ANALZA: V tendru na nov sthaky je mon i varianta gripen za gripen

Vechny tyi typy, kter tyto firmy doposud nabzely, mly pro esk letectvo njakou zsadn vhodu, kterou ostatn konkurenti postrdaj. Zrove byli zstupci tchto spolenost jedinmi, kte se jasn vyjdili o tom, e esk republice hodlaj svoje letadla nabzet.

Okrajov se o tto monosti zmnila tak francouzsk ministryn obrany Florence Parlyov, kter pirozen podporuje prodej francouzskch letoun Dassault Rafale (kter kupuje mj. Chorvatsko), ance tohoto typu jsou ovem v esk republice obecn povaovny za mal.

Ani destky let od prvnho vzletu neubraly konstrukci F-15 nic z pvodnch kvalit. Verze F-15EX pak vychz z pokroil exportn varianty pro Katar. M vy dostup, vt nosnost i dolet, kvalitnj avioniku, vznamnm zlepenm je tak vce ne dvojnsobn ivotnost draku.

Zstupci dalch dvou firem, Airbusu (Eurofighter Typhoon) a Boeingu (F-15 a F/A-18) se zatm k eskm poadavkm veejn nepihlsili a jejich vtzstv v ppadnm tendru i proto nejsou pli pravdpodobn.

Pokud tedy budeme brt za hlavn favority Saab a Lockheed Martin, mluvme o tyech monch typech. Letouny Saabu ltaj v esk republice ji nyn, jde o 12 letoun JAS 39 Gripen jednomstn verze C a dva letouny dvoumstn verze D.

Sthac letoun JAS-39 Gripen na ploe 21.zkladny taktickho letectva v slavi.

Druhou variantou, kterou me Saab esk republice nabdnout, je hluboce modernizovan a mrn zvten verze Gripen E/F s vymi vkony i mnohem irm bojovm zbrem. Amerian naproti tomu mohou nabdnout legendrn F-16 v posledn verzi V (Viper), nebo neviditeln letoun 5. generace F-35 Lightning II.

Letoun F-35 americkho letectva

Souasn situace

esk letectvo v souasn dob provozuje 14 vdskch letoun JAS 39 Gripen, kter si od roku 2004 pronajm od vdskho krlovstv. esk republika za pronjem plat piblin 1,6 miliardy korun ron. Druh smlouva, kter nahradila prvn desetiletou, byla uzavena v roce 2014 a plat do roku 2027 s monost prodlouen jet o dva roky.

Vzhledem k tomu, jak dlouho zpravidla trv vyjednvn, ppadn vroba objednanch stroj a vcvik pilot je nejvy as se zat rozhodovat, jak nadzvukov letouny budou chrnit esk nebe v ptch letech.

Tmatu chystan obmny letadlovho parku eskho letectva jsme se vnovali opakovan, shrme si proto souasn stav. esk republika byla v roce 2005 prvn zem bval Varavsk smlouvy, kter do vzbroje zavedla modern zpadn bojov letoun, vdsk JAS 39 Gripen.

O rok pozdji se pidalo Polsko s letouny F-16 (pozdji je rozilo o objednvku stealth letoun F-35) a Maarsko, kter si podilo na leasing stejn typ jako esk republika. Od roku 2016 nakupuje star F-16 Rumunsko, na nov F-16 naopak ekaj v Bulharsku a na Slovensku.

Chorvatsko ped nkolika msci rozhodlo o nkupu francouzskch stroj Dassault Rafale, naproti tomu Srbsko obdrelo nkolik dodvek starch letoun MiG-29 z Ruska a Bloruska a spekuluje se u nj o zjmu o modern nsk stroje.

Nejmen problm mlo samozejm bval vchodn Nmecko, jeho letectvo se po spojen obou nmeckch zem vlenilo do Luftwaffe a nmet piloti na vchod zem tak po vyazen sovtsk techniky u dlouh roky ltaj na typech Panavia Tornado nebo Eurofighter Typhoon.

Mezi pti letouny, o kterch lze pro esk letectvo prakticky uvaovat jsou americk F/A-18 E/F Super Hornet, modern nstupce palubnch letoun F/A-18, dle slavn letoun F-16 v modern verzi F-16V a do tetice supermodern americk stealth letoun F-35.

Motiv eskho gripenu pro cvien tygch letek v roce 2009 a zbarven letounu k nletu 10 tisc hodin eskch letc v gripenech

Monou nabdku dopluj evropsk konstrukce Eurofighter Typhoon a Dassault Rafale a spolu s nimi tak vdsk dvojice letoun gripen verz C/D a zvten modern verze E/F. Dal typy zpadnch letoun, jako je napklad americk F-15, se sice jet ist teoreticky mohou ve vbru objevit, ale pravdpodobnost jejich spchu je reln nulov. Tot plat pro letadla z dalch zem jako jsou Rusko nebo na.

Vzhledem k termnu, do kdy je nutn o nhrad oltanch gripen rozhodnout, je tak velmi nepravdpodobn, e by se nae politick reprezentace rozhodla pokat na vvoj nkterho z dalch letadel, kter se na Zpad vyvj, a u jde o chystan americk typ 6. generace F/A-XX nebo dv evropsk konstrukce FCAS a Tempest.

Souasn stav vbru

Jak znmo, tendr jet oficiln nebyl oteven a je otzka, zda oteven vbec bude. Je mon, e stejn jako v ppad vrtulnk se bude nakupovat pmm mezivldnm jednnm. I to je jednm z dvod, pro je o celm procesu vbru minimum informac.

Ped asem vznikla komise, kter m politick reprezentaci popsat poadavky armdy. Jej vstupy vak a doposud zahrnovaly povechn konstatovn, kter nepotvrzovala ani nevyluovala vbec nic. Odbornci proto bedliv sleduj vechny informace, kter se k vvoji eskho vbru novch letadel objev, sna se je analyzovat a zasazovat do kontextu.

Dny NATO v Ostrav. Letouny Gripen vech evropskch uivatel – eska, vdska a Maarska

V tomto ohledu se poprv zablesklo na konci srpna loskho roku, kdy renomovan leteck publicista Alan Warnes vydal zprvu o tom, e spolenost Saab ji nebude eskmu letectvu nabzet souasn poet trncti letoun, ale e jich nabdne tyiadvacet, a to obou verz, buto star verze C/D, nebo modern verze E/F.

O zven potu nadzvukovch bojovch letoun v eskm letectvu se mluv dlouhodob, protoe 14 kus mlo bt od zatku provizoriem. Poet 24 letadel by umonil vyzbrojit jimi dv bojov letky a pesunout letouny L-159A k vcvikov letce, pestavt je na dvoumstn vcvikov letouny nebo je rovnou vyadit.

O nkolik tdn pozdji stejn novin, kter ije v esk republice a odsud dl editora nkolika populrnm britskm asopism o letectv, informoval, e Amerian z Lockheedu kontruj na vdskou nabdku nvrhem na prodej osmncti letoun F-35A. A do t doby se mlo za to, e zbrojovka Lockheed Martin nabdne buto F-35, nebo levnj letouny F-16, koneckonc pvodn poadavek na vldy na nabdku od Amerian znl tak na oba typy.

Letoun F-35 americkho letectva

Nov ml Lockheed dt najevo, e nechce trokait a do eskho tendru pjde s tm nejlepm, co m. Se pikovou F-35, prvnm komern nabzenm letounem 5. generace s pokroilmi vlastnostmi stealth a adou pelomovch avionickch systm.

S letounem, jen m legendrn F-16 nahradit a jen si spn klest cestu do ady letectev svta. Jen v roce 2021 si jej ve sledovanch evropskch tendrech vybralo vcarsko a Finsko a z okolnch zem u jej objednali tak Polci.

Letoun F-16 SoloTurk na Dnech NATO v Ostrav

Dlouho se mlo za to, e za pikov, ale jak pozenm, tak provozem velmi drah letoun, esk republika nebude chtt vydvat prostedky, nyn se ovem ukazuje, e je to prv naopak. A pokud se dve uvaovalo, e v ppad nkupu F-35 by lo o trnct, maximln estnct letoun, nyn se zaalo mluvit o potu 18 s tm, e mlo bt dajn navrhovno spojen 211. a 212. taktick letky, co by umonilo koncentrovat nron a nkladn servis do jednoho msta.

Tet, zatm asi nejpekvapivj zprva dorazila na zatku listopadu. Respektovan odborn bezpenostn portl Janes piel s informac, e se v ppad prodeje F-35 nejedn o osmnct kus, ale a o tyicet a e toto slo nepilo od americkho vrobce, ale pmo od eskch vyjednava.

Zprva zpsobila pozdvien, protoe o takovm potu nikdo a doposud neuvaoval ani teoreticky. lo by o vce stroj, ne kupuje Polsko, lo by o vce stroj, ne nakupuje vcarsko a cel obchod by vyel hrubm odhadem na njakch sto dvacet miliard korun.

Je mon, a dokonce pravdpodobn, e jde o soust jakhosi sondovn ternu, kter zahrnuje nkolik variant nkupu rznho potu, piem jako krajn mez byl stanoven prv poet tyiceti letadel. I tak jde vak o zprvu velmi pekvapivou, protoe tento poet by z eskho letectva udlal jednu z nejlpe vyzbrojench vzdunch sil v Evrop.

Letouny F-35 americkho letectva na Hillov zkladn v Utahu

Odborn kruhy se kadopdn v posledn dob shoduj, e jak politick reprezentace, tak vysoc armdn pedstavitel ped nabdkami firmy Saab na dal provoz letoun gripen (a u jakkoli verze) preferuj prv pozen supermodernch F-35, pestoe nkup, provoz, vcvik pilot i nutnost upravit pro nov stroje leteckou zkladnu v slavi-Chotusicch, by byl zleitost opravdu mimodn nkladnou. V tto chvli se tak ekalo, s m pijde Saab.

Nov pronjem novch stroj?

O pokraovn pronjmu jakchkoli letoun se od zatku mluv jako o variant, kterou prakticky nikdo nechce. Pvodn ji nechtli ani vdov, kte se obvali, e bychom jim za dalch deset let pronjmu mohli vrtit letadla, kter u jejich vlastn letectvo nebude provozovat.

Pronajmn letadel od zatku odmtali tak Amerian, kte zkrtka tmto zpsobem neobchoduj. A odmtalo jej tak velen naeho letectva, kter pi vekerm komfortu, kter njem provz, chtlo disponovat skuten vlastnmi stroji, jen nebudou svzny adou omezen dojednanch v njemnch smlouvch.

Mezitm se vak z F-35 podle ady zkulisnch informac stal jednoznan favorit, kterho preferuj politici i vojci. Nkup americkch letoun piblilo tak pevzet ministerstva obrany Obanskou demokratickou stranou, co je sla, kter m v esk politice zejm nejble k mylence silnho spojenectv se Spojenmi stty, prosazovan zejmna jejm dlouholetm bezpenostnm odbornkem a bvalm ministrem obrany Alexandrem Vondrou.

V tto situaci pichz Saab s dal iniciativou, dve nemyslitelnou. Podle neoficilnch informac z ministerstva obrany, kter opatrn naznaovali u bhem Dn NATO zstupci spolenosti Saab, se spolenost Saab pokus eskmu letectvu nabdnout dal pronjem.

Letouny JAS-39 Gripen eskch Vzdunch sil

Tentokrt u vak nepjde o letouny JAS 39 C/D, tedy ty, kter jsou nyn umstn na zkladn v slavi, ale o zbrusu nov letouny JAS 39 E/F. Jakkoli tato informace nen oficiln potvrzen a neznme jej pesn propozice (dlku nabzenho pronjmu, poet stroj a zejmna stku za ron pronjem) u nyn lze ci, e vdov vythli opravdu tk kalibr.

Pronjem zcela novch stroj, pokud bude za rozumnou stku, by toti pesn zopakoval situaci z roku 2004. Pi n lo o prvn nkup zpadnch stroj ve vchodn Evrop a esk republika tak dostala velmi dobr podmnky, ze kterch nai letci erpaj dodnes.

D se ci, e Saab ve spoluprci s BAE System, tenkrt poslal do Prahy opravdu neodolatelnou nabdku, protoe doufal, e prvn vchodoevropsk nkup strhne lavinu dalch. O letounech se v t dob jet stle rozhodovalo v Polsku, nakupovat se chystali Rumuni, Bulhai, Slovci, Srbov, Chorvat nebo Ukrajinci.

Jas-39 Gripen maarskch vzdunch sil na Dnech NATO v Ostrav

Pestoe se pedpoklady Saabu nepotvrdily a vtina zem nakupuje americkou techniku, je dnes vdsk vrobce znovu tlaen ke kompromism okolnostmi. Zejmna veobecnm preferovnm americkch neviditelnch sthaek F-35 a tak ekonomickou situac, kter velmi pipomn tu ped dvaceti lety.

Zatmco tehdy se esk republika vyrovnvala s dsledky povodn z roku 2002, dnes se vyrovnvme s pandemi koronaviru a ztrty, kter zstaly po pedchoz vld jsou astronomick. Pro politiky, kterm je jasn, e nkup drahch americkch stroj by se vysvtloval tko, me bt nabdka pronjmu modernch verz gripen lkav. Podle informac ze zkulis ministerstva obrany mla tato nabdka koneckonc zaujmout i vojky.

Gripen E

Jakkoli je zmna v nzvu novho stroje oproti tomu, kter ji na naem nebi lt, nepatrn, v ppad verze E/F jde skuten o zcela nov letoun. Nebyla pouze vymnna elektronika ve starch dracch, jak je v letectv zvykem, Gripen E m drak pln nov. Je o metr vt, ne pvodn stroj a m i vt rozpt kdel. Hlavnm prvkem letounu je pokroil AESA radioloktor ES-05 Raven, kter m jak elektronick vychylovn paprsku, tak vklopnou antnu (tzv. swashplate koncept) a disponuje tedy mimodn irokm radarovm pokrytm okol letounu.

Gripen E vypad na prvn pohled stejn jako star verze C a D, jde vak o nov letoun smnohem vymi vkony.

Zatmco verze C/D pohn agregt Volvo RM12, co je varianta motoru General Electric F404, kter ve dvojici pohnl star verze letoun F/A-18C/D Hornet, nov Gripen je osazen pmo americkm motorem General Electric F414, co je silnj varianta motor, kter jsou montovny do letoun F/A-18E/F Super Hornet.

Nov motor m dky pouit modernjch materil, novch technik chlazen a dalm konstruknm vylepenm o 35 % vy tah (64 kN, resp. 98 kN s pdavnm spalovnm), piem v nkterch stech letov oblky jde o zven a o 40 %. vdsk vlda pitom pipravuje modernizaci, kter m motoru udlit slu a 116 kN s pdavnm spalovnm. Pro srovnn, maximln vkon motoru letounu Gripen C je 54kN, resp. 80,5 kN s pdavnm spalovnm.

Letoun Gripen E disponuje tak vkonnou avionikou a systmy pro veden radioelektronickho boje, kter, jak dokzala velk leteck bitva mezi indickm a pkistnskm letectvem v noru 2019, hraj v modernm leteckm boji zcela klovou lohu. Zatmco letouny 5. generace spolhaj na fyzikln radarovou neviditelnost, stejnho inku m bt v letounu Gripen E dosaeno elektronicky.

Systm, znm pod nzvem Arexis, m bt schopen zachytit radarov paprsek neptele, v relnm ase jej modulovat a odeslat upraven zpt. Dky tomu by ml mt neptel chybnou informaci o rychlosti, pozici nebo typu stroje, kter sleduje.

V kokpitu je nejvt zmnou modern irokohl WAD displej, kter nahradil vtinu analogovch pstroj a pipomn na prvn pohled displej z letounu F-35. Soust palubn elektroniky je tak vkonn pilbov zamova, kter dv pilotovi mnoho dleitch informac a je schopen pi manvrovm vzdunm boji vrazn rozit prostor, do kterho lze odpalovat protiletadlov zen stely krtkho dosahu.

Zejmna na dost brazilskho letectva dostaly letouny JAS 39E modern irokohl displej, kter nahrazuje analogov pstroje.

Podstatnou soust nabdky m bt samozejm tak vzbroj. Protoe nae letectvo v souasn dob vyuv jako zkladn protiletadlovou vzbroj dvojici starch variant americkch protiletadlovch zench stel AIM-9 Sidewinder a AIM-120 AMRAAM, mohlo by bt soust vdsk nabdky tak pozen modernch protiletadlovch stel MBDA Meteor, patrn nejkvalitnjch raket stednho dosahu souasnosti.

Ve vbrovm zen na nov protiletadlov rakety, kter se v zvislosti na vbru novho letounu oekv v letech 2023-2024, by pak byly nakoupeny jak dalekodosahov rakety Meteor, tak tak krtkodosahov IRIS-T, jen jsou meteory asto pouvny ve dvojici.

Jak esk vbr novch letoun dopadne si budeme muset jet pokat. Jist je, e zkulisn boj ji zu naplno a vdsk Saab se nevzdv. Zatmco pro F-35me bt po vtzstv ve Finsku a vcarsku esk tendr pokraovnm spanil cesty Evropou, pro gripen me esk republika znamenat jednu z poslednch anc na evropsk spch.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts