Sedmika fascinujcch dinosaur, popsanch v minulm roce

Berthasaura leopoldinae

Berthasaura je jeden z nkolika druh dinosaur a ptakojetr, objevench v sedimentech souvrstv Goio-Erê, nachzejcch se na jihu Brazlie. V obdob ran a pozdn kdy (asi ped 125 a 71 miliony let) se zde rozkldala rozlehl poutn oblast (tzv. pou Botucatu), kter byla domovem ponkud zvltn fauny. Krom pterosaur rod Caiuajara a Keresdrakon zde byl roku 2019 ze souvrstv Rio Paran popsn podivn jednoprst noasauridn teropod druhu Vespersaurus paranaensis.

Pinejmenm stejn podivn byl tak dal noasauridn teropod, kterm je prv Berthasaura. Akoliv se jednalo o ceratosaurnho teropoda, byl druhotn verav nebo dokonce blorav. O tom svd jeho podivn krtk bezzub zobk. Podobn tvarovan elisti ml i mnohem star nsk rod Limusaurus, v jeho ppad ale dolo k tto anatomick promn a v prbhu dosplosti, zatmco u berthasaury lo nejsp o celoivotn adaptaci (typov exempl je mld o dlce pod jeden metr). Tento pozoruhodn poutn dinosaurus nm tedy ukazuje, jak pestr byl ve skutenosti svt druhohornch teropod, a to i z hlediska jejich vvojovch adaptac a evolunch anatomickch inovac.

Issi saaneq

Issi, v pekladu z grntiny studen, je nov popsanm plateosauridnm sauropodomorfem, jeho fosilie byly objeveny ve zhruba 225 a 220 milion let starch sedimentech souvrstv Fleming Fjord na zem Jamesonovy zem, co je poloostrov na vchod Grnska. Issi je tak zrove vbec prvnm oficiln pojmenovanm dinosaurem z tohoto ostrova.

Ji dve byly ve stejnm souvrstv objeveny fosiln stopy sauropodomorf a teropod, nyn poprv se vak jedn o kostern nlezy. Pvodn byla lebka tohoto dinosaura, objeven v roce 1991, povaovna za zkamenlinu nleejc znmmu rodu Plateosaurus, dal objevy z let 1995 a 2012 vak ukzaly, e se jednalo o jin, i kdy pomrn blzce pbuzn druh sauropodomorfa. V loskm roce byl oficiln popsn druh Issi saaneq, co lze voln peloit jako studen kmen.

Jednalo se o pomrn malho plateosaurida, dlka lebky holotypu in jen 24,4 cm. Pvodn triasov prosted tohoto dinosaura pedstavovalo okol velkho jezera, spolu s nm tu bylo objeveno tak mnostv fosili ryb, obojivelnk, elv i kynodont. Ptomnost dalch velkch plaz (jako jsou krokodlm podobn fytosaui) pak odhaluj objevy jejich fosilnch stop.

Kansaignathus sogdianus

Velociraptor, proslul dky filmm ze srie Jurskch park a Jurskch svt, ml poetn pbuzenstvo. m dl tm vce jsou toti odkrvny fosiln pozstatky jeho etnch pbuznch, spadajcch do podeledi Velociraptorinae. Vloni byl popsn dal z nich, mal dromeosauridn teropod Kansaignathus sogdianus, jeho fosilie byly objeveny v pozdn kdovch sedimentech souvrstv Ialovachsk.

Rekonstrukce piblinho vzezen dromeosaurida druhu Kansaignathus sogdiensis, ijcho v obdob pozdn kdy na zem dnenho Tdikistnu (Fergansk kotlina). Fosilie tohoto dravho dinosaura byly objeveny ji v 60. letech minulho stolet.

Drav dinosaurus il tedy v obdob santonu, asi ped 86 a 84 miliony let, co jet nen nic zvltnho. Podstatn je, e se stal vbec prvnm neptam dinosaurem, popsanm a pojmenovanm z zem sttu Tdikistn. Akoliv fosilie pomrn velkho potu dinosaur byly na lokalitch tohoto souvrstv objeveny u dve (jedn se o etn teropody, ankylosaury, ceratopsidy, ornitopody, sauropody ad.), Kansaignathus je prvnm pojmenovanm tdickm dinosaurem.

Mal srpodrp lovec il v bohatch ekosystmech, jak dokldaj objevy dinosauch vajec, kostiek obojivelnk, upinatch jetr, elv, krokodlovitch plaz, savc, ptakojetr i praptk. Z teropod jsou zde znm zstupci terizinosaur, ornitomimosaur, oviraptorosaur i tyranosauroid.

Menefeeceratops sealeyi

V roce 1996 byly v sedimentech geologickho souvrstv Menefee na zem sttu Nov Mexiko objeveny fosilie dosud neznmho ceratopsidnho dinosaura. O rok pozdji se o nm poprv objevila zmnka tak v odborn literatue.

Bylo jasn, e se jedn o vvojov primitivnho zstupce ceratopsid, emu odpovdalo i jeho geologick st, celch 25 let ale rohat dinosaurus nebyl formln popsn a pojmenovn. To se stalo teprve v loskm roce, kdy tm paleontolog popsal nepln dochovanou kostru dinosaura a pojmenoval nov druh Menefeeceratops sealeyi (Sealeyiho rohat tv ze souvrstv Menefee). Paul Sealey, jemu byla zvolenm druhovm jmnem vzdna pocta, je objevitelem fosili, v t dob pracujcm pro Muzeum prodn historie a vdy v Novm Mexiku.

Menefeeceratops byl pomrn malm ceratopsidem, dosahujcm dlky jen 4 a 4,5 metru. Co je ale podstatn, jednalo se o jednoho z nejstarch znmch zstupc cel eledi Ceratopsidae i podeledi Centrosaurinae. Mezi jeho blzk vvojov pbuzn tak pat mrn geologicky mlad ceratopsidi, jako je Crittendenceratops z Arizony nebo Yehuecauhceratops z Mexika.

Ninjatitan zapatai

Titanosaurn sauropod Ninjatitan by nejsp zvtzil tak v anket o nejvc akn rodov jmno, msto v sedmice nejzajmavjch i nejvznamnjch objev loskho roku si ale zajistil nm jinm. Jeho fosilie byly toti uloeny v sedimentech geologickho souvrstv Bajada Colorada a nle tedy do star sti ran kdy (vky berrias a valangin, asi ped 140 134 miliony let). To z ninda-titna in bezpen nejstarho znmho zstupce rozshl skupiny titanosaurnch sauropod, pedchzejcho asov vtin dobe znmch druh (jako byl Argentinosaurus, Futalognkosaurus nebo Saltasaurus) o cel destky milion let.

Fosilie dinosaura byly objeveny roku 2014 a formln byl popsn o sedm let pozdji. Druhov jmno odkazuje k pezdvce paleontologa Sebastiana Apesteguyi (kterho kolegov oznauj jako nindu), druhov jmno je zase poctou technikovi a pomocnkovi pi vykopvkovch pracch Rogeliu Zapatovi. Ze zmnnho souvrstv byly ji dve popsny a pojmenovny dva dal druhy ran kdovch sauropod, a sice v roce 2019 dikreosaurid Bajadasaurus pronuspinax a jet o pt let dve diplodokid Leinkupal laticauda.

Spicomellus afer

Lmec z trn, jak lze doslovn peloit rodov jmno tohoto dinosaura, je po stegosaurovi rodu Adratiklit druhm tyreorofnm dinosaurem, popsanm z marockho souvrstv v rmci skupiny El Mers na zem Maroka. Zdej sedimenty z obdob stedn jury maj st asi 168 a 164 milion let a obsahuj tak fosiln pozstatky dinosaur z velmi vznamn doby, v n se objevovaly cel nov skupiny dinosaur. Jednou z nich byli tak nejstar stegosaui a ankylosaui, mezi kter pat prv i Adratiklit boulahfa, popsan v roce 2019 a v loskm roce pedstaven druh Spicomellus afer.

Stejn jako jeho stegosaurn souasnk je i Spicomellus jednm z nejstarch znmch zstupc sv skupiny a odmyslme-li si nkter kontroverzn i mlo znm taxony (jako je objev neznmho tyreofora z ostrova Skye u pobe Skotska), pak se jedn nejsp o zstupce nejstarho. Jedn se tak o druhho v poad objevenho tyreofornho (obrnnho) dinosaura z zem severn Afriky, a to po ji zmiovanm rodu Adratiklit. Mezi nejbli pbuzn tohoto malho bloravho dinosaura, dosahujcho maximln dlky kolem 3 metr, patily rody Sarcolestes z Anglie a Tianchisaurus z ny.

Stegouros elengassen

Fosilie malho ankylosaurnho tyreofora druhu Stegouros elengassen byly objeveny v roce 2018 v sedimentech geologickho souvrstv Dorotea na jihu sttu Chile. Typov exempl ml podobu znan kompletn a sten artikulovan kostry, jej st bylo odhadnuto na 74,9 a 71,7 milionu let. Tento mal obrnn dinosaurus il tedy v obdob pozdnho kampnu, kdy jet oblast jeho vskytu (patrn pmo souvisejc se zpadn st Antarktidy) nebyla zalednn.

Stegouros elengassen byl velmi malm ankylosauridem, pi dlce kolem 2 metr nevil vce ne asi 100 kilogram. Obval zem dnenho sttu Chile v obdob pozdn kdy, asi ped 75 a 72 miliony let.

Pesto se muselo jednat o dinosaura odolnho vi chladu a na pomry druhohor pomrn nepznivm podmnkm klimatu. Stegouros byl asi 100 kilogram vc a pouh dva metry dlouh obrnn dinosaurus, npadn zejmna uniktn tvarovanmi osteodermy na konci ocasu (vytvejcmi plochou ocasn palici). Mezi nejbli vvojov pbuzn tohoto pozoruhodnho ankylosaura patil podstatn star australsk rod Kunbarrasaurus a zhruba stejn star antarktick rod Antarctopelta. Spolen tyto ti rody tvo klad Parankylosauria, kter se od kladu Euankylosauria (kam pat nodosauridi a ankylosauridi) oddlil ji v prbhu ran kdy a jeho zstupci zjevn peili a do samotnho konce kdy.

lnek vznikl pro Dinosaurusblog Vladimra Sochy a byl redakn upraven. Pvodn verzi vetn bohatho odkazovho rejstku najdetezde.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts