Vlka me unavit, ale Ukrajina ns potebuje, kaj koordintoi pomoci

0
53

Hektick, intenzivn a zmaten. Tak popisuje rok star brnnsk zatky humanitrn pomoci pro vlkou zasaenou zemi Jan Cimr, dvaaticetilet koordintor a spoluzakladatel spolku Brno pro Ukrajinu.

Te u je to nco jinho. Z Ukrajiny tolik lid neodchz a ti, kte zstali v Brn, zde pobvaj tm rok. Stav se na vlastn nohy, zrove je jejich komunita funkn a ve spoust vc sobstan. Pod vak zstv mnoho vnitnch uprchlk na Ukrajin, kte materiln pomoc potebuj. A i v Brn jsou tac, kte jet zzem nemaj nebo se jim tko shn, informuje dvaaticetilet Cimr.

I proto se spolek v plce ledna rozhodl znovu spustit materiln sbrku. Zatmco loni na jae ji shromaoval na nkolika mstech v Brn zrove, nyn ji organizuje v Trnici na Zelnm trhu, kam mohou lid nosit potebn vci kadou stedu od 14 do 20 hodin. Trnici dlouhodob vdme za to, e meme v jejch prostorech sbrku bezplatn provozovat a skladovat, podotk jednatyicetilet organiztorka Klra Leatkov.

Co je te nejvc poteba?
Leatkov: Pnsk obleen, zejmna tepl. Tuto nedli jsme dokldali auto, co jelo do oblasti Kyjeva, kam bylo teba dovzt vojkm kalhoty. Z hlavnho msta toti m pomoc a do Bachmutu, kde je poln nemocnice, kter se mus sthovat s tm, jak se pohybuje fronta. Neustle jsou poteba ponoky, tch nen nikdy dost. Nov shnme i prac a istic prostedky, kter poputuj hlavn do mst na Ukrajin, kde ij velk komunity. Tak jsme nedvno do sbrky zaadili krmen pro psy a koky. Pomoc lidem je samozejm na prvnm mst, ale nezapomnme ani na domc mazlky.
Cimr: Dobr tip je myslet na vci, kter vtinu lid nenapadnou. Dti potebuj pleny, ale stejn tak je potebuj i senioi. Jsou to drobn oblasti, kde se vc nedostv proto, e nejsou tm prvnm, co lovka napadne, a nekoresponduj teba s medilnm obrazem. Nkterm Ukrajincm mohou zase chybt berle, kter se nkomu vl doma.

Z jakho dvodu jste loni sbrku ukonovali?
Cimr: Opadala velk vlna pchozch z Ukrajiny a zrove i vle do sbrek nco nosit i se na nich dobrovolnicky podlet. Tak vyprchala monost vyuvat prostory, kde jsme sbrn msta mli. Nejsme stl organizace s pesnou strukturou a npln, ale pomrn voln skupina lid, a i nae innost se promuje. Obdob mezi sbrkami jsme vnovali projektm ve spoluprci s brnnskm magistrtem a Jihomoravskm krajem. Snaili jsme se zjiovat, co me ukrajinsk komunit pomoct, kdo naopak jakou pomoc nabz a jak tyto informace navzjem propojit tak, aby se pomoc podailo zorganizovat.

A pro jste sbrku obnovili?
Leatkov: Navzali jsme spoluprci s organizac Cesta nadje ivota, co je skupina nadenc z Krava od Opavy, kte dodvkami voz materiln pomoc na Ukrajinu. Ne do sklad, ale podle poteb jednotlivm institucm, napklad do sirotinc v okol Mukaeva, komunitnm centrm pro pesdlence, kolm, nemocnicm i obyvatelm v nov osvobozench oblastech. Mapuj situaci a vd, co je zrovna poteba dovzt. Ped Vnocemi jsme s nimi vyhlsili sbrku, kdy jsme zskali 300 dopis od ukrajinskch dt ze sirotinc. kali jsme si, e bychom jim pipravili Mikule, kter na Ukrajin nos drky. Brnnsk koly, rodiny a firmy nakonec nachystaly pes sto drkovch krabic a taek. tdrost byla neuviteln, a kdy jsme drky pedvali, byli dojat. To ns pesvdilo o tom, e akoliv panuje ve spolenosti nava, je v Brn stle vle, ochota i monost pomhat.

Prvnch pr tdn a msc po zatku vlky se zvedla obrovsk vlna solidarity. Vydrela dostaten velk pomoc a dote, nebo zvtzila prv nava?
Leatkov: Pomoc nikdy nebude dostaten. Je vak dleit, e tu njak je. Kad tden se posbr asi patnct velkch plnch krabic materiln pomoci. To povaujeme za velk spch a zrove dkaz, e sbrka m smysl. I kdy se nyn pomoci nasbr mnohem mn ne loni na jae, je dleit, aby v Brn njak veejn sbrn msto bylo. Pokud chtl na podzim Brk njakou pomoc pro lidi na Ukrajin donst, neml kam, snad s vjimkou eskho ervenho ke, kter m sbrku zamenou na zdravotnick poteby. Pilo mi to jako hanba, pomoc je toti stle nutn. Sice jsme z vlky u unaven, ale to lid na Ukrajin tak. Ti j navc mus neustle elit.

Co je poteba

Nkter msta na Ukrajin jsou v zim bez elektiny, proto jsou dleit zdroje tepla a svtla. Tedy svky, baterie nebo tepl obleen veho druhu vetn ponoek, kter se hod neustle. Vdy budou poteba tak lky proti nachlazen nebo bolesti, zdravotnick poteby, trvanliv jdlo a hygienick poteby.

Do vroby specilnch svek pro ukrajinsk civilisty ivojky se napklad pustili brnnt skauti. Ho pt a sedm hodin, dokou pr zaht celou mstnost a d se na nich oht jdlo. Poslou vzkopech i v domcnostech pi vpadku proudu.

Je opadnut zjmu drc po ase pirozen?
Cimr: Lze ho oekvat. Vudyptomn a nov udlost, kter ns celospoleensky zashne, oslov mnohem vce lid a vyvol okamitou potebu solidarity. Dje se to vdy, napklad pi prodnch katastrofch. Prvotn reakce, a u se tk materilnch i finannch sbrek, bv velk. Jak opadne mediln zjem, sniuje se i mnostv lid a materilu. tst v tto situaci spov v tom, e opadnut zjmu o sbrky se dobe selo s tm, e u nepichzej nov uprchlci z Ukrajiny nebo jich je minimum. Ukrajinci se po ase v situaci zorientuj a pedevm zanou fungovat i sttn instituce. Tm trv dle, ne zareaguj. Pomoc neme donekonena stt na dobrovolncch, iniciativch nebo mench neziskovkch.

Zskali nkte lid podle vs pocit, e se u Ukrajin pomohlo dostaten nebo u teba rok trvajc konflikt vytsnili?
Cimr: Takov lid urit jsou. Navzdory nav nebo mon otupn je zde vak pod tak dost tch, kte chpou, e se situace nezmnila. To, e se promnilo nae vnmn vlky nebo na ni zapomnme, neznamen, e skon.
Leatkov: nava je pochopiteln. Sama znm spoustu dobrch lid, kte situaci vnmaj velmi siln a potebuj si od n odpoinout. Ale nesmme to vzdt. Souasn se zapojuj i Ukrajinci. Drce, kter do sbrky nco pinese, pedv pomoc lovku, kter z vlkou postien zem piel.

Co bylo pro v spolek nejvt vzvou? lo o prvotn uprchlickou vlnu Ukrajinc po zatku konfliktu?
Cimr: V jistm smyslu ano. Vyadovala nejvce asu, energie a dobrovolnk. lovka samozejm pohnl adrenalin a euforie, ale museli jsme zorganizovat a udret tyi i pt sbrkovch mst a pes sto dobrovolnk, distribuci i logistiku. V jednu chvli u nemohly sbrky vozit dodvky, ale pmo kamiony. Jinou optikou bylo a stle je nejvt vzvou najt udriteln a funkn zpsob, jak s pomoc vydret a dlat ji tak, aby dvala smysl, tedy pomhala, a zrove aby se spolek nepletl do prce jinm organizacm. A samozejm aby lovk sm nevyhoel.

Na jae hledal v spolek spolen s Ukrajinskou iniciativou jin Moravy pbhy tch, kte ped vlkou uprchli do eska. Vybavujete si njak konkrtn, kter vs zashl?
Leatkov: Jednm z nich byl pbh uitelky hudby Mariny. Bylo fantastick, e i pot, co z Ukrajiny uprchla, pokraovala na jae ve vuce a dvala z idenick koly hodiny hudby online. Sedla u klavru a mla ped sebou mobil, pes kter zpvala a hrla se svmi studenty, kte zstali na Ukrajin nebo byli rzn roztroueni po cel Evrop.

Pbhy vm mly pomoct s tvorbou audiovizulnho obsahu, knihy i divadeln hry. Co z nich tedy nakonec vzniklo?
Cimr: Ptidln srie, kter je k vidn v archivu esk televize. Pilo nm dleit dt lidem, kte pichzej, konkrtn jmna a tve. Chtli jsme ukzat, e to nen anonymn masa lid, kter se sem nahrnula, ale konkrtn lid s osobnmi pbhy, rodinami a blzkmi, kte s nimi pili nebo na Ukrajin naopak zstali.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno