M eovou vadu, k logopedce se ale rok nedostal. Nyn dohn, co se d

J papat. Tak jet ve tyech letech Michal vyjadoval, e m hlad. Synovi byly tyi roky a vlastn tm nemluvil. Vdycky spojil maximln dv slova a celkov se vyjadoval velmi neobratn, vysvtluje jeho matka Agta Myslivekov. Na doporuen lka a okol se ho rozhodla vzt k logopedce. Ta mu diagnostikovala opodn vvoj ei. Vadu, pi kter jednotliv stdia jazyka pichzej se zpodnm.

Po vyen diagnzy a uklidujcch slovech od logopedky, e pi intenzivnm cvien a sprvn nastavenm terapeutickm plnu Michal sv opodn doene, se Myslivekov uklidnila. Tehdy tylet chlapec zaal intenzivn dochzet na logopedii, aby se e co nejrychleji piblila norm. Z prvnho setkn v noru ped dvma lety odchzela rodina s odhodlnm a nadenm, e svmu synovi pome a ve se srovn, ne pjde do koly.

Opodn vvoj ei

Opodn vvoj ei vznik na podklad poruchy centrlnho nervovho systmu. Dti s touto diagnzou zanaj mluvit pozdji, ne odpovd norm. Mohou mt problmy se slovnm vyjadovnm, s porozumnm ei, poznvacmi schopnostmi nebo sociln komunikac. Maj men slovn zsobu, pouvaj jen nkter slovn druhy. Jejich mluvn projev je mn srozumiteln.

Terapie byly tenkrt velmi rznorod. V ordinaci chlapec pracoval na popisu obrzk, uil se asovou i djovou posloupnost. Osvojoval si, jak aktivity se dlaj v prbhu dne nebo jak po sob nsleduj ron obdob. Logopedka mu vysvtlovala fungovn pedlokovch vazeb nebo s nm nacviovala sprvnou techniku dechu. Zrove se spolen pokoueli vyvozovat hlsku L, kter mu tou dobou dlala problm.

Intenzivn terapie mla vsledky

Bylo vidt, e se pan logopedka sna pracovat opravdu co nejefektivnji. Chvli si hrl s mkem, kter brkem foukal do branky. Nsledn u dval panka na rzn sti domeku podle zadanch pedloek, vzpomn estaticetilet matka na komplexnost terapi ped covidem.

Do ambulance k logopedce chodili jednou za trnct dn. Mezitm se snaili cviit doma, alespo to, co Myslivekov zvldala. U Michala se zaaly objevovat pokroky. Lpe se vyjadoval. Dky tomu se poslil i jeho vztah se star sestrou, protoe si vce rozumli. K tomu zaal chodit do matesk koly a dostal se tak mezi vrstevnky. Vzjemn interakce s dtmi mu v rozvoji ei tak pomhala.

Koronavirov logopedie

Logopedie je obor zabvajc se npravou eovch vad u lid vech vkovch kategori, nejastji se vak jedn o dti v pedkolnm vku, kterch meziron stle pibv. Za bnho reimu se uskuteuje v rmci osobnho setkn ve kole nebo logopedick ambulanci. Pi koronavirov pandemii mohla bt od bezna roku 2020 pe poskytovan pouze distann.

Po pr mscch ale piel covid a logopedick ambulance se uzavely. Prvn msc terapie vbec nebyly. Pak jsme se s pan doktorkou spojili online, popisuje tehdej situaci matka dvou dt. Logopedka pesunula do potae alespo obrazov materil. Pi online terapich ho prezentovala Michalovi pomoc sdlen obrazovky.

Myslivekov byla u distannch setkn vdy ptomn. Sedla vedle syna a snaila se pochytit co nejvce. Vdla, e je terapie vce ne dv pedevm v jejch rukou. Navc musela syna asto upozorovat, aby se soustedil. Z jeho strany nastal velk problm s pozornost a celkovm nezjmem o ncvik ei. To vedlo k uzaven se do sebe a rezignaci na spoluprci.

S potaem se do t doby nikdy nesetkal

Ma pod koukal jinam ne na obrazovku. Sledoval, kde se co ustne a po chvli u vbec nespolupracoval. Myslm, e to me bt i tm, e do t doby nikdy s potaem nepracoval, vysvtluje si Myslivekov. Jejho syna vdy bavily venkovn aktivity. K potaovm hrm a videm se za cel ivot nedostal. Nebyl vbec zvykl trvit as u obrazovky. Pi online terapii se tak s technologiemi seznamoval poprv a pli ho nezaujaly.

U potae neposedl, doma chybly logopedick pomcky. Pokrok v rozvoji ei se zaal zpomalovat. Navc se mu s matkou nechtlo tolik pracovat. Nenachzel motivaci, kterou mu vdy poskytovala cesta do ordinace. Chybly mu hry, kter s logopedkou hrval a nsledn pslib sladk odmny, nvtvy dtskho hit nebo dalch oblbench aktivit.

Myslivekov na radu odbornice zaala zapojovat logopedii do bnch kadodennch aktivit, aby syn cviil nevdomky. Kdy se oblkal, tak jsem po nm chtla, aby mi popisoval, co si dv na sebe. Venku jsem ho vyzvala, a mi k, co je kolem ns. Spolen s dcerou jsme s nm hrli slovn fotbal. Ten mu ale moc neel, tak se obas zaal vztekat, vyprv estaticetilet ena.

ivot v bublin zpsobil ponorku

Situaci tak nepomhalo, e byla cel tylenn rodina stle doma. Kombinovat pi o ob dti, obzvl᚝ kdy star dcera musela absolvovat online vuku ve kole, bylo nron. Rodie se snaili zapojovat do kadodennho programu spolen aktivity. Hrli deskov hry nebo etli knihy. Pesto bylo znt, e dtem chyb kontakt s okolm. Po del dob na sebe zaali bt sourozenci nevrl.

Pi diagnze, kterou m Ma, je dleit setkvn se s vrstevnky. A u ve kolce nebo teba na hiti, to mu vdycky hrozn pomhalo. Takhle ml pod doma jen svou sestru. Ta je navc dost dominantn, take ho nenechvala vci udlat samotnho. asto vechno dokvala za nho. To pro nj bylo samozejm pohodln, ale pro terapii nefunkn, vysvtluje Michalova matka skal neustlho pobytu doma.

Na terapie k logopedce do ambulance nechodili rok. Akoliv se doma snaili e trnovat, tak nedochzelo k dnmu zsadnmu zlepen. Movi prarodie ns pobzeli, a s tm nco dlme, e mu tm nerozum. Take jsem vnmala opt i tlak okol. Zrove jsem zaala mt troku obavy, jestli tam nen i njak psychick problm, k matka. Po konzultaci s logopedkou byl Michal na vyeten u psychologa, kter potvrdil pouze opodn vvoj ei.

Zlepen nastalo po nvratu na logopedii

Po ron pauze od kontaktn logopedie se konen otevely logopedick ambulance. Za dodren psnch hygienickch podmnek byla mon osobn setkn. Chlapec se na terapie opt zaal tit. S nvratem tm k normlu se kvalita ei zaala zlepovat. I pesto ale zamekan as zpsobil, e mus do koly nastoupit o rok pozdji.

O monosti odkladu koln dochzky rodina vdla ji od stanoven diagnzy. Kdy piel covid, tak se s nm smili. Nadji jim vdechlo, kdy se logopedie vrtila do prezenn podoby a vidli velk zlepen. Posudek odbornk ale ukzal, e by se Michal ve kole zbyten trpil a doporuili odklad.

Ma se do koly hodn til a my jsme si kali, e to teba vyjde. Na druhou stranu vme, e nen kam spchat. Vysvtlili jsme mu, e to tak pro nj bude lep a e se alespo bude moct tit o rok dle, popisuje s smvem matka dvou dt. Do koly syn tedy v z nenastoup. Z pokrok v ei, kter momentln dl, jsou ale rodie naden.

Letos udlal Ma obrovsk posun. Ns to velmi t. Nejvc m jako matku napluje, kdy vidm, jak je z toho on sm naden. Domluv se te mnohem lpe s kamardy ve kolce, s babikou a ddou. Me nm toho vc s nadenm vyprvt. Samozejm ped sebou mme jet dlouhou cestu. Vm ale, e u ji dn pandemie nepekaz a dobereme se spnho cle, uzavr Myslivekov.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts