Kritizovan ednci Prostjova brali odmny jako vzorn elita, f je hj

Odmny vedoucho stavebnho adu Jana Kola a vedoucho oddlen zemnho a stavebnho zen Jiho Boudy zjioval spolek Prostor Prostjov, zskal je vak a po soudnch tahanicch.

Potvrdilo se, co jsme oekvali. Tedy e Kol a Bouda berou hodn pkn penze nad rmec zkladnho platovho tarifu, ekl pedseda spolku Ji Zakopal.

Podle informanho systmu o prmrnm vdlku ministerstva prce a socilnch vc (MPSV) prmrn ve odmn, pplatk a nhrad ve veejnm sektoru v letech 2017 a 2020 v rmci eska dosahovala 34 a 38 procent celkovho platu, v Olomouckm kraji to bylo 31 a 35 procent.

U Kola a Boudy se vak nenrokov sloka ve stejnm obdob pohybovala kolem 50 procent. Napklad v roce 2018 zskal zamstnanec veejnho sektoru v regionu na odmnch, pplatcch a nhradch prmrn necelch 127 tisc korun. Kol ale za stejn rok takto zskal pes 378 tisc, Bouda pak necelch 242 tisc.

Tak velk odmny nepobraj ani nkte nejve postaven zamstnanci Hradu, okomentoval to len spolku Prostor Prostjov Vojtch Jebek.

Plat se ve veejnm sektoru skld z nrokov a nenrokov sloky. Nrokovou, je je garantovna zkonem, tvo zkladn platov tarif, kter se uruje dlkou vykonvan praxe a sloitost agendy.

Nenrokov se skld z pplatk a odmn, jejich piznvn je volnj. Jak vyplv z oficilnch dokument, kter m MF DNES k dispozici, nejvt st tto sloky u Kola i Boudy tvo prv osobn pplatky.

ad byl opakovan terem kritiky

Pruka pro personln agendu a odmovn zamstnanc MPSV k, e osobn pplatek lze piznat pouze zamstnanci, kter dlouhodob dosahuje velmi dobrch pracovnch vsledk i kvalitn pln vt rozsah pracovnch kol ne ostatn zamstnanci, nebo zamstnanci, jen je vynikajcm a veobecn uznvanm odbornkem.

Ukzka plat a odmn

Jak byly prmrn ron platy a kolik z toho tvoily odmny, pplatky a nhrady v roce 2020:

esko (veejn sektor)
507 060 K / 192 175 K (37,9 %)

Olom. kraj (veejn sektor)
500 928 K / 175 825 K (35,1 %)

Jan Kol
688 597 K / 329 893 K
(48 %)

Ji Bouda
538 669 K / 276 361 K
(51 %)

Podle opozinho zastupitele Alee Matyka (Na rovinu!) mezi takov zamstnance Kol ani Bouda nepat.

Chovn stavebnho adu v Prostjov asto vyvolv pozdvien. Pi jakkoliv nezkonnosti se pak vymlouv a nijak konstruktivn nejedn. V tomto kontextu jsou zskvan odmny katastrofln, kritizoval a posteskl si, e veden msta na patn zkuenosti se stavebnm adem nijak nereaguje.

Kol m za sebou adu rznch kauz a takov vedouc na odmny nrok nem. Podle m by po tom vem na ad u vbec neml pracovat, dodal Matyek.

Nar tm teba na nezkonn povolen nkterch staveb i kontroverzn vyuit veejnoprvnch smluv znan urychlujcch zemn nebo stavebn zen, na em se podleli oba ednci. Zmnnou smlouvu vyuil pi stavb domu i primtor Frantiek Jura (ANO), krajsk ad pitom pozdji konstatoval, e magistrt byl v tomto ppad podjat.

V souasnosti je tak Kol obalovn z neoprvnnho povolen fotovoltaick elektrrny u Vesovic, jakkoliv poruen zkona nicmn odmt.

Mj podzen Rudolf Tomek si ml sm zajistit potebn potvrzen a dokumenty, aby mohl souhlas s uvnm stavby vypracovat. J jsem to nakonec u jen podepsal. Nen v mch silch, abych si kad spis prochzel, hjil se loni v z Kol u brnnskho krajskho soudu.

Tajemnk: Odmny jsou adekvtn jejich prci

Podle odbornice na platov odmovn z Odborovho svazu sttnch orgn a organizac rky Homfray jsou osobn pplatky, kter u Kola a Boudy vychz na zhruba deset tisc korun msn, u vzornho zamstnance jejich platovho tarifu adekvtn.

V kontextu rznch minulch kauz tchto ednk mi ale ve osobnch pplatk pijde zvltn a msto by ji mlo odvodnit, podotkla Homfray.

Tajemnk prostjovskho magistrtu Libor Vojtek, kter uruje vi nenrokov sloky platu zamstnanc, si vak nemysl, e by odmny a pplatky pro Kola a Boudu byly pemrtn.

Oba odvd prci adekvtn jejich platu a podle toho je j hodnotm, sdlil.

Primtora Juru se MF DNES nepodailo v uplynulch dnech kontaktovat s dost o vyjden ani telefonicky, ani pes e-mail. Stejn tak vedouc stavebnho adu Kol, kter dlouhodob s mdii nekomunikuje, nebyl na telefonu k zastien a na e-mail ani SMS nereagoval. Vedouc oddlen zemnho a stavebnho zen Bouda se k zleitosti vyjdit odmtl.

adov ednci kvli chyb o st penz pili

Spolek Prostor Prostjov se snail pes zkon o svobodnm pstupu k informacm zskat platov ohodnocen Kola a Boudy u od dubna 2019, magistrt jim ale opakovan odmtal tyto informace poskytnout.

Proto spolek v srpnu 2019 podal na msto alobu a Krajsk soud v Brn mu dal v z 2021 za pravdu, take o msc pozdji poadovan informace zskal. Rada msta jet mezitm jednohlasn odsouhlasila podn kasan stnosti k Nejvymu sprvnmu soudu, ten ji ale letos v beznu zamtl.

Vydn informac jsme se nijak nebrnili, prost jsme postupovali podle zkona. Soud udlal njak zvr a my jsme se podle nj dili. Dl nemm potebu to jakkoliv komentovat, uvedl tajemnk Vojtek.

Nen to poprv, co platy na prostjovskm stavebnm ad vzbuzuj kontroverzi. V roce 2017 odhalil Sttn ad inspekce prce nesrovnalosti v platovm ohodnocen na tomto odboru. Ukzalo se, e radnice po nkolik let vyplcela zamstnancm ni mzdu, ne jakou si podle zkona zaslouili.

Msto nakonec upravilo rozdlen lid do platovch td a dorovnalo platy dotench zamstnanc za pedchoz ti roky. K jejich nelibosti se ovem nprava netkala i dvjch let, co tehdej tajemnk magistrtu Lubomr Bal zdvodnil tm, e tak nelze uinit kvli promlec lht.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts