ANALZA: Neekan spchy Ukrajiny po vpdu Ruska. Co pinesl prvn den boj

0
66

Zrove je nutn pipustit, e vojensk tlak, pod kterm se Ukrajina nachz, by adu mench zem u dvno poloil na lopatky. A pokud Rusov ve snaze doshnout vytyench cl vydr, bude tk jejich tlaku elit del dobu.

Prvn hodiny boj

Jak jsme odhadovali v Technet podcastu, ofenzva zaala leteckmi a raketovmi toky na nejdleitj cle, z nich prvoadm se ukzala bt ukrajinsk protivzdun obrana. Jej domnl znien ohlaovaly rusk sdlovac prostedky u kolem sedm hodiny rno. Jak se pozdji ukzalo, zniena nebyla, minimln ne cel. Ukrajinsk letectvo je kadopdn v tk defenziv, je kriticky peten a d se pedpokldat, e se nachz na pokraji zhroucen.

Prvn toky, leteck a zejmna raketov (lo patrn o systmy Iskander a Toka), se rozprostely prakticky po celm zem Ukrajiny a v prbhu dne je nsledovaly men pozemn ofenzvy podl cel hranice. Jak jsme pedpovdali vanalze z 21. prosince, zamuj se krom hlavnho msta Kyjeva zejmna na Charkov na severovchod, deltu Dnpru na jihu a ve stedn sti na toky smrem na Zporo jak z Donbasu, tak ze severovchodnch st ukrajinskho zem.

Popis front prvnho dne rusk invaze na Ukrajinu.

Fronta prvn: Donbas

Jako prvn vyrazily jednotky z vchodnch st Luhansk a Donck lidov republiky. Akoli se po 23. noru zdlo, e by Vladimiru Putinovi mohlo stait dobt pouze cel zem tchto neuznanch stt, tedy men st vchodn Ukrajiny a prv to, e se jako prvn pohnuly jednotky na vchod, tomu ze zatku nasvdovalo ukzalo se nakonec, e Donbask fronta je nejstabilnj.

Ukrajint vojci na front v Donck oblasti (20. nora 2022)

Rusov se na Donbasu sna patrn o dv vci. Zaprv spojit se s jednotkami na Krymu, tedy dobt Mariupol a dal men pstavn msta podl Azovskho moe a zrove se druhou st sil pipojit k toku do centrln sti Ukrajiny, smrem na Zporo a Kyjev. V tocch na Mariupol zejm pomhaj nmon vsadky a intenzivn leteck a raketov innost. Kadopdn se zd, e na tto front se Ukrajinci prozatm dr, pestoe Rusov to z vody, ze vzduchu i po zemi a prognza je proto nejist.

Fronta druh: Charkov

Co do intenzity boj se d Charkovsk fronta bezesporu oznait za nejdleitj. Mezi sttn hranic Ruska a pedmstmi Charkova je pouze dvaadvacet kilometr, ale ruskm jednotkm se strategick ukrajinsk msto stle nepodailo dobt. To lze (pokud bylo strategickm clem, co jist bylo) povaovat z rusk strany za nejvt blam prvnho dne.

Socilnmi stmi ltaj zbry ruskch i ukrajinskch kolon zniench tank i jinch bojovch vozidel, z oblasti jsou hleny tak ztrty leteck techniky a znan poty mrtvch vojk.

Pokud chce Rusko na Ukrajin vojensky uspt, Charkov je cl prvoad dleitosti, v mnoha ohledech zsadnj ne samotn Kyjev. Jde tak o velmi prestin msto, protoe prv ono se po Stalingradu stalo symbolem vyhnn Nmc ze Sovtskho svazu bhem 2. svtov vlky, kdy o nj byly svedeny hned tyi krvav bitvy.

ern dm stoup z vojenskho letit v uhujiv pobl Charkova. (24. 2. 2022)

Stejn jako v dalch stech ukrajinskho zem se i zde d v ptch hodinch oekvat zintenzivnn ruskho tlaku za pomoc leteckch a raketovch tok a psunu dalch jednotek. Fakt, e se Rusku nepodailo dobt Charkov tzv. z chodu ani za cel prvn den boj, je pro rusk velen alarmujc.

Fronta tet: Krym

Akoli se jist aktivity rusk armdy odehrvaj dajn tak v obm pstavu Odsa na vchod od Krymskho poloostrova, dleit je na tto front sledovat zejmna boje podl Chersonu. Jde o inu, kter oddluje Krym od Ukrajiny a za n se rozkld rovina prakticky a do Kyjeva.

Bhem dopoledne zstupce krymskch ad prohlsil, e ji maj pstup k pitn vod z Dnpru, co bylo pro obyvatelstvo Krymu velice dleit. Doposud toti bylo nutn vodu thnout z Ruska a d se pedpokldat, e pstup k ukrajinsk pitn vod byl jednm z dvod toku v z poloostrova.

Obrnn vozidlo ve mst Armjansk na Krymu (24. nora 2022)

Pokud maj nkde Ukrajinci problm, je to prv v Chersonu. Obrana na jihu nevydrela a byla proraena ji rno. Nyn se podle prohlen ukrajinskho prezidenta sice armda pokou situaci stabilizovat a do oblasti pisunula posily, zatm to vak vypad, e v Chersonsk oblasti se meme pes noc dokat nejvtho ruskho postupu.

Vojensk vozidla jezd po ulici v Armjansku. Armjansk je msto na v severnm cpu Krymskho poloostrova, spornho zem povaovanho za st Ukrajiny, ale ovldanho od Krymsk krize Ruskem. (24. nora 2022)

Jednotky odsud zejm zam jak na sever k Zporo, tak na vchod k Mariupolu, kde se pokus spojit s jednotkami z Donbasu, patrn se tak pokus i o tok po zemi na siln brnnou Odsu na zpad.

Fronta tvrt: Kyjev

Podle prvnch zprv pekroily hranici rusko-blorusk jednotky ze severu a do Kyjeva to maj nejble, obrnci je vak zatm pmo k mstu nepoutj. Stejn situace je ze severovchodu po dlnici M02, i zde se tvrd bojovalo a ukrajinsk tankov oddly zde utrply velk ztrty. Zatm se vak nezd e by Rusov z jedn nebo druh strany dorazili a ke Kyjevu.

Dsledek ruskho ostelovn v Kyjev (24. nora 2022)

Nejzajmavj je proto boj o Antonovovo letit v Hostomelu, kter se nachz na jednom z kyjevskch pedmst. Jde o dopravn letit pro cargo pepravu, kter nen vyuvno pro klasick linky.

Je vak zajmav tm, e na nm tovrna Antonov zkou sv letadla a tak tm, e zde stoj jedin exempl mamutho estimotorovho letounu An-225 Mrija, nejvtho letounu na svt, kter byl vyroben pro peven sovtskch raketopln programu Buran.

Dopravn zcpa v Kyjev (24. nora 2022)

Rusov takticky dobe zvldnutm manvrem obsadili letit vrtulnkovm vsadkem, helikoptry, smujc na Hostomel byly koneckonc natoeny opakovan pmo obyvateli Kyjeva. Jde o velmi podobn scn, kter pouili sovtt vsadki v roce 1968 na Ruzyni.

Ukrajinsk vrchn velen si rychle uvdomilo, e Rusov by mohli na dobyt letit rychle pisunout leteckm mostem posily (dajn u byly ve vzduchu letouny 76. vsadkov divize) a tak bylo rychle rozkzno letit dobt zpt. Nad letitm tak bylo v nzkch vkch spateno ukrajinsk letectvo, kter se zejm pokouelo brnit jej ped dalmi vsadky i dosednutm strategickch transportnch letoun s vsadki.

K protitoku byla z ukrajinsk strany vylenna cel 4. brigda rychlho nasazen. Pokud je rusk vsadek odhadovn na 20-30 vrtulnk, d se pedpokldat, e se na mst nachz maximln jeden prapor, kter by brigda mla poetn porazit.

D se kadopdn pedpokldat, e boje o Antonovovo letit budou pokraovat celou noc. Pro ukrajinsk sly bude mt vsledek tchto boj zcela strategick vznam, protoe jeho obsazen Rusy by znamenalo schopnost rychle do oblasti pesouvat jednotky, a to prakticky na pedmst Kyjeva, kde sdl ukrajinsk vlda.

Co oekvat v noci?

Prvn noc je pro kadou vlku jednm z nejklovjch okamik, v ppad Ukrajiny to nebude jin. D se oekvat, e rusk armda, kter m kvalitnj vstroj pro veden operac v noci (zejmna leteckou) toho vyuije a na nkolika mstech zato na shromdn ukrajinsk jednotky. U tch je naopak dleit, aby dostaly vas posily, protoe vydret prvn tok je nco pln jinho ne udret pozice dlouhodob. Pichz nava, nedostatek spnku, ztrty, nervozita, deftismus.

V reakci na ruskou invazi odjdj auta z Kyjeva. (24. nora 2022)

Prv tato chvle, zatek prvn noci, by byla ideln pro to, aby Zpad dodal Ukrajin dal zbran, prv te jich bude nejvce poteba, a prv te budou mt nejvt efekt na dal prbh boj. Kadopdn se d pedpokldat, e to bude prv prvn noc, kter vznamn napov, zda Ukrajina sv zem ubrn, i nikoli.

Pokud Rusov nepostupuj njakm opatrnm plnem, co nelze pedpokldat, je na mst konstatovat, e sice dr operan iniciativu, ale cl pro prvn hodiny boj zejm na vtin sek nedoshli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno