Nejsem neomyln, tak se mi nkdy nepovede hodina, k oceovan uitelka z Brna

0
45

Mete prosm zavolat o patnct minut pozdji? pros m Olga Novotn, od z uitelka druh tdy na Zkladn kole Vejrostova v Brn. Akoliv je lto a dti maj przdniny, pedagoka z prvnho stupn msto dovolen u moe trv as s dalmi kantory.

Mm obrovsk tst, e mm monost setkvat se s lidmi, kte peml o vcech podobn jako j, pro kter je vzdlvn dleit, k. Pestoe s ostatnmi sdl hlavn inspirativn zkuenosti, je rda, e si zrove dokou piznat, e vci nkdy nejdou tak, jak by mly. Jsme pln normln uitel, kte chybuj a spoustu vc v prbhu vuky teprve zkou, dodv.

Dleit je pro ni tak proces svho dalho vzdlvn. Je to nekonen cesta, chtla bych se uit do doby, ne pjdu do dchodu, hls po tvrt hodin Novotn a omlouv se, e se jim jeden z workshop na letn uitelsk kole prothl.

Piznv, e ji celoivotn vzdlvn udruje pi zemi a pomh rozumt dtskmu vnmn svta. Taky se potkm s nejasnostmi, sama obas nco nevm. Uvdomuji si potom, jak tk to pro dti mnohdy je, kdy na n tlame. Chceme, aby doshly uritch cl, ale i pro m je tk nkter vci pochopit hned, vnm a souhlas, e esk kolstv na ky a studenty vyvj obrovsk tlak.

Chceme vsledky, ale pak to dti odn. Sama si s tm pln nevm rady, ale mli bychom zvt dti k procesu uen a ptt se jich, co potebuj. Aby mly monost to ovlivnit, popisuje zkuen uitelka.

Dti mus vdt, pro se co u

Ve sv praxi se sna bt pro dti park. V toti, e kola nem bt autoritskou instituc, ale m v n panovat zdrav demokracie. A tak dtem vysvtluje, k emu jim jak uivo v ivot bude. Aby nemly pocit, e se u pro rodie nebo pan uitelku. Kdy se teba ume nsoben desetinnch sel, vysvtluji jim, e si dky tomu budou moct spotat v dosplosti spotebu elektiny, udv praktick pklad.

UM JINAK

U mnohch tmat se ale sna nechvat ky pracovat samostatn a radit si mezi sebou. Uitel by do toho ml vstupovat a ve chvli, kdy dti nev. Musme je do procesu vthnout. Dtem ale volnou ruku nechv asto i pi vbru tmat. Kdy vm, e budeme probrat napklad vesmr, dopedu se jich ptm, co by je o nm zajmalo a na zklad toho dlm ppravu na vuku. Nevme, co bude za ticet let, vysvtluje.

st vuky navc rda pen do venkovnho prosted, protoe se dti u mnohem lpe peovat o sv blzk okol a zapojovat se do mstnch zleitost. Navc Novotn porovnv, e s rozvojem informanch technologi jsou dotazy a zvdavost dt sofistikovanj, navc jejich znalosti okolnho svta jsou na vy rovni ne teba ped deseti lety.

Pedmty musme propojit jako svt kolem ns

Ped vce ne dvaceti lety se brnnsk uitelka dky starm kolegynm zhldla v programu Zat spolu, jeho mylenky pejm i do svho vyuovn. Napklad v, e tak jako je propojen svt a vechny dlky tvo celek, ani kolstv nelze katulkovat do jednotlivch samostatnch pedmt. Klasick zpsob vuky, kter byl piblin ped dvaceti lety bn, mi nevyhovoval. Zato Zat spolu je jako puzzle, skldanka, kter kdy do sebe zapadne, tak vidm, e dti rostou, maj vsledky a vzdlvn je bav, popisuje.

Akoliv jsme od sebe vzdlen destky kilometr a nae komunikace probh vhradn pes telefon, je na Novotn poznat, jak ji tma vzdlvn bav. Nen pro ni jen zdrojem obivy, neustle se na sob sna pracovat.

Za sv celoivotn snaen ji tak ocenila Pedagogick fakulta Masarykovy univerzity v Brn Cenou pro vynikajcho absolventa. S univerzitou toti dlouhodob spolupracuje a podl se tak na vzdlvn budoucch kantor, kter bere k sob do koly na praxi.

Nejde ale o jedin uznn jej prce. V roce 2021 se dostala do finlov jedenctky esk odnoe mezinrodn ceny Global Teacher Prize.

Jak ji piznala, dky letn kole pro uitele m bl ke svm km. Bli vztah si ale doke vybudovat i se studenty pedagogiky, a to dky dcei, kter se taky dala na uitelskou drhu.

Nkdy je pro tyto studenty tk pijt ped dti. Maj teoretick znalosti, ale pak se postav ped tdu a zjist, e nev, co maj dlat. Maj nejistoty, ale to i my uitel. Je dobr je podpoit, ct jim, e to zvldnou. I moje dcera potebovala ujitn, e se pod ume a ani j nevm ve. Nkdy se mi taky nepovede hodina, nejsem neomyln, k a smje se, e kdy se s dcerou sejde u jednoho stolu, nee nic jinho ne prci.

Zvrem pak zmiuje, e ji i po mnoha letech prce obrovsky bav. Vdycky si km, kdy si sednu mezi dti, e jsem si tu prci vybrala fakt dobe. Je tst bt mezi nimi, sdlet s nimi radost a vidt, jak jsou naden, kdy nco dobe vymysl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno