Volby 2023 | Mm politick vtlak jako Babi, k Fischer. Spolh na Havla i diplomacii

0
43

Berete to nyn jako sp jako kampa prezidentskou, anebo jako ponkud pedasnou kampa ped volbami do Sentu, kter se budou konat za rok a pl?
Kampa do Sentu se vede jinmi prostedky, na jinm zem a jinm zpsobem. Kdy byste se m ped pti lety zeptal, zda budu kandidovat do Sentu, tak bych se divil. Napadlo m to a pozdji. Pestoe mi mandt kon a za rok a pl a samozejm pemlm, co bych dlal, kdyby nevyla prezidentsk kampa, tak to jako kampa do Sentu neberu.

To bych nejezdil po cel republice, nevynakldal tolik msc tolik energie a nebyl v kontaktu s volii mimo mj volebn obvod. Nen to sentn kampa a skoro bych to bral jako urku.

Zrove se ale pi prezidentsk kampani dostanete do poped pozornosti, zajmaj se o vs i mdia, kter by se jinak nezajmala. Nen to tak trochu budovn znaky?
Kdy se podvte na moji prci v Sentu, patm k tm nejpracovitjm. Mm za sebou stovky zprv jako zpravodaj, stovky usnesen vboru i v celm plnu. ili jako sentor vm, e tu znaku mm. Navc pracuji ve svm obvod se starosty a vemi, kte tam jsou.

ili nepotebuji nco dohnt, jsem sentorem plnohodnotnm, byl jsem jako nezaazen zvolen pedsedou velmi dleitho vboru, mm pravideln tiskov konference. Take tu viditelnost mm.

Kandiduji na prezidenta, to m te zajm. Motivuje m vdom, e mm co nabdnout. Mm za sebou zkuenost, vzdln, dlm agendy, na kter bych jako prezident mohl plynule navzat.

Stran by m zajmalo, co si lovk obyejn lidsky ekne, kdy koukne na vemon przkumy, kter mu nedvaj ani pt procent hlas, ili zejm absolutn dnou anci ani na postup do druhho kola? Co si tak veer doma kte?
Kdy se podvte na historii m kandidatury, mluvil jsem o n poprv u v roce 2018. Kdy jsem ji loni oficiln vyhlaoval, bylo to v dob, kdy jet Andrej Babi oficiln nepotvrdil, e bude kandidovat. ili to nen kandidatura proti Babiovi, nebo e by m to napadlo na posledn chvli. Volii se m na to ptali, chtli vdt, kde jsem a jestli s tm potm.

A co m motivuje? Prce ve prospch sttu, kterou dlm u v Sentu. Na Hrad je pitom pod ticho. Mme prezidenta, kter je na stdace, odeel do atny. Prezident pitom me se svoj autoritou vci mnit mimodn rychle. Milo Zeman tu hru nehraje, jako kdyby z orchestru vypadl dleit hr…

To jste mi ale utekl z otzky. Kdy pouiji vmi uvedenou hokejovou terminologii o stdace, tak kad hr chce mt pece ped zatkem mistrovstv alespo njakou nadji na spch. Tko tam jet s vdomm, e vyhrt neme, protoe nem dostaten kvalitnho glmana, obrnce a tonky. Kadou chvli vidte przkumy a mus vm bt jasn, e to je tm bez ance. m se pesvdujete, e to m smysl?
Do vbavy politika pat, e nerezignuje. e doke dobojovat boj, kter si vybral. Do jeho vbavy tak pat, e nkdy vyhrl a asto prohrl. Vzpomeme si na Miloe Zemana. On prohrl v prezidentsk volb, z Praskho hradu odeel zadnm vchodem pro sluebnictvo bez rozlouen (pi nepm volb v roce 2003 pozn. red.).

To je Milo Zeman, to nen ten spn mu, kter se tak sm vykresluje. Take jedna prohra, jedna vlatovka, jaro nedl.

Co se te przkum, sleduji je, vdy m to zajmalo. Ale tak m zajm, jak hlubok vazba je teba pznivc Petra Pavla, Danue Nerudov i Andreje Babie na jejich kandidta. Vidm, e ta vazba nen pli siln. e se hledaj lid, kte maj politickou zkuenost. A e je poteba oslovit i ty, kte se pod nerozhodli, co je tak pod pozoruhodn vysok slo.

J navc do volby piel s 54 podpisy zkonodrc z obou komor a podporou vldy. To je siln politick vtlak, kter by se dal srovnat s tm, co vidme u Andreje Babie. Take to zdaleka nen jen o slech v preferencch.

Jak zn ona formulka, kterou sm sebe pesvdujete, e jet mete postoupit aspo do druhho kola?
Sm sebe nepesvduju. Bojuju. A bojuju, dokud je poteba. To znamen do posledn minuty ped prvnm kolem. Protoe vm, e mm co nabdnout, mm za sebou 8 let prce s Vclavem Havlem, kterho ostatn asto znaj jen z vyprvn.

Vm, jak zkuenosti mm z diplomatickch slueb, zatmco nkte ostatn tu prci jen zahldli. V Sentu se ujala moje usnesen asto velice tvrd nap politickm spektrem. Navzdory tomu, co v nkterch ppadech hlsal Milo Zeman. Dobe tedy vm, e mm co nabdnout a mm zkuenosti s praktickou politikou.

kte to celou dobu, ale zatm to zstv oslyeno. Pro by se najednou pr dn ped volbou mli lid plcnout do ela a ct si: To je divn, e jsme kvality toho Fischera dosud nevidli, te je vidme a tak pjdeme od tch, kter jsme chtli volit, k nmu?
To je dobr otzka. Zatm nevm. Ale teprve te ped sebou mme prezidentsk debaty, v nich se leccos me ukzat. Problm a vc hodn kritiky je, e i na zklad przkum a dramaturgie velkch medilnch dom se dali stranou ti kandidti, kte jsou oznaovni za favority, a nakld se s nimi v samostatn skupin.

Myslm, e by demokracii prosplo, kdybychom byli jako vichni kandidti pohromad, mohli se utkvat a reagovat na sebe. To, jak se to dnes pojm, mi vi obanm nepipad fr. Protoe oban pak m dojem, a mluvm z vlastn zkuenosti ze setkvn s obany, e jsou tu dv kategorie. Pitom dv kategorie oban tady nemme. Pokud przkumy vedly k tomuto rozdlen, nadlaly vc kody, ne uitku.

Minulou stedu jste na Prim diskutoval s dalmi kandidty pod pt procent. Chvilkami to pipomnalo setkn hvzdn pchoty z jedn televizn soute, dokonce i vldn mluv Vclav Smolka psal na sociln s, e je to o niem a lid radji maj pepnout na semifinle mistrovstv svta v hokeji junior. Co vy na to?
Vldn mluv by mon ml bt ve sv funkci i po pracovn dob a vdt, e pracuje pro vldu, kter si nevybrala jednoho kandidta, ale rovnou ti. Mon by prosplo, kdyby se o prezidentsk volb mluvilo s vtm respektem. Byl bych rd, kdyby i vlda vnovala volb prezidenta vt pozornost.

Nemm ve zvyku rezignovat

V posledn dob se ze strany pznivc nkterch kandidt opakuj vzvy, a v rmci zven anc jednoho z nich kandidaturu slote, abyste nettil hlasy. Chpu, e na tu otzku u muste bt alergick, ale uvaujete o nem takovm na posledn chvli?
Pro m jsou vzvy, abych zastavil kandidaturu, kampa a pestal se uchzet o hlasy voli, vlastn vzvy k rezignaci. J nemm ve zvyku rezignovat. Tato sout je oteven, demokratick a frov do doby, kdy mohou soutit vichni, kdo se demokraticky kvalifikovali a splnili vechny podmnky.

Beru to sp jako soust demokratickho boje. Tyto vzvy pichzely z nkolika stran mon proto, abych nezaclnl. Kdy se ale podvme na debatu v Blesku, modertorka se tam zeptala dvou ptomnch kandidt, koho volili v minulch prezidentskch volbch. Odpov byla, e Fischera.

Ti dva kandidti byli Danue Nerudov a Petr Pavel. Kdyby opravdu chtli vytvoit synergii ve prospch jednoho kandidta, mohu je tmto slavnostn vyzvat, aby zastavili kampa a shodli se na tom, na em ped pti lety. To znamen na Fischerovi. Ale beru to ad absurdum s tm, e takto se d pece tak argumentovat.

D se ekat, e pokud jeden z dvojice Nerudov Pavel nepostoup do druhho kola, jejich pznivci vs obvin, e to bylo i kvli vm. Jste na to pipraven?
Nevm, kdo se dostane do druhho kola, take je pro m ta otzka teoretick. Ale kdyby se tam dostal Andrej Babi, tak dopedu km, e budu podporovat toho, kdo bude stt proti Andreji Babiovi. Ale kdo z nich je mi bli, to po mn nechtjte. U kadho z nich vidm vhody, ale tak slabiny.

Vrame se na zatek. Pokud vm prezidentsk volba neklapne, budete pt rok obhajovat pozici sentora?
Po volbch prezidenta si vezmu njak as, poradm se se svm tmem, pedevm s rodinou a dtmi. Vezmu je na dobrou veei a podkuji jim za vekerou podporu. Co budu dlat dl, to si nechm na potom.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno