Bude tu zkladna USA i atomovky. Armdn sklady u Monova bud emoce

0
55

Zjem o dvouhodinovou diskusi s krajskm nmstkem Jaroslavem Kaniou i zstupci Armdy R byl obrovsk, kapacita Obecnho domu v Petvaldku, mstn sti Petvaldu na Novojinsku, zdaleka nestaila. Kdy se zaplnila zasedac mstnost, tak mnoho lid zstalo na chodb a dal se snaili naslouchat venku pes oteven okna.

ada lid proto poukazovala na to, e by pitom snad vechny zjemce pojala velk sokolovna pmo v Petvaldu. Tady je mnohem kulturnj prosted, vysvtloval starosta Petvaldu Vclav Kolo. Pipustil pak, e zrove neekal tak obrovsk zjem.

Informace o akci nebyla toti jen na obecnm webu, ale tak kolovala v takzvanch etzovch e-mailech, kde byl pln prezentovn jako pedstupe k vytvoen vojensk zkladny USA. Proto dorazila ada lid z Ostravy a i jet vzdlenjch mst.

Prv nkte z nich dreli transparenty s npisy napklad Dky Rud armd jsme naivu nebo Stop vlce proti Slovanm.

Zahjen provozu v roce 2031

Zstupci armdy uvedli, e nabdku dostali od veden kraje v roce 2021 a oblast jim vyhovuje pro logistick centrum, podobn maj ve stedoeskm Rakovnku. Jako ideln se jim jev napojen na dlnin s, eleznici i letit.

Na zhruba tyiceti a padesti hektarech za asi ti miliardy korun vzniknou armdn sklady. Pokud by ve pokraovalo ideln, tak po pprav zem zahrnujc napklad stavbu eleznin vleky nebo kruhovho objezdu se vojensk centrum zane stavt v roce 2028 a se zahjenm provozu se pot o ti roky pozdji.

V centru budou psobit ti stovky vojk s logistickm zamenm a uskladnn by byly napklad pohonn hmoty, dle kuchysk vybaven, potraviny, nhradn dly, materily na ubytovn a dal. V dnm ppad tady nebudou bojov jednotky a zbran, ekl Miroslav Heger, zstupce editele sekce logistiky ministerstva obrany.

Ciz vojska ne. A hned se pskalo

Jeho slova vyvolala u velk sti pihlejcch pskot, smch a projevy nesouhlasu.

Te jen slibujete, ale pak se jen lusknutm prstu vechno zmn na zkladnu USA s jadernmi zbranmi, zlobil se jeden z mu.

O plnovanm centru podrobnji

Marn se Ivo Zelinka, vedouc oddlen komunikace s veejnost Generlnho tbu Armdy R, snail vysvtlit, e takovou zmnu by musela schvlit vlda a Poslaneck snmovna, co je dno stavou. Ciz vojska na naem zem smj bt jen 48 hodin, navc nikdy nemohl bt munin sklad na okraji prmyslov zny, upozornil. Reakce vak byla podobn nesouhlasn.

Krajsk nmstek Kania upozornil na web alcmosnov.cz, kter byl speciln vytvoen k tomuto projektu. Zmnil i pedpokldan pnosy centra. Vzniknou nov pracovn msta a ptomnost armdy zv presti i bezpenost naeho regionu, nastnil Kania. Centrum podle nj tak pome i v ppad mimodnch udlost, napklad povodn.

Lid v minulosti trpli kvli sthakm

Podle dotaz bylo vtinou patrn, zda jde o obana z Petvaldu a okol, nebo nkoho, kdo pijel z vt dlky.

Mstn mli pi kladen otzek pednost. Zajmali se zejmna o monost zamtnut zmny zemnho plnu obce, kdy velk st centra stoj na zemdlsk pd, a pro se radi nevyuije bval munin sklad v nedalekch Sedlnicch, nyn v soukromch rukou. Obvaj se tak plinho hluku.

Pipomnali i neblah zkuenosti z minulosti, kdy v Monov pes ticet let fungoval sthac pluk. Sthaky byly utrpen a nechceme to opakovat, shodovali se.

Hodn kritiky od mstnch smovalo k mstostarostce Petvaldu rce Fabinov, kter m na starosti zemn plnovn. ekni, jestli zkladnu podporuje a i zmnu, vybzeli mstostarostku. Ta nakonec prohlsila, e na rozdl od nkterch se rozhodn nedomnv, e by centrum mlo pozdji bt munin zkladnou, nato s jadernmi zbranmi. Nevidm to tak, konstatovala.

Petice m nkolik stovek popis

Ohledn nutn zmny obecnho zemnho plnu ze zemdlskch ploch na pozemky pro sklady a lehkou vrobu se mstn tak zajmali, co se stane, kdy obec zmnu neschvl. Na to krajsk nmstek Kania odvtil, e plat nadazen pln, tedy krajsk, kter s tmto pot. Souasn nevylouil referendum a pipomnl, e kraj obci me v mnohm pomoci, sta najt vhodn dotan program.

Pokud se tzali lid, kte pijeli z vtch vzdlenost, tak se vnovali hlavn dajn hrozb, e z centra vznikne vojensk zkladna. Pro nechrnte nae nebe? Pro tady peltvaj ciz letadla a sypou na ns bordel, ptal se jeden mu a pidal se dal: Podle novch smluv se znsilovn naich en americkmi vojky a krdee budou eit podle americkch zkon.

V obci tak vznikla petice proti centru, zatm ji podpoily tyi stovky lid. Mme obavy, e jsme informovni pozd a nepln. e je rozhodnuto o ns bez ns, povzdychla si inicitorka petice Pavla Vemiovsk, kter zmnila tak souasn vykupovn pozemk krajskm adem. Lid se obvaj, e jim budou pozemky vyvlastnny a nedostanou nic, proto tak prodvaj. Pitom to nen pravda, upozornila s tm, e bojovat urit nepestane.

Starosta Petvaldu sdlil, e podobn prbh besedy oekval. Kdo chce pochopit, pochop, kdo nechce pochopit, tak ho nepesvd nic, poznamenal.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno