esko odebere Rusku majetek, kter patin neslou, a utne star smlouvy

0
49

Jedn se o sadu usnesen ze 70. let, kdy jet socialistick republika poskytla urit vhody Rusk federaci, uvedl ministr Jan Lipavsk. Chceme je zruit a j s tm pjdu na vldu. eknme, e to je jeden z dlch vstup prce nad reviz vztah s Ruskou federac, doplnil nedvno f esk diplomacie.

Na tento nvrh upozornil novin David Klime. Podle jeho zjitn, kdy informace citoval z pedkldac zprvy, ministerstvo pedkld nvrh na zruen usnesen z let 1970 a 1982. Pedkldan nvrh je soust opaten k een situace ohledn nemovitost (a pozemk, pozn. red.) ve vlastnictv esk republiky, kter byly v letech 1970 a 1982 sveny do bezplatnho uvn k diplomatickm elm tehdejmu SSSR, uvedl.

Nejde jen o budovy v Brn i Karlovch Varech

Pozemky jsou podle esk diplomacie Ruskem uvny k jinm elm, ne kter k jakmu byly pvodn ureny, proto nen dvod je nadle poskytovat bezplatn a uplatovat ve vztahu k nim vi Rusku vsady vyplvajc z mezinrodnch mluv. Podle Klimee nejde pouze o prask byty u ambasdy, ale tak budovy v Brn, Karlovch Varech i rekrean stediska.

esko m s Ruskem napjat diplomatick vztahy po pedloskm zjitn eskch tajnch slueb a vyetovatel, e do vbuch v muninch skladech ve Vrbticch na Zlnsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruskch tajnch slueb.

Poet ruskch diplomat v esk republice byl dle snen i po rusk invazi na Ukrajinu. Na ruskm velvyslanectv v Praze aktuln psob est diplomat. I tato skutenost podle resortu vyluuje monost, e by nemovitosti byly vyuvny vhradn k diplomatickm elm.

Nkter z nemovitost jsou dokonce zjevn vyuvny ke komernm elm, a na stran Rusk federace tak dochz k bezdvodnmu obohacen z titulu bezplatnho uvn pozemk v rozporu s pvodn vymezenm elem, uvd zprva.

Situaci je proto teba bezodkladn eit

Pro plnost je souasn teba dodat, e celkov rozloha pozemk bezplatn uvanch Ruskou federac v esk republice (92 001 metr tverench, z toho 87 863 m2 sttnch) a eskou republikou v Rusk federaci (26 875 m2) zdaleka nerespektuje princip reciprocity. Situaci je proto teba bezodkladn eit, citoval dle Klime z materilu.

Loni v kvtnu Lipavsk vytvoil pracovn skupinu, kter se zabvala npravou majetkoprvnch vztah k nemovitostem uvanm Ruskem v esk republice. Skupina se vnovala specifikaci pedmtnch nemovitost, jejich prvnho statusu a zpsobu nabyt ruskou stranou.

Ped zhruba dvma a pl lety ministerstvo zahrani pedalo rusk stran seznam nemovitost vlastnnch Ruskem v esk republice, kter povauje za slouc diplomatick innosti podle Vdesk mluvy o diplomatickch stycch. Na zbytek, kter neslou pro sttn neobchodn ely, bude v plnm rozsahu uplatnn esk prvn d, uvedl ji dve Lipavsk.

Ministerstvo evidovalo asi pt destek nemovitost. Pracovn skupina se sousteovala na ty, kter jsou v ruskm vlastnictv, a to v Praze i v dalch obcch a mstech.

Budovy, ubytovny i rekrean stediska

Redakce iDNES.cz v kvtnu 2021 zmapovala nemovitosti, kter vlastn Rusk federace i Velvyslanectv Rusk federace v esk republice. Krom budovy ambasdy jsou to destky dalch nemovitost v prask Bubeni, budovy ve Stedoeskm kraji i v Brn. Naopak esko v Rusku m podle ministerstva zahraninch budov jen zlomek.

Rusk federace vlastn vtinu svch nemovitost v Bubeni v Praze 6, nkter jsou vzdlen jen pr destek metr od sebe. Krom budovy ruskho velvyslanectv je to tak objekt Stedn koly pi Velvyslanectv Rusk federace na Krupkov nmst v prask Bubeni i nejmlad, v roce 2012 vysvcen pravoslavn chrm svat Ludmily na Sibiskm nmst.

Budovy vlastn Rusk federace tak v centru Brna v ulici Hlinky a v Karlovch Varech v ulici Petra Velikho, kde sdl jej generln konzulty. V ruskm majetkovm portfoliu se nachz napklad i rekrean stedisko ve Vlkanicch u Szavy.

Kompletn seznam Ruskem vlastnnch nemovitost zskala redakce od ministerstva zahraninch vc pedloni, vechny budovy jsou zapsan v katastru nemovitost. Kde vude Rusko sv budovy m, lze najt na map.

Jak nemovitosti jsou na seznamu nyn, nen zejm. Portl iDNES.cz se ministerstva zahraninch vc dotazoval na jeho aktuln poloky, resort odpovdl, e seznam bude pstupn a pot, co ho schvl vlda.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno