Od slunench hodin po uniktn primky. Vstava zastihla Elton na vzestupu

Loni Muzeum Nchodska zabodovalo u nvtvnk vstavou o vrobci oblbench kovovch hraek Kovap, letos chce podobn upozornit na mstn prmyslovou hodinskou tradici trvajc 130 let. Nedvno oteven vstava nese nzev Hora ruit (lat. Hora ruit, respice finem. as kvap, pamatuj na konec).

V na sbrce je asi 270 kus historickch hodin. Sname se ukzat, jak se mil as od nejstarch dob. Mme tu exponty u ze 17. stolet, napklad zlomek horizontlnch slunench hodin z nchodsk Krajsk brny z roku 1699 i star diptychov slunen hodiny z Norimberku z roku 1613. Jsou tu i pespac hodiny vvodkyn Kateiny Vilemny Zahsk. Tento prstnek, to jsou prstencov slunen hodiny, kter pouval hrab Frantiek Antonn pork, ukazuje nejstar unikty kurtor vstavy Jan Tma.

Krom toho tu je i replika svcovch hodin, kdy se as zjioval odhovnm svce a zvukovou signalizaci zajiovaly olovn kuliky. Jsou tu i barokn vetenov kapesn hodinky od londnskho mistra hodine Daniela Keddena, kter zakoupilo do svho majetku koncem 19. stolet msto Nchod.

Vedle cizelrsky vypracovanch kousk tu je pak i mnohem jednodu produkce z nmeckho Schwarzwaldu. Nvtvnci mohou nahldnout i do trob varcvaldek a uvid i nkter v kroku. Funguj tu i kukaky z pozdj schwarzwaldsk produkce i lihov hodiny, jedny z nejstarch mechanickch hodin s dvouramennm vahadlem a zvami.

Fililky v Sudetech

Zajmav historick kousky pedstavuj teba sloupkov emprov hodiny z pelomu 18. a 19. stolet z opatova bytu v polickm kltee i mdn hodinov obrazy, kdy se v biedermeieru doploval cifernk krajinskm vjevem. Polovina vstavy vak pat prmyslov vrob hodin a hodinek v regionu.

Hodiny z Broumova i Novho Msta

Potky vroby hodin v regionu spadaj do roku 1889, kdy Gustav Becker zaloil v Broumov tovrnu na hodiny coby fililku sv firmy sdlc v dolnoslezskm Freiburgu (nyn wiebodzice). Vrobu v Broumov v roce 1930 pevzala firma Brati Junghansov.

Vstava pipomn i vlen intermezzo jej dcein tovrny MESSAP, zaloen v roce 1942 v Mezimst u Broumova, kde se zabvali zapalovai do protileteckch dlosteleckch grant. Mezimstsk zvod MESSAP byl v roce 1946 zalenn do nrodnho podniku Chronotechna, jeho vroba pak byla v roce 1947 pesunuta do ternberku.

V roce 1949 byl zaloen pobon zvod Chronotechny tak v Novm Mst nad Metuj, pozdj Elton. Vvoj hodinek Prim zde zaal v roce 1949, piem hodinky se v Novm Mst nad Metuj zaaly vyrbt v roce 1954. Zvod do 90. let vyrobil na 12 milion hodinek, pot s plivem asijsk produkce nsledoval tlum. Od roku 2008 se firma profiluje jako manufaktura s malmi sriemi.

Zaveden cla na dovoz hotovch hodin do Rakouska-Uherska vedlo nakonec k tomu, e nkte nmet vrobci hodin zde zdili sv fililky, napklad spolenost Schlenker & Kienzle v roce 1887 v Chomutov a dva roky nato Gustav Becker zdil fililku v Broumov, popisuje Jan Tma.

Tu pak ve 30. letech pevzali nov majitel, Brati Junghansov, po vlce spadla pod Chronotechnu a nakonec tam vroba byla utlumena. Mezitm vak byla zaloena fililka Chronotechny v Novm Mst nad Metuj, kter se zaala specializovat na vrobu hodinek, k kurtor.

ru broumovsk tovrny ve Velk Vsi u Broumova, kter zamstnvala zatkem prvn svtov vlky 210 lid, pipomnaj napklad kyvadlov hodiny ve vpravnch devnch skkch.

Zanali Spartakem

Hlavn pozornosti se tu vak t hodinky z novomstskho Eltonu.

Strojek a hodinky se v Eltonu vyvjely pt let a v roce 1954 tu vypadly prvn nramkov hodinky. Nenesly jet nzev Prim, ale Spartak. My s tmto modelem pokraujeme dosud. Nsledovalo logo Prim, kter drme dodnes, k pedsedkyn pedstavenstva a generln editelka Elton hodinsk Renata ervenk Nvltov.

Firma byla velk, jet v 90. letech mla kolem 1 500 zamstnanc, pak jsme vak asi vichni zaali koukat po zahraninch hodinkch a digitlkch a emeslo zaalo upadat, co byla velk koda, hodnot generln editelka.

Zaplapnbh emeslo neupadlo pln a firma se i pes velk problmy udrela. Dnes jsme na vzestupu, firm se od loskho roku da. Kad rok vydvme nkolik limitovanch sri, kter jsou za pr dn vyprodan, k generln editelka.

Elektrick tn neboli Elton

Firma vystavila nejen jeden z prvnch model Spartak, ale i uniktn ladikov hodinky Elton, kter dosply pouze k prototypu. lo o pokus vyvinout bateriov strojek jako ekvivalent k mechanickmu. Od zvuku tchto ladikovch hodinek se odvinul dosavadn nzev firmy. Kdy se v roce 1969 osamostatnila, ze souslov elektrick tn odvodila zkratku Elton.

Vstava Hora ruit Od slunench hodin po Primky

Je pstupna denn mimo pondlky do 18. z ve vstavn sni muzea v Nchod na rohu Tyrovy a Zmeck ulice.

Zjemci si na vstav mohou vyzkouet, jak hodini z Eltonu penej pinzetou drobouk soustky hodinek.

Ve vitrnch jsou k vidn cel kazety model hodinek i budk ze socialistick ry i z dnen produkce.

Mme hodn objednvek, nae kapacita je vyten a nesthme vyrbt, take se mi povedlo ukoistit alespo pr model nramkovch hodinek pro vstavu, poznamenv Michal Hejduk, kter pracuje jako marketingov specialista Elton hodinsk a pro vstavu pipravil archivn vkresy a dal materily.

J jsem ve firm rok a pl, ta prce m bav vetn toho, e zkoumm historii firmy. Je to pro m srdcovka, protoe dda pracoval cel ivot v Eltonu. Nco tu vzniklo, pod to dr, lovk m bt na co hrd, k Michal Hejduk.

Konen v ernch slech

Dve mla Elton hodinsk patnct set zamstnanc a vyrbla kolem 600 tisc hodinek ron, nyn je to 70 zamstnanc a 700 kus hodinek s mechanickm strojkem, k tomu jet zvldnou nkolik tisc hodinek s kvalitnm vcarskm quartzovm strojkem.

Firmu, ji v roce 2016 koupil zbroja Jaroslav Strnad a v n nyn psob jeho syn Michal, sice nadle t letit soudn spory o ochrannou znmku Prim a tak nedostatek hodin na pracovnm trhu, te vak zav mimodn obdob.

Na kad hodinky s mechanickm strojkem m dnes firma ji kupce a nesth vytvet zsoby. Novomstsk hodinky mohou stt destky tisc korun a objednavatel si individuln mohou urit jejich finln podobu i zdoben.

My jsme si krizi proili u ped mnoha lety. Kdy jsme firmu zaali loni pestavovat, co se te managementu, a pila ada novch lid vetn m, podailo se nm ji nastartovat hlavn v oblasti vroby. U pedtm by bylo mon prodat vce hodinek, ale vroba tomu nestaila, aby se firma dostala na ekonomicky pijatelnj vsledky. Loni jsme si dali ambicizn cl, zvili jsme o 40 procent vrobu a zvedli skoro o 50 procent trby, co firmu posunulo do ernch sel. Te u je skok mezi rokem 2021 a 2022 spe udrovac, vysvtluje generln editelka Renata ervenk Nvltov.

Spolenost nepijmala nov lidi, ale zefektivnila mont hodinek, kde te pracovnci musej zvldnout vce operac. Zvyovat obrat a trby vak firma potebuje i letos, a to kvli rostoucm cenm energi i materilu. Elton hodinsk chce letos doshnout obratu 92 milion korun, minul rok inil 89 milion, v pedelch letech se pohyboval kolem 55 milion.

Expozice pithla u nkolik bvalch hodin, na sv si pijdou i milovnci umleckho emesla.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts