Google nen povinn. Prozkoumejte konkurenn internetov vyhledvae

0
101

Vbr internetovho vyhledvae je volbou kadho uivatele. Je sice pravdou, e pokud pouvte Chrome, automaticky jako vchoz vyhledva mte nastaven Google, v ppad browseru Edge i Firefox potom Bing. Avak to neznamen, e si ve svm oblbenm browseru nemete jako vchoz vyhledva nastavit jin napklad Seznam, Ask, Baidu, DuckDuckGo atd. Pi vbru je dleit zvit to, co preferujete a momentln potebujete. I pestoe Google na trhu vyhledva dominuje, jeho dva rivalov Bing a DuckDuckGo nabzej psobiv funkce. Pojme si je pedstavit a trochu porovnat.

1.Google

Googlu pat 92procentn podl na celosvtovm trhu s internetovm vyhledvnm. Mlokdo si uvdomuje, e krom vyhledvn toho jeho engine nabz mnohem vce. Vyhledva tak obsahuje adu funkc a integrovanch aplikac dal pitom stle pibvaj co je jeho obrovsk konkurenn vhoda. Jak jsou ty dal?

Podl internetovch vyhledva

Funkce vyhledvn

Google pi samotnm vyhledvn nabz irokou klu monost. Chcete-li se stt opravdovm mistrem ve vyhledvn v Google, potom pejdte pmo na tuto strnku, kter popisuje jednotliv techniky a nstroje do podrobnost. Jedna z povedench funkc je zobrazovn vsledk vyhledvn na zklad va aktuln polohy. Napklad po zadn supermarket se jako prvn zobraz umstn supermarket ve va blzkosti, a to vetn jejich uveden na map. U zobrazench vsledk nechyb reklamy spojen s kvou i informace o tomto npoji z Wikipedie. Tuto funkci m vak i Bing a DuckDuckGo. Jen vsledky se ponkud li, stejn tak, e kad vyhledva agreguje jin doplujc informace.

Hnacm motorem vyhledvae je uml inteligence, snac se rozpoznat zmr vaeho vyhledvn. Ten lze rozdlit do t kategori: informan; transakn; navigan. Nebo jak k Google: vdt; jt; provdt. Zkrtka, algoritmus pedkld vsledky na zklad pouitho jazyku, aktuln lokace a rozboru dvjch vyhledvn. Ve se dje tak, aby dolo k odhadu toho, jak byl v aktuln zmr.

Vyhledvn v Google

Indexovn

Ne se Google rozhodne, zda m bt strnka, na kterou naraz, soust jeho indexu, sna se porozumt tomu, o em je. Analyzuje obsah strnky, vetn vloench text, obrzk, vide, a zjiuje ,co chce strnka sdlit. Na zklad toho veho potom ur jej dleitost a pozici, na kter se m pi vyhledvn zobrazovat.

Ochrana osobnch daj

Google je dost asto terem kritiky z dvodu ochrany osobnch daj dokonce el nkolika soudnm sporm. Asi tak pro vs nebude pekvapenm, e o vs shromauje obrovsk mnostv dat pro dal vyuit, vetn slueb, kter u Googlu jet pouvte. Aby vs nemohl sledovat, nesmte k nmu bt pihleni svm uivatelskm tem (mjte vak na pamti, e pokud tak uinte, pijdete o monost synchronizovat data z vyhledvn mezi svmi zazenmi, ale zase si zachovte soukrom). I pestoe nebudete pihleni, bude vs nadle sledovat, dokud to neomezte na tto strnce.

Spolenost Google se sice zavzala dodrovat odpovdn postupy tkajc se osobnch daj a tak to, e s nimi nebude nikdy obchodovat, lze tomu vak skuten vit? Proto pokud jeho slueb chcete vyuvat a nechcete bt sledovni, omezte sledovn v browseru a nepihlaujte se k nmu Google tem.

Soukrom v Google

Ovldn

Google vyhledva pouv dobr rozvren, je ist a jednoduch na pouit a vsledky je mon filtrovat podle kategori, vetn zprv, obrzk, vide a nakupovn, se souvisejcmi monostmi vyhledvn ve spodn sti.

2.Bing

Bing je dal generace vyhledvae spolenosti Microsoft. Vyvinul se z pedchdc MSN Search a Windows Live Search. Dl vci trochu jinak ne Google a s trnm podlem 2,9 % je druhm nejoblbenjm internetovm vyhledvaem na svt.

Funkce vyhledvn

Na Bingu je nejpozoruhodnj vyhledvn vide. Vsledky se zobrazuj v uivatelsky pvtivm formtu (mkovm seznamu), kter usnaduje orientaci ve vsledcch vyhledvn vide. Vtanou monost je sledovat video pmo ze strnky s vyhledvnm, ani byste museli pechzet na webovou strnku prost a jednodue si video hned pustte. Navc pouhm jeho petaenm lze vytvet vlastn personalizovan seznamy stop. Palec nahoru za monost pout tuto drag and drop metodu.

Vyhledvn vide v Bingu

Tak vyhledvn obrzk nabz skvl funkce. Dky rozshlm filtrm lze snadno vyhledvat podle typu licence, data zveejnn i toho, zda jsou na obrzku lid, nebo podle rozmr obrzku. Chcete-li tak najt jeden obrzek mezi stovkami, potom si mete definovat nejen jeho velikost, barvu, typ i datum pozen (jak to lze udlat u Google), ale tak, zda m bt na vku nebo zda na nm maj bt oblieje.

Vyhledvn obrzk s pokroilmi monostmi

Indexovn

Pi indexovn webovch strnek se Bing zabv pedevm kvalitou obsahu a klovmi slovy. Existuj hned ti hlavn faktory, kter bere v vahu pi posuzovn kvality obsahu webov strnky; jak je webov strnka dvryhodn; jak uiten a podrobn je obsah webov strnky; a jak snadno je webov strnka iteln z pohledu uivatele. Zatmco Google se zamuje na kontext kolem poloenho dotazu, aby vrtil odpovdi na zklad vaeho zmru, algoritmus Bingu se vce spolh na samotn klov slova.

Ochrana osobnch daj

Tak Microsoft shromauje adu uivatelskch dat. Ty potom pouv pro zobrazovn clen reklamy a marketingovch nabdek. Hledali jsme snadnou monost, kterou by lo toto zakzat, ale neuspli jsme. Bing vs pitom sleduje, nejen kdy jste k nmu pihleni, ale tak pokud nejste. Jedin, co vm tak zbv, je pout vyhledvn v browseru, kter blokuje vechny sledovac praktiky. To m napklad zvldnuto Edge. Je vak s podivem, e aplikace patc Microsoftu to um, ale vyhledva to pmo nenabz. Zde tedy velk palec dol.

Nastaven ochrany osobnch daj ve vyhledvai Edge

Ovldn

Vyhledva Bing je vizuln pastvou pro oi. M zajmav a vyhrann uivatelsk rozhran. Na domovsk strnce denn zobrazuje krsn tapety, co vs nabd, abyste se kliknutm dozvdli vce informac o inkriminovanm obrzku. Krom toho zobrazuje panel aktulnch zprv (v anglitin), co je vhodn, chcete-li mt rychl pehled o tom, co se aktuln dje. Deaktivovat, nebo aktivovat lze panel nabdek, zprv i denn obrzek toho lze vyut, pokud chcete, aby domovsk strnka s vyhledvnm psobila mn ruiv.

Nastaven vodn strnky vyhledvae Bing

Samotn strnka s vyhlednm vynik, stejn jako v ppad Googlu, jasnm rozvrenm s monost nastavit otevrn odkazu v nov kart nebo sloupcem pro hledn souvisejcch informac. Nechyb odkaz na vyhledvn obrzk, vide nebo zprv.

DuckDuckGo

Nkte z uivatel o internetovm vyhledvai DuckDuckGo mon sly vbec poprv. Pestoe nen tak populrn jako konkurenn, stle mu roste zkladna jeho uivatel, kte si cen jeho striktnho pstupu k ochran osobnch daj. Jeho trn podl dosahuje 0,7 % a je estm svtov nepouvanjm webovm vyhledvaem.

Funkce vyhledvn

Hned na vod je poteba ci, e DuckDuckGo si pro uivatele hledajc informace na internetu pipravil jednu skvlou vychytvku. Dky n lze hledat pmo ve vybranch webovch strnkch. Jmenuje se Zkratky vyhledvn (v originle bang), a pokud zadte dotaz napklad ve formtu bang !w a vyhledvac dotaz, budete moci vyhledvat pmo na Wikipedii. DuckDuckGo m v souasnosti pes 13 tisc tchto vyhledvacch zkratek. A pokud by vm njak chybla, lze si ji snadno vytvoit, a tak teba pes DuckDuckGo prohledvat i v oblben web.

Zkratky vyhledvn v DuckDuckGo

Dal ikovnou funkc, kterou mte po ruce, je vyhledvn odpovd pro dan zem. Sta si ji nastavit pepnaem. Hned vedle se nachz volba pro bezpen vyhledvn (me chrnit ped pochybnmi weby nebo je nezobrazovat) a tak nastaven asu, ve kterm se m dotaz hledat.

Indexovn

Webov prohledva DuckDuckGo vyuv svj engine DuckDuckBot, kter prohledv vce ne 400 webovch zdroj. To znamen, e odpovdi na poloen dotazy zobrazuje na zklad vsledk rznch zdroj a prostednictvm algoritmu. Mezi jeho zdroje pat renomovan webov strnky jako Wikipedia, a dokonce i ji zmnn Bing. Sna se vak o to, aby nepouval jako zdroj vyhledvn z Google. Vsledky jsou vak samozejm oitn od sledovn, m je zajitna ochrana soukrom.

Ochrana osobnch daj

A tm se dostvme k tomu, jak DuckDuckGo chrn soukrom uivatel. V jeho zsadch ochrany osobnch daj je uvedeno, e neshromauje ani nesdl dn osobn daje uivatel. To je v ostrm kontrastu s jinmi oblbenmi vyhledvai.

Ovldn

DuckDuckGo m intuitivn, a hlavn ist rozloen a snadno se ovld. Vsledky se zobrazuj rychle a nechyb ani filtry pro zobrazen vsledk podle odvtv. Ve vsledcch zobrazuje prvnch deset a dal nejsou pod strnkami, ale dostupn pod tlatkem Vce vsledk. Vbornou vc je to, e mu nechyb nhledy na webov strnky, co jist pome pi rozhodovn o relevantnosti zobrazench informac.

Vyhledvn v DuckDuckGo

Zvr

Dky tomuto pehledu si mete udlat snadnou pedstavu o tom, co kter internetov vyhledva piblin umouje a nabz. Pedstavili jsme jejich nkter funkce, pednosti a slab strnky. Protoe nemme tuen, k emu vyhledva pouvte, nememe vm sdlit, kter je pro vs nejvhodnj.

Jde-li vm pedevm o relevantnost vyhledvn, potom doporuujeme udlat si test. Zadejte nkolik slovnch frz do vech vyhledva a uvidte. Po zven vsledk se Google me jevit jako jasn volba. Jeho funkce jsou bezkonkurenn a pomhaj snadno a rychle najt odpov. Tedy pokud vm nevad zmnn sbr vaich osobnch daj a jejich dal vyuit spolenost Google.

Je-li vak vam hlavnm zjmem soukrom, DuckDuckGo je jasn volba. Pitalivou volbou s dvodem pro zmnu nabz designov Bing s nktermi svmi, u jinch internetovch vyhledva zatm nepouvanmi funkcemi. Nikde vak nen psno, e jednou nemete pout Bing, jindy DuckDuckGo a pt zase Google i jin internetov vyhledva. Volba je jen na vs.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno