Jak se vyrbj lky? Ve mus bt pesn, plny jsou na msce dopedu

0
39

tyiadvacet hodin denn sedm dn, v tdnu vyrb zvod Zentivy v Praze ibuprofenov sirupy. K eskm zkaznkm se ale kvli legislativ a kontrole nedostanou, m do Nmecka. Abychom mohli dodvat livo na esk trh, musme jej zaregistrovat u Sttnho stavu pro kontrolu liv, dopluje Pala. A takov registrace trv kvli legislativn sloitosti i roky.

V Zentiv jsme schopni vyrobit dostatek ibuprofenovho sirupu pro dti pro esk trh. V esk republice zatm vak nemme registraci, u se o ni ale sname. Zsobovat trh zaneme nejdv za ti roky, dopluje Pala.

Problm ale je i s lky, kter u jsou v esku registrovan. Pokud se dnes rozhodneme, e navme mnostv antibiotik, kter u vyrbme, bude trvat devt msc, ne je na trh skuten dodme. Tato doba zahrnuje vechno od naplnovn, pes nkup vech potebnch ltek a po konenou vrobu, uvd.

Napklad aktuln Zentiva mus eit lky na dal zimu. Te je nejvy chvle zajistit, aby v prosinci a lednu ptho roku mli lid sv antibiotika, upozoruje f vroby pevnch lkovch forem Matj Kov.

A jak se tablety, vetn zmnnch antibiotik, vlastn vyrb?

A dv st tisc tablet za hodinu

Tabletka lku se rod u granulovacho stroje, kter hntenm zpracovv suroviny. Ty musej bt pesn odven. Pomoc roztoku se z nich vytvo granult. Sms nsledn stroj peced pes sto a usu.

To u ale hmota putuje do tabletovacch stroj. Konen tvar maj na starosti raznice. Tabletovacch stroj m Zentiva tinct a vyprodukuj sto a dv st tisc tablet za hodinu, upesuje Kov.

Kad dv hodiny zamstnanci peliv kontroluj jejich pevnost, vzhled i tvar pilulek, ale tak to, jestli se nerozpadly. Jejich hmotnost je ale pedmtem zjmu jet astji v se kadou tvrthodinu. K pacientm se lky mus dodat bez jakkoli chyby.

Poslednm krokem samotn vroby tablet je potahovn. Je velmi sloit ve nastavit tablety se neustle pohybuj pomoc rotac stroje a tryskami je na n nastikovan suspenze, popsal Kov, co se dje v bubnu obrovskho hucho stroje.

istota a sterilita pedevm

Je samozejmost, e samotn vroba lk probh ve vysoce kontrolovanm a istm prosted. A nejedn se jen o ochranu pracovnk a pracovnic, kte do prostor vrobnch linek nesm bez sterilnho obleen, navc musej mt zakryt vlasy a vousy.

Tak udrovn istho vzduchu bez stic a regulovn teploty a vlhkosti ve vech vrobnch halch je technicky nesmrn nron. A prv na tomto kroku vroby se nejvc podepisuje zven ceny energi. To se tk vech vrobc liv. Konkrtn Zentiv za posledn rok nklady vzrostly a o dv st procent.

Raznice stroje pomoc tlaku vytvaruj tablety (9. nora 2023).

Vroba pevnch lkovch forem je energeticky nron. Ale problm nastv pedevm u liv, kter jsou na vrobu nronj teba steriln injekce, antibiotick masti nebo on kapky. Tam u je to velk problm, dodv Kov s tm, e v dan situaci nelze cokoli utlumit nebo snit. Podmnky mus bt za kadou cenu konstantn.

Stejn psn hygienick podmnky panuj tak ve vrobnch linkch, kde se tablety bal do blistr a pot do krabiek. Linky funguj dvacet tyi hodin denn. Nezastavujeme, nemme as, abychom splnili poadavky pacient po cel Evrop, zdraznil Kov.

Samotn balic linka nejprve tvaruje plastov flie. Do tch se pln tablety. Nsleduje kamerov kontrola, aby dn z blistr nezstal przdn. Pak se blistry zatav potitnou kryc fli a putuj do paprovch krabiek.

Stroj krabiky automaticky skld, stejn jako pbalov letky, kter se bal spolen s blistry. Ve se znovu ped uzavenm kontroluje, popsal Kov. Po zabalen mohou lky putovat k peprav a dl do lkren i ordinac po cel Evrop.

Kvli inflaci za posledn rok firmm enormn narostly ceny vstup, tedy vech surovin potebnch k vrob. A tmi nejsou jen zmiovan inn ltky, ale tak ltky pomocn, obalov materily a samozejm doprava. Nrst cen se pitom u vech lk vce i mn li. U jednoho vzrostla teba o dvacet procent, u druhho tyicet, uvedl Pala.

Dokonal boue na trhu liv

Vpadky lk nejsou nim novm. Jejich aktuln nedostatek na tuzemskm trhu vyvolala kombinace nkolika pin, kter vytvoily dokonalou boui. Podl na n maj nsledky pandemie koronaviru, vlky na Ukrajin i probhajc energetick krize. Nemal vliv tak m vlna respiranch onemocnn a v neposledn ad panick nkupy ech, kte liva skupuj do zsoby.

Hodn diskutovan je zvislost na Asii, nebo inn ltky i jednotliv sti nutn pro vrobu, napklad obalov materily, putuj do eska takka z celho svta. Zvislost na jinch zemch vak nen aktuln problm, ze zmnnch nskch tovren m Zentiva ltek dostatek.

Nedje se, e by nm na nebo Indie ltky neposlala. Vrobci je tak mohou nakoupit do zsoby na rok i dva dopedu, co teba prv Zentiva udlala, nastnil Pala.

Nmecko trh s dtskmi livy deregulovalo

Podobn jako v esku, tak Nmecko m fixovan ceny liv na pedpis. V Nmecku navc plat tak pro dtsk lky. V Nmecku zaal akutn chybt lk pro dti proti horece a vrobci se kvli vysokm nkladm a prodlenosti sthli z trhu.

Tamn ministr zdravotnictv Karl Lauterbach situaci zaal eit deregulac trhu. Te v noru zaal tmsn experiment. Nmci pln deregulovali trh. Zn to jako rychl een z pohledu politiky, ale systm je tak vyven a citliv, e je velmi problematick, kdy se naru.

Firmy tak te sleduj, co deregulace udl. Jak upozornil Pala, nsledky se mou projevovat i o roky pozdji. U ns se nic takovho nikdy nestalo.

Ministerstvo me udlit vjimku

Pi nedostatku lk m ministerstvo zdravotnictv krizov nstroje, ktermi me krtkodob a podmnen lky registrovat. Napklad na zklad toho, e maj registraci v jin zemi. Za covidu se to stalo, kdy lid skoupili lky s innou ltkou paracetamolem. Objevila se toti zprva, e jin ltky nefunguj.

Zentiva tehdy vld nabdla, e uvede na trh specifick lk s danou innou ltkou. Ministerstvo vyhovlo a firma dostala vjimku. Vstoupili jsme na trh, kter u uritm zpsobem fungoval. Neznamenalo to, e by nikde nebyl paracetamol. Vrobci, kte tyto lky normln dodvaj a jsou ldi marketu, jej zaali shnt. My jsme vpadek pokryli, ale pak se rychle stalo, e ti, kte vypadli, se vrtili. A lid chtli lky, na kter jsou zvykl, popsal Pala.

Firmm tak me zbt obrovsk mnostv neprodanch lk, kter musej na vlastn nklady zlikvidovat. Nstroj sttu je dobr, ale nen vespsn. Pro vrobce je navc velmi rizikov, podotkl Pala. eenm mohou bt spolen plny a navyovn vroby, kter firmy budou eit s ministerstvem.

Nedostatek lk v esku

  • V eskch lkrnch nen dost antibiotik vetn zkladnch penicilin a chyb i jin druhy lk, napklad nkter ppravky na kael, on kapky s protizntlivm inkem i vitamin K v kapkch.
  • Spoteba antibiotik letos podle ministra zdravotnictv Vlastimila Vlka meziron vzrostla o 300 tisc balen, tedy o 47 procent v oblasti tabletovch antibiotik. U sirup se zjem zvil o 136 procent, celkov v cel skupin antibiotik tedy o 54 procent.
  • Vroba lk se plnuje zhruba rok dopedu a podle spoteby z poslednch let.
  • Okolnost, kter mohou za vpadek lk, je podle Vlka nkolik. Pat mezi n pozastaven vroby v n, kter vzniklo v souvislosti s nemoc covid-19, dle patn plnovn a strategie vrobc liv v roce 2021, vlka na Ukrajin, kde vlka pozastavila vrobu, a mutace chipky, kter nastoupily po skonen pandemie koronaviru.
  • Vlek odmtl kritiku snmovn opozice, e nese za nedostatek lk osobn odpovdnost. Dvody, pro lky chyb i v dalch zemch, nejsou ovlivniteln na nrodn rovni. Odmtl tak spojovn souasnho nedostatku liv s jejch dodvkami na Ukrajinu. Lky do zem esko poslalo na pelomu jara a lta. lo podle nj o lky pouvan hlavn v akutn medicn a pi lb zrann.
  • Situace na trhu s lky by se podle ministrova nmstka Jakuba Dvoka mla stabilizovat na konci nora.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno