KONTEXT: m budou hranice Ruska od ns dl, tm lpe, k Tom Pojar

0
39

Poslechnte si rozhovor s Tomem Pojarem v Kontextu:

S premirem Fialou jste byl na obou jeho nvtvch Kyjeva, v beznu i na konci jna. Jak se atmosfra v Kyjev od va prvn cesty zmnila?
Kdy jsme tam byli te, tak to bylo tsn po tch nejvtch tocch na infrastrukturu. Atmosfra byla nervzn, protoe nikdo nevdl, jak to bude pokraovat, ale kadopdn se tam dalo daleko lpe dchat a chodit po mst ne v beznu. Tehdy byla rusk armda na okrajch Kyjeva, te byla zatlaen nkolik set kilometr daleko.

J sm jsem tam byl jet tden v lt, ml jsem as projet Ukrajinu vce. Pi vech tch nvtvch bylo vidt odhodln Ukrajinc ubrnit svoji svobodu a zem. A to se rozhodn nezmenilo. Fascinujcm zpsobem to bylo vidt v beznu a je tam vidt stle.

esk vlda bhem nvtvy Kyjeva oznmila, e uvoln dvacet milion korun na genertory, aby pomohla Ukrajin v dodvkch proudu. Chyst se jet dal pomoc?
Ta dodvka byla pro Lvovskou a Dnpropetrovskou oblast a u je realizovna. Samozejm vichni shnme, kde by mohly bt dal genertory, transformtory nebo jakkoliv dal pomoc. Ale nen to jednoduch. Nco vyrobit trv del dobu, standardy jsou tam troku jin ne tady. Ale vm, e EZ i EPS se dvaly, jestli nemaj ve svch zsobch napklad vyazen transformtory a nabzely je Ukrajincm. Pokud Ukrajinci usoud, e to je mon zprovoznit, tak se jim zazen v rmci mezinrodn podpory sname dodat.

Tom Pojar

Poradce premira Petra Fialy pro bezpenostn a zahranin otzky. V minulosti psobil jako velvyslanec v Izraeli nebo editel spolenosti lovk v tsni. Je prorektorem soukrom vysok koly CEVRO Institut, kter m blzko k ODS.

Ohledn energetick pomoci jednme pmo s Ukrajinci? Njak seznam nejnutnjch poteb pr sestavila polsk vlda…
Nevm o tom, e by to koordinovali Polci. Ukrajinsk energetick firmy poptvaj skrze evropsk systm. Kdy u m v nvaznosti na tu na cestu do Kyjeva poptvali z prezidentsk kancele vyazen transformtory, tak jsem se obrtil na EZ. A v EZ mi kali, e skrze evropsk systm dostali tu samou poptvku a u Ukrajincm poslali odpov.

Ukrajinci tedy sv seznamy poslaj do evropskho systmu i bilaterln. Do Polska, sem a na vechna dal msta, kde si mysl, e by mohli nco dostat nebo e tam jsou njak zazen, kter jsou zapojiteln do jejich st. Je to trochu chaotick, ale je lep, kdy se to dozvte temi rznmi kanly, ne kdy se to nedozvte vbec.

Co vojensk pomoc? Meme Ukrajincm jet nco poskytnout, nebo mme przdn sklady?
Samozejm, je mon poskytnout jet nco z armdnch sklad, by tam toho moc nen. Ale jak se esk armda znovu vyzbrojuje a dovyzbrojuje, jak ministerstvo obrany uzavr kontrakty na dal dodvky, jak nco dostvme od USA nebo Nmecka formou dar, tak meme uvolovat dal vci, kter se stvaj nepotebnmi. Zle na tom, kdy dostaneme patinou nhradu tak, aby esk armda zstala bojeschopn.

To, co se dl daleko vce, je, e se sname na zklad mezinrodn spoluprce dvat dohromady projekty s firmami v bezpenostnm a obrannm sektoru – v naem ppad pedevm soukrommi – na zvyovn kapacit produkce, na opravy ponien techniky, na modernizaci sovtskch zbran. Modernizace m u ns velkou tradici. esk zbrojovky proto nyn nabraj lidi a sna se zvyovat kapacitu, co nejvc to jde, s ohledem na dodvky na Ukrajinu, esk armd i jinm armdm.

Tk se to teba i produkce munice sovtskho typu, kter maj Ukrajinci o dost mn ne Rusko?
Tk se to produkce munice jakhokoliv typu. Munice je poteba spousta na ukrajinskm bojiti, ale je j poteba spousta i do zsob jakkoliv dal armdy – a u v rmci NATO, nebo mimo nj. Kad firma, kter produkuje munici, se sna rozit sv vrobn linky. Je to otzka hlavn technick. Z byznysovho modelu je to investice s velmi krtkou nvratnost. Poptvka po munici je a bude velk, troufnu si ci nejmn dalch deset let.

Kyjev se minul tden po ruskch raketovch tocch doasn ocitl bez elektiny a vody. Starosta Vitalij Kliko pipustil, e msto mon bude teba sten evakuovat. Jsme pipraveni na dal uprchlickou vlnu?
Jist dokeme jet st uprchlick vlny vstebat, ale kapacity jsou pomrn naplnn. Lid, kte pijdou k nm, do Polska nebo na Slovensko, se nejsp budou dostvat dl na Zpad, kdy jsou vt kapacity. Tady to ubytovn nebude, tak pjdou teba do Nmecka, kde se sice nedomluv tak dobe, ale ubytovn tam najdou sp.

Uvidme, kolik lid pijde. V Evrop jet kapacita absorbovat ukrajinsk uprchlky je, ale u ns je to vrazn omezen a nejsp to vd i samotn Ukrajinci. Nam zjmem a clem je maximln pomoci Ukrajincm tak, aby zstali na Ukrajin, aby Ukrajina fungovala jako stt a aby se tady poet uprchlk nezvyoval.

Vladimir Putin zpotku potal s tm, e se mu poda rychle obsadit a denacifikovat celou Ukrajinu. O co mu jde nyn, po devti mscch vlky?
Aby neprohrl, aby se udrel u moci. Aby se o nm v uebnicch ruskho djepisu psalo jako o tom, kdo rozil ruskou i. Chce bt po boku Petra Velikho a Stalina, nikoliv po boku Mikule II. a Michaila Gorbaova, kte to rusk i sovtsk zem ztratili.

Ale v prvn ad mu jde o udren vlastnho reimu a ten se udr jen v ppad, e vlku evidentn neprohraje. Otzkou je, co je definice vhry, nebo prohry. Vtzstv, kter plnoval, tedy, e poze celou Ukrajinu a pak bude pokraovat dl, te nen mysliteln, a proto se sna narativ peformulovat tak, e brn vchodn Ukrajinu a Donbas. A u to dopadne jakkoliv, tak se pokus sv taen prohlsit za vtzn.

Rusk prezident Vladimir Putin (22. listopadu 2022)

Rusk veejnost se zatm vlce pizpsobuje, moc na tom nezmnilo ani vyhlen sten mobilizace. Co by se muselo stt, aby se Rusov ve vtm mtku zaali ozvat proti reimu?
To je obecn fenomn. Na takovou situaci se adaptuje kad veejnost, i my bychom se na vlku dokzali adaptovat. Druh strnka vci je, e rusk veejnost je pomrn dobe kontrolovan, veker mdia jsou pod kontrolou sttn propagandy. Nlady rusk spolenosti se nedaj pesn zmit, protoe vm nikdo neekne, co si mysl. V, e pokud ekne pravdu, mohlo by se to tce obrtit proti nmu.

st spolenosti je urit vlkou unaven, nespokojenost narst. To ale neznamen, e bych oekval njak povstn. Bude zleet na tom, jak si to vylo lid kolem Putina. Ale Rusko je stt mafinsk, zaloen na ovldnut cel zem formou mafinskch struktur. A mafie mohou vydret dlouho a oebraovat sv lidi. Je ale tak pravdou, e mafint bossov dost asto nekon pli hezky.

Pro ns je dleit, aby se Ukrajina udrela jako zem, aby Rusko nezvtzilo, aby Ukrajina maximln vyerpala ruskou armdu a ruskou vli bojovat. m vc se rusk armda vyerp na Ukrajin, tm mn hroz, e se pt rozjede do Finska, Estonska, nebo e bude uvaovat o tom, jakm zpsobem se vrtit do Prahy. Je tedy pravda, e Ukrajinci tedy bojuj za ns a my je v tom musme podporovat.

Ml by Zpad usilovat o zmnu reimu v Rusku?
Zpad o tom me uvaovat, ale reim v Rusku mus zmnit Rusov. A u ti, co tam ij na ulicch, nebo ti v nejum kremelskm okruhu. Zpad toho moc udlat neme, je to v rukou Rus samotnch.

Je v t rusk elit nkdo, kdo vm pipad jako rozumnj hlas? Nkdo, s km by se ppadn dalo mluvit?
Tak to v tto chvli nestoj. Dokud je tam Putin, tak o tom nem smysl spekulovat. Vtina lid kolem nj jeho politiku aktivn podporuje. Ve chvli, kdy by tam Putin nebyl, tak dojde k njakmu peskupen a uvidme, kdo by se dostal k moci. Nen automaticky dno, e po Putinovi tam bude nkdo pijatelnj nebo nkdo, kdo se bude chtt dohodnout a nebude mt imperiln ambice.

Rusko je z definice imprium a jako takov se mus snait o rozpnn, protoe ve chvli, kdy se o to nesna, tak zanik nebo pinejmenm slbne. Dokud bude mt Rusko imperiln dui, tak s nm vichni jeho soused budou mt problm. To plat destky nebo stovky let a j se obvm, e se z toho jen tak nedostaneme. m vc hranic je mezi Prahou a Moskvou, m dl je hranice Ruska od Ostravy nebo Hodonna, tm lpe.

Boris Johnson se nedvno nechal slyet, e Francouzi do posledn chvle nevili, e Rusov invazi skuten provedou. Nmci si pr zase pli, aby ta vlka hlavn co nejrychleji skonila. Je to odpovdajc popis nlad v Berln a Pai?
Nedoku ci, jestli to popisuje skuten nlady prezidenta Macrona nebo kancle Scholze, ale mnoz lid si to nepochybn mysleli. Kolik jich bylo, nevm, ale mnoz si to mysleli i v esk republice. Nevili, e Rusko k nemu takovmu me pikroit a zrove si pli, aby to Rusko co nejdv vyeilo. To, co k Boris Johnson m nepekvapuje, ale zrove to nen dn dkaz, e si to skuten mysleli ldi tchto dvou evropskch zem. Je to jen tvrzen Borise Johnsona a tak je s tm poteba nakldat.

Zleva: Francouzsk prezident Emmanuel Macron, italsk premir Mario Draghi a nmeck kancl Olaf Scholz pi nvtv ukrajinskho msta Irpi nedaleko Kyjeva (16. ervna 2022)

Vae jmno se sklouje v souvislosti s funkc poradce pro nrodn bezpenost, kter by mla vzniknout od potku novho roku. Co bude jej npln, pro je dleit?
O vzniku t funkce se hovoilo mnoho let. Systm nrodnho bezpenostnho poradce pi adu vldy a pi premirovi chyb pinejmenm proto, e zahranin a bezpenostn politiku v souasn dob potebujete lpe koordinovat.

Dobe se to m i tm, kolik zem v poslednch deseti patncti letech takovto ad vygenerovaly. Ze ticeti lenskch zem NATO je to k dnenmu dni tum 25. Ve Spojench sttech je to jedna z nejmocnjch funkc, v jinch zemch je to zmocnnec v rmci systmu. Prvn akt, kter udlala nov vdsk vlda po sv nstupu, tak bylo zzen funkce a jmenovn nrodnho bezpenostnho poradce.

Fakt je, e potebujete mt na adu vldy nkoho, komu se d zavolat ve vcech koordinace nrodn bezpenosti, a to pedevm v dobch vlench konflikt nebo rozkolsanosti svta. Souasn esk vlda ve svm programovm prohlen m, e tato funkce vznikne do jednoho roku, ale j si troufm tvrdit, e by k tomu musela pistoupit jakkoliv vlda, protoe vichni vid, e je to potebn krok.

Jak velk ad to bude?
Nebude pli velk. Je ho poteba budovat zdola, na zklad konkrtnch agend. Pedstava je takov, e na adu vldy bude njakch patnct lid. sten u tady jsou, jen se peskup, take to nen patnct novch mst. Plus by tady mli bt sekundovan lid z ministerstev zahrani, obrany nebo ze zpravodajskch slueb.

Tento systm nebude mt exekutivn, ale koordinan roli. Tak, aby lev ruka vdla, co dl prav. Protoe, kdy si definujete, co chcete, kdy vichni, od premira a prezidenta, pes jednotliv ministry a po fy jednotlivch bezpenostnch sloek, kaj svm partnerm v zahrani to sam, tak mte daleko vt anci, e budete brni vn a e to, co chcete, se skuten stane.

Zmioval jste, e v USA je nrodn bezpenostn poradce jedna z nejmocnjch figur prezidentsk administrativy. Dnes to dl Jake Sullivan, v minulosti napklad Henry Kissinger. Povaujete nkoho z bvalch dritel tto funkce za inspiraci?
Lid typu Henryho Kissingera nebo Zbigniewa Brzezinskho se ad nepochybn mezi impozantn figury, ale americk systm u ns nem smysl replikovat. Inspirac je, abychom se spolu s dalmi stmi eskho sttu pokusili definovat, co chceme a pak se to pokusili maximln prosadit. V tom ten americk bezpenostn systm skuten funguje.

My neijeme v Americe, ijeme v kontinentln Evrop, take to, co tady vznikne, bude nco daleko menho, do jist mry flexibilnjho a postupn se to bude dovytvet. Kdo bude tm bezpenostnm poradcem, to bude na premirovi a vld, o tom se jet nerozhodovalo. J jsem ml za kol systm dt dohromady, uvidme jak k tomu vlda pistoup, kdy tu pesn njak bezpenostn poradce vznikne a kdo to bude.

Zmioval jste Zbigniewa Brzezinskho, bhem poslednho roku se asto pipomnal jeho vrok, e Rusko bez Ukrajiny pestv bt impriem. Souhlaste s tm? Skon Rusko jako imprium, pokud se Ukrajincm poda vlku dothnout k vtznmu konci?
Nemyslm si, e budeme svdky konce Ruska jako impria. Ale samozejm Rusko jako imprium bez Ukrajiny je zcela jin imprium ne Rusko s Ukrajinou. Je jinak velik, m jin tit, m jin sousedy. Rusko, kter by pozelo Ukrajinu, pmo soused se Slovenskem a je daleko ble. Pokud ji nepohlt, tak je daleko vzdlenj. A j mm vzdlenj Rusko radi ne Rusko, kter nm dch pmo za krk.

Ale Rusko samotn, bez Ukrajiny, Bloruska a Kazachstnu, je stle imprium. Je to zem velmi rozlehl a velmi pestr, a to ve vech smrech, etnickch i nboenskch. Rusk due je due imperiln, Rusko v poslednch staletch nikdy neilo jinak. A impria nekon pes noc. Me pijt njak zlomov okamik, ale neznamen to konec imperilnch smlen. To je otzka generac.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno