Cesta ke kravce zaala sice holubem mrnm, ale nakonec dokzala i kopat

0
46

Po sthac Avii B.534 byl vceelov Letov .328 u ns ped vlkou druhm nejpoetnji vyrbnm a potamo i v tehdej eskoslovensk armd druhm nejrozenjm typem letounu. Obas slyme, e .328 byl zastaral pomalu ji v dob svho vzniku. Ale zastaralch typ letadel i nap leteckmi velmocemi ve tictch letech bylo a v hektick sezon 1938/39 slouilo, e by se daly pehazovat vidlemi.

Na potku cesty k .328 stl Letov .28 z roku 1929. Jednalo se o nijak vrazn prototyp przkumnho a pozorovacho letounu, jednomotorovho dvoumstnho dvouplonku s celokovovou kostrou a pltnm potahem, kter byl osazen hvzdicovm sedmivlcem Walter Castor I o jmenovitm vkonu 240 kon. A jestli byl .28 nevrazn, tak jet mn vraznmi letovmi vkony se mohl pochlubit. Stroj byl natolik neperspektivn, e se prototyp nedokal ani kulometn vzbroje. Sriov vroba se tedy pro nezjem Ministerstva nrodn obrany (MNO) nekonala a jedin prototyp pevzala armda jako cvin stroj, pozdji ho prodala Masarykov leteck lize. Nebudeme se divit, e tovrn i vojent letci astovali .28 pezdvkou holub mrn.

Letov .28 aneb holub mrn

V Letovu se snaili vyvinout z .28 nco povedenjho, ale za vt spch to jet povaovat rozhodn nelze. Mluvme o typu .128, kter vznikl v roce 1930. Oproti pedchdci ve svch proporcch trochu zmohutnl, konstrukn zeslil a na przdn hmotnosti pibral z 942 na 1308 kilogram, obdaen byl hvzdicovm devtivlcem Walter Jupiter VI o jmenovitm vkonu 480 kon. Letovmi vkony ale moc nenadchl, dosahoval maximln rychlosti 210 km/h a ltal cestovn rychlost 180 km/h. Vzbroj tvoila dvojice pevnch kulomet (vz. 30) re 7,92 mm pro pilota a jednm kulometem stejnho typu, samozejm v pohybliv lafetaci, disponoval pozorovatel.

Protoe zuila hospodsk krize, tak MNO objednalo alespo 16 kus .128, aby byla zajitna vroba ve fabrice a z jejich bran se nevyhrnuli dal nezamstnan. Doba byla zl, .128 sice nebyl v t dob jedinm typem ve vrobnm programu Letovu, ale zkrtka to nestailo. V letech 1931 a 1932 bela v tovrn Letov cel tiatyicetikusov sriov vroba letounu Praga E.41 pro pokraovac vcvik. V t dob tak Letov piel s vlastnm dopravnm a tm celokovovm typem .32, vyrobenm v letech 1931 a 1933 v pti exemplch pro SA. Zprvu to vypadalo s .32 v provozu nadjn, ale potom jeden neastn kus ztratil za letu svislou ocasn plochu, nae havaroval. Pi vyetovn byla zjitna nedostaten pevnost nosn i ocasnch ploch a typ byl z pepravy cestujcch staen. Mimo vroby letadel se v Letovu pustili i do nhradnho vrobnho programu, kter tvoily napklad kajaky.

Hlavnm konstruktrem a technickm editelem tovrny byl Alois molk. Ostatn odtud pochz i psmeno v oznaen jednotlivch typ mezivlench letadel Letov.

Ale to jsme se u pli odchlili od tmatu. Vrobce se snail zskat vce i z typu .128. U jeho prototypu vymnil motor za vkonnj 500koov Gnome-Rhne Mercury VII a na podzim 1931 ho poslal s tovrnm pilotem Janem Anderlem na pedvdc turn po pobaltskch zemch, kde u mly stroje Letov (resp. pedtm molk) na svm kont jist spchy v exportu. Tentokrt stroj zaujal v Estonsku. To objednalo tyi kusy, co tedy nen nic k plcn se po kolenou, ale krize mla vliv i na vojensk objednvky. A kdy je stt mal, tak mal objednvka je skuten mal, s tm se nic nenadl. Protoe si Estonci vydali nco konstruknch modifikac, co vidme pedevm na podvozku, kde je hlavn podvozkov vzpra ukotvena a v hornm trupovm podlnku a osa podvozku je dlen, dostal stroj nov typov oznaen .228E, kde psmeno E znamen Estonsko.

Nsledujcho roku vykonal pedvdc turn v Pobalt tovrn pilot Bohumil Kovanda s prototypovm .228. Tentokrt zaalo klit semnko ppadnho exportnho spchu ve Finsku, kdy tento klek nebyl vytren ani nehodou pedvdcho stroje. Finov mli zjem o pravu na stroj vce robustnj a vkonnj, na letoun pro bojov pouit univerzlnj. Chtli stroj nejen przkumn/pozorovac, ale stejn tak vhodn k dlkovmu przkumu (dlkozvdn) a k dennmu i nonmu bombardovn.

Letov .328F, typ pipravovan pro Finsko. Vidme, e oproti nslednmu .328 m o nco krat p, ponkud ni trup a jin tvar svisl ocasn plochy.

A tak se v Letovu pustili do dla, nov prototyp dostal oznaen .328F, kde slo zven o stovku je logickm pokraovnm v ad a psmeno F, jak kad sprvn vyhodnotil, znamen Finsko. Tvary dostal vytben, motor britsk 580koov Bristol Pegasus. Jene v konkurennm boji vystrila ostr lokte nizozemsk firma Fokker. Tce nesla finsk vbr eskoslovenskho typu ped svm, a tak vyuila urit zpodn ve finalizaci naeho prototypu a poradila Finm z tohoto dvodu od zakzky na .328F odstoupit. A tak se i stalo. Letov tm piel o kontrakt jedenct kus exportnch .328F a navc o poplatky za tak plnovanou licenn vrobu jet vtho potu kus v samotnm Finsku.

Natst zde bylo jet nae MNO. V podstat souasn s finskm prototypem zaal vznikat z vlastn iniciativy tovrny i prototyp .328M pro MNO. Prototyp .328M se vak pli nepovedl a zstal tovrn k dalm experimentm. Tento nespch vak nebyl dnou tragdi. Pny z ministerstva zaujal prototyp finsk, respektive finsk poadavek po univerzlnjm bojovm letounu. Prototyp .328F se tedy zaal pepracovvat podle pn MNO, kdy navc pibyl i poadavek na verzi tk non sthaky, jak to navrhoval sm vrobce u pro prototyp .328M.

Letouny Letov -328 na fotografii publikovan v magaznu Letectv v roce 1937

Nejvt problm zpsobila poadovan zmna typu lafety pohyblivho dvojkulometu pozorovatele. Zatmco pvodn se vychzelo z britskho typu od firmy Fairey, tak MNO chtlo lafetu od kodovky (ostatn pro tento koncern se na tom ministerstvu dlalo dost). Jene kodovck lafeta byla mnohem t잚, co dost hnulo s titm letounu. Proto mu prodlouili p, aby to vykompenzovali a pithli tit zpt do rozumnj pozice. Ale zmnnm rozloenm hmot se letounu dost zhorilo chovn za letu. Vydalo si to jet hodn sil, ne se to jaktak srovnalo. A pestoe se k pilotm nechoval .328 vdy lichotiv, tak to nebyl po tto strnce ani dn vyloen ned. Pouze kdy jste spadli do vvrtky, tak to chtlo na nic neekat a rychle srovnat, protoe s tet otkou u bylo pozd.

Jinak se ovem Letov .328 povedl. Hned prvn objednvka (prvn srie) z konce roku 1934 znla na 61 kus, z toho pro 11 z nich byly vyuity rozestavn draky finskch .328F, kter bylo teba nleit modifikovat. Celkov vroba .328 doshla kolem ty stovek kus rozprostench do celkem sedmi objednvek (sri). Pravda je, e posledn sedm objednvka na 25 kus pila a Mnichovu, kdy u byl tento typ k nepoteb, ale dlo se tak opt kvli zajitn vroby v tovrn. Nkolik z poslednch kus bylo vyrobeno a za protektortu.

Hydropln Letov .328v na ehuskm rybnku bhem zkouek

Ve vci .328 musme zmnit i dv zajmav verze, druhou zajmavj ne prvn. Z prvn srie bylo trnct stroj vyrobeno ve verzi tk non sthaky .328n a podobn byl uzpsoben i prototyp.

Mnohem zajmavjm poinem se vak staly tyi stroje ve verzi vodn jak se tehdy nazvala .328v. Hydroplny .328v dostaly plovky Short dovezen z Velk Britnie, protoe tuzemskm plovkm nesvdila slan mosk voda. Stroje .328v byly zhotoveny tak, aby byla zmna podvozk kolovch za vodn a zpt jednoduch. Ureny byla pro vlek rukvovch ter pro vcvik naich protiletadlovch dlostelc, kter seznn probhal v Jugoslvii nad Jadranem. V obdobch, kdy tyto vcviky neprobhaly, slouily doten letouny klasicky s kolovm podvozkem.

Shrme si typ .328 v technickch datech. Stroj ml celokovovou kostru, potaenou z vt sti pltnem, z men sti duralovmi plechy. Hmotnost przdnho letounu inila 1 680 kg, vzletov 2 750 kg. K pohonu slouil hvzdicov devtivlec Walter Pegas II-M2 (licence britskho Bristolu Pegasus) o jmenovitm vkonu 580 kon, od pt srie se montoval vylepen Walter Pegas III-M2 (udvan vkon 650 kon). Maximln rychlost 320 km/h, cestovn rychlost 250 km/h.

Pohled na konstrukci trupu dvouplonku Letov .328. Ta npadn svtl prohnut vc trc do prostoru pozorovatele je zsobnk na vystlen bubnov zsobnky pohyblivho dvojkulometu. Pozorovatel ml k dispozici celkem tucet bubnovch zsobnk po 70 nbojch.

Ped kokpitem pilota vidme hlavn palivovou ndr o objemu 335 litr. Kdy u jsme nakousli palivo, tak v hornm kdle byly jet dv spdov palivov ndre po 140 litrech. A do trupu ped hlavn ndr se od druh srie standardn montovala jet pdavn ndr o objemu 155 litr (kde pdavn samozejm neznamen odhazovateln). .328 ml slun dolet a 1 280 kilometr.

Hlavovou vzbroj tvoily dva pevn 7,92mm kulomety v dolnm kdle pro pilota (prvn srie .328 mla dal dva kulomety v hornm kdle, ale ty byly zanedlouho demontovny; stroje od druh srie je ani nedostaly) a pohybliv dvojkulomet stejn re pro pozorovatele. Zvsnky pod dolnm kdlem a trupem mohly nst pumy do celkov hmotnosti 500 kg. A tak zde lze zmnit jedna zajmavost, pumov zvsnky oznaovan jako typ Pantof byly od stejnojmenn firmy, ta ovem zanalo v roce 1920 se jmnem Pantoflek podle svho zakladatele pana Ctibora Pantoflka. Ale jmno Pantoflek znlo pro pumov zvsnky ponkud nepatin, a tak si firma jednodue zkrtila jmno na Pantof.

V eskoslovensk armd slouily Letovy .328 pedevm u pozorovacch letek smench leteckch pluk: LP1, LP2 a LP3. Ale v mench mnostvch, ppadn stopovch mnostvch, se objevily i u zbvajcch pluk: sthacho LP4 (kde snad byly pouze dva kusy) a bombardovacch LP5 a LP6, kde se pouvaly k rznm pomocnm kolm, u bombardovacch pluk i ve cvinch letkch a konkrtn pod LP6 patila prv non sthac letka se stroji .328v.

Formace letoun Letov .328

Nkolik bojovch let vykonaly .328 v dob ohroen slovensk hranice Maarskem, kter se odhodlalo i k otevenmu boji, k emu dochzelo jak v jnu 1938, tak v beznu 1939. Vtho bojovho nasazen se potom .328 dokaly a za druh svtov vlky, a to u Slovenskch vzdunch zbran a nsledn i u povstaleckho letectva bhem Slovenskho nrodnho povstn.

Luftwaffe s tmito stroji na vchodn front dokonce podnikala v men me ruiv non nlety, co Nmce napadlo pot, kdy byli nm podobnm postieni prostednictvm lehkch Polikarpov Po-2 v lehk non bombardovac verzi. Ale vtho uplatnn na nmeck stran doshly kravky pi vcviku.

Letov .328 Slovenskch vzdunch zbran na vchodn front

Letov .328 slovenskho povstaleckho letectva

Letov .328 v barvch Luftwaffe

Letov .328 v barvch bulharskho letectva

Velkm uivatelem se stalo tak Bulharsko, kter zakoupilo nkolik destek stroj pvodn patcch eskoslovensk armd a zabranch v beznu 1939 Nmci. Bulharsk stroje napklad hldkovaly nad ernm moem, ale by bylo Bulharsko spojencem Nmecka, boj proti SSSR se pmo neastnilo.

Vlen nasazen Letov .328 si vak zaslou vlastn lnek. Zatm si mete pest o jednom velkm letu slovenskch letc do Polska v ervnu 1939, kdy ze ty pouitch letoun byly ti prv typu .328.

A to nen ve, typem .328 to neskonilo. Jet musme uvst prototypov .428, co byl vlastn peznaen a ji ve uveden .328M, kter MNO nijak nezaujal, spe naopak. Zstal tedy tovrn na hran. Kdy dostal nakonec dvojhvzdicov trnctvlec Gnome-Rhne 14Krsd Mistral Major, stal se z nj prototyp .528.

Letov .528

Nsledovala vroba esti sriovch kus, pro kter byly pedmtn motory vyrobeny v licenci jako typ Walter K-14-I a Jmenovit vkon inil 800 kon. Armda vak o .528 nemla zjem, pnos novho letounu asi nebyl takov, aby se vedle .328 objevil dal typ stejnho uren. Tch est sriovch .528 bylo objednno pro etnick leteck hldky (LH), kter je vak nakonec stejn nepouvaly. U pedtm se k LH dostaly .328, nejprve si je etnci zapjili od armdy, pozdji dostali vlastn. Tak o plnovan etnickch .528 bylo rozhodnuto, e je armda etnkm vymn za est svch .328, m se to cel jaksi zamotalo.

A co ci na zvr? Snad jen, e Letov .328 byl v kolektivu letc i mechanik oblben.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno