Ukrajina by mohla nasadit i esk letadla a nakonec ustoupit na Slovensko

0
280

A u bude ppadn vlka na vchod vypadat jakkoli, stejn jako vechny podobn vlky bude bezesporu zahjena dlosteleckmi a leteckmi toky s clem rozvrtit obranu neptelskch jednotek a zjednoduit postup vlastnch pozemnch sil. Bu jak bu budou se prvn minuty ppadn vlky odehrvat zejmna ve vzduchu. Jak je na takovou eventualitu pipraveno ukrajinsk letectvo?

Ukrajinsk letectvo a jeho rusk protjek

Ukrajinsk vzdun sly maj v souasn dob sedm brigd frontovho taktickho letectva, jeho vzbroj tvo bombardovac a przkumn letouny Suchoj Su-24, letouny pro pmou podporu pozemnch vojsk Suchoj Su-25 a pt sthacch brigd. Ti sthac brigdy jsou vyzbrojen letouny MiG-29 a dv letouny Su-27.

Oba typy brigd maj obecn dv bojov letky, kter se sestvaj z deseti a dvaceti letoun, kter dopluj men jednotky s letouny cvinmi. U nkterch tvar, jako jsou 39. nebo 204. brigda, je vak poet operanch letoun men, zpravidla jde pouze o jednu jedinou letku.

MiG-29 a Su-27. V rusk metropoli Moskv se letos opt konala slavnostn vojensk pehldka na Rudm nmst.

Vechny letouny, kter byly zddny po bvalm sovtskm letectvu, jsou nyn ji hodn pes ticet let star a pouze st z nich prola drobnou modernizac, zamenou zpravidla na zlepen naviganch schopnost. Jejich bojov schopnosti a kla nesench zbran zstvaj vtinou nezmnny.

Tk sthac letoun Su-27 bude patrn nejvznamnjm soupeem ruskho letectva vppadn vlce na Ukrajin. Zde na mezinrodn leteck pehldce vbritskm Fairfordu vroce 2019.

Rusk letectvo naproti tomu v oblasti zpadnho Ruska a Bloruska pravideln nasazuje tyi leteck divize, kter tvo deset sthacch a sthacch-bombardovacch pluk a jednotky podpory pozemnch vojsk. Kad ze zmnnch pluk m pitom stejnou, ppadn vt leteckou slu ne jedna ukrajinsk leteck brigda.

Sthaka Su-27 (12. 10. 2018).

Zrove je nutn si uvdomit, e Rusov, kte sv letectvo v poslednch letech modernizovali omezen, jsou schopni pesto na jednom mst shromdit leteck jednotky nejen poetn, ale tak modern. Vechny nasazovan pluky maj bu nov stroje, nebo letouny, kter v poslednch letech proly rznmi modernizanmi programy.

Ddictv po Sovtskm svazu

Ukrajina sv letectvo zddila, stejn jako ostatn postsovtsk zem, od mohutnho sovtskho letectva. To mlo v okamiku rozpadu SSSR sice vzbroj zsti zastaralou, v kadm ppad velmi poetnou, co poznamenalo i ddictv nstupnickch republik.

Ukrajina ihned po rozpadu Sovtskho svazu mla na svm zem jadern zbran bval sovtsk armdy, stejn jako napklad strategick bombardry. Zatmco prostedk ZHN se zbavila okamit pednm Rusku, pedvn strategickch bombardr se thlo dlouh roky a posledn kusy byly Rusm pedan a mnoho let po rozpadu spolenho sttu.

Ukrajinci nyn stoj proti sle, kter se jasn ukzala v rmci posledn pehldky pi dvoustrannm vojensk cvien Bloruska a Rusk federace, plnovan na obdob 10. 20. nora 2022. V rmci tohoto cvien zahjila rusk armda v Blorusku rozmsovn vojsk a techniky, vetn prostedk ruskch vzdun-kosmickch sil, jako jsou sthaky a protivzdun raketov systmy. Mimo jin lo o nejnovj sthaky Su-35S z 22. gardovho sthacho leteckho pluku, kter jinak slou na leteck zkladn nedaleko Vladivostoku na ruskm dlnm vchod.

Ukrajint sthai

Pokud by ze strany vojsk Rusk federace dolo skuten k invazi, prvn obrannou linii by tvoily sthac jednotky ukrajinskho letectva ve spoluprci s jednotkami protivzdun obrany vyzbrojen komplety odpalovacch zazen protiletadlovch zench stel. Jejich prvotnm kolem bude pet poten toky ruskho letectva, a to nejspe taktikou vasnho pesunu na zlon pozice.

V pozad ukrajinsk Su-27. (CIAF 2013)

Tato snaha zachovat sv bojov schopnosti v prvnch asech vlky by byla klov pro udren schopnost elit od zatku ruskmu letectvu v dalch fzch boj. ance ukrajinskho letectva pet poten tok a jeho nsledn akce pitom budou zviset pedevm na dvou faktorech:

  1. Zda se rusk ozbrojen sly rozhodnou provst totln tok na vechny znm pozice ukrajinskho letectva s vyuitm vech dostupnch prostedk od samho potku, a to vetn hromadnho toku balistickmi raketami a zenmi stelami s plochou drahou letu.
  2. Zda by se do operac zapojily leteck sly, kter jsou nyn dislokovny v Blorusku. A ji rusk, tak blorusk.

V ppad scne omezenjch leteckch tok, kter budou vedeny pouze z ruskho zem, piem jednotky v Blorusku zstanou stranou, je mon, e by Ukrajinci dokzali klst inn odpor hned od prvnch hodin boj.

To by znamenalo pesunout nejlpe vyzbrojen sthac jednotky, 40. a 831. leteckou sthac brigdu, kter jsou nyn dislokovny smrem k ruskm hranicm, na nhradn letit na zpadn nebo stedn Ukrajin. D se pedpokldat, e by byly umstny na jednu ze zlonch zkladen Kolomyja, Krivoj Rog, Martinivka, Uma nebo Dubno. K dispozici jsou tak men letit, jako je to v mst erkassy, nebo civiln letit, kter vznikla pestavbou z vojenskch (nap. Bl Cerekev).

Protoe vojensk letit (ob stacionrn stavba, kterou nelze utajit) je pomrn velmi snadno vyaditeln z provozu, dbala letectva lenskch stt Varavsk smlouvy na to, aby mla k dispozici dostatek zlonch vzletovch a pistvacch drah.

Stejn jako bval eskoslovensk letectvo, i to sovtsk dbalo na to, aby udrovalo plochy, kter jsou v dobch mru vyuvny pro civiln ely a a bhem vlky pechz pod vojenskou sprvu. Nejtypitjm pkladem takovch ploch jsou speciln upraven sti dlnic. V ppad ukrajinskho letectva je nutn zmnit v prvn ad zhruba 2500 metr dlouhou vzletovou a pistvac drhu, kter je soust dlnice M06 mezi Kyjevem a opem v Rivensk oblasti.

Zkladn typy ukrajinskho letectva a protivzdun obrany:

Tk sthac letoun Su-27, cca 50 kus
Frontov sthac letoun MiG-29, cca 70 kus
Sthac bombardr Su-24, cca 12 kus
Bitevn letoun Su-25, cca 15 kus
Cvin letoun L-39, cca 50 kus
Transportn letoun An-26, cca 20 kus
Tk transportn letoun Il-76, 7 kus

Ukrajina pouv nkolik typ obvanch protiletadlovch raketovch systm S-300.

Protiletadlov raketov systm dalekho dosahu:

S-200, poet odpalovacch zazen neznm

Protiletadlov raketov systm stednho dosahu:

S-300V1/PT/PS, cca 300 odpalovacch zazen

9K37 Buk, cca 70 odpalovacch zazen

Protiletadlov raketov systm krtkho dosahu:

S-125 Nva/Peora, cca 10 odpalovacch zazen

2K12 Kub, cca 80 odpalovacch zazen

9K330 Tor, cca 100 odpalovacch zazen

Mon scne

V ppad, e by se sthacm silm ukrajinskho letectva podailo spn pestt poten tok, byly by pak letouny Su-27 bezesporu vyuvny pedevm k plnn kol vzdunho boje, zatmco men a leh letouny MiG-29 by byly nasazeny k leteck ochran sthacch bombardr Su-24 a letoun pro blzkou vzdunou podporu pozemnch vojsk Su-25.

Ukrajinsk sthaka MiG-29 bhem manvr u msta Rovno (10. srpna 2016)

Ukrajinci, vdomi si zejmna v poslednch letech, e stet s ruskm letectvem me pijt, intenzivn cvi vechny sousti takovhoto scne, jak pesun na nhradn letit, tak operace z tchto ploch.

Opanm ppadem spnho pestt prvnch tok, pesunu do nhradnch prostor a pozdj zapojen do boj, je ern scn. Ten pot v prvn ad s evakuac leteckch prostedk do nkter ze sousednch zem, vzhledem ke smrm odletovch tras mluvme zejmna o Polsku, Rumunsku a Slovensku.

Pokud by se v ppad tkch prvotnch ztrt Ukrajinci rozhodli se svm letectvem pesto vythnout do boje, lo by bezesporu o soustedn vech zbylch leteckch jednotek na podporu bojujcch pozemnch vojsk.

Snaha o dosaen vzdun pevahy by v takovm okamiku byla zjevn marn a zavleen zbylch letoun do vzdunch boj by s dobe vyzbrojenmi a poetnmi jednotkami ruskho letectva, kter se budou na vlce podlet, znamenalo jejich rychl znien bez monosti zashnout efektivn do probhajcch boj. Ukrajint piloti by se tak soustedili na toky na cle v zpol, ochranu vrtulnk a samozejm bombardovn postupujcch ruskch vojsk.

Bohuel ne vechny letouny Su-27 ukrajinskho letectva jsou na toky proti pozemnm clm pipraven, proto by tha dalch boj krom sthacch bombardr, dedikovanch pro tyto koly, leela zejmna na mench letounech MiG-29, kter ji byly pro boj proti pozemnm clm vyuit v lt 2014 a jejich piloti jsou na tento zpsob boje pravideln cvien.

eskoslovensk stopa

Krom monosti stupu na Slovensko, je v potenciln rusko-ukrajinsk vlce jet jeden eskoslovensk prvek. Vechny brigdy ukrajinskho taktickho letectva maj k dispozici nejmn dva cvin letouny L-39 Albatros, kter jsou vyuvan pro vcvik a udrovac lety. Dalch minimln dvanct letoun L-39provozuje 203. vcvikov leteck brigda.

Letouny L-39 Albatros na Dnu NATO v Ostrav v roce 2005

eskoslovensk letouny tohoto typu jsou schopny nst dvojici 100kg pum nebo dvojici raketnic se estncti nezenmi raketami a jsou pro vcvik protizemnho boje pravideln vyuvny. V ppad vypuknut vlky by tak mohly letit albky snadno fungovat jako ton letouny.

Nakonec je nutn zmnit tak dopravn jednotky ukrajinskho letectva. Vechny transportn letouny Antonov An-26 a Iljuin Il-76MD maj toti ji od vrobce ve vnku omezen schopnosti leteckho bombardovn a pro tyto ely mohou bt vybaven pumovnicemi. ist teoreticky me k tokm na pozemn cle pout letoun Il-76 tak svou ocasn steleckou v.

Iljuin Il-76 je tymotorov transportn letoun z potku 70. let

Jakkoli zn nasazen tchto letoun v bombardovacch misch nepravdpodobn, od okupace Krymu je ukrajinsk letectvo cvi a piloti transportnch letoun jsou tak cvien k letu v nzkch vkch, kter omezuje riziko sestelu.

Vhledy na pezbrojen

A u Rusko na Ukrajinu zato, nebo nikoli, je evidentn, e Ukrajinsk vzdun sly budou v ptm obdob pod velk tlakem. Od okupace Krymu v roce 2014 se pvodn prakticky nefunkn leteck sloka ukrajinsk armdy hodn poslila. Zlepil se vcvik a nlety pilot, upraveny byly nkter zkladny a provedeny modernizace nkterch stroj. Pesto je hlavn kvli nedostatku financ dnen ukrajinsk letectvo ve patnm stavu.

20. kvtna 2020 zveejnilo velen ukrajinskho letectva pln racionlnho rozvoje, kter pot v prvn ad s unifikac provozovanch typ, aby bylo zajitno zjednoduen vcviku personlu, drby a ppadn modernizace. V dsledku toho se plnuje redukce nkterch jednotek s tm, e kvalitn letouny budou koncentrovny.

Mezi lety 20232025 chce ukrajinsk letectvo nakoupit do dvancti kus novch bojovch letoun s tm, e v dal fzi bude studovat jejich vlastnosti a zpsoby pouit, organizovat pekolen leteckho a pozemnho personlu a zlepovat pozemn infrastrukturu.

Vznamnm uivatelem typu F-16 se vposlednch letech stalo Polsko, kter po roce 2006 odebralo 48 letoun verze Block 52+ (16 dvoumstnch F-16D a 32 jednomstnch F-16C). Pozdji je nsledovala objednvka 32 kus nejmodernjch letoun F-35A. Provozovatelem F-16 vnejmodernj verzi Block 70 se stane od roku 2022 tak Slovensk republika.

Do roku 2030 by si velen ukrajinskho letectva plo pezbrojit na nov typ vceelovho bojovho stroje. Odhadovan stka na pezbrojen in 200 miliard hiven (cca 150 miliard korun), piem jako nejpravdpodobnj se jev pezbrojen na letouny JAS-39 Gripen E/F nebo F-16 Block 70/72, kter budou doplovat nov typy bezpilotnch letoun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno