esk trable se zubai: nerovnomrn rozmstn, platby, vk a motivace

Moje posledn zubaka skonila v dob covidu. Ve zdravotnickm zazen ekli, e nhradu nemaj, a si pijdu pro kartu. Jene dlouho trvalo, ne m pijal jin lka alespo na oeten zubu, popsala nedvno pro iDNES.cz sv zkuenost ena z Ostravy, kter za poslednch sedm let vystdala tyi stomatology. Prvn lkaka se odsthovala, druh zemela a tet skonila kvli nemoci.

Tisce lid v kraji hled neustle doktora, kter by se postaral o jejich zuby. Situace byla v loskch letech natolik dramatick, e pi oteven ordinace novho zubae stly ve front stovky lid i nkolik hodin.

Stovky lid v Ostrav-Lhotce ekaly mnoho hodin na registraci u novho zubae. (14. z 2020)

V kraji v poslednch letech ukonilo innost 132 zuba a situace v jinch regionech nen lep. V Plzeskm kraji ukonilo od roku 2018 innost 20 zubnch lka. Krajsk ad pevzal asi 25 000 karet. Pedno nov zvolenm lkam bylo piblin 1 400, co ale neznamen, e dal pacienti novho lkae nenali, poznamenala mluv kraje Eva Mertlov. Nejvt problm se zajitnm zubn pe panuje podle n na Domalicku a Suicku.

V Pardubickm kraji letos ukonili nebo se chystaj ukonit poskytovn svch slueb dva lkai. V naem kraji pipad na jednoho zubnho lkae asi 1 700 pacient, optimln stav je uvdn piblin 1 300 a 1 500. Obecn jsou problematick perifern lokality v okresech st nad Orlic a Svitavy, pipustila problm nmstkyn pardubickho hejtmana pro oblast zdravotnictv Michaela Matoukov.

Dva tisce pacient na jednoho zubae

Dochz tak k tomu, e se na zubae obrac tdn hned nkolik lid s otzkou, zda pijmaj nov pacienty. Sv o tom v napklad Vt Hrubeck, pedseda oblastn Stomatologick komory, kter ordinuje v Hradci Krlov. Trpliv vysvtlujeme, e nemohu nikoho pijmout, protoe mm na dlouh msce dopedu objednno, popsal. Sm m dlouh lta v pi tak o 15 procent klient vce, ne by podle nj bylo optimln.

Problm s nedostupnost stomatolog e i ministerstvo zdravotnictv. Pln si uvdomujeme nzkou dostupnost stomatolog pracujcch pro zdravotn pojiovnu. Chceme proto postupn navit poty medik na vysokch kolch a pracovat na lep organizaci zdravotn pe a informovanosti pacient o dostupnch kapacitch lka, uvedl za resort mluv Ondej Jakob.

Zubn lkai vykonvajc povoln v R dle vku a pohlav
Vk Mui eny Celkem
18 – 23 3 2 5
24 – 29 384 883 1 267
30 – 34 501 969 1 470
35 – 39 409 753 1 162
40 – 44 348 431 779
45 – 49 248 345 593
50 – 54 189 430 619
55 – 59 183 321 504
60 – 64 173 425 598
65 – 69 404 716 1 120
70 – 99 217 273 490
Celkem 3 059 5 548 8 607

Zdroj: esk stomatologick komora

Takov een se vak projev a za nkolik let s ohledem na dlku studia. Zrove nejde jen o poet stomatolog samotnch. Podle dat esk stomatologick komory jich m esko 8 607. Jak ji dve uvedl prezident Roman mucler, je to mnohem vce ne v pedchozch letech. Zubnch lka je vude dost. (…) Rozdl je v tom, e dneska je typick absolvent stomatologie ena. A ta potebuje, aby mla v mst bydlit dobrou kolku, dobr zazen, protoe ona jinak prost neme fungovat, uvedl.

Nicmn podle jinch odbornk je u zuba primrn problm s jejich rozmstnm. Napklad ve Stedoeskm kraji vychz na jednoho zubae vce ne 2 tisce lid, v steckm 1700. I tak vak pepoet v rmci kraje neodr realitu, nebo ji samotn rozmstn v rmci okres je nerovnomrn. A tak zatmco v jednom mst m lovk na vbr z deseti zuba, v jinm nemus mt dnho.

Okresn msto nen dostaten velk pro to, aby to njak pilkalo mlad kolegy, take jich pichz minimum. Nebo pijdou, jsou u nkoho chviliku zamstnan a pak odejdou do vtho msta, protoe tam maj zkrtka vt monosti, spoleensk vyit a zzem pro rodinu, poznamenala zubaka Milada Hlkov.

Napklad v Jindichov Hradci, kde plou, jak je patn situace, pipad na lkae necelch 1600 pacient. Ale teba Strakonice, odkud jsem, maj prmr na lkae skoro 3000 obyvatel, doplnila s tm, e ji toto slo svd o problmu.

Hlkov zrove poukzala na to, e dnes prce zubae obn mnohem vce kon. Zmnil se zpsob prce. Pokud oetuji pes mikroskop, tak to nen za pl hodiny, ale trv to teba dv a pl hodiny. Nov technologie vyaduj zkrtka vce lkaova asu, tud oet mn pacient, popsala.

Jej slova potvrzuje tak Hrubeck. Mm soukromou praxi 30 let, stomatologie neuviteln kvalitativn pokroila z hlediska vybaven. Jsme schopni dokonaleji zachraovat chrup, psobit innji preventivn proti vzniku stnch patologi – ale je to ve vech fzch bez vjimky asov nronj, poznamenal.

Problm se tk pojioven

Zajitn stomatologick pe nestoj jen na ramenou ministerstva, ale tak pojioven. Na ty se napklad mohou klienti obrtit se dost o zajitn zubn pe. Napklad esk prmyslov zdravotn pojiovna (PZP) eviduje ron piblin 5,5 tisce takovch dost nap celou republikou. Zdravotn pojiovna ministerstva vnitra v loskm roce pijala 4031 takovch poadavk, nejastji v Hradci Krlov.

Jejich nedvn analza tak ukzala, e st zuba ale pacienty takzvan na pojiovnu nepijm a klienti si tak asto mus kony hradit sami. Krom toho tak upozornila, e se zvyuje prmrn vk stomatolog na 50 let. Jejich pstup k pacient je pak jin ne u mladch koleg, kte informuj o blcm se termnu prohldky i dvaj vt draz na hygienu a prevenci.

Ministerstvo v souasn dob pracuje na interaktivn map, dky kter budou moci lid vyhledat lkae rznch specializac, kte budou mt kapacity pro nov pacienty.

Problmy s dostupnost zdravotn pe mohou lid hlsit na webu nedostupnapece.mzcr.cz .

Hlkov prv s ohledem na pojiovny uvedla, e prv ty nemus uzavrat smlouvy s mladmi lkai ve velkch mstech a donutit je tak odejt do tch mench. Samotn pojiovny se vak sna nalkat lkae do okres jinmi zpsoby. VZP chyst nov bonifikan programy, kter by je mly motivovat k roziovn svch kapacit a pijmn novch pacient.

Situaci mla pomoci tak nov agregovan platba. Tu stomatolog dostane za kadho pacienta, kterho registruje, pitom se pacient nemus vbec v danm roce do ordinace dostavit. Jak vak popsala mluv PZP Eva Mazurov, ne vem zmna hrady vyhovuje. Nkte poskytovatel o tento zpsob hrady nemaj zjem a proto zvauj ukonen smlouvy se zdravotn pojiovnou zejmna proto, e najdou pacienty, kte jsou ochotni si pi hradit pln, popsala.

Motivovat tak mus primrn samotn obce a kraje. Napklad Plzesk kraj vyhlaoval dotan titul pro ambulantn zdravotnick zazen. Starostov se sna do obc nalkat zubae skrze nabdky bydlen i vhodn njem prostor v budovch v majetku obce. Hlkov doplnila, e by napklad obce mly nabzet i stipendia pro studenty vmnou za to, e pak v mst budou njakou dobu pracovat.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts