SSD? Radji sm za sebe, nedlaj to dobe, k bval mstopedseda Birke

Jene Jan Birke je rovn 12 let starostou Nchoda. Pes 30 procent tam dostal i ped tymi lety, kdy u byla strana v troskch. Ve volbch letos na podzim chce uspt, proto radji vytvoil novou znaku.

V roce 2018 u na tom byla SSD docela patn, pesto jste triumfoval se ziskem tm 32,5 procenta hlas. Lze i v letonch komunlkch vyhrt pod znakou sociln demokracie?
Nen to jen o znace, ale hlavn o konkrtnch jmnech. A o tom, jak k lidem ve sv obci pistupujete. Starostou jste 24 hodin denn a jakkoli oban prvem ek, e mu pomete, protoe jste jako starosta jeho posledn instanc. Kad si pamatuje, o co vs dal. A kdy mu slbte pomoc, pak na to zapomenete, nebo se na nj pmo vybodnete, tak nejene vs pt nezvol, ale jet po mst b, e je starosta slibotechna. V posledn dob jsem byl jako starosta v komplikovan situaci, protoe jsem se svm tmem z radnice plnil sliby, ale proti tomu la velk politika. M rodn SSD pestali lid rozumt, vit a v nkterch ppadech dokonce zaala bt smn. Take jsem proval trochu schizofrenii.

Pesto si ped lidi v kampani ped podzimnmi volbami chcete opt stoupnout v dresu SSD?
Z SSD jsem neodeel. Ale poprv pouiji sv vlastn jmno. Kandidovat budeme pod jmnem Jan Birke pro Nchod. Je to uskupen, kter bylo do voleb pihleno pod hlavikou SSD, na kandidtce je tetina socilnch demokrat, v ele jsem j, kter je v SSD pes dvacet let. Dv tetiny kandidt budou nestranci, kte by nikdy nekandidovali za dnou politickou stranu. Jsou to lid, kte nco dokzali. Prvnci, lkai, zdravotn sestry, hasii. Podailo se mi je pilkat prv proto, e jsou na kandidtce pod jmnem Jan Birke pro Nchod. Je to nov uskupen, ale nen to ani nov politick strana, ani hnut. Ped tymi lety jsme stejn jako teba Petr Vcha v Bohumn a pr dalch naich lid pekroili ticetiprocentn hranici, i kdy centrln SSD mla okolo pti, esti, sedmi procent a byla u tm na kolenou. Take to nemus bt jen o stran, ale o konkrtnm jmn. Pak muste kandidovat sm za sebe, jinak nemte anci.

Nechcete asem vytvoit nco jako Hnut Jana Birkeho a zkusit to teba v kraji nebo dl?
Napadlo m to, ale ne se nm takovm zanu zaobrat, mus bt znaka spn v komunlnch volbch u ns v Nchod.

Zmnil jste, e kandidtku podvte pod hlavikou SSD. Bude jej znaka na pedvolebnch plaktech nebo jinde k vidn?
Ne, nebude. Jen na volebnm lstku budou oznaen lenov SSD. A troufm si ct, e minimln v Nchod vichni vd, e Jan Birke je sociln demokrat. Myslm, e se nemm za co stydt, SSD se opoutt nechystm. Ale pravdou je, e poprv nekandiduji za SSD, ale za tento subjekt.

Jan Birke pichz do Lidovho domu na jednn pedsednictva SSD. (25. jna 2021)

Kdy se v krajskch volbch v roce 2020 schoval v pardubickm regionu Martin Netolick za zkratku 3PK (sociln demokrat a Spolen pro kraj) a schoval znaku SSD, schytal za to pedevm od konzervativnjch socilnch demokrat vetn vs kritiku. Krom jinho za srabctv a vypotavost. Pak ale uspl a z druhho msta ve volbch se stal hejtmanem. Nedlte te vlastn to sam?
Svm zpsobem souhlasm. Pravdou je, e jsem realista. Kdy se podvte pravd do o, vidte, e je SSD na tech procentech. Pokud chcete svmu mstu jet nco dt, je mon elnj to zkusit trochu jinak. Mon by svm zpsobem mohlo bt brno za srabctv pout nco jako Pro lep Nchod nebo tak nco. Ale kdy tam dte pmo sv jmno, dvte vanc pln vechno. To je asi trochu rozdl mezi mnou a Martinem Netolickm. Navc to udlal u v dob, kdy byla SSD na celosttn rovni stle ve he a on byl jet rok ped krajskmi volbami jejm mstopedsedou.

Kdy jsme u SSD, co kte tomu, jak pod vedenm Michala mardy funguje?
Nerad kritizuji pes mdia, co dlala ada lid, kdy byl pedsedou Honza Hamek. Kluci mli a km kluci, protoe jsou vichni mlad ne j jeden velk problm. lo o to, oddluit SSD, protoe ji opravdu v jedn chvli hrozilo, e na sebe vyhls insolvenci. To byla velmi vn situace. Rozhodnut o prodeji Lannova palce bylo rozumn een. SSD by tak do msce, maximln do dvou nemusela mt dn dluhy. To ti kluci zvldli.

Jak to ale zvld veden SSD politicky? Preference se tm nehbou.
To je druh vc. Pi dnen pravicov vld a vech okolnostech je mimodn pleitost ukzat, e tady m levicov strana sv msto. Ale nevysedme si to. Jinmi slovy, kdy nic nebudeme dlat, nebude se o ns mluvit, pst, nebudeme mt zajmav tmata, nebudeme nikoho zajmat. Tak nm preference neporostou. My jsme trochu zabedl do vnitnch dluh a ve velk politice nejsme vidt, by je v na pozici sloit se dostat do celosttnch mdi. Ale myslm, e cesty jsou, jen se nevyuvaj. Take nejsme vidt. Mrz m to, protoe i lid v Nchod se m asto ptaj: A kde je ta sociln demokracie?

V SSD byl dlouholet rozpor, jestli m dlat zemanovskou tradin socilndemokratickou politiku, anebo bt modern levice evropskho stihu, co je frze, kterou se zaklnali teba Bohuslav Sobotka i pozdji Tom Petek. Zd se, e spolu s Michalem mardou zvtzil druh proud. V Praze je teba koalice se Zelenmi a jednikou kandidtky je bval ombudsmanka Anna abatov. Je to cesta, jak dostat SSD zpt?
Myslm, e nen. Ale Michal marda m zodpovdnost, nebudu ho kritizovat. Nicmn j bych samozejm nic takovho neudlal, protoe to je pro m pln jin svt. Oni asi mli 100 + 1 dvod, pro to udlali, maj tak svoji zodpovdnost a pokejme si, jak to dopadne. Kdy jsme v roce 2020 kandidovali se Stranou zelench v krajskch volbch, ekl jsem, a m radji nap na zadn msto, protoe jsem chtl kandidtku podpoit, ale zrove nejsem z tch, kdo by pro takovou koalici pldoval. e jsem pak vechny peskkal, je vc druh. Nicmn, j bych koalice podobnho typu dohromady nedval. Nejsem dn pedstavitel modern levice evropskho stihu, jak jste kal. J jsem sociln demokrat, kter mluv normln. Jedna plus jedna jsou dv, trva je zelen, nebe modr. Nehovom k lidem, jak se k, ale mluvm s nimi. Samozejm mohu bt pro adu lid nepijateln s tm, e jsem jednoduch a pmoar. Mm adu chyb, ale z celosttn politiky SSD jsem se sthl, orientuji se na Nchod, jsem soust njakho novho smru. Chci uspt! A pokud uspju, tak se mohu podvat za hranice msta.

Jan Birke pi slavnostnm zahjen kampan SSD v Lidovm dom. (22. 8. 2021)

Pedpokldm, e v nov projekt asi nebude mt stejn program, jako by mla levicov SSD. Co zmnte?
Doufm, e jsem se za tch 12 let ve funkci starosty moc nezmnil. Chceme pokraovat v nkterch nedokonench projektech a dothnout je. Ale mon jdeme jet vc na de, na konkrtn vci. Je tu otzka obchvatu, kter je poteba pt rok spustit. Msto vykupuje pozemky, vstupuje do toho dalmi aktivitami. Chceme znovu rozproudit lzn. Koupili jsme brownfieldy, chceme postavit byty v centru msta, a tak bych mohl pokraovat. Podvejte, v Nchod se za 12 let proinvestovalo asi ti a pl miliardy korun. Te ns ek energetick krize, ale v dnm ppad nechceme sahat ke krtm v oblastech sportu i kultury.

Kdy u jsme u sportu, v minulm volebnm obdob jste se pes protesty tehdej opozice dnench vldnch stran stal lenem vrcholnho orgnu Nrodn sportovn agentury. Jak vm to po vmn vldy funguje?
V tomto tdnu jsem byl pedstaviteli souasn vldy odvoln, respektive mi nebyl prodlouen mandt. Mrz m to, protoe jsem byl u zrodu t agentury, ale chpu to, protoe pila nov vlna a potebuj si tam nasadit vlastn lidi. Ty lep, ikovnj, a jak te zjiujeme z mdi teba v kauze Dozimetr asi i ty poctivj. Naprosto tomu rozumm. Akort m vdycky mrz ta forma. Jako kdy jsem byl panem Rakuanem odvoln z dozor rady esk poty (ministr vnitra za STAN Vt Rakuan odvolal letos v noru osm z patncti len rady stm, e jsou politit trafikanti, devt skonil sm pozn. red.). Bylo to dost kupansk, protoe jsem se to dozvdl od modertorky TV Nova. Panu ministrovi vnitra akoli se velmi dobe znme a tykme si to nestlo ani za to, aby mi poslal aspo esemesku. Tentokrt to bylo hodn podobn. By mi alespo zavolal f agentury Filip Neusser a podkoval mi za ve, co jsem pro NSA udlal.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts