Digitln pozstalost. Uspodat je teba ty na stch, pot je s kryptomnami

0
57

Podle Mezinrodn telekomunikan unie se v roce 2021 pohybovalo v online prosted 4,9 miliardy lid. V esku internet v letonm roce oslavil 30 let a dnes jej podle eskho statistickho adu vyuv 83 procent lid starch 16 let.

Poet uivatel internetu rok od roku roste. A s tm, jak strne internet a jeho uivatel, se objevuje m dl tm astji i otzka, co se stane s daty lovka, a ume.

Smrt pitom nen zrovna oblbenm tmatem hovoru a st lid o n nechce ani pemlet. Pesto si lid uvdomuj, e si v online svt vytv kontakty, vedou konverzace nebo maj uschovan smlouvy zbanky nebo pojiovny. A nejen to hesla streamovac sluby, pstup na sociln ty, to vechno je soust takzvanho digitlnho majetku, kter po sob lovk v ppad smrti me zanechat.

Jeho sprvu zaaly nabzet i nkter firmy. Napklad esk vvojsk spolenost Cleevio vytvoila americkou aplikaci GoodTrust. Zakladatel aplikace si toti sm vyzkouel, jak tk je dostat se po mrt blzkho lovka napklad k facebookovmu tu nebo k fotografim na Google.

Jakou hudbu chcete na pohbu?

Aplikace tak nabz hned nkolik slueb. V prvn ad je to seznam aplikac spadajcch do oblasti digitlnho ddictv. Jedn se zrove o sluby, ke kterm se pravdpodobn budou pozstal potebovat pihlsit. Konkrtn to je teba e-mailov et, sociln st, placen sluby, kde bude teba zastavit pedplatn jako jsou Netflix nebo Spotify, i virtuln penenky, popsal David Bezdka, f Cleevio. V nabdce nechyb napklad ani monost uvst, co lovk chce, aby se stalo s jeho domcmi mazlky, vytvoen vzpomnky pro pozstal nebo uren si poadavk na podobu pohbu.

Google, Facebook, Apple, YouTube. Vte, co se stane s vaimi online ty po smrti?

Po roce od sputn tyto sluby vyuv pes sto tisc uivatel. st slueb je pro uivatele zdarma, za rozen monosti si pak mus piplatit.

Jak aplikace nakonec zjist, e dotyn uivatel zemel? Finln potvrzen se dokld mrtnm listem, pedtm si aplikace vak pravideln ovuje, zda je lovk naivu, na zklad pravidelnch pihlen a potvrzovn e-mail. Pokud by je lovk nepotvrdil, je kontaktovn dvryhodn kontakt, nejastji nkdo z rodiny.

Spolenost, kter nabz sprvu digitlnho majetku, neustle pibv, a to i v esku. Lid mohou vyut sluby tak Digitlnch Havran, kte nabz analzu potae zesnulho. Zkladn analza potae lovka vyjde na 3,5 tisce korun.

Na popularit nabvaj tak online zvti. Monost vytvoen nabz ji zmnn aplikace GoodTrust. Podle Bezdky je takov zv srovnatelnou s tou profesionln, kterou podepou dva svdkov. Pokud se vytitn zv nech podepsat u note, je naprosto srovnateln a celkov nklady jsou pouze zlomek kompletn vypracovan zvti u note, dodal.

Online zv za 15 minut

Pozen online zvti nabz tak Goodbye, kter se prezentuje jako modern pohebn sluba. Podle editele Jiho tpnka byl o vytvoen online posledn vle zjem zejmna v dob patn epidemiologick situace. Slubu navc podle nj vyuvali zejmna mlad lid.

U tvorby zvti pes jejich aplikaci lovk nejdve nezvazn naklik, jak by si pl, aby bylo nakldno s jeho majetkem a vybere i ddice. Nsledn mus zaplatit poplatek ve vi 1 990 korun.

My celou zv nejprve zkontrolujeme po prvn strnce. Zkon toti stanovuje nkolik omezen, co jde a co nejde dlat. V tto fzi si klidn i nkolikrt se zkaznkem zavolme a doladme s nm vechny detaily tak, abychom si byli jist, e zv neme bt v dnm ppad pi ddickm zen njak napadena. Samotn dokument potom zkaznkovi zaleme. Ten si ho me bu klasicky odnst k noti nebo podepsat v ptomnosti dvou svdk a tm nabude prvn moci, dodal tpnek. Zdraznil zrove, e na rozdl od klasick zvti mohou jejich zkaznci online zv mnit libovoln v aplikaci. Po kad prav dostanou k podpisu nov dokument.

Pohebn turistika na vzestupu. A faktura prozrad, e tlo zpopelnili jinde

I samotn Notsk komora R dodv, e kvli zvti nen nutn jt k noti. lovk se me rozhodnout. Obecn je mon se rozhodnout, zda zv podte u note pak mte naprosto nejvt jistotu toho, e bude majetek podle va vle rozdlen, nebo ji sepete sami. V tom ppad muste pro to, aby se zv stala soust pozstalostnho zen, splnit nkolik podmnek, a pochopiteln mus bt zv pozstalmi nalezena a pedloena noti, popsal prezident Radim Neubauer.

Zrove vak upozornil, e sepsan dokument od note m sv vhody. Zv sepsan notem je veejnou listinou, co znamen, e m vy prvn slu ne zv sepsan soukromou osobou, napklad vlastnorun. Veejn listina znamen vrazn lep pozici v ppad sporu, u zvti sepsan notem mus ten, kdo ji popr, prokzat, e zv sepsan notem nen platn, co nen jednoduch. Naopak ten, kdo se ve sporu dovolv soukrom listiny, tedy napklad zvti se svdky, mus prokzat, e je platn, doplnil. Sluby poskytovan notem jsou zpoplatnny podle tarifu ministerstva spravedlnosti, jedna zv me stt napklad a 3 600 korun.

Problematick kryptomny

I digitln ddictv m vak v dnen dob sv omezen. Odbornci upozoruj zejmna na samotn kryptomny, kter jsou v posledn dob populrn. Pokud o kryptomnch toti ddicov nev, nezdd je.

O vlastnictv kryptomn se not vbec nemus dozvdt a je pravdpodobn, e st kryptomn takto zmiz. Jsou-li kryptomny v pozstalostnm zen jeho astnky oznaeny, pracuje s nimi not v rmci pozstalostnho zen jako s jinm majetkem, doplnil a zrove zdraznil, e i tak je nutn znt pstupov daje.

Prezident not: Na bitcoiny se v bance nezeptte

Otzky digitlnho ddictv e tak samotn et noti. Podle prezidenta Notsk komory esk republiky Radima Neubauera jde vak spe o vjimky.

Radim Neubauer, prezident Notsk komory R

Je njak rozdl pro note, kdy se v zvti e fyzick a digitln ddictv?
Do pozstalostnho zen pat cel jmn zstavitele. Pokud ale neexistuje dn centrln autorita, kter by potvrdila vlastnictv digitlnho majetku, je k jeho projednn jako sousti pozstalosti nutn shoda vech ddic na tom, e zstavitel digitln majetek vlastnil. U digitlnho ddictv je tedy sama znalost tohoto majetku ddici klov, protoe vlastnte-li napklad bitcoiny, nelze se jednodue zeptat jako v bance, kolik jich mte.

Setkvte se nyn s tm, e by lid vce eili sv digitln ddictv?
Zatm jsem se s tm nesetkal, jedn se spe o vjimky.

Pat e-mailov et nebo profil na sociln sti zemelho do ddictv?
Ddictv je univerzln nstupnictv, ale je teba dbt na smluvn podmnky poskytovatele profilu i sluby. Nakldn s tem zstavitele je tedy nutn eit s jeho poskytovatelem, kter pro takovou situaci obvykle stanovuje postup ve svch smluvnch podmnkch. Jinmi slovy: e-mailov schrnka, profil na sociln sti a jejich osud po va smrti je asto zleitost smluvn, obsaenou v podmnkch pro veden tu. I kdy budete mt napklad v usnesen o ddictv napsno, e jste nabyla prva k tu zstavitele na sociln sti, neznamen to nutn bez dalho, e s vmi bude provozovatel sluby jednat jako s vlastnkem a et vm zpstupn. Neznte-li napklad daje od bitcoinov penenky, not vm neme pomoci.

Jak je to v ppad, kdy si lovk vydlval online a jeho et generuje zisk i po jeho smrti?
Prva i povinnosti z provozovn internetov sluby bt ddna mohou, ale opt je mus sami ddici noti oznait. Ten, komu prva pipadnou, z nich me za pedpokladu, e i po smrti zstavitele generuj zisk, profitovat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno