Nov tvr u stanice metra D nabdne dva tisce byt i pracovn msta

0
43

Hotovo by mlo bt do konce desetilet. Po zmn zemnho plnu zde bude mon postavit a dva tisce mstskch njemnch byt, administrativn a maloobchodn centrum s obchody a slubami a vekerou obanskou vybavenost, k nmstek primtora pro zemn rozvoj Petr Hlavek (STAN).

Njemn byty budou moci zskat lid pracujc ve strategickch profesch a sociln potebn. V urbanistick studii potme s tm, e na Novch Dvorech budou bydlet rzn skupiny oban, a u jde o jejich vk i socioekonomick status, k Jitka Molnrov z UNIT architekti, kter vedla ppravu urbanistick studie.

Zmrem je zde vybudovat dostupn njemn bydlen, kter bude uren pedevm pro preferovan profese, napklad uitele, zdravotnky nebo policisty, pro rodie samoivitele a samostatn ijc seniory, dodv.

Msto ale nebude jedinm inicitorem vstavby. Projekt d prostor i alternativnm monostem vstavby byt. Nkter pozemky budou pipraveny teba pro spolkov bydlen bu takzvan baugruppe, co je skupina lid, kte spoj sv finance a sly za elem vybudovn vlastnho bydlen, nebo pro drustevn byty. U vtch projekt, jako jsou Nov Dvory, by mohly bt zastoupeny vechny uveden typy, uvedl ji dve pro MF DNES editel PDS Petr Urbnek.

Ruku v ruce s vstavbou byt pjde tak budovn infrastruktury a prostor pro podnikn, dky kterm v mst vzniknou nov pracovn msta. Nov Dvory nabdnou a pt tisc novch pracovnch mst, k Hlavek.

Nebytov prostory, se ktermi v rmci projektu potme zejmna u metra, zajist dlouhodobou ekonomickou udritelnost mstsk vstavby, upesuje Urbnek. To podle nj zrove zajist i finann nvratnost velkolepho projektu.

V plnu je rovn vybudovat i komunitn centrum, koly, kolky nebo sportovit. Vznikne tak velkorys veejn prostor tvoen nkolika nmstmi, z nich nkter budou propojena s parkem Jalodvorsk louka, kter ek rekultivace.

Ptomnost bydlen, zamstnn i volnoasovch aktivit na jednom mst pak odpovd konceptu udritelnosti msta. Lid, kte zde budou bydlet, zde budou moci tak pracovat, nakupovat, jejich dti zde budou chodit do koly, sportovat, setkvat se s pteli a uvat si svj voln as, pipomn Urbnek.

ivotn prosted podpo i drobn detaily, napklad zachytvnm deov vody tak, aby zasakovala do pdy a neodtekla kanalizac pry.

Bydlen zptky do rukou msta

Vstavbu na ticeti hektarech vlastnnch mstem inicioval sm magistrt. V kontextu innosti PDS, kter se ji necel ti roky vnuje ppravm projekt mstskho njemnho bydlen, jsou Nov Dvory prvnm projektem podobnho rozsahu.

Pspvkovou organizaci hlavnho msta Prahy zaloil magistrt v roce 2020. Krom Novch Dvor pipravuje adu dalch projekt, napklad bytov dm na Vrovick nebo zstavbu na Palmovce i v Dolnch Poernicch.

PDS m krom Novch Dvor k dispozici pro sv aktivity dalch tyicet hektar pozemk ve vlastnictv metropole. Celkov jde o rozlohu tm dvou Letenskch pln. Do budoucna na nich plnuje vstavbu a 8 tisc byt v horizontu deseti a patncti let. Vstavba by mla stt vce ne 22 miliard korun.

K vidn do bezna

Zmenen plastick model plnovan tvrti Nov Dvory pedstavila PDS vera v arelu VUT. Prv s touto univerzitou pspvkov organizace msta pi vvoji projektu intenzivn spolupracuje.

V rmci zimnho semestru se studenti stavu nauky o budovch podleli na nvrhu velkoformtovho prostorovho modelu Novch Dvor o rozmrech 9 metr tverench. Zjemci se mohou s koncepc v jej prostorov podob obeznmit ve foyer budovy VUT v Dejvicch do 16. bezna.

Kde se tak bude stavt

Praha 7 Rozvojov zem Bubny-Ztory, jeden z nejvtch a nejdleitjch praskch brownfield, by ml v budoucnu nabdnout bydlen pro 25 tisc lid v 11 tiscch bytech. Jde o zem, kter le mezi stanicemi metra Vltavsk a Ndra Holeovice. Na Vltavsk by mla vyrst i nov budova Vltavsk filharmonie.

Praha 5 V roce 2020 zaala se stavbou nov tvrti v oblasti smchovskho ndra spolenost Sekyra Group. Vzniknout zde m nov kancelsk, obchodn a rezidenn centrum. Na mst bvalho smchovskho nkladovho ndra by mlo najt bydlen a 3 300 lid.

Praha 3 Loni v z prat radn schvlili urbanistickou studii, podle kter m v budoucnu vzniknout nov tvr v arelu Nkladovho ndra ikov. Podle studie m v nov tvrti v budoucnu t a 15 tisc obyvatel, maj tam vzniknout parky a nkolik kolskch zazen. Developer Central Group pipravuje projekt Centrum Novho ikova v mst arelu bvalho Telecomu a na Jarov novou tvr s vce ne tiscem byt.

Praha 10 Podle urbanistick studie, kterou v roce 2019 schvlilo zastupitelstvo Prahy 10, by v nezastavn oblasti Bohdalce a Slatin v budoucnu mla vyrst tvr pro 25 tisc lid.

Praha 8 V sousedstv Karlna a Libn probh krom soukromch investic i nkolik mstskch projekt (napklad projekt Park Maniny). Developer Sekyra Group zde pedloni v z zaal s vstavbou nov tvrti, plnuje postavit asi 3 200 byt, osm administrativnch budov a zkladn kolu. V oblasti se ji krom Rohan City buduj napklad projekty Nov Invalidovna. Loni Institut plnovn a rozvoje (IPR) oznmil, e budouc podobu Rohanskho a Libeskho ostrova navrhnou tyi mezinrodn tmy sloen z atelir z Belgie, Nizozemska a R.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno