Uvznni na letiti. Jin Korea odmtla azyl Rusm, kte utekli ped odvodem

0
53

Namsto setkn s rodinou a oslav svtk si koupil kvu za 5 tisc won (piblin 90 korun). Maraktajev, kter m te jen pr poslednch dolar v kapse, si tak dopl mal novoron luxus. Zbytek spor toti utratil pi cestch pes ti dal zem ped tm, ne se mu podailo dostat do Jin Koreje.

Poslucha druhho ronku z Burjatsk sttn univerzity, na kter studoval lingvistiku, je jednm z destek tisc mladch Rus, kte ze zem prchaj ped mobilizac. Rusk prezident Vladimir Putin ji nadil na konci loskho z za elem povoln mu do vlky na Ukrajin.

Z domu jsem odjel 24. z, nkolik hodin pot, co jsem obdrel povolvac rozkaz. Rozhodl jsem se odjet co nejrychleji, protoe by si pro m mohli pijt u dal den rno, uvedl Maraktajev v rozhovoru s The Korea Times pozenm na letiti.

Na obran vlastn zem mi nepijde nic patnho. Kdyby na ns nkdo zatoil, a ohrozil tak m blzk, dobrovoln bych el do boje, uvedl Maraktajev s tm, e povinnou vojenskou slubu dokonil v roce 2019.

Ale tohle je pln jin pbh, protoe agresorem je moje vlastn zem. Nikdy nevezmu do ruky zbra, abych el zabjet nevinn lidi na Ukrajin, ekl Maraktajev. V noci 24. z proto naskoil do auta s dalmi mui ze sousedstv, kte tak obdreli povolvac rozkaz.

Pekroili hranici s Mongolskem a dojeli do tamnho hlavnho msta Ulnbtaru. Odtud Maraktajev odletl do filipnsk Manily, kde mohl zstat nkolik tdn. Pot si koupil letenku do Inchonu. Na jihokorejsk pd pistl 12. listopadu v nadji, e mu poskytne bezpe ped vlkou.

Pestoe nemm s Jin Koreou dn pouta, vdl jsem, e je to velmi vyspl zem s ohledem na demokracii a obansk prva, odpovdl Maraktajev na dotaz, pro uprchl prv tam. Zprva o tom, e (bvalho) korejskho prezidenta poslal soud do vzen za korupci, mi vyrazila dech. V Rusku je nco takovho nepedstaviteln, dodal.

Na Inchonskm mezinrodnm letiti podal Maraktajev o azyl, ale jihokorejsk vlda jeho dost zamtla jet ve fzi pedbnho posouzen, co znamen, e nem nrok na dal postup v procesu provovn.

Soul adatele o azyl prakticky nepijm

Podle jihokorejskho zkona o azylu si mohou lid zadat o status uprchlka v ktermkoliv mst vstupu do zem a nsledn podstoupit rozhovor pi pedbnm posouzen dosti. Pokud imigran ad jejich dvody shled pdnmi, adatel mohou podstoupit dal proven. V opanm ppad bvaj deportovan.

V roce 2021 udlila Jin Korea azyl 1,3 procenta lid, kte si o nj dali, co je druh nejmen mra poskytnut mezinrodn ochrany ve skupin velkch ekonomik G20.

Maraktajev je jednm z pti mu rusk nrodnosti, kte se na korejskm hlavnm letiti nachzej v podobn situaci. Jejich dosti o mezinrodn ochranu jihokorejsk ministerstvo spravedlnosti zamtlo, protoe nepovauje vyhbn se vojensk slub za dostaten dvod pro zahjen azylovho zen.

Tito rut adatel o azyl u nkolik msc pebvaj v ekrn odletov haly, kter se nachz u bezcelnch obchod. Pevaj na jdle, kter jim poskytuje ministerstvo spravedlnosti: muffin a dus na sndani a veei a re s kuetem na obd.

Ticetilet mu ze sibiskho msta Krasnojarsk, kter si peje vystupovat pod jmnem Andrej, na Inchonskm letiti pev pes osmdest dn, od 14. jna minulho roku. Andrej podle vlastnch slov tvrd kritizoval Putinv zkorumpovan reim dlouho ped invaz na Ukrajinu. Kdy obdrel povolvac rozkaz, usoudil, e mu nezbv nic jinho ne ze zem uprchnout.

astnil jsem se nkolika protivldnch demonstrac. Policie m jednou zadrela a zbila na nkolikahodinovm vslechu. S rozbitou bradou a nosem jsem musel na operaci, uvedl. Vdl jsem, e bych byl poslan do prvn linie, protoe jsem na jejich ern listin, dodal Andrej.

Stejn jako mnoho dalch mu prchajcch ped mobilizac se Andrej vydal nejprve vlakem do Kazachstnu. Brzy se k nmu vak dostaly zvsti o tom, e tato stedoasijsk zem, kter je jednm z nejblich spojenc Ruska, plnuje poslat takov mue zpt. Rozhodl se proto utct jet dl.

Moc se mi stsk po en a synovi. Prozatm se k nim ale nemu vrtit. Doufm, e mi Korea umon tu zstat alespo do doby, ne vlka skon, uvedl Andrej.

Jednaticetilet Daar Chubijev, bval fotbalista pochzejc z Naliku, hlavnho msta Kabardsko-balkarsk republiky na Severnm Kavkaze, uvedl, e ml tst, kdy se mu z Ruska podailo uprchnout, a vyhnout se tak osudu, kter potkal nkolik jeho znmch a ptel, kte ve vlce pili o ivot.

Doslova ped dvma dny zemelo v Makijivce (na vchod Ukrajiny) tm tyi sta ruskch vojk. Dva z nich byli m znmi. Jet pod jsem v oku, uvedl Chubijev. Podle ruskch zkon by se m povoln nemlo tkat. V listopadu ke mn ale pili lidi z armdy a donutili m podepsat dokument, e budu povaovn za dezertra, pokud se do nkolika dn nedostavm na vojnu, dodal Chubijev.

Je tk ped narukovnm dostaten dvod?

Vi rozhodnut ministerstva spravedlnosti podala ptice mu odvoln. Mue zastupuje I ong-chan z organizace Advokti pro prvo ve veejnm zjmu (APIL), kter tvrd, e by uniknut vojensk slub v kontextu vlky mlo bt povaovan za dostaten dvod pro udlen azylu.

Tito mui el pronsledovn ve sv domovsk zemi na zklad politickho nzoru, co je podle mezinrodnch norem opravuje k udlen azylu. Ministerstvo by si toho mlo bt dobe vdomo, uvedl prvnk. Rozhodnut soudu by podle nj mlo bt vydno na konci ledna.

Pokud soud rozhodne ve prospch Rus, mui obdr vza typu G-1, kter jim umon doasn pobyt v Jin Koreji, dokud neprojdou oficilnm provenm v azylovm zen. V opanm ppad hroz tmto adatelm o azyl deportace zpt do Ruska.

Ministerstvo spravedlnosti sdlilo listu The Korea Times, e tyto dosti o azyl provilo v souladu s pslunmi zkony. Tvrzen obanskch sdruen o tom, e tito adatel o azyl jsou zadrovni v odletov hale letit ve snaze je deportovat, ministerstvo spravedlnosti zamtlo.

Nkdo se me obvat, e pijet protivlench adatel o azyl by mohlo negativn ovlivnit nae vztahy s Ruskem. Kdy ale vezmeme v potaz, e Rusko u Jin Koreu oznailo na neptelsk nrod pot, co jsme se minul rok pipojili k mezinrodnm sankcm vi Moskv, nemyslm si, e pijet pti lid bude mt njak vliv na vzjemn vztahy, uvedl ong e-won, profesor eurasijskch studi na jedn ze soulskch univerzit.

Zrove by vak vlda mla bt opatrn, protoe tento ppadn precedens by mohl v budoucnu vst k nrstu potu adatel o azyl, mn. Podle onga by bylo nejlep, kdyby zmnnm Rusm jihokorejsk vlda udlila uprchlick status z humanitrn perspektivy. Pokud se vak vlda rozhodne jinak, mla by aspo mum umonit odcestovat do jin zem namsto jejich deportace zpt do Ruska, dodal.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno