Slovkm hroz, e nebudou mt m brnit svj vzdun prostor

0
274

Ze Slovenska jdou neoficiln zprvy o tom, e tamn hotovost QRA (Quick Reaction Alertje stav pipravenosti vzdunch sil, zajiovan letectvy stt NATO, pozn. red.) u njak as dr pouze jeden jedin pilot, a to navc ze skupiny, kter nebylo umonno pekolit se na F-16. Jak na Tango Scramble (cvin vzlet), tak na Alpha Scramble (ostr hotovostn vzlet), vyhlaovan Centrem vzdunch operac v nmeckm Uedemu, pak tento pilot dajn vzlt stle dokola s jednm a tm samm strojem MiG-29AS trupovho sla 2123, a to bez jakkoli raketov vzbroje, pouze s nabitm palubnm kannem.

Zklad vech slovenskch devtadvactek je ve verzi 9-12 (znm na Zpad pod oznaenm MiG-29A), co byla pln prvn exportovan varianta, jej vvoj sah a hluboko do 70. let. Je dobe zdokumentovno, e rusk leteck vroba 80. a 90. let nebyla z nejkvalitnjch a frontov sthac letouny, jako je MiG-29, na to doplcely nejvc.

Pedstartovn ppravy slovenskho stroje MiG-29

lo o typick produkt studen vlky v mnoha ohledech skvl, ale vysloven spotebn sovtsk letouny, u kterch se nepedpokldala dlouh ivotnost. A protoe i nejnovj slovensk devtadvactky u jsou pes tvrt stolet star, jev krom morlnho zastarn tak znmky vraznho fyzickho opoteben.

Slovci jednali se vdskem o monosti pronjmu letoun JAS 39 Gripen, protoe se vak nedohodli, vypsala slovensk vlda formu jakhosi omezen otevenho tendru. Do nj se pokouelo pihlsit i Rusko s letounem MiG-35 (modernizovan MiG-29), vn se vak posuzovaly pouze nabdky ze vdska (JAS 39) a Spojench stt (F-16).

Prvn slovent piloti absolvuj v USA vcvik na nov sthaky F-16

V ervenci 2018 bylo nakonec oznmeno, e Slovensko nakoup trnct letadel F-16 v nejmodernj verzi V a zdlo se, e se slovenskmu letectvu blsk na lep asy. Vechny problmy s ruskou technikou ml ped koncem roku 2023 jednou provdy vyeit plet prvnch sedmi letoun F-16, ale jak se zd, vechno bude jinak.

Letoun Viper

Letoun F-16 vznikl na zatku 70. let jako frontov stha pro vybudovn lokln vzdun nadvldy a nahradil ve vzbroji adu starch typ, zejmna Northrop F-5 a Lockheed F-104. Prakticky od zatku vroby byl hromadn zavdn do ady leteckch jednotek lenskch stt NATO a s celosvtovm vyazovnm star sovtsk leteck techniky po skonen studen vlky, se stal nejpoetnjm bojovm letounem dneka.

Z bvalch len Varavsk smlouvy provozuje F-16 zejmna Polsko, kter po roce 2006 nakoupilo celkem 48 kus varianty F-16C/D Block 52+. Star oltan varianty Block 15 provozuje Rumunsko, kter sv letouny podilo v Portugalsku. Osm kus verze F-16V nakupuje tak Bulharsko.

Nejmodernj verz letounu, kter se oficiln jmenuje Fighting Falcon (Bojovn sokol), je prv F-16V Viper (Zmije) vrobn varianty Block 70. Jakkoli jsou si letouny prvn a prozatm posledn verze z vnjku velmi podobn (rozdl na prvn pohled dlaj snad jen konformn pdavn ndre), v ppad nejnovj varianty jde uvnit o pln jin stroj, ne byl ten, kter se 20. ledna 1974 pi pojezdovch zkoukch neplnovan poprv odlepil od zem.

Zatmco przdn hmotnost prototypu YF-16 byla mlo pes est tun, hmotnost modern verze E/F je o tm polovinu vt a bl se deseti tunm. O necel tyi tuny se tak zvila nosnost zbran, z ji tak ctyhodnch 106 a na 145 kilonewton poskoil maximln tah motoru. Vrazn tak vzrostla role pokroil avioniky a zejmna radaru, kter m ve vech zsadnch mdech tm dvojnsobn vkon proti zkladnmu modelu z verze A.

Letoun F-16 americkch vzdunch sil na rumunsk zkladn Fetesti

Letouny F-16 byly u od potku vyrbny v tovrn spolenosti General Dynamics ve Fort Worth v americkm sttu Texas. General Dynamics vak v roce 1993 prodala svou leteckou divizi spolenosti Lockheed a tak se od t doby o vrobu nejslavnjho zpadnho letounu od 2. svtov vlky star firma, kterou dnes znme pod nzvem Lockheed Martin.

Problm nastal, kdy byl Lockheed v roce 2001 vyhlen vtzem obho americkho programu JSF, v jeho rmci vznikl pokroil stealth letoun F-35. Lockheed neml monost vyrbt tyto letouny jinde ne v lty proven tovrn ve Fort Worth, zamstnvajc tisce zkuench odbornk a linka na F-16 se tak musela pesunout.

Lockheed vyrobil ve Fort Worth posledn letouny F-16 pro Irk v listopadu 2017 a protoe v t dob neml dn dal objednvky, spustil akci pesun. Ta trvala rekordn krtkou dobu, pouh rok a pl a novm domovem slavn F-16 se tak mohla stt tovrna v Greenville v Jin Karoln. Prvn letouny z pesunut linky by ml obdret Bahrajn a dal Slovensko, Bulharsko, Maroko a Tchaj-wan.

Zashla pandemie

To, jakm zpsobem ovlivnila koronavirov epidemie dodavatelsk etzce, meme v esk republice sledovat napklad na problmech automobilovho prmyslu. Vroba sofistikovanch zbran, jakmi jsou modern bojov letouny, vak sebou pirozen nese pote jet mnohem sloitj.

Na podzim loskho roku probhla v Dubaji leteck show, kter se zastnila ada znmch vrobc vojenskch letadel, jednm z nich byl tak Lockheed Martin. Greg Ulmer, viceprezident Lockheedu pro oblast letectv, na nm musel sdlit ptomnm novinm, e vzhledem k problmm, kter maj dodavatel Lockheedu, se zhruba o rok opozd prvn dodvky letoun F-16 do Bahrajnu.

Veern ncvik vystoupen eckho Zeus Demo Teamu se strojem F-16 na Dnech NATO v Ostrav

Bahrajnsk letectvo provozuje letouny F-16 u od roku 1990 a nem problm s jejich ivotnost, informaci o posunu dodvek proto pijali v ostrovnm sttu klidn. Kde ale naopak zbystili, byla Bratislava, kter m v seznamu klient pijt na adu po Bahrajnu. Vmna letoun byla i kvli jednnm se vdy dlouho protahovna a u souasn harmonogram byl vypotn jen tak tak, aby od sebe rusk a americk typ mohly na pelomu let 2023 a 2024 pevzt hotovost.

S posunem pedn letadel Bahrajnu vak samozejm dojde i k posunu pedn ostatnm zkaznkm, a to ve slovenskm harmonogramu znamen minimln plron przdn msto, bhem nj by Slovensk republika nemla steen vlastn vzdun prostor.

Kdo ohld slovensk nebe?

Slovensk ministerstvo obrany na dotazy iDNES.cz uvedlo, e pslun sloky danou situaci e a analyzuj vechna dostupn een. Mezi nimi explicitn i dost spojencm o doasn poskytnut jejich kapacit, nebo provozovn MiG-29 vlastnmi silami (bez smlouvy s vrobcem,pozn. red).

Dny NATO v Ostrav. Letouny MiG-29 slovenskho letectva

Slovensk vzdun sly maj provoz letoun MiG-29 zajitn smlouvou s vrobcem (ruskou spolenost RSK MiG) do listopadu 2023. Zkulisn informace vak hovo o tom, e slovensk armda s prac ruskch specialist nen spokojena, stejn jako ada dalch zahraninch zkaznk. Rusov dajn chronicky nedodruj termny a akoli technick ivotnost slovenskch MiG-29 bude postupn konit a do roku 2035, nkte letet odbornci spekuluj, e dn ze zbylch devtadvactek se v operanm nasazen nedoije ani roku 2024.

Monost, e by Slovci provozovali MiGy-29 po roce 2024 sami je sice podle vyjden tiskov mluv mon, ale technicky by byla mimodn nron a ze souasnho stavu techniky se d usuzovat, e poet provozuschopnch stroj by velmi rychle klesl na nulu.

Pokud bychom se v potencilnch monostech vpomoci zamili na slovensk sousedy, jist si meme vykrtnout Ukrajinu. Rakousko se potom pipravuje na vyazen letoun Eurofighter Typhoon a tak zejm nepipad v vahu.

Jednou z monost by bylo Polsko, se kterm m Slovensk republika dlouhou hranici a kter jako jedin ze soused provozuje typ F-16. Pozemn personl slovensk armdy se vak do Spojench stt teprve chyst a letit na Sliai m skluz s rekonstrukc, take by Polci tak jako tak museli ltat z vlastnch zkladen. Dal monost by pak bylo Maarsko, provozujc letouny JAS 39 Gripen.

MiG-29 slovenskch vzdunch sil

Poslednm ze soused je pak esk republika, kter m se Slovenskem smlouvu o nezbytnm pokryt vzdunho prostoru u od roku 2017. Ob letectva si ji vyzkouela hldn vzdunho prostoru druhho sttu a technicky, ani operan by s nasazenm naich gripen pro ochranu slovenskho vzdunho prostoru nebyl problm.

Plk. Magdalena Dvokov z oddlen komunikace s veejnost Kancele nelnka Generlnho tbu k cel vci uvedla, e armda nyn neuvauje o umstn gripen pmo na Slovensku a dodala: V souladu se smlouvou (o vzjemn ochran vzdunho prostoru,pozn. red.) lze zabezpeit plnn kol ochrany vzdunho prostoru v systmu NATINAMDS ve vzdunm prostoru Slovensk republiky z domovsk zkladny v slavi.

Z eskch politik se k monosti vyslat vojky na Slovensko aktuln vyjdila ministryn obrany ernochov, kdy mluvila o posilovn vchodnho kdla NATO vzhledem k udlostem na Ukrajin: Jsou dv varianty. Jedna varianta je Rumunsko, druh varianta je Slovensko. Myslm, e asi ctme, co nm je z hlediska zem geopoliticky ble. O eskch sthacch pilotech se zatm nemluv, nklonnost k nasazen naich vojk v geograficky blzkm zahrani je vak z vyjden ministryn zejm.

Slovensk a polsk letouny MiG-29 bhem ncviku na podveern hromadn prlet nad djitm summitu

Pokud bychom se nezamovali na slovensk sousedy, pipadaj v vahu pro nasazen svch letoun nejspe ecko, ppadn nkter ze zem Beneluxu, kter maj velk zkuenosti s provozem typu F-16. V takovm ppad by pravdpodobn lo o provoz pmo ze slovenskch leti.

et piloti mli s pti stroji od dubna opt slouit v Litv a spolupracovat tam se panlskm letectvem. Vzhledem k souasn rusko-ukrajinsk krizi vak na leteck zkladny Litvy, Lotyska a Estonska piletly letouny z ady dalch stt aliance mimo plnovan termny. esk letectvo by se tak namsto do Litvy mohlo vydat na Slovensko a v ochran slovenskho vzdunho prostoru setrvat do doby, ne na Slia doraz prvn letouny F-16.

Z esk strany by bylo kadopdn rozumn, aby se nai politici zaali o slovensk armdn pote aktivn zajmat a nabdli do Bratislavy pomocnou ruku. Kdy ne kvli staletmu ptelstv a spojenectv v NATO, tak alespo proto, e po roce 2027 se toti meme v naprosto stejn situaci ocitnout my sami a prvn, kdo nm nabdne pomoc, budou jist brati Slovci.

Rozdlen letectvo

eskoslovensko, ktermu na podzim 1992 plynuly posledn tdny ivota, dlilo spolen majetek zpravidla v pomru dv ku jedn. Stejn pomr platil i pro dlen vzbroje armdy, v ppad letectva vak byly dohodnut dv hlavn vjimky.

Nejmodernj sthac letouny MiG-29 byly rozdleny rovnm dlem mezi ob nov vznikl republiky, Slovensko se vak v esk prospch vzdalo vech letoun MiG-23.

Nov slovensk letectvo tak po rozpadu spolenho sttu dostalo do vnku deset MiG-29, hned sedmdest MiG-21 nkolika verz a k nim tyiaticet bitevnch letoun Su-25 a Su-22.Dle vrtulnky, dopravn a cvin stroje a tak komplety sovtskho bezpilotnho przkumnho letounu VR-3 Rejs.

Zatmco nae armda se zhy modernch letoun MiG-29 zbavila v dodnes nevysvtlenm handlu s Polskem a do druh poloviny 90. let spolhala na letouny MiG-23ML, Slovensko mezi lety 1994 a 1996 odebralo z Ruska v rmci deblokace starch sovtskch dluh dalch trnct letoun MiG-29 a na konci stolet tak pte jeho letectva tvoilo hned dvacet tyi legendrnch devtadvactek.

Sovtsk proudov sthac letoun Mig-29 ve vzbroji eskoslovenskho letectva

Druhou polovinu 90. let hodnotme v kontextu eskch vzdunch sil jako velmi obtn obdob. Nlety byly dlouho tak mal, e se s nimi nai piloti na cviench s kolegy z NATO radji ani nechlubili a po vyazen poslednch tiadvactek se ivotnost zastaralch MiG-21 prodluovala na hranici nosnho.

Podobn problmy pitom eili i na Slovensku. Slovensk letectvo prodlalo na pelomu stolet adu mimodnch udlost, vetn leteckch nehod, pi kterch pilo nkolik sthacch pilot o ivot. Investice byly rekordn nzk a provozuschopnost techniky klesla a na sam dno.

Situace se zaala pomalu zlepovat po vstupu Slovenska do NATO. Zatmco esk republika v t dob zaala konen vymovat svj muzeln letov park za vdsk letouny JAS 39, slovensk vlda rozhodla o vyazen vech bojovch typ vyjma MiG-29, jen v potu dvancti kus proly modernizac.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno