Jak online a zdarma vydolovat text z obrzku i PDF

Existuje nkolik skvlch nstroj pro rozpoznn, chcete-li pevod text v obrzcch na textov formt. Mnoho z nich je dostupnch v proprietrn podob a pro bnho uivatele tak nesnadno dostupnch (teba jako soust njakho systmu i zazen), potom existuj rzn programy, kter vak vtinou nejsou zdarma. Tuto situaci zachrauj OCR online nstroje. Jsou zdarma a nemus se instalovat. Jedin, na co si ppadn muste dvat pozor, je bezpenost.

Co je OCR

Dky OCR (Optical Character Recognition) sez naskenovanho nebo vyfotografovanho dokumentu, ppadn fotografie nebo obrzku automatickm rozpoznnm znak extrahuj potebn informace. Obvykle to zvldne program automaticky, jinak se mus nauit znaky rozpoznat. Podle toho, jak je kvalitn, vypadaj i vsledky. V nkterch ppadech je mra spnosti opravdu velk, jindy je v zvislosti na kvalit softwaru a pedlohy nutno udlat korekturu, tedy zeditovat ho, protoe OCR program nemus rozeznat vechna psmena sprvn. OCR v sob tedy kombinuje jak hardware, tak software.

OCR je uiten nstroj pro irokou klu el a situac a pomh nm uetit prci, abychom nemuseli otrocky pepisovat texty. U dlouh lta se pouv nejen k jednoduchmu pevodu z obrzk na text, ale vyuv se v knihovnictv, bankch i zdravotnictv. Technologie je nasazena i pi rozpoznvn poznvacch znaek, ten pas nebo teba pi automatickm pekladu.

Vznik OCR

Prvn pouit OCR se vyskytlo zcela jinde a pro jin el. Konkrtn v telegrafii a pi tvorb tecch zazen pro nevidom. V roce 1914 Emanuel Goldberg vynalezl zazen, kter etlo znaky a pevdlo je do standardnho telegrafnho kdu. Ve stejn dob Edmund Fournier dAlbe vynalezl optofon, run skener, kter pi pohybu po titn strnce produkoval tny, kter odpovdaly konkrtnm psmenm nebo znakm (pevdl text do akord).

Postup pevodu technologi OCR

V dalch letech byla technika pro rozpoznvn vznamn vylepovna. V 90. letech se tato technologie prosadila pi digitalizaci historickch novin. K jejmu obrovskmu spchu v poslednch letech pisply smartphony a elektronick dokumenty, kter jsou katalyztorem souasnho pokroku tto technologie.

Pojme se podvat na nkolik dvod, pro je OCR technologie uiten.

Uite dokumenty prohledatelnmi

Profesionln skener text

Pokud mte mnoho text v JPG, PNG nebo i PDF apod. formtech, potom v nich nemete vyhledvat texty. A ani je upravovat. To ve vsledku znamen, e mte hodn textu (neprohledatelnch dokument), se ktermi dle nelze pracovat. Pokud v nich budete potebovat vyhledat nco konkrtnho, tak neuspjete. OCR to vye. S jeho pomoc promnte soubory na dokumenty, a tak v ppad poteby najdete specifick informace, kter lze zkoprovat a vloit a pout jinde.

Usnadnte si pravy a zabrate chybm

Dal vhodou je, e pokud takto pevedete nemnn a needitovateln texty, budete je moci dle upravovat. To mimo jin znamen, e v nich budete moci navc dlat pravy nebo je vyuvat jako zdroj pro dal pouit nap. vytvet nov nabdky, koln prce, upravit uritou st, kter potebuje vylepit, apod. Lidskm chybm se nelze vyhnout, ale pokud nastane, jist byste uvtali monost ji napravit. Jestlie mte dokument v needitovateln podob a nemte k nmu zdroj, potom i toto e OCR pevede finln verzi opt do editovateln.

Uetete as, penze a msto

OCR technologie umouje uetit spoustu asu a penz snenm nrok na paprovn. Vtina firem (ale i domcnost) m a dle tvo mnoho dokument v paprov podob, co nen vdy ideln. V digitln podob toti vrazn et as a penze. A to vetn dokument, kter jsou z papru peveden prostednictvm OCR nsledn nen nutn vynakldat zbyten as na manipulaci a ppadn prohledvn zaloench dokument ve skni. Pomoc OCR mete jednodue naskenovat titn nebo elektronick obrzky obsahujc text a zskat jejich digitalizovanou formu. Navc uette spoustu msta, kterou zabraj hromady vaich paprovch dokument (smlouvy, vytovn, sloenky apod.).

Online nstroje

Nstroj pro online pevod existuje velk mnostv. Li se od sebe nabzenmi funkcemi a tak tm, zda jsou zdarma, nebo placen. Pojme se na ti z nich podvat ble. Prvnm nstrojem je Onlineocr.net. Ve tech krocch v nm doclte toho, eho chcete. Nejprve vyberete soubor pro pevod (mete pout jak obrazov formty typu JPG, PNG apod., tak i PDF, ale rovn DOCX, XLSX TXT atd.), nsledn urte ve kterm jazyce je text a potom vyberete vstupn formt (nap. Microsoft Word). Tlatkem Convert proces pevodu odstartujete.

Pevod nstrojem Onlineocr.net

Vsledkem je nhled textu v textov podob a tak odkaz na dokument ve formtu Microsoft Word. Ten mete nsledn podle poteby dle upravovat. Trochu nm ve slub chyb vstupn formt PDF. Pokud vak pouijete dal slubu NewOCR.com potom nemuste zoufat. Mezi vstupnmi formty jsou TXT, DOC a PDF. Navc dky zabudovan slub Google Translate mete nechat text automaticky peloit (co se me hodit, pokud je v cizm jazyce), a dokonce v dokumentu i online zeditovat.

Pevod nstrojem NewOCR.com

Tetm a poslednm nstrojem, kter vm doporume, je PDF24.org. Um nejen vydolovat text a uloit ho do PDF, ale zachov i jeho strukturu. To se me hodit zejmna u faktur, kter chcete elektronizovat. Krom vstupnch formt umouje importovat i soubory z Dropboxu i Google disku. V dalch volbch najdete monosti jako odstranit pozad, vyistit nebo otoit strnku atd. Vsledek si lze zobrazit jako nhled, sthnout v PDF souboru, poslat e-mailem, nahrt na Dropbox nebo Google disk a nechyb ani dal volby.

Pevod nstrojem PDF24.org

Offline nstroj

Pokud dvte pednost klasickm aplikacm, potom meme doporuit jak zdarma dostupn Capture2Text, tak ShareX. Obma programm jsme se vnovali v tomto lnku.

Jak na OCR v browseru

Krom monosti pevst do editovateln podoby obrzky prostednictvm smartphon a online a offline nstroj je mon dolovat texty tak pmo z web. Vborn k tomu slou nstroj Blackbox AI. K dispozici je ve form rozen pro browser Chrome. Jakmile je nainstalovno, sta ho aktivovat a kurzorem vybrat oblast, kterou chcete pevst do textu. Ten potom vlote prostednictvm klvesov zkratky Ctrl + V do textovho editoru. To se me hodit nejen v ppadech, kdy nkter weby zakazuj koprovat texty ze strnek, ale mete toho vyut rovnou u obrzk na webu, bez nutnosti je stahovat a dle pevdt.

Zvrem

Jak jsme ukzali, optick urovn znak se pouv k rozpoznvn naskenovanch obrzk a jinch vizul na text. Doke promnit paprov dokumenty na upraviteln a prohledvateln digitln soubory, a tak je zpstupn automatizovanm systmm napklad k prohledvn.

Je vak teba mt na pamti, e pedevm online nstroje nemus zaruit bezpenost textu a soukrom. Vyplat se je tak vyuvat pedevm u mn citlivch informac.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts