Klimatolog: Araby ekaj v roce 2050 teploty nad 55 stup, to lovk neupot

Podle klimatologa eskho hydrometeorologickho stavu nen dleit samotn horko nebo to, zda padaj teplotn rekordy. Nejdleitj je to, jak dlouho hork vlny trvaj, a to i za pedpokladu, e nepadaj rekordy.

Kdy se podvte na hork vlny, kter jsme zaznamenvali na potku 20. stolet, tedy ped 100 lety, tak jen mimodn byly pekonny teploty pes 30 stup Celsia. To tehdy nai pedkov povaovali za nesnesiteln vedro. Kdy to trvalo dva dny po sob, psalo se o tom v novinch. Dnes si lto bez ticetistupovch teplot ani nedokeme pedstavit, k Radim Tolasz.

Dve byly teploty nad 30 stup ojedinl

Ped 100 lety se podobn horka jako dnes vyskytla jednou nebo dvakrt za rok. A te to srovnejte s rokem 2015, kdy jsme mli dokonce padest tropickch dn. Tehdy v srpnu jsme zaznamenali celkem osm dn po sob, kdy byla teplota vy ne 38 stup Celsia, vysvtluje klimatolog.

Evropa je podle nj svtadlem, kter m bohuel smutn primt v tom, e zde vlny veder pibvaj co do etnosti a intenzity mnohem rychleji ne tm v kterkoliv jin sti planety. Samozejm e Arktida zaznamenv jet vraznj zmny, ale tam se bavme o teplotch o 20 nebo 30 stup nich, take to nikdo za horkou vlnu nepovauje.

Navc pokud se bavme o globlnm rstu teploty, tak jsme v tuto chvli na njakm jednom stupni a jedn desetin oproti pedprmyslov e. Ale v Evrop globln teplota vzrostla o vce ne dva stupn. A to se mus odrazit i v extrmech a v trvn horkch vln. Tohle u kme del dobu, zdrazuje Radim Tolasz.

A jak ve skutenosti vlny veder vznikaj? Monost je nkolik. Zkladem je to, kdy se pesune tepl vzduchov hmota nejastji z oblasti Afriky nebo Stedomo do stedn Evropy. No a pokud se pesune rychle a bez dodatench fyziklnch zmn, tedy bez det a tm i bez ochlazen, pinese z Afriky i hork poas.

Vznikne v Evrop Sahara?

Na vhodou je, e pi pesunu natst dojde k ochlazen, i kdy ne zas tak vraznmu. To vidme na tom, e teba v zpadn Evrop byly maximln teploty mrn pes 40 stup, v Portugalsku dokonce hodn pes 40 stup Celsia. Ve stedn Evrop ale pravdpodobn zstanou teploty pod tyictkou, vysvtluje klimatolog.

A co globln oteplovn Evrop pinese? A hroz Evrop podobn scn, kter nastal v severn Africe, kter se bhem nkolika stalet promnila v pou? Sahara tu samozejm nevznikne. V esku se ale dlouhodob pipravme na teploty, kter budou srovnateln s Maarskem, jinm Rakouskem nebo Slovinskem.

Saharsk pou v Maroku

Na jednu stranu mme obrovskou vhodu v tom, e jsme ve stedn Evrop a projevy tu nebudou tak nebezpen a extrmn jako v jinch stech svta. Mli jsme tu sice pt nebo est let suchho obdob, a to v letech 2014-2019, nkter obce mly problmy se zsobovnm pitnou vodou, ale esk republika jako stt bohatho severu si s tm poradila a lid tu neumrali zn, konstatuje Tolasz.

Evropa se mus pipravit na vraznj extrmy, ale pou zde nevznikne. Navc Evropa m dostatek finannch prostedk na to, aby se s tmito extrmy, tedy se stdnm vln veder a sucha s pvalovmi pehkami a povodnmi, vypodala.

Pijdou i mraziv zimy

Krom tchto pevn jarnch a letnch extrm je podle klimatologa teba ekat vrazn vkyvy tak v zim. Posledn mraziv a snhov zima u ns byla v letech 2005 a 2006. Od t doby nic podobnho nepilo. Ale pozor, mraziv extrmy se mohou objevit.

Me se stt, e pijde zima, kdy budeme mt teploty a ticet stup pod nulou, navc po dobu nkolika dn nebo tdn. A to jen proto, e jsme naruili nco, emu se k jet stream, tedy proudn kolem severnho polrnho kruhu. Arktida je toti teplej a nsledn se vyrovnv rozdl teplot mezi Arktidou a Evropou. Jet stream tak vce meandruje a me vyslat do jin oblasti, a to i do esk republiky, podstatn mrazivj poas, ne na jak jsme zvykl, varuje klimatolog.

A j v tu chvli vidm ty mediln titulky: Kde mte to globln oteplovn? Straili jste ns takovou dobu a te tady mme mrazy. Ale pitom jsou tyto mrazy prv jednm z dsledk globln zmny klimatu, tvrd Radim Tolasz.

Klimatolog v Rozstelu drazn zopakoval, e globln oteplovn je realitou a me za nj psoben lovka. Kdo tvrd, e oteplovn v poslednch dvou stoletch je pirozenm cyklem, nem podle Tolasze pravdu.

Je podle nj pravdou, e globln klima zsadn ovlivuj na lovku nezvisl klimatotvorn faktory, napklad astronomick a geografick. To znamen, jak je pozice zemkoule vi Slunci, kolik dopad slunenho zen na horn hranici atmosfry, co se s tm zenm dje pi prchodu atmosfrou, jak je rozloen, jak jsou rozloen kontinenty na zemkouli, jak je sklon zemsk osy a spousta dalch vc. To je v systmu jist pln nejdleitj, mn klimatolog.

Arabov teploty nad 55 stup neupot

Ale zapomn se na to, e tyto faktory by v tuto chvli mly mt tendenci k mrnmu ochlazen Zem. To znamen, e bychom nemli bt ve fzi oteplovn, ale naopak v dob ochlazovn, kter by v dalch desetiletch jet zrychlovalo. Ale pitom se klima otepluje, co je podle nj jednoznanm dkazem toho, e toto oteplovn zpsobuje svou innost lovk.

A bude h: Podle klimatickch model jsou oblasti, napklad Arabsk poloostrov, kde jsou kolem roku 2050 pedpokldny vskyty horkch vln, pi nich peshne teplota 55 stup Celsia. A to u je teplota, kdy lovk ze svho fyziologickho principu nen schopen pobvat del dobu ve venkovnm prosted, protoe to neupot, u nejsme schopni zajistit termoregulaci.

V tu chvli podle klimatologa hroz jeden z nejzvanjch dsledk globlnho oteplovn, a tm je masivn migrace z oblast, kter budou nesluiteln s ivotem. Bohat stt umst v tto dob sv obany do klimatizovanch budov. Ale lidem z chudch zem nezbude nic jinho, ne se posunout na sever. Stejn jako se na sever posunuj zvata a rostliny vlivem mncho se podneb. A tomu se ned zabrnit, uzavr klimatolog HM Radim Tolasz.

Jak vlastn vedra vznikaj? Co rozhoduje o jejich sle? Plat, e po kadm vedru pijde siln bouka? A troufnou si klimatologov a meteorologov u te odhadnout, jak me bt letos zima? I na to odpovdal Radim Tolasz v Rozstelu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts