Vc senior na trh prce, chce Jureka. Firmy ale radji nechaj msta voln

Ministr prce Marian Jureka nedvno uvedl, e pro stabilizaci dchodovho systmu v esk republice je dleit zapojit lidi v dchodovm vku do aktivnho ivota.

Ztrcme mnoho lid, kte by mohli alespo sten pracovat. Lid v dchodovm vku v souasnosti v drtiv vtin kon s prac i podniknm. Pro spolenost je to koda, nepedvaj se zkuenosti a stt tak pichz o pjmy z dan, ekl pro server Penize.cz s tm, e stt by ml nastavit podmnky tak, aby se zamstnavatelm vyplatily zkrcen vazky.

Chud zatm energetickou pomoc nedostali. Odrazuje je hlavn administrativa

V praxi to ale nen tak jednoduch. I ti senioi, kte chtj pracovat, toti el na trhu prce diskriminaci.

V ns zabudovan pedsudky vi st a vi tomu, co star lovk um a me, jsou tak siln, e nkdy jsou radi msta neobsazen, ne abychom pijali ikovnou dchodkyni, popsala Lucie Vidoviov, socioloka z Masarykovy univerzity, kter se zabv ageismem.

Sv o tom v dnes dvaaedestilet Vra z Olomoucka. Ta prci zaala hledat pot, co byla z administrativn pozice v cestovn kanceli proputna na jae 2021, kdy se ji firma nedokzala dl vypodvat s poklesem zjmu o cestovn kvli pandemii covidu-19. Akoliv m vysokokolsk vzdln a destky let praxe, kdy rozeslala ivotopisy, nedostala skoro dn odpovdi.

A to jsem pak zaala pst i na pozice, na kter jsem byla pekvalifikovan, popsala. Na pohovor j pozvali jen ve dvou ppadech. Na jednom z nich mi oteven ekli ale vy nm stejn za pr let odejdete. Nakonec m ale nevybrali ani v jednom ppad, ekla. Hledn prce po njak dob vzdala a odela do pedasnho dchodu.

Stejn nm za pr let odejdete

e je takov scn bn, potvrzuje Kateina Musilov, koordintorka projektu Zlat prce nadace Krsa pomoci, kter pomh lidem starm padesti let v hledn prce. Bohuel i v dnen dob, kdy by lovk ekal, e se zamstnavatel budou chovat ke kandidtm jako k rovnocennm partnerm, se naich klient dotk diskriminace kvli vku, uvedla.

dn zamstnavatel podle n oteven nenape, e danho lovka nepijme kvli vku. Ale kdy tete mezi dky, tak to pochopte. Podvejte se napklad na nabdky prce: nabzme mlad dynamick kolektiv nebo ahoj, poj mezi ns a podobn kli mohou star kandidty odradit. A co si budeme povdat, je to pravdpodobn i zmr. Asi kad chpe, e nov kolega mus do kolektivu zapadnout, mn.

Mezi klienty je podle n ada lid, kte jsou schopni pracovat aktivnji ne kdejak tictnk. Nemohou to ale pedvst nedostanou se toti ani na pohovor. V esku takov vzkum nevznikl, v zahrani ale vzkumnci zkoueli rozeslat ivotopisy s rznmi charakteristikami, kde hlavn rozdl spoval ve vku dan osoby. Vme tak, e se mn odpovd na nabdky starch lid, ppadn se hledaj zstupn dvody, souhlas Vidoviov.

A kdy se dan lovk na pohovor dostane, setkvaj se s dotazy na vk a na plnovanou dobu odchodu do dchodu. Je jasn, e si zamstnavatel kapacity mus plnovat. Na druhou stranu nyn, kdy je nedostatek volnch lid na trhu prce a k tomu strne populace, budou firmy muset zat lpe pracovat se vemi vkovmi kategoriemi, k Musilov.

Podle Tome Ervna Dombrovskho ze spolenosti LMC, kter provozuje teba portl Jobs.cz, je tento fenomn poznat i v datech o ron fluktuaci zamstnanc. Mluv pitom o fenomnu vynucen loajality. Prci v loskm roce zmnilo patnct procent zamstnanc. m mlad, tm vce jich bylo, popsal s tm, e star zamstnanci v, e prci si nenajdou. Proto to ani nezkou.

Upozoruje vak, e to neplat plon. Existuj zamstnn, typicky inenrsk pozice ve strojrenstv i v energetice, kde je mladch lid s potebnm vzdlnm mlo. Tam tak firmy star zamstnance pijmaj. Naopak problmy jsou se stednm managementem i v administrativ.

Diskriminace v dob covidu

Podle Dombrovskho se situace mrn zlepuje v dob, kdy je pracovnk nedostatek. Ne ale zcela.

Naopak tm stejn na tom byli star a mlad pracovnci v dob epidemie covidu-19. Ne ale v pozitivnm slova smyslu. Bylo vidt, e zaven provozy si nevybraly podle vku. V tom roce se nm fluktuace podle vku zmnila, byla srovnateln ve vech skupinch, popsal.

Rozdl byl ale v tom, kam proputn zamstnanci li. Mlad si nali jinou prci. U starch vrazn stoupl poet tch, kte odeli do pedasnho dchodu.

Jednou si m pozvala headhunterka z firmy, kter zprostedkovv zamstnn, a ekla mi: J tady mm cel tos ivotopis stednho managementu padest plus a jsou naprosto neudateln, protoe vy management je typicky mlad a nev, jak fovat starmu lovku. Take dvody pro odmtn starch jsou rzn, uvedla Vidoviov.

Donuceni k prci zdraovnm

Je pitom tak otzkou, zda star lid pracovat chtj. Kdy jsme to zkoumali, vyly nm z toho ti skupiny: lid, kte jsou orientovan na dchod, lid orientovan na aktivitu a pak ti mezi, uvedla Vidoviov.

V krajnch ppadech se lid, pokud to je jen trochu mon, pizpsob svm preferencm. Bu jdou do dchodu a odpovaj, nebo pracuj, dokud to jde, protoe zamstnn vnmaj jako zdroj spoleenskho vyit a potebuj kadodenn aktivitu a jasnou strukturu dne.

Co se te tch uprosted, jejich vle pracovat je dan vnjmi podmnkami zda pro n existuj vhodn pracovn msta, jestli mus pracovat, protoe potebuj pivdlek k dchodu, jestli nemaj nron peovatelsk povinnosti o partnera, nebo jak je jejich zdravotn stav, popsala.

Prv tch, u kterch nakonec pev poteba pracovat, me nyn pibvat. A to kvli zdraovn. Ne vichni ale na trhu prce uspj. Dost asto chtj prci na zkrcen vazek, co nen lehk, protoe firmy moc takovch pozic nenabz. Nkte chtj pracovat ve stejn specializaci, ve kter se cel ivot pohybovali, ale nabdka takovch pozic me bt omezen. Snaz to maj ti, kte rdi zkus i nco mimo svj obor, ekla Musilov.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts