Nmci to na Jana iku. Jak prat povstalci zniili tank z velk vlky

V noci z 5. na 6. kvtna zaala na Prahu postupovat bojov skupina SS Wallenstein, rno 6. kvtna se mla cel skupina tajc asi osm tisc mu a tak pomrn vysok poet obrnn techniky soustedit na okraji Prahy, aby zahjila postup do centra msta ve dvou hlavnch smrech. Po levm behu Vltavy pes Davli, Chuchli, Smchov a dle a po pravm behu po Beneovsk ulici smrem na Kr.

Prvn skupina postupovala vltavskm dolm a jej postup zastavily v prostoru Zlchova jednotky Rusk osvobozeneck armdy (ROA) generla Sergeje K. Buaenka. Zpadn st skupiny SS Wallenstein bojovala v okol Smchova a do 8. kvtna, kdy se zaala stahovat a ustupovat smrem k demarkan linii.

Druh st bojov skupiny vak na pravm behu pronikala hloubji do msta, 8. kvtna okolo 10:30 ti nmeck tanky pronikly zalesnnou st Jezerky do Michle. A ve 13 hodin zaaly ostelovat obrnn vlak Jan ika. Tento improvizovan obrnn vlak byl dokonen 7. kvtna a odesln do Kre. Kvli porue jeho kannu se musel tho dne sthnout na ndra Vrovice. Po oprav se znovu zapojil do boj, v noci ze 7. na 8. kvtna hldkoval ve stanici Vrovice. Dal den hldkoval na most pes Boti ve vchodn sti vrovickho ndra. Prv zde jeden z nmeckch tank zashl lokomotivu, nae vlak zstal stt. Zashly ho dal granty, ovem i pokozen vlak optoval palbu. Z msta ho do bezpe nsledn odthl improvizovan obrnn vlak Praha.

Povstalci v okol vrovickho ndra nakonec npor nmeckch vojk podporovanch tanky zastavili. Pozdji se zaala i tato st bojov skupiny Wallenstein stahovat k americkm linim.

Odpoledne vak jet probhaly v okol vrovickho ndra tvrd boje. V 16 hodin pak jeden z tocch tank povstalci znekodnili. lo o zmnn tank Renault FT, kter byl poprv bojov nasazen v kvtnu 1918. Prat bojovnci konkrtn zniili renault . 67551, kter ml na sob francouzskou kamufl. Jednalo se tedy o koistn stroj z Francie a podle evidenn znaky na tankuWL 4109xx (posledn dv slice jsou neiteln) byl tank, pozdji pidlen Luftwaffe (znaka WL zna Wehrmacht Luftwaffe pozn. red.), pvodn pravdpodobn uren pro ostrahu nkterho z leti v okol Prahy. Bohuel fotografii znienho tanku se autorovi pro poteby lnku nepovedlo zskat. Lze jet dodat, e neznm vtiplek opatil tank npisem Tygr.

Jestli nkoho pekvapilo pouit tanku, jeho vznik se datuje do obdob prvn svtov vlky, pi blim zkoumn historie tohoto stroje, kter bv nazvn praotcem vech modernch tank, to tak pekvapiv nen. Vdy jet 10. kvtna 1940 jich francouzsk jednotky mly k dispozici 1 580, dalch 1 235 bez vzbroje bylo ve skladech. Po kapitulaci Francie pevzala 1 704 renault nmeck armda a dal mlo k dispozici vichistick vojsko, kter renaulty nasadilo proti Amerianm pi vylodn v Africe v roce 1942 i proti Japoncm v Hanoji v roce 1945. Modifikovan renaulty FT-31 ve francouzsk Africe slouily a do padestch let, v nkterch stech svta dajn jet dle (o tancch FT, kter Amerian v roce 2003 nalezli v Afghnistnu, se dotete v lnku Proel obma svtovmi vlkami. Amerian jeho vraky nali v Afghnistnu).

Na svou dobu tento modern a revolun tank se objevil tak v prvorepublikov eskoslovensk armd. K masovmu rozen vak nedolo, nakonec jich armda pevzala sedm. Pesto vbec prvn tank, kter armda pevzala v lednu 1922, ve slub vytrval a do nmeck okupace v roce 1939, by v t dob u ml pouze roli cvinho stroje. Obsazen zbytk okletnho eskoslovenska se doily ve slub celkem ti stroje. Vc se technickmu popisu, historii vvoje tanku i jeho slub v eskoslovensk armd vnuje lnek, kter vyel na Technetu v roce 2018: Poprv v R. Na Tankovm dni v Leanech se pedstav revolun tank.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts