Zddili jste po pbuznch byt nebo dm? Radost z majetku me bt pedasn

0
54

Ddick zen je zahjeno pslunm notem automaticky pot, co se dozv o smrti zstavitele. Not jako soudn komisa zjiuje okruh monch ddic, zkontaktuje je a s jejich pomoc zjiuje rozsah pozstalosti. Dle zkoum, zda existuje pozen pro ppad smrti, zv nebo ddick smlouva. Ji v tto fzi je dobr s notem i s ostatnmi ddici aktivn spolupracovat, mimo jin proto, aby dn st majetku nebo dn z ddic nebyl opomenut, doporuuje prvnika Aneka Veeov.

Zv nebo ddick smlouva maj vdy pednost ped ddnm zkonnou ddickou posloupnost. Pokud se od jejho pozen mysly zstavitele zmn, me starou zv zniit nebo podit novou. V takovm ppad m pednost zv s novjm datem, vysvtluje Aneka Veeov.

Zv jako jistota

A co kdy not dnou zv v pozstalosti ani v registru nenael? Dokument mohou mt u sebe uloen i jin osoby krom samotnch ddic ptel i dvrnci zstavitele. Kdo se dostane do dispozice zvti, je jeho povinnost ji noti v ddickm zen pedloit, upozoruje partner advoktn kancele Noerr Boivoj Lbal.

Aneka Veeov

  • Vystudovala prva na prvnick fakult Univerzity Karlovy v Praze a na Ludwig-Maximilians-Universitt v Mnichov.
  • V advoktn kanceli Noerr se zamuje na korportn prvo a privtn klientelu.

asto v praxi nastoup pekvapen a negativn emoce ostatnch ddic spojen s pochybnostmi, zda je zv vbec zvt pravou. Rozhodnut le na noti, kter na konci ddickho zen vydv usnesen o nabyt ddictv. Pokud s posouzenm ostatn ddicov nesouhlas, mohou podat ddickou alobu, ve kter se budou domhat neplatnosti pozen pro ppad smrti a uren, e ddici pozstalosti jsou oni, vysvtluje Lbal.

Ddick zen ped notem trv zpravidla nkolik msc, m vce ddic a vt pozstalost k vypodn, tm dle. V ppad, kdy na ddick zen navazuje civiln soudn spor napklad prv o neplatnost zvti, not ddick zen peru do doby rozhodnut soudu o alob a een takovho ddictv se me prothnout i na nkolik let.

To je ppad pan tpnky, kter z ddictv po otci ani po esti letech od jeho smrti nic nevidla. J a bratr jsme vyrstali jen s otcem, kter byl velmi dobe majetkov zajitn. Bratr ale ml ji od dospvn problmy s hazardem, z toho dvodu otec tak nechtl, aby se zejmna dm dostal do jeho rukou, vzpomn.

U samotn zen u note se prothlo na nkolik sezen, pece jen ne se zmapoval vechen majetek, nemovitosti a ty, njak as to zabralo. Bratr namtal kadou malikost, a kdy bylo konen vydno usnesen o ddictv, kde dostal men st majetku ne j, podal alobu na uren ddice, popisuje pan tpnka. Jej bratr se domh soudnho uren neplatnosti otcovy zvti a tvrd, e zv nemohla bt pozena platn z dvodu otcova patnho zdravotnho stavu.

U skoro nevm, e se ddictv dokm, ale hlavn se bojm, e ne soudy rozhodnou, dm pln zchtr, uzavr pan tpnka.

Bezprizorn pozstalost

V ppadech, kdy se ddick zen prv z dvodu spor mezi ddici prothne na dlouh msce i roky, vyvstv otzka, jak s majetkem do rozhodnut note nebo soudu nakldat.

Boivoj Lbal

Bo
  • Vystudoval prva na prvnick fakult Masarykovy univerzity v Brn a na univerzit v Lisabonu.
  • Poskytuje poradenstv domcm a zahraninm klientm, rodinnm podnikm a soukromm klientm v oblasti prva obchodnch spolenost a nslednictv v prbhu ivota a smrti.
  • Je spoluvedoucm advoktn kancele Noerr v Praze.

Pokud byla nemovitost v pozstalosti ve spoluvlastnictv, zpravidla v n po dobu ddickho zen zstv bydlet stvajc spoluvlastnk. Pokud v n bydlel njemce, njemn smlouva smrt zstavitele nezanik, njemce tedy v nemovitosti dle bydl a pjmy z njmu se pitaj k ddictv.

Za situace, kdy v nemovitosti bydlel zstavitel sm, by nejlpe mla zstat neobydlen do doby, ne se v ddickm zen ur jej nov vlastnk, k Veeov.

Pro potebu ochrany majetku mohou not nebo zstavitel ustanovit sprvce ddictv. Ten majetek spravuje ve stejnm rozsahu jako zstavitel (napklad disponuje s prostedky na jeho tech, hrad platby za nemovitost), ale pouze v rozsahu bn sprvy. K jakmukoliv mimodnmu nakldn s pozstalost, jako je napklad prodej nebo darovn nemovitosti, je poteba svolen soudu, a to i kdy se ddicov na takovm postupu shodnou, dodv Lbal.

Znm jsou ppady, kdy jet ped zahjenm ddickho zen ddicov vstoup do bydlit zstavitele a odnesou si, na co maj podle svho nzoru prvo rodinn fotografie, kvtiny, perky nebo i elektroniku.

Takov postup je v jistch ppadech pochopiteln lidsky, ale rozhodn ne z pohledu prva. Nezdka vede k podvn trestnch oznmen jednoho ddice na druhho pro krde, sdl zkuenosti z praxe Veeov.

Pokud m ddic zjem nabt z pozstalosti konkrtn vc, napklad perky ddn z ensk generace na generaci, a zpsob vypodn na nj nepamatuje nebo by mli pipadnout jinmu ddici, e se takov situace uzavenm takzvan ddick dohody s ostatnmi ddici v rmci ddickho zen, doporuuje prvnika.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno