st odpadu po niivm torndu poslouila k vrob energie

Jen nkolik mlo minut stailo tm ped rokem torndu na jin Morav, aby po sob zanechalo zkzu a zniilo bezpoet domov a dalch staveb. Stavebn a demolin odpad se ze zasaench obc uklzel po nkolik msc. Su a dal odpad shromaovali lid na tech mstech v Moravsk Nov Vsi, Mikulicch a Hodonn. Celkov se zde selo na 210 tisc tun odpadu, kter odklzela spolenost AVE CZ, kterou ve vbrovm zen na svoz a odstrann odpadu vybral Jihomoravsk kraj. Jsem rd, e se podailo odstranit dal pozstatek kod po niivm torndu. Zvldli jsme to ve stanovenm smluvnm termnu a sutiny jsou konen pry, uvd jihomoravsk hejtman Jan Grolich.

Pmo na mst fungovaly tdic linky

Odpad, kter se na skldkch na jihu Moravy nachzel, tvoil pedevm smsn demolin materil, komunln odpad, devo a rot. st trosek poslouila k vrob energie, jin sti byly materilov vyuity, ppadn odstranny.

Do pomoci postienm obcm jsme se pustili, hned jak to bylo mon. Jednak se tato prodn katastrofa dotkla ady naich koleg, jednak jsme sami mli v tto lokalit sv provozovny. Postupn jsme bezpenostn zajistili celkem ti lokality, kde se shromaovala su a dal stavebn odpad, nsledn jsme odpad podrobili laboratornmu testovn, pivezli jsme tkou techniku vetn tdicch linek a ve smluvenm termnu jsme prce dokonili. Proto nyn meme prohlsit, e nsledky tornda v podob vzniklch skldek jsme spn ukonili, k editel sanac spolenosti AVE CZ Radek Halbich.

V prbhu prac spolenost AVE CZ odpad mechanicky tdila za pomoci tk techniky, ale i za pomoci lidsk sly. Po prvotnm vytdn pms, jako je devo, plasty nebo kovy, pila na adu prce mobiln tdic linky. Tdn a drcen velkch betonovch kus probhalo pmo na skldkch, ale i v koncovch recyklanch zazench.

Z ostravskch lagun se odvezly posledn kaly

Spolenost AVE CZ se krom odpadovho hospodstv specializuje tak na sanace ekologickch zt. Jednm z nejvtch poin firmy je sanace ostravskch lagun v arelu OSTRAMO v Ostrav. V tchto dnech skonily veker prce na odvozu ropnch kal.

prava lagun vpnnm skonila v lokalit u v roce 2018. Tm mimo jin dolo k odstrann zpachu, kter dlouh lta obtoval obyvatele Ostravy. Do prosince 2020 odpadov firma z Ostravy odvezla celkem 91 tisc tun kal.

Pevn st upravench kal se vyuila k vrob elektrick energie a tepla. Jedinm koncovm zazenm v esk republice, kter bylo schopno a ochotno materil z lagun pijmout a energeticky vyut, byla tlakov plynrna Sokolovsk uheln ve Vesov. Jej provoz vak v srpnu 2019 skonil.

Po dlouhm a nronm jednn nae firma zskala pro energetick vyuit novho odbratele v Nmecku. Souasn jsme zajistili vechna potebn povolen pro peshranin vvoz odpad, uvd Pavla Ivckov, tiskov mluv AVE CZ. Odpad se proto v poslednch letech postupn vozil na koncov zazen v Nmecku tak, aby kaly byly vyuity pro vznik tepla a energie.

V tto chvli u v na republice nen dn odpad z ostravskch lagun. Posledn kaly, kter ekaly na odvoz ke splen, prv v tchto dnech doputovaly do clov stanice v Nmecku. Aktuln dochz k plen poslednch zbylch tun tohoto odpadu, uzavr Pavla Ivckov.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts