Centrum biomedicny po kritice na polch nevzniklo, m ale stle anci

0
43

Jsou vytipovny ti lokality, kde je biomedicnsk centrum teoreticky mon, reln jsou z toho sp dv, piblil nmstek hejtmana pro regionln rozvoj a zemn plnovn Jan afak (Spojenci Koalice pro Olomouck kraj).

Jedna je bval Hnvotn, dnes se tomu u k Slavonn, nebo lokalita se sthla, aby se tkala jen zemnho plnu Olomouce. Druh je lokalita Velkomoravsk. Ob msta maj sv vhody i nevhody, dodal.

O Slavonn m stejn jako v minulosti zjem developersk a stavebn spolenost Gemo.

Zbor by byl oproti pvodn ploe asi dvoutetinov. Kraj do toho nicmn nyn z pohledu zemnho plnovn nezasahuje, pedtm tak inil kvli tomu, e se projekt tkal dvou katastr, zmnil afak.

Jakoto Inovan centrum Olomouckho kraje mme jako jednu ze svch aktivit v rmci projektu Smart Akcelertor koordinaci aktivit pro biomedicnsk centrum. Sname se v tom angaovat, ale m je na stran Olomouce, protoe je poteba zmna zemnho plnu. Msto tedy mus prokzat, e veejn zjem je v tomto ppad ve ne ochrana zemdlsk pdy, dodal.

Olomouck radnice ovem k, e sama projekt pli posunout neme. Nen to primrn akce msta. Mylenka podporu urit m, pokud by ale mla bt na kvalitn orn pd, jde o otzku rozlohy, respektive dobrho odvodnn, aby se podailo vyjmut z pdnho fondu. Co se nyn odvodnit ned, nebo to nen na pape, shrnul nmstek primtora s odpovdnost za strategii a zen Tom Pejpek (ProOlomouc a Pirti).

Ve he je nov i rozshl brownfield

S alternativou v podob bvalho vojenskho arelu u eky Moravy ve Velkomoravsk ulici piel developer Richard Morvek, jeho spolenost zde koupila velk pozemky.

Lokalita Nov Velkomoravsk je svou velikost a strategickou polohou ideln pro umstn vznamn infrastruktury, vetn t pro vdu a vzkum, poukzal Morvek.

Jsme pipraveni uskutenn projektu biomedicnskho centra umonit a jako zkuen developersk skupina se i pmo podlet. V tuto chvli vak dal postup nezvis primrn na ns, odkzal podnikatel na nositele projektu a postoje vznamnch instituc, jako je msto, Univerzita Palackho a dal.

Zmnn strany uzavely v roce 2012 memorandum o spoluprci, podpisy pipojilo i ministerstvo prmyslu a obchodu v zastoupen agenturou CzechInvest, Klastr MedChemBio, fakultn nemocnice a spolenost Technologick park, je je propojen s firmou Gemo.

Univerzita ani nemocnice u zjem nemaj

S odstupem asu se vak u akti dvaj na zleitost vrazn jinak. Memorandum povaujeme v tuto chvli ji za vyerpan a v budoucnu jej nebudeme naplovat. Univerzita tak nehodl podporovat dn projekt, kter by byl spojen s prvnmi pekkami a zborem zemdlsk pdy, uvedl mluv Univerzity Palackho Egon Havrlant.

Nechceme bt ani zapojeni do procesu, v nm by jmno univerzity bylo pouvno jako forma politickho ovlivovn pi rozhodovn sprvnch orgn, dodal. kola nechce bt ani v pozici investora i spoluinvestora.

Podobn postoj m i fakultn nemocnice. Podporujeme pipravenost infrastruktury pro ppadn zjemce o projekty v biomedicn. Nae zapojen je ovem spe pes vzkumn organizace, kter jsou organizan slokou univerzity, ppadn jej lkask fakulty, sdlil editel Roman Havlk.

Pohled na pole u Hnvotna na Olomoucku pokrytch ornic s nejvy bonitou, kde m vzniknout strategick rozvojov zna.

Monost vzniku novch pracovnch pleitost s pidanou hodnotou vnmm hlavn jako pleitost pro region i msto ne pro nai nemocnici, doplnil.

Skupina GEMO mluv v souvislost s vyuitm sv rozvojov lokality o rznch pnosech. Centrum je podle n pleitost pro poslen domcho kapitlu a me znamenat zmnu orientace vroby smrem k oborm s vysokou pidanou hodnotou a vyuit vhody regionu.

Nae lokalita napluje mimo jin stvajc technickou a dopravn infrastrukturou parametry strategick plochy potebn pro umstn napklad center strategickch slueb, prmyslu vysplch technologi, technologickch center a center vytvejcch pracovn msta v oborech vdy, vzkumu a vysokho kolstv, tedy nejen se zamenm na biotechnologie a biomedicnu, uvedla spolenost ve svm vyjden.

Pvodn pln zastavil soud a nov veden kraje

Jestlie by se v budoucnu mlo stavt na polch, vyjmut pozemk ze zemdlskho pdnho fondu bude pravdpodobn sloitj ne dnes.

K zkonu o ochran fondu se opt otevr meziresortn pipomnkov zen, nkter vci se zpsovaly. Pokud by se mlo stavt na pozemcch prvn a druh tdy ochrany, mus zde bt vznamn veejn zjem, sdlil poslanec z regionu a mstopedseda zemdlskho vboru Karel Smetana (KDU-SL).

Mylenka na vybudovn centra zamenho na biomedicnu, biotechnologie a souvisejc obory se v krajskm mst objevuje pes deset let. V poslednch pti se zintenzivnily ppravy i snahy odprc projektu zamezit. Tma se dostalo a k soudu a objevilo se i v pedvolebn kampani v krajskch volbch.

Prv kraj hrl ve sporu velkou roli. Zbor 44 hektar pdy u Hnvotna v roce 2019 umonilo krajsk zastupitelstvo, v nm mla tehdy vtinu vldnouc koalice sloen z ANO, SSD a ODS, kdy schvlilo aktualizaci zsad zemnho rozvoje regionu.

Obci se takov postup nelbil, nechtla mt budovy pli blzko vlastn zstavb. Proti bylo i patnct set lid podepsanch pod petic za ochranu zemdlsk pdy.

Hnvotn nakonec podal alobu a zatkem pedloskho roku uspl soud st krajskch zsad zemnho rozvoje zruil. V t dob u mlo hejtmanstv po volbch nov veden, kter stlo na stran obce. Nepodniklo proto dn dal prvn kroky a projekt tm padl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno