Ze studentek sl vle bojovat o vysok pozice, k rektorka Krlkov

Od nora jste prvn rektorkou Univerzity Karlovy. Jste rda, e jste do tto vzvy la?
Na sto procent ano. Moc m bav pracovat v tmu, kter se mnou univerzitu vede a vm tomu, e se nm da postupn dlat uiten kroky.

Jak to hodnotte z osobnho hlediska? Sladit takovou funkci s osobnm ivotem neme bt jednoduch.
Urit je to vzva. Podporu ze strany nejbli rodiny jsem mla vdy, stejn m ale nyn pekvapilo, jak velkou. Mm dv dcery, kterm je sedmnct a trnct let, a ob jsou velmi samostatn, sobstan a nezvisl. Dodvaj mi spoustu sly a energie. A samozejm nemohu zapomenout na manela, bez jeho pomoci by to nelo.

prof. MUDr. Milena Krlkov, Ph. D.

    • od 1. nora 2022 je rektorkou Univerzity Karlovy
    • pedtm psobila osm let na pozici prorektorky pro studijn zleitosti a tyi roky ve funkci prodkanky pro rozvoj na Lkask fakult v Plzni
    • odbornost se vnuje histologii a embryologii, pedevm tmatu lby neplodnosti
    • je vdan, m dv dcery

V souvislosti s spnmi enami se asto mluv prv o sklouben prce a osobnho ivota. Kdybyste tuto podporu nemla, myslte, e byste mohla bt rektorkou?
Rozhodn by to bez manela a mch dcer i bez podpory rodi, kdy jsem byla mlad, bylo to daleko sloitj. Zzem je dleit, aby nm pomhalo plnit si sny.

Je nco, co vs na prci pekvapilo?
Urit ano. Bylo to spojen i s aktulnmi udlostmi postarat se o pichzejc ukrajinsk studenty a akademiky byla skuten vzva, mlokdo ekal, e pijde vlka. Ale co m potilo i pekvapilo zrove bylo, jak rychle se opt probudila vlna dobrovolnictv mezi studenty, stejn jako za covidu.

Jak se zatm vbec da pchoz z Ukrajiny zapojovat?
Da se to myslm spn. Mme celou klu nov pchozch student od tch, kte um dobe esky, a po ty, kter nyn jazyk intenzivn ume. Stejn tak je to s ukrajinskmi akademiky. Nkte se zapojuj spe do vdeck prce, jin jsou schopni vyuovat v anglitin. Je teba se dvat na kadho individuln.

A situace ruskch a bloruskch student?
Stvajc jsou pro ns prost nai studenti. Samozejm je nyn nememe na zklad rozhodnut vldy poutt do uritch oblast vzkumu, ale sname se, aby mohli studium dokonit i ti, kte se dostali do ekonomickch problm.

Vrtm se zpt k va kandidatue. Vy jste prvn rektorkou univerzity za celou dobu jej existence. m to je, e a nyn stoj v ele prvn ena?
Vte, ony se eny na vysokch kolch v eskm prosted pohybuj jen o nco mlo dle ne sto let. Navc, en docentek a profesorek je ve srovnn s mui zatm bohuel mn. Pevn vm, e se v tto oblasti posouvme k tomu, aby byly na akademick pd rovn pleitosti na vech rovnch.

Ctte tedy zodpovdnost ze sv pozice tyto rovn pleitosti nastavit?
Urit, bylo to jedno z tmat m kampan. Navzali jsme v tom na prci pedelho veden a dokonili pln rovnch pleitost. Mimo jin vznikne i rada pro rovn pleitosti, kter bude sloena z osobnost z cel univerzity a kter bude garantovat dodrovn tohoto plnu. Slibuji si od n, e bude iniciativn, pome vci na univerzit postupn mnit a posouvat.

Co konkrtn je v plnu za kroky?
Nkdy jsou nejinnj mal vci. Rda bych, aby vechna nae pracovit poskytovala zkrcen vazky, a to nejen akademickm pracovnicm, ale teba i dalm kolegynm, kter pomhaj na rektortu nebo fakultch. Aby ena, kter m doma teba ron dt, mohla pracovat napklad na polovin vazek. Siln bych chtla podporovat tak rodie-studenty, aby mohli dostudovat. A v budoucnu, doufejme, bychom mohli mt i vce dtskch skupin.

Podntem ke kandidatue byl covid

Pro jste se vlastn rozhodla kandidovat?
tyi roky jsem pracovala jako prodkanka pro rozvoj na Lkask fakult Univerzity Karlovy v Plzni, pak jsem osm let psobila jako prorektorka pro studium pro vech sedmnct fakult.

Moment rozhodnut, kdy jsem si uvdomila, e mm potencil, slu a chu se vnovat zen Univerzity Karlovy, nastal v dob covidu, kdy jsme bojovali za to, aby v takov situaci pokraovala vuka, a to co nejlpe. A akoliv m kola sedmnct fakult a skoro padest tisc student, bhem dvou tdn se to tm vude podailo nastavit tak, aby vuka mohla bet. To obdob byl impuls, kdy jsem nabyla pesvden, e doku univerzitu vst.

Myslte, e jste to mla ve volb jako ena t잚, nebo naopak leh?
To nedoku pln posoudit. Akademick sent je pevn musk, na druhou stranu m jakoto studijn prorektorku ji tm vichni znali, co bylo urit vhodou.

Na bakalskch studich eny pevauj, pot jich ubv a ve vych stupnch vysokokolskho vzdln u tolik nejsou. Nkte lid v tto souvislosti argumentuj dajnou men ambiciznost.
Zda to tak je, nebo ne, je celospoleensk otzka. Jestli si ena troufne v pozdjm vku usilovat o vy pozice ale souvis nejen s tm, jak m vzdln, ale teba i s prostedm, ve kterm se pohybuje, a zda ji k tomu smuje okol. Pozoruji a jsem za to moc rda e dnes m m dl vce studentek ambice do vysokch pozic smovat. Sl z nich odvaha o n bojovat.

Po svm zvolen jste kala, e do sta dn od svho jmenovn byste chtla zavst funkci univerzitnho ombudsmana. Jak to s n vypad?
Sto dn jsme sice pekroili a ombudsmana zatm nemme, ale u je pipraven pedpis, kter pozici definuje. Uvnit univerzity jsme si vydiskutovali, co mohou studujc i akademick veejnost od ombudsmana ekat a jak bude mt pravomoci. Nyn, a bude opaten schvleno akademickm sentem, meme zat na pozici otevenm vbrovm zenm hledat.

Ptm se mimo jin proto, e v mdich se v posledn dob objevila ada kauz sexulnho obtovn na univerzitch. Jedna z nich se tkala teba i va 1. Lkask fakulty.
Jsem pesvden, e na Univerzit Karlov jsou ji nyn nastaven mechanismy, kter obtem sexulnho obtovn pomhaj. Nkdy zstane een na fakultn rovni. Chceme mt jistotu, e nabzme i celouniverzitn een. A prv to m ombudsman nabdnout.

Jak u jsem zmnila, tch ppad se nyn objevilo vc, a to i na ostatnch univerzitch. Jak si to vysvtlujete?
Nemyslm si, e problmy v minulosti nebyly. Spe se o nich ale nehovoilo, mon proto, e obti nenaly odvahu se k nim vyjdit, mon proto, e spolenost nenaslouchala. Kadopdn je dobe, e nyn se obti promluvit neboj, e je spolenost k tmatu citlivj a e univerzity hledaj mechanismy een. e je na to tma nyn zamen pozornost, je sprvn. Je jedno, zda se o nm hovo na univerzitch, ve firmch nebo teba v autokolch. Chci, aby nejen Univerzita Karlova, ale vechny vysok koly byly bezpenm prostedm.

Inspirativn eny rozhovory

Gorolov: Diskriminace Rom trv, lid m ur i v tramvaji

Snopkov Haberov: Poprv jsem mezi kluky v kabin mla smen pocity

Vrbov: Spolenost stoj na pi. Pitom ji neum ocenit

Kaclkov: O handicapovan koky je zjem

Peckov: Mme tu zatuchl rybnek a nechceme si sem nikoho pustit

Peliknov: Bavilo m hledat een nronch otzek

Ouhrabkov: Domc kvaen je vzpoura proti potravinskmu prmyslu

Dvokov: Prce konzulky m nabj, je to oddech od advokacie a rodiny

Hrd: Na zatku jsem chodila breet na zchod

rtkov: Vztahov schopnosti v populaci klesaj, ne je vidt

Koenigsmark: Nejsem typ na pskovit, ale chci na Hrad

Chatardov: Slchm, e jsme mal stt a nieho nedoshneme. Nen to pravda

Kutnarov: Mrz m veejn narky, e eny napluje jen vaen a uklzen

Jiin: Nechpu, jak se nkomu me lbit socialistick architektura

merdov: eny do armdy pat, sbor ns uznv pro to, co umme

Osako: Japonsk kultura m siln zklady. Chybly mi ale emoce a smch

Nerudov: Stereotypy nejde boit silou, snam se bt enm inspirac

Havlkov: Dti jsou mj nejvt ivotn projekt

Cenigov: Ti dny jsem se uila zavazovat tkaniky

Bradov: Prce nen jedin ivotn tst. Dejme enm pleitost

V tto souvislosti se krom kolnho ombudsmana mluvilo teba o monosti nahrvn stnch zkouek.
To si nemyslm, e je sprvn een. Pi nahrvn pracujete s osobnmi daty, bylo by to sloit. Lze ale nastavit jin preventivn opaten a nastavit atmosfru, ve kter se lid nebudou bt ozvat. Vytvoit dvru, e kdy ob promluv, instituce to bude eit.

Co dalho byste chtla na kole zmnit? Hovoilo se teba o digitalizaci.
Ano, do nrodnho plnu obnovy jsme vtlili projekt renovace studijnho informanho systmu. Ten nm umon jej po jednotlivch modulech postupn nahradit. Jdro systmu toti pochz jet z devadestch let. Covidov doba pitom ukzala, jak dleit je cel ekosystm informanch technologi inovovat.

Mimo zmnnou digitalizaci, jak covid na kolu dopadl? Podle studi dolo teba ke zhoren psychiky student.
Vdy se snam vidt pozitiva, ale mte pravdu, mezi dopady pevauj negativa. Duevn zdrav studujcch za doby covidu je nco, s m se budeme vypodvat jet dlouhou dobu. Mme celou adu student, kte absolvovali prvn ronky bakalskho studia online a nyn maj pi prezenn vuce problmy.

Sname se proto poslit poradny, kter o psychick zdrav student peuj, a pipravujeme na toto tma vzkum.

Covid ml ale i pozitiva teba co se te rozvoje virtuln mobility. Protoe nebylo mon cestovat, poslila online mezinrodn spoluprce. Take Univerzita Karlova poskytne svm studentm teba kurzy, kde vyuuje nkdo ze Sorbonny. To bych si pla, abychom i do budoucna vyuvali vce.

Univerzitn vzdln je podle m obecn i o tom mt pleitost strvit njak as v zahrani, a u v Evrop nebo mimo ni.

Nkter univerzity u dokonce maj studijn vjezdy na sti obor povinn. Je to budoucnost eskho kolstv?
Urit, musme si ale uvdomit, e kla obor na Univerzit Karlov je velmi pestr. Teba u veobecnho lkastv i pi studiu prva je vjezd sice bonus, ale neme to bt povinnost. Mnohde jinde to vak smysl dv.

Jet bych se na chvli vrtila ke covidu. Jak se kole pracuje se studenty, kte v tto dob maturovali?
To je individuln, nemme zatm data, kter by prokzala, e byli obecn mn spn teba v pijmacch zkoukch nebo ve studiu. Na nkterch oborech to tak ale urit bt me. Pro ns je dleit je nyn naplno zapojit, vnovat se jim, aby se ve vt me nestvalo, e studium na univerzit nespn ukon.

Vysok mra studijn nespnosti je u del dobu tmatem, existuj obory, kde spn odsttnicuje teba jen ptina student. Dvodem ovem bv napklad jen to, e student pejde na jin obor. Co s tm?
Existuje cel ada opaten, kter bychom mli implementovat, aby se studijn spnost zlepila. Nkter programy maj pro sv uchazee velmi dobe popsan, jak studium vypad a co bude absolvent umt. Uchaze tak dobe v, do eho jde. Jinde je dobe nastaven pijmac zen, take nkdo, kdo nem kapacitu studium dokonit, se na nj nedostane. Ale pak mme i opan ppady programy, kter tyto vci dobe nastaven nemaj.

Studijn nespnost je komplexn tma, o kterm bychom se mohly bavit velmi dlouho. Je teba dlat postupn kroky jak na rovni cel koly, tak na rovni jednotlivch studijnch program. A nebudeme si nic nalhvat, i u ns jsou sti univerzity, kter studijn nespnost chpou protichdn a kter eknou: to je zdrav, e nkdo skon. Pro m je nejdleitj, aby studenti nekonili nespn a v zvru studia. Kdy napklad medik studuje pt i est let a potom studium zdrn nedokon, tak je to velmi smutn.

ARCHIVN VIDEO: Zeman jmenoval rektory (26. ledna 2022):

Hodnota titulu? spnch vysokokolk je pod vc

st lid tvrd, e vysokokolsk titul u dnes nem nijak velkou hodnotu. Jak tuto debatu vnmte vy?
Za m hodnotu samozejm m. Myslm si, e to, e student projde univerzitou, pro nj m znamenat nejen dosaen profilu absolventa, ale i rozen obzor. Mluvily jsme o cestovn student, kter strv dky Erasmu plrok v zahrani je na evropskm trhu prce mnohem vce konkurenceschopn. Ano, mme i spn lidi bez univerzitnho vzdln, to je pravda. Tch spnch s titulem je ale myslm pod vc.

Zaznv tak to, e humanitn obory jsou zbyten, a to teba i od nkterch politik. Jsou?
Podvejme se na pandemii covidu a skupinu MeSES, kter psobila pi ministerstvu zdravotnictv. Krom biolog, virolog a epidemiolog tam sedli i sociologov, ekonomov. A radili velmi fundovan. Humanitn a spoleensko-vdn obory vnmm jako pirozen partnery pro ty prodovdn nebo technick, a to hlavn pro een kriz, jako je epidemie covidu-19 nebo vlka na Ukrajin.

Jsem navc pesvden, e cel ada dnench student humanitnch program najde uplatnn teba v oblasti uml inteligence a v dalch oborech, kter si nyn nedokeme ani pedstavit.

Jak vnmte souasnou mladou generaci?
Jsem mon ovlivnn svmi dcerami, u kterch vidm ohromnou schopnost tolerance, otevenosti a nepedpojatosti, ale i jako vyuujc z Lkask fakulty v Plzni ji vnmm jako velmi mezinrodn otevenou skupinu, kter je schopn vnmat spoleensk problmy. Velmi v tom mlad generaci drm palce aby jim ta otevenost a tolerance zstala a vyplatila se.

Asi v kad generaci je i st dospvajcch, kter me mt blzko k vnitn rezignaci. A souasn situace nen jednoduch. Jako spolenost bychom mli mlad lidi podpoit v tom, aby se o svou budoucnost nebli poprat. Dcery jsme s manelem uili prv to, e svj ivot maj ve vlastnch rukou.

Jak jste zmnila, uila jste na lkask fakult, odbornost jste embryoloka. Pro zrovna tato parketa?
Po ukonen medicny jsem se chtla vnovat gynekologii. Na gynekologick klinice se mi ale nepodailo dostat na pln vazek, jen sten. Zaala jsem se proto ve vzkumu vnovat embryologii a postupn se dostala ke studiu neplodnosti. Nakonec jsem atestovala i z gynekologie a porodnictv. Musm ct, e prce na porodnm sle je asi ta nejhez a nejradostnj, by nkdy tak velmi tk. Vdy m to ale naplovalo.

A pro lkastv?
Mj tatnek byl lka, maminka uitelka. Doma jsme o tom proto hodn mluvili. J si uvdomuji uniktnost lidskho ivota, uvdomuji si vznik ivota od jeho prvopotku. Bt lkakou pro m znamenalo peovat o ivot, erstv narozen dt, umonit hezk porod.

Jak ze sv odbornosti vnmte souasn protipotratov tendence ve svt, a u se bavme o Polsku nebo USA?
Protipotratov tendence rozhodn neschvaluji. eny by mly mt prvo potrat podstoupit a j jsem rda, e v esku to takto nastaven je. Myslm si ale tak, e je teba se vnovat prevenci, aby potrat bylo co nejmn, aby byla dostupn antikoncepce. To se dje a j jsem rda, e jich je mnohem mn ne teba za socialismu.

U jste zmnila tma neplodnosti, ktermu se roky vnujete. Jak to vidte do budoucna, bude to jet velk problm?
U njakou dobu se drme na hodnot deseti a patncti procent pr v reproduknm vku, kter maj s neplodnost pote. Vtin, a devadesti procentm z nich, se da pomhat. Problm to urit je, bezdtn pry ve spolenosti trp, jet vce ne v Evrop v jinch zemch, v jinch kulturch.

Hodn to ale souvis teba se ivotnm prostedm, nkter neplodnosti jsou zpsobeny mnostvm estrogen v ivotnm prosted nebo kodlivinami, kter se nachz v jdle, vod, materilech, kter pouvme. Ty je teba odstraovat.

A to se dje?
Urit ano, bume v tomto rdi, e ijeme v Evrop, protoe Evropsk unie na ivotn prosted mysl. Probhaj vzkumy v oblasti kodlivin, kter okolo sobe mme, a tyto ltky se postupn odstrauj. Pkladem mohou bt rzn typy bisfenol. Mon se to neda tak rychle, jak by si mlad generace pla, krek po krku se ale situace zlepuje.

M to bt nae priorita, kdy planeta bojuje s pelidnnost?
V tomto kontextu bych doporuila knku Faktomluva od Hanse Roslinga. Na slech a pbzch tam ukazuje, e v ad zem, kde byla problmem pelidnnost a chudoba, se tento problm da eit, a to dky novm vdeckm poznatkm a vzdlvn.

eny se vce vzdlvaj, dti vce okuj. Pokud zvte pravdpodobnost peit dt, pak porod ve spolenosti pirozenm zpsobem ubv. Najednou nemus mt rodiny deset dt, aby alespo tyi peily. Sta jich pt, v dal generaci u jen dv. Rodie pak i mohou do tchto dt vce investovat a zlepovat tak jejich ivot.

Jsou to mal kroky, pirozen ale vedou k tomu, e nrst populace se tm brzd a pedevm ubv t nejdrastitj chudoby, co jsou spojen ndoby. A v tom je dle mho nzoru posln vdy a univerzit vzdlvnm a vdeckmi poznatky pispvat k lepmu ivotu ns vech.

Inspirativn eny

Seril iDNES.cz

Inspirativn eny, kter se rozhodl pedstavit projekt portlu iDNES.cz, jsou siln, pevn v nzorech a jdou si za svm. Jsou vidt a slyet ve veejnm prostoru nebo se dokzaly prosadit bez vt mediln pozornosti. Maj ale dostatek monost vechny? Ptme se na tmata, kter o spchu mohou rozhodovat ple, platov podmnky, rodina, ale i diskriminace, sexuln obtovn stejn tak jako frovost a rovnost. Oteven rozhovory jsou zkladem naeho projektu. Statistika je neprosn, pod je jen zlomek rodin, ve kterch jde na rodiovskou dovolenou mu. Tedy je rodina v dnen dob pekkou a jak skloubit dti a kariru, kterou mu vtinou peruit nemus? Kad si mus najt odpov sm, ale pevn vme, e vs Inspirativn eny bez ohledu na pohlav zaujmou.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts