Jak na neplatie v byt. Deset otzek a odpovd, kter uet as i nervy

0
29

1 Jak dlouho me spor s neplatiem trvat?

To je individuln, zle na ad vc. Nkdy k soudu ani nemus dojt, k hrad dluh i vysthovn pimje dlunka u pedalobn vzva s hlavikou advoktn kancele.

Tak zle na vyten soudu, kter je k veden sporu pslun i na procesnm postupu protistrany, kter se me snait spor prodluovat a dostat jej teba a ped stavn soud, k advokt Ondej Brostk. Nkter spory se tak vye za pr msc, jin se mohou thnout i nkolik let.

2 Pro je tak sloit neplatie z bytu vysthovat?

JUDr. Ondej Brostk

  • Vystudoval Prvnickou fakultu na Univerzit Karlov.
  • st studia strvil tak na Univerzit v Groningenu.
  • Praxi zskal mimo jin ve spolenosti Panasonic, kde byl zodpovdn za prvn agendu stedn a vchodn Evropy.
  • Od roku 2016 provozuje svou vlastn advoktn kancel.
  • Dlouhodob se zamuje pedevm na oblast realitnho trhu a nemovitost, obchodnho prva a IT prva.

Aby mohl pronajmatel neplatie vysthovat, mus splnit nkolik podmnek. Pedevm mus njemci poslat psemnou vpov, kter mus splovat vechny pedepsan nleitosti. Pokud je nespluje, nen platn, upozoruje advokt.

Zrove mus existovat zkonn dvod k ukonen njemnho vztahu, kter mus pronajmatel ve vpovdi uvst a v ppad soudnho pezkumu jej mus prokzat. Njemce m prvo proti vpovdi vznst nmitky nebo podat nvrh k soudu na pezkum jej oprvnnosti, dodv Brostk.

V samotnm procesu vysthovn se pak objevuj rzn dlouh lhty, jejich dlka se pohybuje i v du msc. Pokud njemce vpov nerespektuje a byt neopust, nezbv pronajmateli nic jinho ne podat alobu na vyklizen bytu.

To je opt spojeno s formlnmi a obsahovmi poadavky kladenmi na pronajmatele a astokrt zdlouhavm soudnm zenm. Pokud ani po vydn pravomocnho rozsudku neplati byt neopust, mus se pronajmatel vyklizen bytu domhat prostednictvm exekuce. Ta samozejm tak njakou dobu trv, vysvtluje Brostk.

3 Pro soudn zen trvaj asto tak dlouho? D se to zmnit?

Za to me pehlcen soud velkm potem ppad. U alob na vyklizen bytu navc nen mon zen zkrtit. Soud m uritou dobu na pezkum aloby, tu pak mus doruit njemci a i samotn doruovn me bt asto pomrn zdlouhav, pokud se mu alovan vyhb.

Dlka zen se odvj jednak od asov vytenosti soudu a konkrtnho soudce a tak od souinnosti stran. astnci mohou ze zvanch dvod dat o odroen jednn, a to i nkolikrt. Pot njakou dobu trv, ne soud vyhotov rozsudek a inn jej doru astnkm a ne rozsudek nabude prvn moci a vykonatelnosti, dodv Brostk.

Soudm by podle nj ulevilo astj vyuvn mimosoudnho een spor a napklad mediace, to vak nen vdy mon.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno