABL Space Systems. Jde o raketu s nosnost piblin 1,3 tuny na nzkou obnou drhu, kter na svj prvn start stle ek. Podle startovnho povolen by se inauguran let ml odehrt mezi polovinou nora a koncem ervence letonho roku. Nkdy koncem roku by ml nsledovat ji zmnn start s testovacmi druicemi systmu Kuiper. Kdy budou nsledovat prvn vynky druic urench pro ostr provoz, vak zatm nen jasn, firma Amazon odmtla na tuto otzku odpovdt.

Co je vak ji jist, je to, kter raketov nosie vynesou na obnou drhu celou konstelaci Kuiper. Jsou celkem tyi a prvn z nich byl oznmen ji v dubnu loskho roku. Tehdy si toti Amazon zakoupil u firmy United Launch Alliance (ULA) devt start na dosluhujc raket Atlas V. Finann podrobnosti tto zakzky nebyly zveejnny, ale protoe cenk raket Atlas V zan na stce 109 milion, lze odhadnout, e Amazon za tyto mise zaplat kolem 1 miliardy dolar.

Od t doby bylo ticho po pin, a nyn vybuchla doslova bomba. Potkem dubna letonho roku toti bylo oznmeno, e si firma Amazon zaplatila dalch 83 start, kter j umon dopravit druice systmu Kuiper na obnou drhu. 38 z nich zskala firma ULA se svou raketou Vulcan, v 18 ppadech se vynen druice svezou na evropsk Ariane 6 a dalch 12 start uskuten raketa New Glenn firmy Blue Origin (Blue Origin m navc opci na dalch 15 start). Odhaduje se, e cena za vech 83 nov oznmench start peshne stku 10 miliard dolar. Mimochodem, Eric Berger ze serveru Ars Technica odhaduje, e cena mon je piblin trojnsobn vy, ne kdyby si firma Amazon nechala zakzku vynst raketami firmy SpaceX.

Vechny nasmlouvan starty by se mly uskutenit bhem pti let. Snad nen ani teba dodvat, e se jedn absolutn o nejvt kontrakt v djinch komern kosmonautiky. Firma Amazon navc zadotuje vvoj a vrobu speciln platformy, kter umon vynesen druic Kuiper na raket Vulcan. Mon vs tak bude zajmat, kolik druic bude kad ze zmiovanch nosi schopen vynst na obnou drhu. Pokud jde o raketu Vulcan, ta pi jedn misi doprav na orbitu 45 druic, v ppad New Glennu je to 61 druic a evropsk Ariane 6 bude schopna vynst 35-40 satelit. Z toho mimochodem vyplv, e jedna druice Kuiper zejm bude mt hmotnost pes pl tuny, co je zhruba dvakrt vce ne souasn druice Starlinku (druh generace vak m bt vt a t잚).

Na tomto mst bude patrn dobr vnovat i nkolik slov nosim, kter konstelaci Kuiper doprav na obnou drhu. S vjimkou Atlasu V toti jde o nevyzkouen a zatm neletn rakety. Zaneme od Evropy, protoe ppad Ariane 6 je pomrn nejsnadnj. Jde o raketu, kterou vyvj firma ArianeGroup a mla by bt schopna dopravit a 21,5 tuny na nzkou obnou drhu a 11,5 tuny na drhu pechodovou ke geostacionrn. Tento nosi by ml nahradit svho pedchdce, raketu Ariane 5, kter byla dlouh roky tanm konm komern kosmonautiky a vynesla do vesmru stovky rznch druic. Byla vak relativn drah, cena za jeden jej start se mohla vyplhat a na 185 milion eur. Naproti tomu Ariane 6 by mla bt nabzena za maximln cenu 115 milion eur. Tato raketa by se mla poprv do vesmru vypravit na konci letonho roku.

Statick test boosteru P120C na tuh ltky, kter bude urychlovat raketu Ariane 6 v roce 2019

Aby vak Ariane 6 mohla dostt uzavenmu kontraktu a pi jednom startu vynst plnovan poet druic Kuiper, budou pro ni muset bt vyvinuty vylepen pomocn urychlovac boostery na tuh pohonn ltky. Msto plnovanho boosteru P120C tak bude firma pouvat booster P120C+. Co to znamen v praxi? Piblin o metr se prodlou dlka trupu a urychlovac booster tm pdem pojme piblin o 14 tun paliva vce. Dky tmto pravm bude raketa Ariane 6 schopna vynst na obnou drhu piblin o 2 tuny t잚 nklad.

Ppad zbvajcch nosi je pomrn komplikovanj. Obma raketm jsme se na tomto serveru ji vnovali, New Glennu zde a raket Vulcan zde, proto si celou situaci vysvtlme jen v krtkosti. Prvn z nosi vyvj firma Blue Origin, kterou vlastn Jeff Bezos, jen zaloil i Amazon. New Glenn bude pohnn metanovm motorem BE-4, kter je vyvinut a vyrbn pmo spolenost Blue Origin.

Motor BE-4 spolenosti Blue Origin pro raketu Vulcan

Stejn motor by pak ml pouvat i nosi Vulcan firmy ULA. A prv tento motor je hlavnm problmem, kter u zpsobil adu odklad minimln jednoho z tchto nosi. Podle pvodnch pln ml bt letuschopn motor pipraven ji v roce 2017. Momentln se pe rok 2022 a odhaduje se, e prvn letov exemple obdr firma ULA nejdve v polovin letonho roku. Kvli tomu je prvn start rakety Vulcan oekvn nejdve koncem letonho roku, i kdy pvodn mla tato raketa lett u v roce 2019. Jakkoliv zpodn by pak mohlo premiru rakety Vulcan pesunout a do ptho roku.

A protoe stejn motor bude pohnt i raketu New Glenn a prvn dodvky novch motor obdr konkurence, nen pekvapiv, e firma Blue Origin mus ped premirou vlastn rakety upednostnit prvn let natvan a jejich vlastn vinou zpodn konkurence. Premira New Glennu probhne oficiln nejdve v roce 2023, avak napklad server Ars Technica je vrazn pesimistitj a uvd, e inauguran let rakety New Glenn se uskuten nejdve za dva roky.

Maketa prvnho stupn rakety New Glenn na Florid v listopadu 2021.

Kdy jsme o nkolik odstavc ve zmiovali, e teprve vyvjen raketa Ariane 6 bude muset podstoupit dodaten pravy, aby mohla vynst nklad spolenosti Amazon, bude dobr uvst, e podobn pravy se nevyhnou ani firm ULA. Vkon jejch raket je sice dostaten, avak nedostaten je poet raket, kter firma plnuje vyrobit za rok. Aby dostla smluvnm zvazkm, bude muset vrobn tempo vrazn zvit.

f firmy ULA Tory Bruno uvd, e oekv piblin 2025 start za rok. V podstat pjde o zdvojnsoben pvodn odhadovan frekvence start, co pro firmu znamen zdvojnsobit vechnu potebnou infrastrukturu. Firma bude muset postavit novou mobiln startovac rampu, druhou vertikln integran v a bude muset tak zakoupit druhou lo, kter bude z Alabamy dopravovat na Floridu raketov stupn.

Rozmrov a hmotnostn maketa prvnho stupn rakety Vulcan s dvma neletovmi exempli motor BE-4 v srpnu 2021.

Samozejm i rzn dodavatel soustek budou muset zrychlit pracovn tempo. Kupkladu firma Aerojet Rocketdyne, kter pro druh stupe rakety Vulcan vyrb motory RL-10, ji obdrela ob zakzku na dodn 116 motor. Firma ULA tak vyvine nov druh stupe Centaur, kter bude optimalizovan pro lety na nzkou obnou drhu. Jak vidno, firma ULA hodl svm zvazkm dostt za kadou cenu.

Za zmnku stoj tak to, e z obho startovnho kontraktu byly vynechny rakety SpaceX, i kdy je napklad Falcon 9 nejlevnj, nejspolehlivj a nejaktivnj raketou souasnosti. Samozejm, Amazon urit neoplv ochotou podporovat konkurenci, ale dajn se nebrn mylence vyut v budoucnu i dal firmy pro vynesen druic Kuiper. Inu, napklad vyvjen mnohonsobn pouiteln raketa Starship bude svou kapacitou a cenou pravdpodobn velkm lkadlem. A jak znmo, Elon Musk se nikdy nebrnil mylence pomhat konkurennm firmm pi vstavb jejich satelitnch konstelac. Dokzal to vynkou druic Iridium i uzavenmi kontrakty na vynesen druic konkurennch konstelac O3b i OneWeb.

Umleck pedstava rakety RS1 s testovacmi druicemi Kuiper.

Co ci zvrem? Pi prostm srovnn termn prvnho startu prototypovch druic st Starlink a Kuiper meme jednoznan prohlsit, e firma Amazon je piblin o 4 roky pozadu oproti aktivitm SpaceX. Navc skoro vechny rakety, kter maj vynet jej druice (s vjimkou Atlasu V), zatm nikdy neletly a v ppad skluzu by to mohlo znamenat i odklady pi budovn st Kuiper.

Protoe jedna vc je uskutenit prvn spn start nov rakety, druh pak odladit ppadn zjitn vady a tet rozbhnout opravdu sriovou vrobu pro pravideln a ast starty. Navc tyto nov rakety maj krom Amazonu domluveny i jin zkaznky, pro kter maj vynst nklad na obnou drhu. Zvl᚝ kritickm bodem je start prototypovch druic Amazonu na naprosto neodzkouen raket, protoe teprve a po testech tchto zkuebnch druic bude moct Amazon finalizovat design svch druic a upesnit harmonogram vynesen sv satelitn konstelace na orbitu.

V ppad problm i odklad dosud nasmlouvanch raket by patrn bylo ze strany Amazonu nejrozumnj, aby vyuil sluby SpaceX, i kdy je to konkurent. Pokud se napklad zdr nosi RS-1, zkuebn druice KuiperSat by jist bylo mon vynst napklad na nkter ze sdlench mis Transporter firmy SpaceX.

Cena je nzk, termny start jsou pomrn spolehliv a clov drha bude dozajista vhodn pro testy spojen, pohonu i antn. Za zmnku stoj tak fakt, e nadpolovin mnostv druic Kuiper bude vyneseno raketami zvislmi na motoru BE-4. Jakkoli problmy pi vvoji, vrob i provozu tchto motor tak mohou mt velmi neblah vliv na harmonogram vynen druic Amazonu.

Text byl pevzat z portlu ElonX. Ped vydnm byl redakn upraven. Originl najdete zde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno