Archeolog: Evropa byla globln u v dob bronzov, mlko trvili prvn Britov

0
282

Vzkum pravk DNA nm v tomto ohledu dv do rukou zbra, kterou lze podobn vahy o mon propojenosti tehdejho svta lpe doloit, k archeolog.

Bronz globln propojil Evropu

Modern vda akceptuje, e evropsk a asijsk prostor byl u v dob bronzov vrazn propojen. Dokazuje to nov surovina bronz. Loisek mdi a cnu toti bylo omezen mnostv. Pitom bronzov artefakty se objevuj v krtkm obdob i v tch nejzapadlejch koutech Evropy, k MichalErne.

Podle nj musely existovat cesty, prostednictvm kterch se bronzov vrobky distribuovaly tisce kilometr daleko. ila se tak znalost technologie bronzov vroby. Dkaz o globlnm pravkm svt je vak mnohem vce.

Tot plat i o jantaru, kter se vyskytuje pouze v nkterch oblastech Pobalt. Pitom byl nalezen po cel Evrop, ale i na blzkm vchod, a dokonce v Asii, vysvtluje Erne.

Existovaly tak rozshl ekonomick a kulturn kontakty. Problmem nebyla ani komunikace. Lid ze vzdlench oblast sice mluvili jinmi jazyky, ale pi obchodu se dokzali domluvit. Na blzkm vchod byly nalezeny tisce destiek s klnovm psmem, kter potvrzuj, e obchodn vmna s evropskm obyvatelstvem probhala dokonce u ped tymi tisci lety.

Nejnovj vzkum DNA pravkch lid na britskch ostrovech rozshl pohyby obyvatelstva potvrzuje. Rozhodn tak neplat teze, e napklad obyvatel dnen Britnie, oddlen od starho kontinentu Lamanskm prlivem, ili na svm teritoriu bez vznamnjch kontakt s Evropou.

Studie, veden univerzitou v Yorku, Harvard Medical School a univerzitou ve Vdni, na n se podleli i et archeologov, ukazuje, e lid piplouvajc do jin Britnie mezi lty 1300800 ped nam letopotem, bylizodpovdn za polovinu genetickho pvodu pozdjch populac.

Kombinace genetickch a archeologickch dat naznauje, e spe ne o nsilnou invazi nebo jedinou velkou migraci se genetick struktura tamn populace mnila dky trvalm kontaktm mezi Britni a pevninskou Evropou v prbhu nkolika stalet.

Rozvoj nmon dopravy

A pokud bychom li jet hloubji do historie, tak nkdy kolem roku 2 500 ped nam letopotem dolo dokonce k vmn devadesti procent genetickho profilu britskho obyvatelstva. Pili tam tehdy nositel kultury se zvoncovmi pohry, kte tam pinej tzv. stepn element DNA, k odbornk z Archeologickho stavu Akademie vd.

Vzhledem k tomu, e na cest do Britnie musely rozshl skupiny obyvatelstva pekonvat Lamansk prliv, je jasn, e v Evrop tehdy existovala rozvinut nmon doprava. Nmon kontakty fungovaly na denn bzi. Propojen byla Skandinvie, Britnie. Kontakty byly i se panlskem a Stedozemnm moem.

Michal Erne v Rozstelu ekl, e kontakty s tehdej Britni mli i lid, kte tehdy obvali zem dnen esk republiky. Nae zem toti tehdy bylo v evropskm mtku velmi vznamnou lokalitou. Mme u ns jedno z krystalizanch center bronzov metalurgie na evropskm kontinentu dky ntick kultue. A to spolu s jin Angli a jihovchodnm panlskem.

Pro Britov trvili mlko dve?

I pes nae zem tak vedly obchodn cesty, kter musely bt v kontaktu se vzdlenmi zemmi. Zbo odtud putovalo dky karavanm tisce kilometr daleko, a tm se do svta dostvaly i tehdej esk suroviny a vrobky.

Extrmn zajmavm zjitnm studie je velk nrst etnosti vskytu alely tzv. laktzov persistence, co je genetick adaptace umoujc lidem trvit mln vrobky, a to v britskch populacch doby bronzov. Strvit mlko tehdy umlo podle zjitn a padest procent tehdejch Brit. Naopak na starm kontinent, vetn eskho zem, umlo trvit mlko zhruba pouze pt procent lid.

Michal Erne pedpokld, e to mus souviset se zsadn zmnou pstupu k mlku v tehdej Britnii. Obecn se pedpokld, e kontinentln Evropan zskali laktzovou persistenci a v prbhu ranho stedovku. Britov vak umli trvit mlko o tm dva tisce let dve.

Podle archeologa je genetika v rmci archeologie stle jet mladou disciplinou. Naplno se s n pracuje a od roku 2015. V nsledujcch letech tak me veejnost oekvat dal zajmav objevy, kter mon poodhal dosud skryt detaily vvoje lidstva.

Jakmi vvojovmi revolucemi prolo evropsk obyvatelstvo? Kdy se do Evropy dostalo zemdlstv a chov domcho dobytka? A jak moc byli v minulosti Evropan pbuzn? I o tom hovoil expert z Archeologickho stavu Akademie vd Michal Erne v Rozstelu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno