Zanikl osady v pohrani pod ij, odsunut Nmci se o sv domovy zajmaj

0
103

Co pin nov oteven stezka nesouc nzev Prameny?
Provede turisty zaniklou osadou tolnava, kter byla soust Velkch Losin na umpersku. S histori msta se nvtvnci seznm nejen dky panelm, ale i mobiln aplikaci.

Hana Vavrouchov byla jednm z badatel vzkumu, dky nmu si nyn mimo jin mohou zjemci reln i virtuln projt zaniklou osadu tolnava na umpersku.

Ta mimo jin umouje zobrazit na mobilnm telefonu zanikl stavby na pvodnch mstech?
Ano a tak se u tchto staveb spout audiozznam se vzpomnkami pamtnk.

Jak dnes zanikl osady ij?
Pod svm ivotem. Nikdy nezstaly zcela oputn, zvlt od 90. let se nali pvodn obyvatel, kte se tam vraceli z Nmecka. Mnoz byli dokonce prkopnky napklad obnovovn drobnch sakrlnch pamtek. Dle pak hodn pro zachovn tto historie dlaj spolky jako Hnut Brontosaurus Jesenky i Hnut Duha Jesenky, kter naly zajmav lokality, objevily jejich potencil a sna se msto obnovovat ve smyslu alternativnho vyuit. Je to velmi sympatick. Velkou pomoc jsou i pro ns vdce. N vzkum byl na tto spoluprci hodn postaven.

Co se vm podailo zjistit o historii osad?
Jsou to vtinou mal osdlen, u kterch bylo trochu problm najt historick relie, protoe je mlo pramen. Nezmiuj se o nich vlastivdy nebo kroniky. Pitom kad takov osada m svj osobit pbh a historii, asto nesmrn zajmavou.

Je tm osmdest let po vlce a odsunu pvodnch nmeckch obyvatel. Bylo jejich hledn tk?
Pamtnk u je velmi mlo. Kontaktovali jsme vak i jejich potomky, kte dnes ij v Nmecku.

Co pamtnci nejastji zmiuj?
e si ze sv domoviny vzali nco, co je s mstem svazovalo, napklad kmen, hlnu nebo tp stromu.

Kdy pijdli po destkch let zpt, co se jim vybavovalo?
Nmci se postupn smili s odsunem, vtinou o tom se svmi dtmi moc nemluvili. Ale jakmile mli monost pijet se podvat, okamit to udlali. Vtinou byli zklaman zsadn zmnou charakteru zem. Mluvili t asto o tom, e ped odsunem zakopali v okol vesnice dleit vci pro ppad, e by se vrtili. Teba ndob, nad nebo ic stroj.

Jak oputn sdla dopadla?
Drtiv vtina budov byla zdemolovna a zem m nyn jinou ne sdeln funkci.

Kde osady nejastji zanikaly?
V perifernch oblastech okres umperk, Jesenk a Bruntl, kde se nachz asi edest takovch lokalit. Tm vhradn pinou zniku zde bylo vysdlen pvodnho obyvatelstva. Vce ne dvacet sdel pak zaniklo v souvislosti se zzenm vojenskho vcvikovho prostoru Libav, odkud byli ale u pedtm Nmci rovn vysdleni.

Zmizel osady na Jesenicku dnes asto pipomnaj u jen ruiny budov i zbyl mal pamtky. Na snmku zarostl k v osad Hajmrlov.

Mete piblit ivot v tchto osadch, co jim bylo spolen?
Byl velmi nron. Osady se nachzely ve vych polohch, s drsnjm klimatem a mlo rodnmi pdami. Pesto byly zemdlsky obdlvan. V souasn dob tam nen dn vyuit zemdlskho charakteru nebo tam jsou trval travn porosty, pastviny. Dlouhodob se tam zachovaly takzvan agrrn terasy budovan kvli tomu, aby se zmrnil sklon svahu, rozdlila pole a lpe se hospodailo. asto vak byly osady spojen i s tbou. Namtkou prv tolnava nad Velkmi Losinami nebo Rudkov na Staromstsku.

Co lze ct o tehdej krajin?
Byla vrazn pestej, by zelen bylo minimum, nebo se tam hospodailo. Kdy se podvme na leteck misk snmky ze 20. i 30. let, tak najdeme spoustu malch polek, co dnes u nen pravda. Vtinou je nyn na mst les, trval travn porost, ppadn pastviny, dle i torza staveb. Nebo lokalita slou jako vojensk jezd i ochrann psmo.

Dovolm si hypotetickou otzku. Kdyby nedolo k odsunu pvodnch nmeckch obyvatel, peily by tyto osady dodnes?
Na to je tk odpovdt. Vme, e postupn zanikaly u ped odsunem, protoe odtud lid odchzeli za prac. Tud by se dal oekvat dal tlum i po vlce. Pokud by vak dolo k zniku, byl by postupn a mon by plynule nastal perod na rekrean oblasti.

Jak osady jet pipomnte?
Loni teba putovn vstavou, kterou mohli vidt nvtvnci v regionlnch muzech. V souasnosti je instalovna na zmku ve Slezskch Rudolticch. Zmapovan msta jsou t popsna v interaktivn map na webu zanikla-sidla.cz, kde je mon dohledat informace o potu obyvatel, historii nebo dvodech zniku. K nkterch obcm jsou rovn podrobnj informace na webu Modern kronika obce, kam lid mou vkldat fotky, texty, videa i audiozznamy, a tvoit tak pam msta.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno