Jsme profesionlov a nevzdme se, vzkazuj uitel. sti ale hroz vyhoen

Bhem covidov pandemie byli krom zdravotnk v prvn linii rovn uitel. Zatmco zdravotnkm pokles nakaench covidem-19 umonil vydechnout, kantoi se mus popasovat s novou vzvou integrac ukrajinskch dt do eskch kol, kter na to nejsou logicky pipraveny. Mnoho pracovnk tak u esko-ukrajinsk tdy formou pokus omyl.

Lidem starajcm se o vzdlanost eskho nroda ale ve kolstv vrazn chyb podprn nstroje. Na prvn pohled se sice nejedn o klov prvek pro fungovn uitel, jejich vkon ale vrazn ovlivuj. Neexistuje dn podpora ve form superviz, psychosociln podpory a tak dle. Vtina uitel si duevn nepohodu e po sv linii, tedy pokud vbec, vysvtluje uitel a len vkonnho vboru Uitelsk platformy Michal Kaderka.

Redakce iDNES.cz oslovila nkolik stovek kantor. Jedni na sob navu a peten nepozoruj, ppadn si ji nepipout. Jin naopak sdlili, e jsou na hranicch svch fyzickch i psychickch sil. Dvodem je podle nich zejmna nron obdob bhem vrchol pandemie covidu-19 a nyn situace okolo vlenho konfliktu na Ukrajin. Mimo to tak piznali, e za nepohodu mohou i zvyujc se administrativn povinnosti nebo slab podpora ze strany

Nejastji uvdli jako dvod prv nron obdob bhem vrchol pandemie covidu-19 a nyn pi vlce na Ukrajin, ale zmiovali tak nzor, e za jejich nepohodu mou i zvyujc se administrativn povinnosti nebo slab podpora ze strany Ministerstva kolstv, mldee a tlovchovy (MMT).

editel nemaj as na uitele ani ky. Napravit to m nov kurz

dn z respondent neml problm se skutenost, e je poteba ukrajinsk dti integrovat. Uvdli ale, e je pro n sloit pipravovat ltku dvojjazyn, ppadn s ky, kte neum ani slovo esky, komunikovat. Nkte ci navc pili pmo z vlench oblast, co se sten podepsalo na jejich aktulnm psychickm rozpoloen. Psycholog, kte by pomohli nejen km, ale i kantorm, je ale ve kolstv nedostatek.

Vedouc katedry psychologie na Pedagogick fakult Univerzity Karlovy Irena Smetkov by s hodnocenm duevnho stavu uitel pokala do lta, kdy budou k dispozici vechna data. Pesto souhlas, e z nkterch dlch przkum za covidu-19 vyplv, e uitel jsou peten a mohou bt vyerpan. Ostatn to sama pozoruje i na kolch, kam chod.

Podle n sti uitel za doby pandemie pomohlo veden, editel na sebe pevzali st zodpovdnosti a rozhodovn, pesto uitelm nechali dostatek dl autonomie. Prv tyto uitele dvoulet krize pli nepoznamenala, naopak je pomohla poslit. Ne vechny koly ale takovou pomocnou ruku podaly. Nkte uitel tak byli na vtinu sv agendy sami a nyn mohou bt vyerpan i trpt syndromem vyhoen. Ale to neznamen, e jsou patnmi vyuujcmi, upozoruje.

Ukliduje ale tvrzenm, e se proti vyerpn d bojovat. Vyuujc by mli myslet na svoji psychohygienu a prostor pro relaxaci. Zrove je ale dleit, e se proti tomu mus bojovat systmov. Jak na rovni celho kolstv, tak na rovni jednotlivch kol, rad.

Msto kontrol zaala inspekce pomhat

Pchod ukrajinskch dt do eskch kol nepinesl jen vt npor na kantory, nkte z nich v jejich pchodu vid skvlou monost obohacen. Nerozumme si, ale mme pekladae, take si to obas peme do mobilu, ale dti jsou ikovn. Covid byl mnohem hor, distann vuka se niemu nevyrovn. Ale unaven vc nejsem, hls uitelka Pavla Voklov.

Pesto o tom, e situace nen na mnoha mstech dobr, dobe vd i na esk koln inspekci. Zatmco v minulosti jej zamstnanci do kol chodili kontrolovat zdali maj uitel sprvn vyplnnou tdn knihu, jak probh vuka a jak panuje ve kola nlada, dnes se jejich prce mn.

Nov bezpenostn riziko? Vlna student z Ruska, upozoruje ministr Gazdk

Navtvujeme koly, kter vzdlvaj vy poty ukrajinskch k, a sname se jim pomoci situaci zvldnout. Pomhme jim eit tmata, kter jsou pro danou kolu v danou chvli relevantn, popisuje stedn koln inspektor esk koln inspekce Tom Zatloukal.

Dopluje, e se s kolegy zamuj i na podporu vzdlvn k s odlinm mateskm jazykem, na jejich adaptaci, na psychosociln podporu jich i uitel. dn hodnocen, dn kontrola. ist metodick pomoc, k.

Jene nron doba si zan vybrat svou da. Stejn jako bhem nejhorch pandemickch msc opoutla st lka a sestiek zdravotnictv, i te nkte uitel peml nad podnm vpovdi, jin u k tomuto kroku rovnou shli. Na situaci ve sttnm kolstv jsem reagovala odchodem. U se vnuji jen soukrom vuce hudby. Mm klid, piznala uitelka Vra Dvokov a prozradila, e nyn dv lekce zdarma ukrajinskmu sourozeneckmu triu.

Dalm z tch, kdo se nebl o sloit situaci mluvit, je mluv celorepublikovho kolskho hnut Oteveno a rovn uitel Daniel Prak. Piznal, e minul jaro chodil pravideln na terapii a vyuval superviz, kter jeho kola a mstsk st, pod n kola spad, umoovaly. Jene jde o ojedinl ppad. Monost superviz, tedy debat s odbornkem zven, kter pome pinst jin pohled na vc, jako pevn sousti eskho kolstv chyb.

Slzy na krajku, strach o pbuzn. Pesto ukrajinsk dti Rusy nezatracuj

Pilo mi to jako dobr krok a supervize mi skuten pomohla nkter vci lpe nastavit. Uvdomil jsem si, e i kdy jako uitel mm tendenci jt kvli dtem all in, tak to prost nejde. Pokud mn bude nanic, budou nanic i hodiny, zaml se. Zaal proto clen pracovat s odpoinkem a oddlenm osobnho a pracovnho asu. Prv supervize je dleitm nstrojem k prevenci ped syndromem vyhoen.

Pro uitele nkolik monost peci jen existuje. Mohou se opt napklad o organizace Nevypus dui, OSIV i Centrum Locika, zrove od dob covidu vzniklo mnoho podprnch kurz, kolen a workshop. Ve svtle nepli pozitivnch udlost dl mladmu uiteli alespo radost ukrajinsk chlapec v jeho td.

Piel sice jet ped vlkou, pesto Prak velmi kvituje zpsob, jakm se dokzal zalenit. Zpsob, jak funguje, je pro m dvodem k radosti a optimismu. Kdybych se dokzal uit jazyk jako on, tak si mu pskat, k.

Zmny ve kolstv pohbil beton

navu na sob pozoruje i uitel Frantiek Bran, le piznv, e k tomu m jin dvody ne nkte jeho kolegov. Ml jsem nadji, e po covidu a pi pchodu dt z Ukrajiny, se situace ve kolstv zane rychleji vyvjet a nkter nezbytn zmny, na kter ekm, budou mon. el se mi zd, e se spe zabetonovalo a zmny nikdo nechce, k rozarovan.

Agrese vi uitelm stoup, musme je vc chrnit, k f Pedagogick komory

Extern pedagogick mentorka Dagmar korpkov pozoruje u adu let, e se mluv o tom, aby se dti ve kole ctily dobe, lpe se uily i vce zskaly ze koly. Varuje ale, e kola je systm zahrnujc vce ne jen ky. Stle se mlo hovo o tom, e dobr klima koly tvo dohromady ci a uitel. I oni (uitel) potebuj podporu, aby zvldli sv nron povoln se ct, radost a byli v nm v pohod, vysvtluje.

Piznv, e coby mentor uitel vnm v posledn dob jejich vt navu. Jsou na n kladeny nroky vyplvajc z novch neznmch promnnch. V podstat jim nen poskytovna dn reln podpora v ternu. Prce s lidmi a o lidech nikdy nebyla o papru, ale o reln prci v ternu, dopluje.

Zkladnm kolm v kraji schz psychologov, pomohou km i uitelm

Aktuln situace si je vdom i ministr kolstv. Redakci iDNES.cz sdlil, e je to obrovsk npor na uitele. Pesto vm, e jak dobe zvldli nelehk obdob distann vuky, tak stejnm zpsobem budou pistupovat i k uprchlick krizi a jsem jim za to upmn vdn. kolm jsme v prvn fzi pomohli metodicky, legislativn (Lex Ukrajina) a finann (jazykov kurzy, adaptan skupiny a dal), k.

Uitelka Monika Hrub by byla pro, aby j a jejm kolegm ubylo paprovn, mli monost mench vazk i mohli spolu se studenty vyuvat slueb psychologa. Michal Kaderka pak zvrem dodv: Covid nebyl lehk, ale nakonec jsme jej zvldli a vrazn se posunuli. Vm, e nakonec zvldneme i migran vlnu. Je to signl, e jsme profesionlov, kte se nevzdvaj.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts