Pomnk Sovtsk armdy m zmizet v bedn pro Putina, peje si iniciativa

0
64

Sochu mus odstranit majitel, tedy msto Litomice. Nae loha jako obansk iniciativy je znovu upozornit na to, pro tam tato socha stoj a co je jej skutenou podstatou. Chceme spolupracovat s mstem na tom, aby pomnk est a slva Sovtsk armd, jeho je socha soust, odtud zmizel, uvedl Zdenk Paclk, svolavatel shromdn, na kterm lid podepisovali petici za odstrann sochy a tak byla symbolicky odvezena ve velk bedn s adresou ruskho prezidenta Vladimira Putina.

Pomnk vojka v Jirskovch sadech se do centra pozornosti dostal loni v jnu, kdy na jeho sokl nkdo namaloval dvka od praky.

Za pr dn nkdo jin sokl pemaloval blou barvou a pipsal omluvu Ukrajincm, kte bojovali v adch Rud armdy. Msto Litomice nechalo ntry odstranit a k pomnku umstilo vysvtlujc cedulku: Socha z roku 1975 pipomn padl vojky Rud armdy pi osvobozen eskoslovenska za druh svtov vlky. Nemalou st tchto obt tvoili mezi ostatnmi nrody i Ukrajinci. Tento pomnk tak pipomn odvahu a hrdinstv vech nrod, kter bojovaly za nae osvobozen v adch Rud armdy.

Prv toto oznaen vzbudilo nelibost u ady Litomian, kte ho povauj za zavdjc a myln. e se pomnk jmenuje est a slva Sovtsk armd je nezpochybniteln, protoe to je napsno u v zadvac dokumentaci z roku 1972, dle je to napsno v kronice msta a mnoha dalch dokumentech, kter si zjemci mohou prost na naem facebooku, podotkl Paclk.

Ve svm prohlen to iniciativa vysvtluje: Sovtsk armda vznikla v roce 1946 reorganizac a pejmenovnm Rud armdy. Socha tedy neme v dnm ppad odkazovat k udlostem v eskoslovensku v roce 1945, kter provedly spojeneck armdy, zejmna Rud armda a Armda Spojench stt. Komunist zcela zmrn pouili okupan Sovtskou armdu ve jmnu pomnku, protoe v dob vztyen sochy Sovtsk armda okupovala eskoslovensko a komunist s touto ciz moc v na zemi kolaborovali. Pomnk oslavuje Sovtskou armdu, kter za dobu sv existence okupovala adu zem a zpsobila mnoh ztrty na ivotech i velk kody materiln. Komunist v dob normalizace v roce 1975 potebovali msto, kde se bude psahat vrnost reimu a armd okupant.

O pvodu pomnku na setkn promluvil bval disident Zdenk Brta. V beznu roku 1972 vypsal MNV sout na tento pomnk s nzvem est a slva Sovtsk armd, pomnk, kter by nahradil ped pr lety odstrann pomnk Josipa Dugaviliho Stalina. elem pomnku, jak se pravilo v zadn soute, bylo: ,vyjadovat pesvdivm zpsobem mru ptelstv eskoslovenskho a sovtskho lidu a vyzdvihnout internacionln jednotu naich nrod, vysvtlil Brta.

Obansk iniciativa dle rozporuje tvrzen radnice, kter na strnkch msta v jnu uvedla, e socha je vedena v centrln evidenci vlench hrob ministerstva obrany. Dokument ministerstva obrany, kter iniciativa uveejnila na svm facebooku, vak uvd, e pomnk nikdy v dnm takovm seznamu uveden nebyl.

Nstroj nejtu okupan propagandy

Podle iniciativy pomnk vznikl v dobch nejtu normalizace jako jeden z nstroj okupan a kolaborantsk propagandy, kdy se oban museli, obrazn eeno, povinn klant okupan moci Sovtskho svazu jako naemu vzoru za kadch okolnost, jeho armd jako osvoboditelce od zpadnch civilizanch hodnot a komunistick ideologii vbec.

Pomnk byl sice odhalen na vro osvobozen v roce 1975, ale pak pravideln slouil ke shromaovn pi oslavch Vtznho nora, v kvtnu a na vro jnov revoluce, dodal Paclk.

Na setkn tak dorazil starosta Litomic Radek Lwy (ANO), k poadavku na odstrann sochy ekl, e st obyvatel si zase peje sundat z radnice ukrajinskou vlajku. Je teba si nzory vyslechnout a rozhodnout, jak by se mlo postupovat, ekl starosta, kter je osobn proti jakmukoli bourn.

Po rusk agresi na Ukrajin odpor proti symbolm rusk armdy zeslil. Loni v kvtnu byl pamtnk Rud armdy v Lounech opakovan zneitn psmi vkaly. V ad mst sl snahy o jejich odstrann. Kontroverzn sochu rudoarmjce se samopalem u napklad sundali v Pibyslavi. V roce 2017 z pamtnku vojkm Rud armdy v Malm Bezn na stecku nkdo odstranil tabulku s npisem a pticpou hvzdu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno