Kde se d sehnat brigda? Provili jsme u firem z rznch obor

0
39

Zatmco dve byly brigdy domnou student, dnes je ve jinak. Vysokokolt studenti sice u vtiny firem pat mezi nejastj zjemce o prci, ale hojn je dopluj tak penzist, kte si chtj pivydlat k dchodu, a stejn tak zamstnan lid, kte si ke sv stl mzd chtj pidat jet dal vdlek. Chod za nmi lid, kte maj sice pln vazek pes tden, ale hledaj jet brigdu na vkend, potvrzuje Ji Halbrtt, manaer nboru a marketingu ManpowerGroup. astji si brigdy hledaj rovn stedokolt studenti a rodie na rodiovsk dovolen.

Promnil se tak charakter brigdnickch mst. U dvno neplat, e by brigdy byly jen zleitost pr tdn v dob letnch przdnin. Jist, v nkterch oborech i firmch ano. Stle vce firem ovem i u brigdnk preferuje dlouhodobj spoluprci.

Co se naopak pli nezmnilo, jsou obory, kde brigdnky hledaj, a tipy nabzench pozic. Nejastji brigdnick msta nabz stedn a velk firmy ze segmentu logistiky, e-commerce a retailu, pibliuje souasnou situaci Michal Harsek, spoluzakladatel online platformy Tymbe, kter zprostedkovv prv brigdy. Typicky se jedn o pozice pokladn, asistenta prodeje, doplovae, balie a expedienta zbo i idie.

Jinmi slovy, nejastji se jedn o mn nron profese, kde lze brigdnka zauit bhem velmi krtkho asu, teba jen bhem pr hodin nebo dokonce i za mn ne hodinu. Z pohledu dlky zakolen i poadavk na zkuenosti v oboru jsou pak nronj brigdy v administrativ nebo ve vrob. Ty se asto vyznauj nim zastoupenm brigdnk v pomru ke kmenovm pracovnkm, dopluje Harsek.

Osloven firmy z mnoha rznch obor tyto skutenosti potvrzuj.

V obchodech preferuj stlej spoluprci

V obchodech a e-shopech brigdnky vyuvaj v hojnm potu. Napklad online supermarket Kok.cz m zjem hlavn o brigdnky do centra zkaznick pe, a to pedevm pro dlouhodobou spoluprci. Vyadujeme flexibilitu a msn prci alespo 40 hodin. piky mme hlavn o vkendech a ve veernch hodinch, zhruba od 18 do 23 hodin, kdy potebujeme posilovat smny, k Tom Kesan, HR editel Koku.

K prci je zde poteba jen zkladn technick vzdln. Zjemce mus perfektn znt n online supermarket, tedy webov strnky i aplikaci a umt s nkupem poradit asto i starm lidem nebo mn technicky zdatnm klientm, zdrazuje Kesan.

Nejastji se o prci u Koku uchz vysokokolt studenti a maminky na rodiovsk dovolen. Oproti minulm rokm registruj i vrazn vy zjem u stedokolk, take nen problm obsadit pozici ihned.

S brigdnky v prbhu celho roku potaj tak v kninm secondhandu Knihobot. A to na vechny pozice v provozu i na zkaznick podpoe. Nrazovou spoluprci ale nevyhledvaj ani tady. Zauen lid je pro ns velkou investic, proto preferujeme spe dlouhodobj spoluprci, vysvtluje Dominik Gazdo, CEO Knihobotu. Poadavek pi nstupu je proto odpracovat alespo 12 hodin tdn (3x 4hodinov smna). Jinak si ale kad brigdnk me volit smny a jejich poet podle vlastnch monost. Na dohodu o proveden prce tu brigdnkm plat 140 korun na hodinu, na dohodu o pracovn innosti pak 160 korun na hodinu.

Vstupn poadavky v podstat dn nejsou, ale samozejm se hled na to, jak jsou zjemci o brigdu pirozen zrun, jak komunikuj. Ve ostatn brigdnky nau. S m by vak zjemci mli potat, je fyzick nronost prce (pece jen se sluba zakld na prci s knihami, kter nejsou nejleh) a monotnnost nkterch innost.

Valn vtina brigdnk v Knihobotu jsou studenti, ve vt me ti vysokokolt, v men stedokolci (mohou pracovat v provozu a ve skladu). Zajmavou st naeho brigdnickho poolu jsou ale lid, kte maj sv bn zamstnn, asto i vce specializovan, a k nm si chod pivydlat a odpoinout, dopluje Gazdo.

Prce v logistice a sprv nemovitost m sv specifika

Dlouhodobj spoluprci s brigdnky preferuje rovn spolenost M2C, kter psob v oblasti facility managementu. Nejde o nic jinho ne sprvu nemovitost, a tedy innosti, jako je klid, drba a zabezpeen spravovanch objekt. Brigdnky tu vyuvaj nap spektrem nabzench pracovnch pozic.

Konkrtn rozsah prce zle na dohod. Napklad u fyzick ostrahy rozsah nen striktn stanoven. V mnohch ppadech se sname brigdnkm vyjt vstc a zajistit jim tak flexibiln plnovn smn v dlouhodobjm horizontu, k Michal Krouil, HR editel M2C. Nabz vak i nrazov akce typu ostrahy konferenc, ples atd., co jsou maximln nkolikadenn brigdy.

Zde je ale nutn upozornit na to, e kad zamstnanec v seku bezpenosti, bez ohledu na typ pracovnho pomru, mus absolvovat sttn zkouku Strn 68-008-E zamujc se na standardn a rizikov situace ostrahy. Skld se z psemn a stn sti, popisuje Krouil. Pprava probh formou samostudia podklad, kter zjemce dostane s dostatenm pedstihem, aby se mohl na zkouku pipravit. Vhodou je, e osvden o tto zkouce je uplatniteln v rmci celho zem esk republiky a nem omezenou platnost. Je to zkrtka takov idik a vstupenka do tohoto oboru, uvedl Krouil.

Pozice v tto firm jsou vechny vzan na plnoletost. Mezi zjemci jsou studenti, penzist, ale tak ti, co maj stabiln prci, ale potebuj si pivydlat. Prmrn hodinov sazba se pohybuje okolo 150 korun za hodinu.

Podobn je to u logistickch firem. Ani tady brigdnky mlad 18 let zpravidla nezamstnvaj, protoe vtina provoznch pozic ke sv prci vyuv manipulan techniku, kterou nelze obsluhovat bez pslunho oprvnn. Brigdnick msta nabz napklad spolenost Geis, ovem ne celoron, ale pedevm v letnch mscch. Zpravidla jde o pozice skladnka nebo vpomocnho idie.

Nejastjmi zjemci o prci jsou zde studenti. Nabzme jim brigdy na obdob nkolika tdn, kdy tak nahrazujeme nae kmenov zamstnance, kte erpaj dovolenou. Nicmn n poadavek je vdy na souvislou brigdu, neumme nabdnout brigdu jen na nkter vybran dny nebo vkendy, upozoruje Jaroslava indelov, HR manaerka Geis CZ. Stle narme na pedstavy uchaze, kdy maj za to, e budou pracovat jen nkolik mlo hodin ideln o vkendu nebo v pozdnch odpolednch hodinch. To bohuel v naich podmnkch nen mon.

Kariru v IT lze odstartovat u na brigd pi stedn kole

Zcela standardn pracuj s brigdnky i firmy z oblasti IT. I kdy filosofie je v tomto ppad jin ne teba v logistice i retailu. Vtinou se toti nejedn o typick brigdnky, ale o stisty (studenty).

Napklad ve spolenosti Atlas Group, kter se zabv softwarovmi a hardwarovmi eenmi, spolupracuj se stisty pedevm v oblasti vvoje software, ale tak v obchodu, marketingu i administrativ. Jedn se o pravidelnou prci, kdy ke sti pistupujeme tak, abychom stistu i stistku pipravili na vkon povoln v budoucnosti, a to bu u ns, nebo jinde. Kad m k sob mentora, s kterm konzultuje svoji prci, popisuje Jan ehk, HR manager ze spolenosti skupiny Atlas Group.

Firma proto pracuje u i se studenty na stedn kole. V tomto ppad pevn v oblasti vvoje software. Ze zkuenosti toti vme, e m dve zanou a podvaj se do svta komernho vvoje, o to lpe se pak dokou prosadit v budoucm zamstnn, vysvtluje ehk. Vme, e je teba mladm dvat anci, a nechat je dlat na relnch projektech, aby si zkusili prci v tmu, a byli zodpovdn za vsledek. Dodv, e nkte ve firm nsledn zstanou pracovat i po dokonen koly, nkte jdou o dm dle. Pesto se do vech sna investovat sil, a zatm se jim tento pstup vyplc.

Podobnou filosofii vyznvaj rovn v IT spolenosti Algotech. Tato firma spolupracuje s nkolika stednmi kolami, jejich studenti do n chod na praxi. Studenti se tak dostanou do prosted provozu IT spolenosti a mohou si upravit sv oekvn pro budouc zamstnn a kariru. My naopak meme vyut jejich nov a prax nezaten pohled na nkter een oblasti podpory a rozvoje v oblasti informanch a komunikanch technologi, k Josef Pavlis, personln editel Alchotech.

Na brigdu do kancele

Brigdnick msta ale najdete i v rmci kancelskch profes. Napklad Trinity Bank nabz krtkodob i dlouhodob brigdy. Jde o pozice jak ve front office, tak i back office. Typickmi adepty na n jsou studenti vysokch kol ekonomickho nebo IT zamen. V rmci pracovnch vazk studenty podporujeme tm, e jim umoujeme naplnovat si prci u ns dle jejich studijnch povinnost, k David Jiruek, tiskov mluv Trinity Bank. Dodv, e mnoz z tchto brigdnk po dokonen sv koly zanaj v bance svou profesn kariru.

Ve spolenosti Sodexo Benefity vyuvaj brigdnky spe nrazov, vykrvaj nepravideln vkyvy prce. Stlch maj jen pr, pracuj v marketingovm oddlen nebo v back office a zpravidla odpracuj kolem 80 hodin msn, nkdy mn. Na jednorzov akce nebo projekty najmme brigdnky, kte se obvykle vejdou do 20 hodin, dopluje Martina Machov, personln editelka Sodexo Benefity. I v tto firm jsou brigdnky nejastji vysokokolt studenti, o pivdlek se sem hls ale tak rodie na rodiovsk dovolen a v posledn dob tak lid v penzi.

V cestovnm ruchu je prce sezonn

Na nkter pozice nabraj brigdnky rovn cestovn kancele a agentury. Napklad u agentury Invia se jedn zejmna o prci v back office a o pozice v oblasti prodeje zjezd. Preferuj pitom dlouhodob brigdnky, ideln na celou sezonu, tedy nor a srpen. Nabrme pracovnky ji od nora, abychom je stihli ped hlavn letn sezonou nauit ve potebn, uvedla Jiina Ekrt Jirukov, mluv Invia. Minimln dlka letn brigdy jsou v agentue Invia dva msce.

U brigdnk nevyaduj pmo praxi, zjemce o prci ve nau. Poaduj vak ist trestn rejstk, PC gramotnost, empatii pi jednn s klientem, schopnost dotahovat vci do konce, pracovat v tmu, obchodn dovednosti. Naopak u brigd vtinou nepoaduj znalost anglickho jazyka.

Poet zjemc o brigdnick msta v tto cestovn agentue roste. Enormn zjem sleduj hlavn u student, kte pedstavuj zhruba 75 procent uchaze. Zbvajc tvrtina pak pipad na ty, kte jsou zamstnan a hledaj si ke sv stl prci pivdlek.

Pokud vak jde o poty odpracovanch hodin tdn, zde je situace opan. Oproti pedchozm letm eviduj v Invii trend mench vazk. Zatmco dve si pracovnci na dohodu o pracovn innosti chtli co nejvc pivydlat a ochotn souhlasili s vazkem 30 i vce hodin tdn, dnen zjemci o brigdu chtj asto pracovat 20 hodin tdn, nebo jen dva dny v tdnu a vce svho asu nechtj na prci alokovat, popisuje Jirukov. Vidina vy vplaty pro n nen rozhodujc. Hj si svj osobn as.

Ve slubch a lzestv je nabdka rozmanit

Pomrn bohat nabdka brigd bv pravideln ale v celm oboru HoReCa, tedy i v hotelech a penzionech a nejrznjch gastronomickch provozech. Nejastji se jedn o sezonn prce.

Podobn je tomu tak u lzestv. Nejvce brigdnickch mst se zde objevuje do ubytovacch a stravovacch provoz. Napklad v Lznch Luhaovice hledaj pravideln nky a servrky, pokojsk, uklzeky i pomocnky do kuchyn na myt ndob. Na vechny tyto pozice sta mt chu pracovat a my vechny nov kolegy a kolegyn zaume, k Vladimra Juenkov, personln editelka Lzn Luhaovice. Dopluje, e studenty, kte jsou nejastjmi zjemci o brigdy, zamstnvaj nejdve od vku 17 a 18 let, protoe napklad prce pokojsk nebo myt ndob me bt pro nkter mlad fyzicky nronj, zvlt pokud pracuj celou smnu. Ve vku 15 a 16 let pijmaj jen dti zamstnanc.

Nejvce brigdnk se zde uplatn pes letn przdniny, kdy si zamstnanci lzn vybraj dovolenou. Minimln dlka letn brigdy je zde jeden msc, kdo m zjem, ale me samozejm pracovat cel dva msce, nebo i pes koln rok v podob vkendov spoluprce.

Brigdy ale v lznch najdete tak na zdravotnick pozice, a to napklad sanite, masry, fyzioterapeuty a rovn veobecn sestry. U tchto pozic je samozejm nutn potebn kvalifikace a zkuenost brigdnk, kvalita pe o klienty je pro ns pochopiteln zsadn, dopluje Juenkov. Zvlt v ppad nrazov poteby vpomoci, zejmna v ppad pracovn neschopnosti zamstnanc, asto chod vypomhat bval zamstnanci lzn, kte jsou ji v dchodu.

Vdlky brigdnk v Lznch Luhaovice se odvj od pozice v rozmez 130 a 200 korun za hodinu. Kad rok pravideln odmny navyujeme, vtinou procentuln od 5 do 10 procent, k Juenkov. Dodv, e bez brigdnk by se urit neobeli, pro provozy lzn je jejich pomoc velmi dleit. Pes lto jim proto, pokud to kapacity dovol, nabz i ubytovn.

Ve vrob je to sloitj

Jen minimum brigdnickch pozic nabz obvykle vrobn firmy. Dvod je jasn. Tm, e jsme vrobn firma s pomrn sloitmi produkty a procesy, trv u ns zakolen na vtinu pozic nkolik tdn. Pro brigdnky tedy nejsme pli atraktivn, vysvtluje Edita Vokounov, HR manaerka spolenosti VEKRA, kter vyrb okna. Brigdnci jsou tak v tto firm zcela vjimenou zleitost.

Podobn je to rovn ve vrobnm drustvu Devojas, kde vyrb koupelnov nbytek. Zakolen do vroby by bylo pli nron. Pes lto nabraj brigdnky jen do sklad. Zpravidla se jedn o plnolet studujc dti naich zamstnanc nebo jejich pbuzn, upesuje Radana oupalov, personln manaerka Devojasu.

Nkde nabraj brigdnky na leh manuln prce

Dal firmy pijmaj brigdnky na pozice, kde nen nutn dn odbornost. Napklad ve firm Trachea, kter vyrb nbytkov dvka, nabr v letnm obdob brigdnky na zkladn manuln prce. Bez problm tak zde mohou pracovat i studenti stednch kol. Zpravidla se k nm hls studenti z rodin zamstnanc, proto je zjem vcemn konstantn, k Adam Bartoek, mstopedseda sprvn rady spolenosti Trachea.

Podobn je tomu u spolenosti M&T, kter vyrb dven a okenn kovn. I tady brigdnky pijmaj zejmna v letnch mscch v dob dovolench. Nejastji se jedn se o tdenn brigdy na 4 a 8 hodin denn, piem vdlky se v souasnosti pohybuj v rozmez od 120 do 150 korun za hodinu, popisuje Ivo Ulich, majitel M&T. Jeliko se jedn a jednoduch manuln prce, jako je navovn klik v galvanovn, nebo tdn i balen finlnch vrobk, uplatnn zde najdou i studenti od 15 let.

Ve vrobnm drustvu OBZOR Zln hledaj nejastji brigdnky na pozici vrtnho. Obsazuj ji alespo sten v kadm msci jako zstupy za zamstnance v pracovn neschopnosti i erpajc dnou dovolenou. V letnch mscch a nrazov pi vtm mnostv zakzek pak nabraj brigdnky tak na pozice lisa, dlnk a seizova. Mimo pozici seizovae, kde je nezbytn praxe, nemme na znalosti a dovednosti brigdnk dn speciln poadavky zaume je, uvd Martina Postavov, personalistka OBZOR Zln. Zjemci o brigdu se u tto firmy rekrutuj pedevm z ad student a starobnch dchodc. Pozice denn vrtn, lisa a dlnk jsou vhodn i pro studenty od 15 let. Co se te finannch odmn pro brigdnky, ty jsme zvedaly naposled v jnu 2022, a to o 10 procent. V souasnosti se tak pohybuj od 110 do 199 korun za hodinu v zvislosti na vykonvan pozici, dopluje Postavov.

Administrativu e i vrobn firmy

Vrobce systm komfortnho vtrn s rekuperac tepla a designovch raditor Zehnder Group pak v prbhu roku nrazov vyuv slueb brigdnk na prce administrativnho rzu. Pevn jde o letn msce, kdy nm brigdnci z ad student pomhaj pokrt aktivity, kter jsou kapacitn nad rmec monost internch pracovnch sil a zrove je mon jejich zpracovn rozloit do delho asovho seku, popisuje Ji tekr, vedouc zastoupen Zehnder Group pro R a SR. Specifick poadavky na brigdnky firma nem. Vyaduj ale spolehlivost, pelivost, bnou znalost prce na PC a v kancelskch programech. Se zjemci se vdy domlouvaj v pedstihu na konkrtn obdob.

Vi odmny pro brigdnky pravideln navyuj, zpravidla o inflaci. Konkrtn ve odmny se ale samozejm posuzuje individuln podle npln prce i kvality zpracovn pidlenho kolu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno