Pro pouvat e-mail na jedno pouit

0
232

Vtina uivatel internetu m jednu nebo vc e-mailovch adres, kter denn pouvaj. Tyto e-mailov adresy maj velkou hodnotu pro spammery a obchodnky, protoe jim mohou pinst zisky. Sta vyut systm pro automatizovan rozesln nabdek.

I proto je jednm z hlavnch dvod, pro mnoho uivatel pouv jednorzov e-mailov adresy, zabrnit tomu, aby se jejich primrn e-mailov adresa nestala clem spamu, kter je stle vznamnm problmem internetu. Tm kdykoli se zaregistrujete na webu, kter vyaduje platnou e-mailovou adresu, mete pehldnout drobnm psmem napsn njak text, kter webu nebo slub dv souhlas pout vai e-mailovou adresu nebo ji prodat nkomu jinmu.

Dal vhodou takovho e-mailu je ochrana ped ronky. Ti se zase sna ukrst vai identitu nebo pstupov daje formou phishingovch e-mail. Pokud pouijete jednorzov e-mail k jednomu konu a u se na nj nikdy vce nepodvte, pak maj tonci smlu.

Jako skryt sla

Jednorzov, respektive doasn e-mailov adresy maj podobn vyuit jako skryt telefonn sla. Pokud vm ze skrytho sla nkdo zavol, nebudete moci zavolat zpt. V ppad doasn e-mailov adresy na ni sice odpovdt lze, ale protoe se nepouv jako primrn, uivateli nebude vadit, e se v n hromad spamy a jeho identita nebude vyzrazena.

Lid tento druh e-mailov schrnky vyuvaj tak v ppad, e se chtj jednorzov pihlsit k njak slub, kter chce jejich e-mail, ale oni nechtj prozradit vlastn.

Existuje nkolik monost, jak vytvoit a pracovat s jednorzovmi e-mailovmi adresami. Vechny vak slou k stejnm elm. Chrn uivatele ped vyzrazenm sv adresy a pijmnm komunikace, o kterou nem zjem.

1.Aliasy

Prvnm typem jsou aliasy. Me jt o variaci primrn adresy uivatele nebo zcela nhodn vygenerovan e-mail, pracujc ve stejn slub nedisponuje vlastnm datovm prostorem a pchoz e-maily tak fyzicky kon v e-mailov schrnce, na kterou je tento alias navzan. E-mailov alias je tedy dal nzev pro jednu e-mailovou schrnku.

E-maily budou doruovny do primrn schrnky, tedy doruen poty, ale lze si u nich nastavit, e cokoli z n pijde, se m pesunout do nastaven sloky pipraven pro tyto ely. S aliasy lze pracovat velmi dobe na vlastn domn, s profesionlnmi slubami (rozumj placenmi), ale i nkter freemailov sluby je nabzej, napklad Gmail, viz ne.

Jak pracovat s aliasem v Gmailu

Pokud pouvte e-mail od Google, tedy Gmail, potom pokud chcete vyut jejich alias, zadejte do sluby, kter po vs chce e-mailovou adresu, v e-mail v klasickm tvaru, akort ped @ zadejte + a teba nzev sluby, do kter mail zadvte. Take napklad namsto [email protected] pouijte [email protected]

Registrace v e-shopu na alias

2.Nov e-mailov adresa

Dal monost je zaloit si pmo novou e-mailovou adresu a je jedno, zda na stvajc slub, nebo jin. Zskte tak zcela nov e-mail s vlastnmi pravidly, ale i na nj jako v pedchozm ppad lze nastavit, e pota m bt doruovna do primrnho e-mailu, teba do sloky s nzvem adresy. Jako v ppad alias nen tmto zpsobem ovlivnna hlavn korespondence uivatele, jde vlastn o jaksi suplovn sloky spam. Proto je nkdy vhodnj e-mail nechat tak, jak je, a v ppad poteby se k nmu pihlsit separtn.

eenm je vytvoit si i novou spamovou e-mailovou adresu

V obou ppadech lze snadno sledovat a zjistit, kde a jak alias nebo nov e-mail spolenost, kter jste je sdlili, vyuila. Napklad alias [email protected] lze vyut pro zjitn, zda po registraci dan e-shop vai adresu prodal nkomu jinmu. Vhodou je, e na e-maily lze vtinou i odpovdat nebo je z tto adresy vytvet z vaeho primrnho e-mailu. Pokud si to nastavte, tak na e-maily mete dokonce odpovdat vygenerovanm e-mailem. Navc pokud na vygenerovanou adresu zane chodit spam, mete nechat pchoz zprvy zahazovat nebo alias, ppadn adresu navdy zruit, pokud u ji nebudete potebovat.

3.Specializovan sluby

Uitenou obrannou linii nabzej i speciln k tomu uren e-mailov sluby, jako je Yopmail.com, Emailondeck.com, Mailnator.com anebo dal. Jejich ivotnost je rzn. Me bt trval tak jak je tomu v ppad klasickch e-mail a alias, anebo velmi krtk. Napklad sluba 10minemail.com poskytuje e-mail na pouhch deset minut. To je dostaten as proto, abyste z nj vygenerovan e-mail pouili teba pro aktivaci njak sluby (napklad elektronick knihy, kter vyaduje zadat v e-mail apod.) Jakmile doshnete svho cle, u vm je jedno, e po 10 minutch e-mail nen funkn.

E-mail na 10 minut

Dal monost je svit se do pe jet trochu jinch slueb nap. Firefox Relay nebo AnonAddy, kter skryj vai skutenou adresu peposlnm e-mailu. Funguj na jednoduchm principu. Ve slub si nechte vygenerovat nhodnou e-mailovou adresu. Jakkoliv zprva, kter na vygenerovanou adresu pijde, bude pesmrovna do va skuten e-mailov schrnky.

Doasn aliasy sluby Firefox Relay

Dvody pouit jednorzovho e-mailu:

  • zachovte si anonymitu;
  • mete si pihlsit k odbru marketingovch zprv, ani byste se zavzali k dlouhodobmu vztahu se znakou;
  • otevete si et u vybran sluby, a pitom se vyhnete jakmukoli dalmu tlaku z jej strany;
  • mete stahovat obsah, kter vyaduje e-mailovou adresu;
  • mete se astnit sout a propaganch akcch a vyhbat se vemu nslednmu kolem;
  • mete zskvat drky zdarma, pobdky, poukzky atd.;
  • mete se registrovat k tm na socilnch stch.

Ve uveden dvody maj jedno spolen – uivatel nem touhu bt s firmou, kter vyaduje bt v dalm kontaktu. Zde vyvstv otzka, zda jsou tyto sluby bezpen. Jednoznanou odpovd je ano. Jedin, eho by se dalo obvat je to, e pi pouvn doasn e-mailov sluby se mete dostat do problm, pokud se pozdji budete muset spolehnout na to, co v n je a nemte k n ji pstup ppad desetiminutovho e-mailu.

Vhody jednorzovch e-mailovch adres

Mnoho poskytovatel e-mailovch slueb na jedno pouit podporuje vytvoen nkolika e-mailovch adres. Pro kadou slubu na internetu, ke kter se zaregistrujete, mete pout vdy novou, co tak pomh identifikovat sluby, kter prodvaj e-mailov adresy nebo z nich njak unikly. Potom je dostaten snadn zablokovat nebo odstranit tyto vytvoen e-mailov adresy.

Placen sluba 33Mail.com

Dleit je i vbr poskytovatele doasnho e-mailu. Mnoho bezplatnch slueb rychle pichz a odchz a me bt vhodnj zaregistrovat se k placen slub. Mezi komern poskytovatele pat Spamex.com, nebo 33Mail.com.

Nevhody jednorzovch e-mailovch adres

Organizace, kter provozuj sluby poskytujc jednorzov e-mailov adresy mus bt dvryhodn. Veker e-mailov komunikace prochz jejich servery, co znamen, e e-maily by mohly bt kmkoliv peteny, pokud nemaj dostaten zabezpeen. Pravidlem tedy je, nepouvat jednorzov e-mailov adresy pro nic, co souvis s financemi, ani na webech, kter o vs maj citliv informace.

Dal nevhodou je, e tyto sluby mohou bt na ern listin. To znamen, e vyuvan e-mailov domny, nelze pout k pihlen se ke slubm na internetu. V nkterch ppadech to lze obejt – nkte poskytovatel doasnch e-mail vm umouj pstup k vce nzvm domn, jin vm umon dokonce nastavit si vlastn nzev domny.

U slueb, kde se nen teba pihlaovat, je tak teba potat s tm, e k e-mailov schrnce me mt pstup kdokoliv.

A potom je tu ji co jsme zmnili a to sice riziko, e poskytovatel e-mailu pestane fungovat, co me znamenat problm, v zvislosti na tom, k emu byla sluba pouvna pokud pro jednorzov pouit, potom je ve v podku, ale pokud se touto e-mailovou adresou teba nkam pihlaujete pravideln, potom to me znamenat problm.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno