Firma SpaceX prodv ropn ploiny, z nich mly startovat jej rakety

0
55

Aktuln pila zprva, e spolenost SpaceX zmnn platformy odprodala, jeliko se nehod pro vyuit jako mosk kosmodromy. Je to tedy definitivn konec start Starship z moskch ploin?

Elon Musk a jeho raketov firma maj obas netypick npady. Sta vzpomenout na pokusy o zchranu aerodynamickch kryt s lodmi s ob st. Pavou lod, jak se jim taky pezdvalo, se ovem neosvdily a as ukzal, e je mnohem efektivnj poloviny kryt lovit jednodue rovnou z vody. Z tohoto hlediska to tedy byla slep ulika. Nicmn SpaceX vyzkouelo nevyzkouen a dky tomu zskalo mnostv dleitch zkuenost, kter vedly k tomu, e tu dnes mme rutinn znovupouvn kryt raket Falcon 9. Ji pouit kryty doposud letly na vce ne 80 mis.

Dal zvltn npad byl pestavt ropn ploiny na rampy pro ob raketov systm. Tyto ploiny nesouc oznaen ENSCO 8500 a 8501 SpaceX zakoupilo v roce 2020 za velmi vhodnou cenu. dajn za 3,5 milionu dolaru za kus. Elon Musk pot uvedl, e pro svou raketu postav plovouc kosmodrom a naznail, e by se mohlo jednat o pedlanou ropnou ploinu.

SpaceX pot vypsalo nbor ikovnch inenr a technik schopnch podobnou vc realizovat.

Pro vak vbec mla spolenost o nco takovho zjem? Podle Muska byl mosk kosmodrom poteba kvli tomu, e starty a pistn Starship budou velmi hlun a ruiv, a tak by bylo lep je provdt dostaten daleko od hust obydlench oblast (nejmn 30 km od pobe). SpaceX toti vhledov plnuje provdt a nkolik start Starship denn. Podobn zmr se pitom objevil u ve videu z roku 2017, kter prezentovalo mylenku mezikontinentlnho cestovn dky systmu Super Heavy Starship.

Zakoupen ploiny byly v z 2020 pejmenovny na Phobos a Deimos, podle msk planety Mars. A ta je, jak dobe znmo, dlouhodobm clem SpaceX. Stoj za to si pipomenout, e jde o tzv. poloponorn ploiny. Ropnch ploin existuje nkolik druh. Urujcm faktorem jsou hlavn vody, ve kterch dan platforma slou. Jde o speciln plavidlo sloen z balastovch ndr (ponton) pod hladinou, kter dvaj platform stabilitu i vztlak. Operan paluba ploiny je umstn na pilch spojench s pontony pod vodou a palubou bn dostaten vysoko nad hladinou. Dky tomu dobe odolv vlnm. Konstrukci lze taky pomoc lan ukotvit ke dnu. Ponor ponton lze mnit. Ve odpovdalo tomu, e nebudou stt nkde uprosted ocenu, ale tedy spe nkde pobl americkho pobe.

Ploiny Phobos a Deimos m 94,5 metru na dlku a na ku maj 68,5 metru. Nosnost (DWT) je 8500 tun. Vka od klu po hlavn palubu je 29,6 metru. Rozmr hlavn paluby je 77,7 m dlka a ka je 73,1 metru. Byly vyrobeny v letech 2008 a 2009 v Singapuru. Kad ploina je vybavena 8 propelery spolenosti Pleuger, kad o vkonu 3500 kon. Zajmavost je, e um nejen mnit smr, ale dky pevnmu vychlen o 7 stup inn usmruj proud vody od konstrukce.

Pravda je, e od zakoupen ploin jsme se toho u mnoho dalho nedozvdli. SpaceX bylo v tomto ohledu na informace mn sdln. Mohli jsme tedy jen odhadovat z aktivit a promn v ase, kter se k nm dostvaly od novin a fanouk, kte sem tam podili njak fotografie i krtk video. V roce 2021 dorazila do lodnice Halter Marine ropn ploina SpaceX s nzvem Phobos. V lednu 2021 zapoaly jej pestavbov prce. Z paluby Phobosu byla velk st vybaven odezna. SpaceX dokonce nkter sti odmontovan z ploin vyuilo jinde napklad velk navijky byly pevezeny do Starbase a tak na rampu 39A na Florid, kde slou i budou slouit na integranch vch pro Starship:

Piblin ped rokem, 3. bezna 2022, byla i ploina Deimos pesunuta do lodnice Halter Marine, kde mla bt pestavna. Ploina opustila pstav Brownsville v Texasu a zamila do lodnice ST Engineering Halter Marine and Offshore v Pascagoule, co je msto v Jackson County, Mississippi. Zde mla pokraovat speciln pestavba. 28. nora 2022 byl Deimos spaten, jak proplouv kolem parku Isla Blanca na ostrov South Padre Island v Texasu, kter se nachz necelou hodinu cesty od Starbase. Park Isla Blanca je mstem, kde se schzej milovnci vesmru, aby sledovali zkuebn lety Starship a Super Heavy, protoe je to nejbli msto pro pozorovn start z tto oblasti.

Prce nakonec probhaly prakticky jen na Phobosu. Oproti tomu ploina Deimos zstala po celou dobu tm v pvodnm stavu. Podle Muska pitom mla bt do konce roku 2022 jedna z platforem ji provozuschopn. Jene jak vme, tak ob platformy jsou i zatkem roku 2023 daleko od toho, aby byly provozuschopn. V noru 2022 pitom ekl Elon Musk bhem prezentace o Starship nsledujc: Vezmeme jednu z (ropnch ploin) a postavme na n alespo zchytnou v a mon jet letos postavme na jedn z tchto platforem pln funkn startovac rampu. Doufejme, e do konce tohoto roku budeme mt na ramp LC-39A a na jedn z tchto platforem monost startu. Navc hovoil o tom, e jedna platforma by mohla bt uritou ablonou pro dal, kterch by mohlo bt do budoucna celkem dost.

Tento ambicizn harmonogram vak byl v rozporu s Muskovmi prohlenmi z rozhovoru s Everyday Astronautem v lt 2021, kdy f SpaceX uvedl, e firma nad ropnmi ploinami zatm vbec nepeml a jedn se o projekt s velmi nzkou prioritou. Kadopdn jet v noru 2022, tedy zhruba ped rokem, Elon Musk vidl pln na vybudovn moskch kosmodrom jako perspektivn, jeliko prohlsil: Myslm, e vtina startovacch mst bude dlouhodob umstna na moi nebo v ocenu, teba 20 nebo 30 mil od pobe텓 Na koncept jako takov tedy zatm SpaceX nezanevelo, avak samotn realizace bude vypadat jinak.

Ropn ploina ENSCO 8506, kterou koupila spolenost SpaceX.

Provozn editelka SpaceX Gwynne Shotwellov toti aktuln oznmila, e ploiny Phobos a Deimos byly odprodny a do budoucna se s nimi nepot, protoe se pro ely SpaceX nehod. Sdlila, e SpaceX doasn opustilo plny na vybudovn plovouc startovac platformy pro Starship, aby se firma nejdve mohla pln soustedit na zskvn letovch zkuenost se svou raketou nov generace. V tomto prohlen je dleit prv to slovo doasn. Znamen to toti, e od plnu na mosk kosmodrom SpaceX neupustilo pln. Jen to momentln nen prioritou nejblich let. Ploiny byly prodny neznmmu kupci a brzo opust lodnici.

Zrove tedy nedv smysl nadle dret v lodnici ploiny, kter momentln nepotebujete. Kad den toti stoj spolenost penze, a to i v ppad, e prce na ploin neprobhaj. Je tedy logick, e SpaceX se v takovm ppad ploin vzd a pod nco a v dob, kdy to bude opt aktuln tma a firma bude mt lep pedstavu o tom, co vlastn potebuje. Tyto mal stpky ukazuj, e SpaceX pehodnotilo sv plny a nyn je nejvt prioritou zajistit, aby nov systm Super Heavy Starship byl v provozu co mon nejdve, a to i za cenu zruen nebo posunut nkterch pln, kam pat napklad i extrmn vysok kadence start, kter jednodue nepjde uskutenit bez moskch kosmodrom.

Vhledov jsou toti v plnu destky, a stovky start Starship denn. To je o nkolik d vy frekvence, ne kterou kdy leteck ad FAA kdy povolil. Starty z moskch ploin jsou tak zejm nevyhnuteln. To ns vak ek a v budoucnu, tedy v du let. Nejdve je teba nauit se se Starship ltat a zjistit, co ve je a bude teba k provozu. Pece jen to bude zcela nov zpsob vynen nklad do vesmru.

Text byl pevzat ze serveru ElonX. Ped vydnm byl redakn upraven. Originl najdete zde.


Seber minci pro Megahru

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno