Archeologov ukzali poklady od Jarome, stavb obchvatu u nic nebrn

Archeologick przkum pinesl adu neekanch objev, nkter nlezy jsou pro tento region podle odbornk netypick. V Hoenicch odbornci nali neolitick sdlit pochzejc z obdob est tisc let ped nam letopotem.

Je to vznamn komunikan trasa mezi echy a Polskem, take osdlen je zde opravdu intenzivn, ekl hlavn archeolog Ladislav Ryt z Univerzity Hradec Krlov.

Nejviditelnjm objevem jsou pozstatky takzvanch dlouhch dom. Mily nkolik metr a ily v nich cel rodiny. Dochovaly se jmy, ve kterch byly zaputn masivn devn sloupy. Je z nich dobe patrn pdorys tehdejch dom.

Mme tu na 90 procent tak jeden keltsk hrob z doby latnsk, nasvduje tomu hrobov vbava, ze kter prochz nkrnk, ti bronzov nramky, bronzov spona a prsten. V tto lokalit jde o velmi cenn nlez. Kosti se kvli agresivnmu pdnmu sloen nedochovaly, ekla archeoloka Univerzity Hradec Krlov Sylva Tich Bambasov.

Dal sdlit z doby elezn a tak z ranho stedovku archeologov zjistili v katastru slavek. Pozoruhodnm nlezem je latnsk dvoukomorov keramick pec, kter je v esk republice velmi ojedinl.

Pravdpodobn se jedn o technologick import z Panonie, dnenho Maarska, upozornil Ryt.

Pohebit s destkami hrob

Ve Svinianech archeologov vykopali dv rov pohebit z doby bronzov.

Bylo to pro ns velk pekvapen. Pohebit je pomrn rozshl s destkami hrob. V nkolika z nich jsme nali bohatou vbavu keramickch ndob. Vechny tyto nlezy podrobme dal analze a pokusme se zjistit, co v ndobch mohlo bt za milodary, poznamenal hlavn archeolog.

Ve Svinianech krom toho jeho kolegov podrobn zachytili postaven rakouskho dlostelectva, dopadit grant a prostor, odkud nastupoval tok Prus z vlky v roce 1866.

Je to detailn sonda do soudob vojensk strategie. Vme, jakou munici pouvali a na jakou vzdlenost stleli. Pestoe k tto vlce mme celou adu psemnch pramen, archeologie pin dal vrstvu informac, sdlil Ryt.

Mezi nlezy v trase obchvatu pevauje mazanice nevyplen hlna, kterou lid omazvali stny dom, a zbytky keramiky. Archeologov ojedinle nali tak bronzov a sklenn perky.

Bronzov perky z obdob 350 let ped nam letopotem jsou v rmci sdlitnho prostoru velmi neoekvan, uvedla archeoloka Sylva Tich Bambasov z hradeck univerzity.

Vzkum v ternu zaal piblin ped rokem, v nejvtm nasazen se na nm podlelo okolo 70 pracovnk. Povedlo se jim archeologicky zmapovat celou trasu obchvatu. Podle hlavnho archeologa pinesl doplnn poznatk z przkumu, kter ped lety probhal ped stavbou dlnice D11.

Nyn se jet archeologov pohybuj v seku mezi Hoenicemi a Velkm Tebeovem.

SD mus jednat o dalch pozemcch

Samotn stavb obchvatu Jarome za 700 milion korun tak u nic nebrn. Archeologick przkum skon do dvou tdn a asi v polovin ervna se sedmikilometrov silnice zane budovat. Hotovo bude v roce 2024. Investici mohou prodlouit a tak prodrait spory o pozemky mezi editelstvm silnic a dlnic (SD) a maneli Kuerovmi.

Zsadn pekkou byl pozemek v Hoenicch v trase budouc silnice, kter vlastn manel Kuerovi. Krajsk ad v noru podle liniovho zkona rozhodl o jeho vyvlastnn. Majitel proti rozhodnut podali alobu, kterou vak krlovhradeck krajsk soud v dubnu zamtl.

Vstavba obchvatu zane v polovin ervna a potrv ticet msc. Krom zimn technologick pestvky se bude stavt nepetrit, potvrdil Marek Novotn, editel hradeck poboky SD.

Letos v noru SD uzavelo smlouvu se spolenost Metrostav Infrastructure na stavbu obchvatu za 687 milion korun. Nejkomplikovanj a nejnkladnj st projektu je 600 metr dlouh most pes doln nivu Labe v Hoenicch.

Kuerovi vlastn tak dal pozemky, kter investor potebuje kvli pelokm inenrskch st a ke kterm jet nem zajitn pstup. Frantiek Kuera je mstopedsedou Vrchnho soudu v Praze.

Me se stt, e doasn zbory pozemk zkomplikuj a ppadn i prodra celou investici. Stavba je realizovateln i bez pstupu na tyto pozemky, ale trvala by dle, naznail Novotn.

Obchvat ulev dvanctitiscov Jaromi od tranzitn dopravy. Propoj nedvno dokonen sek dlnice D11 se silnic I/33 na Nchod. Dnes idii jedouc ve smru z Hradce Krlov na Nchod a Polsko mus ped Jarom sjet z dlnice a pokraovat pes centrum msta.

Obchvat od tk dopravy ulev tak menm obcm Sviniany, Dolany a slavky. Nave na konec D11 v Hoenicch, u Velkho Tebeova se napoj na obchvat esk Skalice.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts