Na byt v Praze i Brn u prmrn mzda nesta. ance zstv v regionech

0
76

Nedostupnost bydlen vyjden pomrem ve pjmu k cen bytu se v esku zhoruje od roku 2012. O deset let pozdji doshla maxima, upozornil Martin Machala, f programu Ownest. Blednouc sen o vlastnm bydlen m na svdom zejmna nzk poet nov postavench byt a velmi dlouh povolovac proces staveb v esku. To ene rst cen nemovitost vzhru rychleji, ne stoupaj pjmy domcnost, dodal Machala.

Ceny podle analzy, kterou m MF DNES k dispozici, vzrostly zejmna ve velkch mstech tak vysoko, e pro bnou domcnost se financovn nemovitosti hypotkou stalo v podstat nemonm. K nedostupnosti bydlen pispvaj i rokov sazby, kter jsou vy, ne jsou ei zvykl z uplynulch let.

Do njmu proto m nejen zdravotn sestry, uitel, hasii nebo policist, o kterch se v poslednch letech mluv, ale i zanajc lkai nebo prvnci, dodal Machala.Ufinancovat hypotku tak podle nj maj v Praze i Brn problm v podstat vichni, kdo nemaj vysok pjmy nebo nadprmrn spory. V Praze je pro zskn hypotky na rodinn byt s vmrou 65 metr poteba ist pjem pes 81 tisc korun, v Brn pes 63 tisc korun. To jsou i v pru nadprmrn mzdy, doplnil Machala.

Takov poadavek z hypotenho trhu me diskvalifikovat celou klu pozic. Prmrn mzda toti ve tvrtm tvrtlet loskho roku peshla 43 tisc hrubho, medin 37 tisc. Nejvy ance na pozen rodinnho bydlen m napklad IT manaer, projektov manaer i advokt. V Brn doshne na byt o nco vce pjmovch skupin ne na ty prask. Tam na ptaticetimetrov byt doshne i zanajc policista i idi. S vtm bytem u maj smlu i v moravsk metropoli.

Mzdy rostly pomaleji ne ve ostatn

Tuzemskm mzdm v zvodu s cenami nemovitost doel dech. Prmrn republikov cena za metr tveren se koncem loskho roku pohybovala kolem 93 tisc korun, uvd Real Index poradensk spolenosti Deloitte, kter pravideln sleduje ceny prodanch byt v esku. Jet na konci roku 2018 to bylo lehce pes 57 tisc korun. Mzdy pitom za uplynulch pt let neuly zdaleka tak velk kus cesty.

Podle eskho statistickho adu prmrn mzda v roce 2018 peshla 28 tisc korun, kdeto v loskm roce si prmrn zamstnanec piel zhruba na 40 tisc korun hrubho. Navc je teba pist vy rok, kter za vypjen penze mus zjemce zaplatit, a psnj podmnky, kter pro zskn vru mus splnit. Ped pti lety byla prmrn rokov sazba pro zskn hypotky podle Hypoindexu 2,55 procenta, aktuln je to 6,27 procenta a pokles nikdo neoekv.

Data spolenosti Partners, kter m MF DNES k dispozici, ukazuj, e jet ped pti lety lovk s hrubou mzdou ve vi 31 885 korun doshl pi prmrn rokov sazb 2,55 procenta na hypoten vr ve vi 2,87 milionu korun.

Letos je to pi hrub mzd lehce pesahujc 40 tisc a rokov sazb ve vi 6,36 procenta jen 2,24 milionu. A to na pozen bydlen sta pouze v nkterch krajch.

V minulch letech mzdy vrazn rostly, i tak ale v dostupnosti bydlen vidm posun k hormu. V uplynulch deseti, patncti letech pjmy sice ly vznamn nahoru, ale ceny nemovitost rostly o nco rychleji. Velk msta, pedevm Praha a Brno, u zejm opravdu pestvaj bt dostupn. Na Zpad msta nejsou bydlenm pro bn lidi, ti mus jt na periferie. Centrum a ir centrum jsou pro lidi s vymi pjmy, tvrd mstopedseda pedstavenstva Gepard Finance David Eim.

Profese vytlaen z metropol

Nedostupnost bydlen v metropolch m vysvtlen, spolenost by ale na ni pesto mohla doplatit. Na bydlen toti asto nedoshnou profese, kter jsou pro chod mst zsadn. Okruh profes, kter na hypotku nedoshnou, se navc stle roziuje, jak ukazuj data programu Ownest, kter mladm lidem pomh zajistit vlastn bydlen a hypotky prostednictvm investora.

Lid zamstnan ve zdravotnictv nebo bezpenosti nemaj pjmy, kter by jim umonily sehnat bydlen ve velkch mstech. Zrove se vak spolenost bez jejich ptomnosti neobejde, dopluje Eim. Pozitivnji vnm situaci hypoten analytika ze spolenosti Sirius Finance Lucie Drsalov. Neekla bych, e na hypotku doshnou jen vysokopjmov profese. Teba prvnka jsem eila jen jednoho v loskm roce. Obvykle mme standardn profese, teba i uitele. V Praze a Brn jsou ale ceny nemovitost skuten extrmn vysoko, pipout Drsalov.

V jinch stech republiky vak podle n ance na zskn vlastnho bydlen nadle existuje. Hypotky v ostatnch lokalitch jsou stle nkde kolem milionu a pl. Na to prmrn pjem sta. Pokud bychom se bavili o cel republice, tak v tom ppad jsou hypotky stle dostupn, mn expertka. Podle oslovench odbornk nen dn dvod, aby nemovitosti vrazn zlevovaly.

Mluvilo se o tom, e sazby zanou pozvolna klesat. Paradoxn ale v poslednch dvou tdnech tyi banky sazby naopak zvedly. ekm, e letos budou sazby stagnovat. Jestli k oiven dojde, tak a nkdy v zvru roku, k Drsalov.

Nebude to dn seup

V nkterch regionech ceny nemovitost pesto klesat zaaly. Nemyslm si, e tam bude njak velk seup. Nejde o dnou umle vytvoenou realitn bublinu, kter by mla prasknout, prohlauje expertka. Na cench se podle n odrazilo mimo jin zdraen prce a materil potebnch pro vstavbu.

U materil je prostor, aby ceny klesly. Cena prce ale n nepjde. Proto nevidm dvod, aby ly vznamn n ceny, tvrd. Mrn pokles pitom pipout pouze v ppad starch nemovitost.

Ani Eim neoekv zmnu situace. Dvody ke zlevnn nevid, navc vysok hypoten sazby zejm jen tak nepominou. Pokud by nco mlo zlevovat, tak to budou panelky v lokalitch, kde zjem nen vysok. Ostatn nemovitosti by zlevnily v ppad, e by lid nezvldali splcet hypotky a museli by kvli tomu sv bydlen prodat. Tomu ale zatm nic nenasvduje, upozoruje Eim.

Zdrazuje pitom, e vtiny panelk se zlevovn nedotkne. I u panelovch dom ceny pod budou takov, e mon ani stedn tda na takov bydlen nedoshne. Bydlen je nedostatek, tvrd Eim.

Nejmn dostupnmi zejm nadle zstanou Praha a Brno. Ob msta jsou skvl msta k ivotu a vtina majitel nemovitost pmo ve mst a bezprostednm okol nem moc dvod sniovat cenu. Zjemc je dlouhodob vce ne nabzench dom a byt. Navc se sta podvat na Zpad a ceny nemovitost v jednotlivch metropolch vlastnick bydlen je tam tak jen pro ty nejbohat, k Machala.

Jak dostupn je vlastn bydlen pro mlad v Praze?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno