Zatlate slzu: produkty a sluby, kter skonily v roce 2021

Losk rok byl velkm rokem pro nov zazen a sluby spolenosti Microsoft. Avak hri, firemn zkaznci a bn spotebitel o nkter vci rovn pili. Tak napklad trh byl v oekvn nov verze Windows vytvoen od zklad pro penosnou vpoetn techniku. Pracovn nzev znl Windows 10X. Systm byl postaven na zkladech Windows s tm rozdlem, e z nj mly bt vyjmuty star sousti a tm se ml posunout do modern doby, aby zajistil lep uivatelsk zitek a zabezpeen.

Windows 10X

Nov OS byl dokonce k dispozici k testovn v rmci programu Insider, ale v kvtnu bylo oznmeno jeho ukonen. Namsto uveden tohoto produktu se objevil Windows 11, kter ve sv podstat vychz prv z Windows 10X. Zmny se odehrly v nov nabdce Start, hlavnm panelu i centru akc.

Konec Windows 10X pravdpodobn znamenal i smrt pro zazen Surface Neo. Skldac kapesn pota spolenosti Microsoft, ml pohnt prv Windows 10X. Stle vak existuje monost, e by se Neo mohlo objevit se systmem Windows 11.

Microsoft Edge

Pestoe uveden prohlee Microsoft Edge byl krok sprvnm smrem, nahradil Internet Explorer, stle to nebyl program hodn masovho vyuit. Microsoft se proto rozhodl, e jeho jdro vymn a pouije to, co pouv browser Chrome. To se stalo sice u v roce 2020, ale teprve v dubnu 2021 postupn zavdl inovovan Edge prostednictvm aktualizace Windows do t doby byla aktualizace voliteln.

Zmna se vyplatila. Prohle se t m dl tm vt oblib uivatel a obsahuje inovativn funkce, kter neustle pibvaj. Nkte uivatel ho dokonce nevhaj oznait za nejlep aplikaci pro Windows.

asov osa

Funkce asov osa je v systmu Windows stle dostupn, ale spolenost Microsoft odstranila jej zkladn funkci. Ztratila tak monost synchronizace mezi zazenmi, a to u v ervenci 2021. asov osa m sv vyuit, ale pro vtinu uivatel byla jen chronologicky vyjdenm zobrazenm kol. Synchronizace asov osy mezi uritmi zazenmi vyadovala Cortanu. Aplikace pro iOS a Android pro Cortanu byly vak ukoneny, take se nstroj stal nevyuitelnm.

Skype pro firmy

Ukonen aplikace Skype pro firmy bylo oznmeno v roce 2019. Spolenosti tak dostaly monost se na tento fakt pipravit dopedu a Microsoft jim doporuoval pesunout aktivity do platformy Microsoft Teams. Vichni museli nkam migrovat do 31. ervence 2021, kdy Microsoft provoz Skypu pro firmy skuten ukonil.

Dal ukonen sluby Microsoftu

Toto jsou nejvt produkty a sluby, kter Microsoft ukonil v roce 2021. Seznam nen zdaleka pln, konec potkal napklad i Microsoft Academic (vyhledva literatury a akademickch publikac), Silverlight (framework pro tvorbu aplikac), Minecraft Earth (hra s rozenou realitou) a dal.

Co odstelil Google

Spolenost Google m povst toho, kdo se nezdrh velmi rychle zbavovat svch slueb a produkt. To je i dvod, pro mnoho uivatel i po letech remc nad nktermi, kter ji nejsou k dispozici a u jde o Google+ nebo skvl agregtor RSS kanl Google Reader. I kdy by se mohlo zdt, e se spolenost ponkud uklidnila a v poslednch letech ukonuje mn slueb, me pro leckoho bt pekvapenm, e jen v roce 2021 spolenost ukonila minimln 25 slueb.

Internet dky balnm a VR

Potkem roku 2021 dolo k ukonen sluby Loon. lo o inovativn pokus pinst internet do venkovskch oblast po celm svt pomoc baln. Problm s projektem spoval v tom, e Google ho prost nedokzal uinit komern ivotaschopnm, tedy snit jeho nklady. V noru konec potkal i jednu z nejzbavnjch VR (virtuln realita) aplikac Google Tilt Brush. Dobrou zprvou je, e ije dl jako open-source projekt. Sluba nabz komukoli vytvet 3D umleck dla ve virtulnm prosted. Dky tomu lze experimentovat s novmi monostmi, kter trojrozmrn pltno nabz.

Lepenka a zkracova adres

Google Cardboard nebylo nic jinho ne levn kartonov lepenka s okami, kter se po vloen smartphonu promnila ve VR zazen. Uvedena byla v roce 2014 a pi sprvnm pouit to byla nejjednodu forma vstupu do svta VR bez nutnosti dalch periferi. Po 11 letech innosti skonil tak zkracova URL. Google Go vak nebyl moc znm, a tud ani nemlo smysl ho podporovat.

Systm varovn

Google Public Alerts byla specializovan sluba, kter v ppad jakchkoli vnch a mimodnch okolnost, jako jsou seismick aktivity, mla varovat obyvatele. I kdy jako samostatn sluba byla zruena, jej funkce zstaly ve vyhledvn a v mapch Google. V podobnm duchu se nesla i sluba Google Crisis Map, kter umoovala adm a komukoli jinmu vytvet v mapch vrstvy pomhajc varovat napklad ped pory, zplavami apod. Tato sluba byla nahrazena kombinac dalch slueb, kter Google doporuuje pouvat v ppad nouze:Google Earth a Google Mapy.

Dvakrt m, jednou e

Measure byla jednou z nejpraktitjch aplikac pedstavujcch platformu ARCore spolenosti Google pro rozenou realitu. Umoovala provdt relativn pesn men pomoc fotoapartu telefonu. Zatmco zpotku podporovala pouze horizontln men, pozdj aktualizace ji zdokonalila tak, aby fungovala i ve vertiklnm pouit. Google aplikaci vystavil stopku v ervnu, nicmn nemusme smutnit, protoe dky v telefonech ptomn technologii ARCore existuje cel ada alternativnch aplikac.

Zkusme to bez zloek a lity?

Ne, spolenost Google tie nezabila zloky v prohlei Google Chrome pravdpodobn byste si toho vimli msto toho se rozlouila se zlokami ve sv webov slub. Ta byla zce integrovna s nktermi dalmi slubami Google, jako jsou mapy. Zloky jsou v n natst stle k dispozici, co se vak zmnilo, je jejich obecn nepstupnost.

V prosinci piel skon pro jednu dve velmi populrn vc toolbar, chcete-li pdavnou litu browseru. Pestoe je tomu ji ada let, co byla v esku populrn, a to i dky tuzemsk alternativ litiky, jej slva dvno opadla. Doplnk pidal do prohlee tehdy neuviteln cenn funkce, jako bylo vyhledvac pole pmo pod adresnm dkem, blokovn vyskakovacch oken i monost vyut funkce pekladae. V dnen dob jsou tyto funkce zabudovny do vech populrnch prohle, a tak ji nejsou zapoteb.

Supervkonn designov stanice a chytr reproduktor od Apple

Nen to vak jen Microsoft a Google, kte ukonuj sv sluby. Tak dal pedn IT firmy v roce 2021 odstavily nkter sv projekty. Tak napklad Apple ukonil prodej supervkonnho potae iMac Pro. Na trh byl poprv uveden v roce 2017 a mlo jt o vkonnou pracovn stanici v designu iMacu. To se podailo, ale v dnen modern dob ji all-in-one stoln pota svj el ponkud ztratil, proto byl v beznu loskho roku prodej ukonen. Podobn osud potkal chytr reproduktor HomePad. Pestoe lo o dobr zazen, nebylo tak chytr/prodvan jako konkurenn een od Amazonu i Googlu. HomePod mon skonil, ale Siri ije v dalm zazen – HomePodu mini (mal chytr reproduktor).

A kdo dle

Tak spolenost Twitter v roce 2021 ukonila jeden ze svch produkt. Slubu Periscope vypnula v beznu. Zskala ji v roce 2015 v reakci na zanajc Surikatu a umoovala iv streamovat v ivot na Twitteru. Navzdory sv popularit postupn upadala v zapomnn a msto toho se zaala prosazovat Twitter Live.

Podvme-li se do svta smartphon, potom nelze pejt fakt, e spolenost LG se rozhodla, e u nebude vyvjet sv zazen pro systmy Android. LG bhem let vyrobila nkolik pknch model, ale usoudila, e bude lep se vnovat chytr domcnosti, robotice, AI a komponentm pro elektrick vozidla.

Smrt nala jet cel ada technologi a nyn m k zapomnn. To je i ppad spolenosti Logitech, kter vzdala vvoj svho Harmony univerzlnho ovladae, Yahoo potom ukonilo Answers a Sony v obchod PlayStation Store pestal prodvat filmy a televizn poady.

Vynechali jsme nkter zsadn ukonen sluby i produkty? Dejte o nich vdt v diskusi.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts