Terezu bili rodie, pomohl by dtsk ombudsman. Ten ale esku stle chyb

Devatenctilet Tereza se chtla vymanit z bydlen s rodii. Ti ji toti doma bili a nutili ji brt si neustle pjky. Proto se dvka obrtila na ad ombudsmana. Na ochranu dt se zamuje zstupkyn veejnho ochrnce prv Monika imnkov. Ta Tereze pomohla vyhledat nejbli intervenn centrum, kter poskytuje pomoc obtem domcho nsil.

Na imnkovou se obrtila tak trnctilet Lucie, kter se nelbilo, e j v dtskm domov nechtli dovolit podat si pihlku na stedn kolu. Zstupkyn ombudsmana zapojila do komunikace pslun OSPOD. Obdobnch ppad eil brnnsk ad ombudsmana vc, podle vron zprvy v roce 2021 pomohl vce ne osmdesti dtem a teenagerm. Na nkter ppady ovem nesta, protoe nem dostaten kompetence.

Chyb toti samostatn ad dtskho ombudsmana. Ten pitom m vtina stt Evropsk unie. esku chyb, a to i pesto, e se zzenm postu pot mluva o prvech dtte z roku 1991.

Vytvoen daj jak sami odbornci, tak napklad i dti. Napklad Nrodn parlament dt a mldee ad dal v roce u 2009. Podle pedstav dt by jejich ochrnce ml bt mlad, apolitick a se znalost problematiky.

Pedstavy z dob minulch

Nejble se esko k adu dtskho ochrnce prv dostalo v roce 2020, kdy pila s nvrhem zkona nyn ji bval zmocnnkyn pro lidsk prva Helena Vlkov. Nvrh ale nakonec spadl pod stl.

Po adu vak odbornci apeluj nadle, podle nich je tristn, e esko ho nem.

Je zarejc, e zde stle tuto instituci nemme, pestoe by nm vem mlo jt pedevm o to, aby dti mly sv zastn, mlo by jim bt naslouchno a mly by mt svj ad, kter bude jenom pro n. S poruovnm prv dt se setkvme kad den a je nezbytn, abychom se v tto oblasti zlepili a vnovali naim budoucm generacm vt pozornost, poznamenala Klra Chbov z Nadanho fondu Krok dom a lenka Vboru pro prva dtte adu vldy R.

Nov dtsk ombudsman by se mohl stt i opatrovnkem dt, k Vlkov

Skutenost, e esko ad nem, je podle n dno i tm, e v zemi doznvaj pedstavy a nzory z dob totality.

Ukazuje se, e takov instituce jednoznan posiluje ochranu prv dt v dan zemi, sjednocuje do t doby rozttn resortn postupy a pstupy vi naplovn zvazk v oblasti ochrany prv dt. Takov instituce tak posiluje participaci dt, vetn dt ze zvl᚝ zranitelnho prosted a dt se specilnmi potebami na tvorb nrodnch politik, strategi a koncepc, podotkla Klra Laurenkov, pedsedkyn Vboru pro prva dt spadajcho pod ad vldy.

V esku podle n je systm pe o ohroen dti rozttn a tato agenda spad hned pod nkolik resort. To by pitom mohl ochrnce dtskch prv zmnit.

Dtskho ombudsmana by uvtal i souasn ad veejnho ochrnce prv. Ten se sna dtem pomhat v rmci sv zkonn psobnosti, sm upozoruje, e dtem me pomoci jen do urit mry. Ta se ovem vztahuje pedevm na kontrolu jednn ad, monosti eit systmov otzky jsou tak omezen, a to i personln nebo finann, pipomnl nedvno na jednn se zstupci UNICEF ombudsman Stanislav Keek.

Monost prosazovat zjmy dt i u soud

Podle Chbov by ml mt tak kandidt na dtskho ochrnce prv doporuujc stanovisko pti organizac prosazujc prva dtte. Mus jt o samostatnou instituci, kter bude moci zjmy dt prosazovat i u soud a samosprvnch zemnch celk a kter bude iroce konzultovat s participanmi strukturami dt a mldee, napklad s Parlamentem dt a mldee R, popsal Miroslav Proke, pedseda Spolku zastnc dtskch prv. Ombudsman by se mohl u komplikovanch ppad pipojit tak jako tet strana k soudnm zenm i podat nvrh k stavnmu soudu.

Ochrnce prv dt bude primrn etit jednotliv ppady poruovn prv dt, analyzovat problmy zpsoben a u innost ad i prvnmi pedpisy, a vytvet systmov doporuen ke zmn, uvedla Chbov.

Podle adu ombudsmana by nezvisl dtsk lidskoprvn instituce mohla pomoci odhalovat a eit systmov problmy i nedostatky, nebo sledovat, jak si esk republika nap resorty vede v plnn zvazk plynoucch z mezinrodnch smluv jako je mluva o prvech dtte.

Obecn mus panovat shoda na vymezen psobnosti dtskho ombudsmana, tedy kol, kter by ml dtsk ombudsman plnit, i shoda na vymezen jeho pravomoc, tedy prostedk, ktermi by svou psobnost naploval. Dtsk ombudsman by ml bt vnmn jako partner Poslaneck snmovny a ministerstev pi lepm naplovn prv dt. Ml by jim zprostedkovvat nzory dt a obansk spolenosti, ml by vytvet vhodn podmnky pro jejich setkvn a spoluprci, poznamenal Keek.

Podle nj je tak dleit, aby se nov instituce zabvala zejmna oblastmi, kter v souasn dob nepokrv ji on jako veejn ochrnce prv. Konkrtn vsledek vak bude zleet na politicch. Keek uvedl, e tma dtskho ombudsmana chce otevt v rmci Dtsk konference, kterou jeho ad pipravuje.

ekn na novho zmocnnce

Proke uvedl, e o tmatu dtskho ombudsmana jednal ve Snmovn s Helenou Vlkovou a Mari Jlkovou, pedsedkyn Stl komise pro rodinu a rovn pleitosti Poslaneck snmovny v rmci kulatho spolu spolen s dalmi experty. Prvnm poadavkem, na nm se vichni shodli, je, aby vlda co nejdve pedloila ji hotov nvrh zkona o Ochrnci prv dt do parlamentu. Doufme, e premir Fiala d takov drek dtem k letonmu Mezinrodnmu dni dt 1. ervna. U by si ho opravdu zaslouily, dodal.

Vlkov sama uvedla, e se pokus dodret svj slib, kter veejn jako zmocnnkyn pro lidsk prva dala, a pedloit tak nvrh zkona o ochrnci dtskch prv. Nyn je podle n ta sprvn chvle, a to i v souvislosti s udlostmi na Ukrajin.

Spor s cizinci o spolen dti pibv, nejastji nosy m na Slovensko

Podle n by navc ad ombudsmana zsadn zmnil postaven dt v zemi. A to nejen tm, e by mly v ppad poteby komplexnji zajitnu ochranu ped soudem, ale i zlepenm jejich vlastn informovanosti o svch prvech a monostech jejich uplatovn. Velmi dleit je i oblast participace, tedy zkonem zaruen monost asti dt pi projednvn a een vc, kter se jich tkaj, kdy ochrnce prv dt za tm elem zizuje i poradn orgn, se kterm konzultuje svou innost a jej vstupy, popsala.

Zrove se vak s ohledem na dtskho ombudsmana tak ek na novho zmocnnce pro lidsk prva, kterho esko nem. V lednu na tomto postu skonila Vlkov a vlda Petra Fialy od t doby nejmenovala novho. Redakce iDNES.cz se obrtila s dotazy na dtskho ombudsmana a zmocnnce pro lidsk prva i na ad vldy. Mluv Vclav Smolka na dotazy do vydn lnku nereagoval.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts